||భగవద్గీత ||

||దశమోఽధ్యాయము ||

||విభూతి యోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

శ్రీభగవద్గీత
దశమోఽధ్యాయః
విభూతి యోగః

శ్రీభగవానువాచ:

భూయ ఏవ మహాబాహో శ్రుణుమే పరమం వచః|
యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా||1||

న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః|
అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః||2||

యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్|
అసమ్మూఢస్య మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే||3||

బుద్ధిర్‍జ్ఞానమసమ్మోహః క్షమా సత్యం దమశ్శమః|
సుఖం దుఃఖం భవోఽభావో భయం చ అభయమేవ చ||4||

అహింసా సమతా తుష్టిః తపో దానం యశోఽయశః|
భవన్తి భావా భూతానాం మత్తఏవ పృథగ్విధాః||5||

మహర్షయస్సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా|
మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః||6||

ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః|
సోఽవికమ్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః||7||

అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే|
ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః||8||

మచ్ఛిత్తా మద్గతాప్రాణా బోధయన్తః పరస్పరమ్|
కథయన్తశ్చ మాం నిత్యం తుష్యన్తి చ రమన్తి చ||9||

తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకమ్|
దదామి బుద్ధి యోగం తం యేన మాముపాయాన్తి తే||10||

తేషామేవానుకంపార్థ మహమజ్ఞానజం తమః|
నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వతా||11||

అర్జున ఉవాచ||
పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ |
పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాది దేవమజం విభుమ్||12||

అహుస్త్వాం ఋషయస్సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా|
అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే||13||

సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ|
న హి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః||14||

స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ|
భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే||15||

వక్తుమర్హస్యశేషేణ దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః|
యాభిర్విభూతిభిర్లోకానిమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి||16||

కథం విద్యామహం యోగింస్త్వాం సదా పరిచిన్తయన్|
కేషు కేషు చ భావేషు చిన్త్యోఽసి భగవన్మయా||17||

విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన|
భూయం కథయ తృప్తిర్హి శ్రుణ్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్||18||

శ్రీ భగవానువాచ||
హన్త తే కథయిష్యామి దివ్యాః ఆత్మ విభూతయః|
ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యన్తో విస్తరస్య మే||19||

అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః|
అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామన్త ఏవ చ||20||

అదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్|
మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణాంమహం శశీ||21||

వేదానాం సామవేదోఽస్మి దేవానామస్మి వాసవః|
ఇన్ద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతనా||22||

రుద్రాణాం శంకరశ్చాస్మి మేరుశ్శిఖరిణామహమ్|
వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుశ్శిఖరిణామహమ్|| 23||

పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్||
సేనానీమహం స్కన్దః సరసామస్మి సాగరః||24||

మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరమ్|
యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోఽస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః||25||

అశ్వత్థః సర్వ వృక్షణాం దేవర్షీణాం చ నారదః|
గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః||26||

ఉచ్ఛైశ్శ్రవసమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవమ్|
ఇరావతం గజేన్ద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ్||27||

ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్|
ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాసుకిః||28||

అనన్తాశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహమ్|
పితౄణామర్యమా చాస్మి యమస్సంయమతామహమ్||29||

ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహమ్|
మృగాణాం చ మృగేన్ద్రోఽహమ్ వైనతేయశ్చ పక్షిణామ్||30||

పవనః పవతామస్మి రామశ్శస్త్రభృతామహమ్|
ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహ్నవీ||31||

సర్గాణామాదిరన్తశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున|
అధ్యాత్మ విద్యా విద్యానాం వాదః ప్రవదతామహమ్||32||

అక్షరాణామకారోఽస్మి ద్వన్ద్వః సామాసికస్య చ|
అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతో ముఖః||33||

మృత్యుస్సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతామ్|
కీర్తిశ్శ్రీర్వాక్య నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా||34||

బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహమ్|
మాసానాం మార్గశీర్షోఽహం ఋతూనాం కుశుమాకరః||35||

ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ |
జయోఽస్మి వ్యవసాయోఽస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్||36||

వృష్ణీనాం వాసుదేవోఽస్మి పాణ్డవానాం ధనంజయః|
మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాముశనా కవిః||37||

దణ్డో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతామ్|
మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహమ్||38||

యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున|
న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరమ్||39||

నాన్తోఽస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరన్తప|
ఏష తూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా||40||

యద్యద్విభూతిమత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా|
తత్తదేవావగచ్చ త్వం మమతేజోంఽశ సంభవమ్||41||

అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున|
విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నమ్ ఏకాంశేన స్థితో జగత్||42||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విభూతియోగోనామ
దశమోఽధ్యాయః
ఓం తత్ సత్