||భగవద్గీత ||

|| పదునైదువ అధ్యాయము||

||పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

శ్రీమద్భగవద్గీత
పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః
పఞ్చదశోఽధ్యాయః

శ్రీభగవానువాచ:
ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్|
ఛన్దాంసి యస్యపర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ ||1||

అథశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్యశాఖా
గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః|
అధశ్చమూలాన్యనుసన్తతాని
కర్మానుబన్ధీని మనుష్యలోకే||2||

నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే
నాన్తో నచాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా|
అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలా
మసఙ్గశస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్వా||3||

తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం
యస్మిన్ గతా ననివర్తన్తి భూయః|
తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే
యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ||4||

నిర్మానమోహా జితసఙ్గదోషా
అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః|
ద్వన్ద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః
గచ్ఛన్త్య మూఢాః పదమవ్యయం తత్ ||5||

నతత్ భాసయతే సూర్యో న శశాజ్ఞ్కో న పావకః|
యద్గత్వా ననివర్తన్తే తద్ధామ పరమం మమ ||6||

మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః|
మనః షష్ఠానీన్ద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ||7||

శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః|
గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గన్ధానివాశయత్||8||

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ |
అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే||9||

ఉత్క్రామన్తం స్థితం వాఽపి భుఞ్జానం వా గుణాన్వితమ్ |
విమూఢానానుపశ్యన్తి పశ్యన్తి జ్ఞానచక్షుషః||10||

యతన్తో యోగినశ్చైనం పశ్యన్త్యాత్మన్యవస్థితమ్|
యతన్తోఽప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యన్త్యచేతసః||11||

యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఽఖిలమ్|
యచ్చన్ద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకమ్ ||12||

గామావిశ్య చ భూతాని ధారమ్యహ మోజసా|
పుష్ణామి చౌషధీస్సర్వా స్సోమో భూత్వా రసాత్మకః||13||

అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినామ్ దేహమాశ్రితః|
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్||14||

సర్వస్య చాహం హృధి సన్నివిష్టో
మత్తః స్మృతిః జ్ఞానమపోహనం చ|
వైదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో
వేదాన్తకృద్వేదవిదేవ చాహమ్||15||

ద్వావిమౌ పురుషోలోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ |
క్షరస్సర్వాణి భూతాని కూటస్థోఽక్షర ఉచ్యతే||16||

ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః|
యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః||17||

యస్మాత్ క్షరమతీతోఽహమ్ అక్షరాదపి చోత్తమః|
అతోఽస్మి లోకేవేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః||18||

యోమామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్|
స సర్వభజతి మాం సర్వభావేన భారత||19||

ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్ర మిదముక్తం మయాఽనఘ|
ఏతద్భుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్కృతకృత్యశ్చ భారత||20||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో నామ
పఞ్చదశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్ ||