Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 17

Birth of Monkey chiefs through Devas !

With Sanskrit text in Devanagari , Telugu and Kannada

పుత్త్రత్వం తు గతే విష్ణౌ రాజ్ఞస్తస్య మహాత్మనః |
ఉవాచ దేవతాః సర్వాః స్వయంభూర్భగవానిదమ్ ||

తా|| మహత్ముడైన ఆ (దశరథ) మహారాజునకు పుత్త్రుడుగా అవతరించుటకు విష్ణువు సంకల్పించిన పిమ్మట స్వయంభూవు అగు బ్రహ్మ దేవతలందఱితో చెప్పెను.

బాలకాండ
పదునేడవసర్గము

( బ్రహ్మదేవుడు దేవతలను వారి అంశములతో వానరరూపముతో సృజించమని ఆదేశము)

మహత్ముడైన ఆ (దశరథ) మహారాజునకు పుత్త్రుడుగా అవతరించుటకు విష్ణువు సంకల్పించిన పిమ్మట స్వయంభూవు అగు బ్రహ్మ దేవతలందఱితో చెప్పెను.

'ఓ దేవతలారా ! సత్యసంధుడు మహావీరుడు, మన అందఱికి హితాభిలాషిఅయిన విష్ణువు నకు కామరూపులు బలశాలురు అయిన సహాయకులను సృజింపుడు'.

'మాయావిదులు శూరులు వాయువేగము కలవారు యుక్తిశాలురు బుద్ధి సంపన్నులు , విష్ణువుతో సమానమైన పరాక్రమము గలవారు, అవధ్యులు , ఉపాయములు ఎఱిగినవారు , సింహపరాక్రమము గలవారు, సమస్తమైన అస్త్రశస్త్రములను ప్రయోగించుటలో నిపుణులు,అమృతము తాగిన వారివలె మరనములేనివారు, అగు పుత్త్రులను అప్సరసలు , నాగకన్యలు , ఋక్ష, విధ్యాధరయువతులు , కిన్నరమహిళలు వానరస్త్రీలు మున్నగువారియందు వానరరూపములతో సృజింపుడు'.

పూర్వమే జాంబవంతుడను ఋక్షరాజును నేను సృష్ఠించియుంటిని. నేను ఒకసారి ఆవులించినపుడు నా నోటినుండి వెలువడెను. బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లు పలకగా ఆయన శాసనానుసారము దేవతలు వానరరూపములతో నున్న పుత్త్రులను పొందిరి.

ఇంద్రుడు మహేంద్ర పర్వతమువలె ధృడముగా గల దేహము కలవాడు వానరులలో ఇంద్రుడంతటివాడగు వాలికి జన్మనిచ్చెను. తపింపచేయువారిలో శ్రేష్ఠుడైన సూర్యుడు సుగ్రీవునకు జన్మనిచ్చెను. బృహస్పతి తారుడు అనబడు మహా వానరునికి జన్మనిచ్చెను. అతడు వానరముఖ్యులలో బుద్ధిమంతుడు ఉత్తముడు.

ధనదుడగు కుబేరుడి కుమారుడు గంధమాదనుడు అనబడు వానరుడు. విశ్వకర్మ నలుడనబడు వానరునకు జన్మనిచ్చెను. పావకుడగు అగ్ని అగ్నితో సమానమైన నీలుడు అనబడు వానరునికి జన్మనిచ్చెను. అతడు మిక్కిలి తేజస్వి , కీర్తి గలవాడు , పరాక్రమశాలి.

ప్రసస్తమైన రూపములుగల మైందుడు ద్వివిదుడు సౌందర్యసం పన్నులైన అశ్వినీదేవతల మానసపుత్త్రులు. వరుణుడు సుషేణూడను వానరునిని, పర్జన్యుడు మహాబలశాలిఅయిన శరభునకు జన్మలనిచ్చిరి.

వాయు దేవునియొక్క ఆత్మజుడు హనుమంతుడు అనబడు మహావీరుడు అతడు సర్వలక్షణ సంపన్నుడు. అతడు వజ్రము వలె అభేద్యమైన శరీరము గలవాడు. గరుత్మంతునివలె వేగము కలవాడు. వానర ముఖ్యులలో బుద్ధిమంతుడు , మహాబలవంతుడు.

ఆ విధముగా దేవతలు వేలకొలది వానరులను రావణ వధకోసము సృష్ఠించిరి. వారు అప్రమేయులు , బలవంతులు , విక్రాంతులు , కామరూపులు , మేరుమందర పర్వతము వలే దృఢమైన శరీరములు కలవారు. వారు భల్లూక జాతివారు, గోపుచ్చజాతి వారు.

ఆ వానరులందరూ తమకు జన్మలనిచ్చిన దేవతలయొక్క రూపములను , వేషములను పరాక్రమములను కలిగియుండిరి. గోపుచ్చ జాతియందు . భల్లూక జాతియందు , కిన్నెర జాతి యందు జన్మించిన వానరప్రముఖులు ప్రసిద్ధమైనవారు.

యశోవంతులైన దేవతలు, మహర్షులు , గంధర్వులు , గరుడజాతివారు , యక్షులు , నాగులు, కింపురుషులు , సిద్ధులు, విధ్యాధరులు సంతోషముతో వేలకొలది మహాకాయులు , వనచరులు అయిన వానరులను సృజించిరి. వారు ప్రసిద్ధమైన అప్సరసల, విధ్యాధరస్త్రీల, నాగకన్యల , గాంధర్వస్త్రీల యొక్క తనువులవారా సృజింపబడిరి.

ఆ వానరులందరూ కామరూపులు, బలవంతులు, యధేచ్చగా విహరించువారు , దర్పము బలములలో సింహశార్దూల సదృశులు. వారు రాళ్ళను విసరివేయగలవారు. వృక్షములను పెకలించి ప్రయోగింపగలవారు. వారికి నఖములు దంష్ట్రములు ఆయుధములు. వారు అన్ని శస్త్రములలో కోవిదులు. మహాపర్వతములను చలింపచేయువారు. స్థిరమైన వృక్షములను పెకలింపగలవారు. నదులకు భర్తఅయిన సాగరమును కూడా కల్లోల పఱచగలరు. పాద ఘట్టనలతో భూమిని బద్దలు కావింపగలవారు. మహాసముద్రములను లంఘింపగలవారు. ఆకాశమునకు ఎగురగలరు. మేఘములను పట్టగలరు. వనములో వేగముగా పోవు మదపుటేనుగులను పట్టుకొనగలరు.ఆకాశమున విహరించు పక్షులనుసైతము తమ గర్జనలతో పడగొట్టగలరు.

ఈ విధముగా కామరూపులూ మాహాత్ములును , సేనానాయకులును అయినట్టి వానరులసంఖ్య కోట్లకు చేరెను. ఆ వానరులలో ప్రముఖులైనవారు వానర సేనలకు నాయక శ్రేష్ఠులైరి. వారునూ వానరులను సృజించిరి. వేలకొలది వానరులు ఋక్షవంతము అనబడు పర్వతము యందు నివసింపసాగిరి. కొందరు నావిథములగు కొండలను అడవులను ఆశ్రయించిరి.

సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడు ఇంద్రుని పుత్త్రుడైన వాలి ఈ ఇరువురునూ సోదరులు . ఈ ఇరువురు సోదరులను నలుడు , నీలుడు, హనుమంతుడు తదితర వానరవీరులు ఆశ్రయించివుండిరి. వారందరూ గరుత్మంతునితో సమానమైన బలము గలవారు , యుద్ధవిశారదులు. వారు వనములలో విహరించుచూ సింహము పులులని కూడా పీడింపగల సమర్థులు.

వారందరినీ మహాబాహువైన అమిత పరాక్రమవంతుడైన వాలి తన భుజబలముచే భల్లూక జాతి, గోపుచ్చజాతి వానరులకు ప్రభువై వారందరినీ పాలించుచుండెను.

వారు వివిధాకారములు గలవారు, పలువిధములైన లక్షణములు గలవారు అట్టి వానరవీరులు పర్వతములతో అడవులతో సముద్రములతో గూడిన ఈ భూమండలమంతయూ వ్యాపించివున్నారు.

మేఘసమూహములవలెను, పర్వతశిఖరములవలెను , మిక్కిలి ఉన్నతులైన వారునూ , మిక్కిలి బలశాలురు , భయంకరరూపములు గలవారు అయిన వానరులు శ్రీరామునకు సహాయపడుటకై ఈ భూమండలమంతయూ వ్యాపించియుండిరి.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే
బాలకాండే సపత దశస్సర్గః ||
సమాప్తం ||

తై ర్మేఘబృందాచలకూటకల్పైః
మహాబలైః వానరయూధపాలైః |
బభూవ భూ ర్భీమశరీరరూపైః
సమావృతా రామశాయ హేతోః ||

తా|| మేఘసమూహములవలెను, పర్వతశిఖరములవలెను , మిక్కిలి ఉన్నతులైన వారునూ , మిక్కిలి బలశాలురు , భయంకరరూపములు గలవారు అయిన వానరులు శ్రీరామునకు సహాయపడుటకై ఈ భూమండలమంతయూ వ్యాపించియుండిరి.


|| om tat sat ||