Bhagavadgita !

Chapter 15 Slokas

Purushottama Prapti Yoga !

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

||om tat sat||

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીત
પુરુષોત્તમ પ્રાપ્તિ યોગઃ
પઞ્ચદશોઽધ્યાયઃ

શ્રીભગવાનુવાચ:
ઊર્ધ્વમૂલમધશ્શાખં અશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયમ્|
છન્દાંસિ યસ્યપર્ણાનિ યસ્તં વેદ સ વેદવિત્ ||1||

અથશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૃતાસ્તસ્યશાખા
ગુણપ્રવૃદ્ધા વિષયપ્રવાલાઃ|
અધશ્ચમૂલાન્યનુસન્તતાનિ
કર્માનુબન્ધીનિ મનુષ્યલોકે||2||

નરૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે
નાન્તો નચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા|
અશ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલા
મસઙ્ગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્વા||3||

તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં
યસ્મિન્ ગતા નનિવર્તન્તિ ભૂયઃ|
તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે
યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરાણી||4||

નિર્માનમોહા જિતસઙ્ગદોષા
અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ|
દ્વન્દ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃખસંજ્ઞૈઃ
ગચ્છન્ત્ય મૂઢાઃ પદમવ્યયં તત્ ||5||

નતત્ ભાસયતે સૂર્યો ન શશાજ્ઞ્કો ન પાવકઃ|
યદ્ગત્વા નનિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ ||6||

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતસ્સનાતનઃ|
મનઃ ષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ||7||

શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ|
ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગન્ધાનિવાશયત્||8||

શ્રોત્રં ચક્ષુઃ સ્પર્શનં ચ રસનં ઘ્રાણમેવ ચ |
અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયં વિષયાનુપસેવતે||9||

ઉત્ક્રામન્તં સ્થિતં વાઽપિ ભુઞ્જાનં વા ગુણાન્વિતમ્ |
વિમૂઢાનાનુપશ્યન્તિ પશ્યન્તિ જ્ઞાનચક્ષુષઃ||10||

યતન્તો યોગિનશ્ચૈનં પશ્યન્ત્યાત્મન્યવસ્થિતમ્|
યતન્તોઽપ્યકૃતાત્માનો નૈનં પશ્યન્ત્યચેતસઃ||11||

યદાદિત્યગતં તેજો જગદ્ભાસયતેઽખિલમ્|
યચ્ચન્દ્રમસિ યચ્ચાગ્નૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્ ||12||

ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારમ્યહ મોજસા|
પુષ્ણામિ ચૌષધીસ્સર્વા સ્સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ||13||

અહં વૈશ્વાનરોભૂત્વા પ્રાણિનામ્ દેહમાશ્રિતઃ|
પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્||14||

સર્વસ્ય ચાહં હૃધિ સન્નિવિષ્ટો
મત્તઃ સ્મૃતિઃ જ્ઞાનમપોહનં ચ|
વૈદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો
વેદાન્તકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્||15||

દ્વાવિમૌ પુરુષોલોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવચ |
ક્ષરસ્સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે||16||

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ|
યો લોકત્રયમાવિશ્ય બિભર્ત્યવ્યય ઈશ્વરઃ||17||

યસ્માત્ ક્ષરમતીતોઽહમ્ અક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ|
અતોઽસ્મિ લોકેવેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ||18||

યોમામેવમસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્|
સ સર્વભજતિ માં સર્વભાવેન ભારત||19||

ઇતિ ગુહ્યતમં શાસ્ત્ર મિદમુક્તં મયાઽનઘ|
એતદ્ભુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન્ સ્યાત્કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત||20||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે પુરુષોત્તમ પ્રાપ્તિ યોગો નામ
પઞ્ચદશોઽધ્યાયઃ
||ઓં તત્ સત્ ||