Bhagavadgita

Chapter 3 - Karma Yoga

Slokas !

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીત
અથ તૃતીયોઽધ્યાયઃ
કર્મયોગઃ

અર્જુન ઉવાચ:
જ્યાયસી ચેત્ કર્મણસ્તે મતાબુદ્ધિર્જનાર્દન |
તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ || 1 ||

વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિં મોહયસીવ મે |
તદેકં વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયોઽહમાપ્નુયામ્ ||2||

શ્રી ભગવાનુવાચ:

લોકેઽશ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનઘ|
જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ || 3||

નકર્મણા મનારમ્ભાત્ નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્નુતે |
ન ચ સન્ન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ ||4||

ન હિ કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્ અકર્મકૃત્|
કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ || 5||

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય અસ્તે મનસા સ્મરન્|
ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે ||6||

યસ્ત્વિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતે અર્જુન |
કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગં અસક્તસ્સ વિશિષ્યતે ||7||

નિયતં કુરુકર્મત્વં કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ |
શરીર યાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધ્યેત્ અકર્મણઃ ||8||

યજ્ઞાર્થાત્ કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મબન્ધનઃ|
તદર્થમ્ કર્મ કૌન્તેય મુક્તસઙ્ગઃ સમાચર ||9||

સહયજ્ઞાઃ પ્રજાસ્સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ |
અનેન પ્રસવિષ્યધ્વમેષવોઽસ્ત્વિષ્ઠ કામધુક્ || 10||

દેવાન્ભાવયતાનેન તેદેવા ભાવયન્તુ વઃ|
પરસ્પરં ભાવયન્તઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ||11||

ઇષ્ટાન્ ભોગાન્ હિ વો દેવા દાસ્યન્તે યજ્ઞભાવિતાઃ |
તૈર્દત્તા ન પ્રદાયૈભ્યો યો ભુજ્ઞ્તેસ્તેન એવ સઃ||12||

યજ્ઞશિષ્ટાશિનસ્સન્તો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષૈઃ |
ભુઞ્જતે તે ત્વઘં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત્ ||13||

અન્નાદ્ભવન્તિ ભૂતાનિ પર્જન્યાદન્નસંભવઃ |
યજ્ઞાત્ ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞઃ કર્મસમુદ્ભવઃ ||14||

કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવં વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ભવમ્ |
તસ્માત્ સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્||15||

એવં પ્રવર્તિતં ચક્રં નાનુવર્તયતીહ યઃ |
અઘાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્થ સ જીવતિ||16||

યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મ તૃપ્તશ્ચ માનવઃ|
આત્મન્યેવ ચ સન્તુષ્ટઃ તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે ||17||

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો નાકૃતે નેહ કશ્ચન |
ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થવ્યપાશ્રયઃ ||18||

તસ્માદસક્તસ્સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર|
અસક્તો હ્યાચરન્ કર્મ પરમાપ્નોતિ પૂરુષઃ ||19||

કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ|
લોકસંગ્રહમેવાપિ સંપશ્યન્ કરુમર્હસિ || 20||

યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠઃ તત્તદેવેતરો જનાઃ|
સ યત્પ્રમાણમ્ કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ||21||

ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન |
નાનવાપ્તં અવાપ્તવ્યં વર્ત એવ ચ કર્મણિ ||22||

યદિ હ્યહં ન વર્તેયં જાતુ કર્મણ્યતન્દ્રિતઃ|
મમ વર્ત્માનુવર્તન્તે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ ||23||

ઉત્સીદેયુરિમે લોકા ન કુર્યાં કર્મચેદહમ્ |
સંકરસ્ય ચ કર્તા સ્યામુપહન્યામિમાઃ પ્રજાઃ ||24||

સક્તાઃ કર્મણ્યવિદ્વાંસો યથા કુર્વન્તિ ભારત |
કુર્યાદ્વિદ્વાં સ્તથાઽસક્તઃ ચિકીર્ષુઃ લોક સંગ્રહમ્ || 25||

ન બુદ્ધિભેદં જનયેદજ્ઞાનાં કર્મસઙ્ગિનામ્ |
જોષયેત્સર્વકર્માણિ વિદ્વાન્યુક્તઃ સમાચરન્ || 26||

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ |
અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહં ઇતિ મન્યતે|| 27||

તત્ત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ |
ગુણાગુણેષુ વર્તન્ત ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે ||28||

પ્રકૃતેર્ગુણસમ્મૂઢાઃ સજ્જન્તે ગુણકર્મસુ |
તાનકૃત્સ્નવિદો મન્દાન્ કૃત્સ્નવિન્ન વિચાલયેત્ ||29||

મયિ સર્વાણિ કર્માણિસન્ન્યસ્યાધ્યાત્મ ચેતસા |
નિરાશીનિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગત જ્વરઃ ||30||

યે મે મતમિદં નિત્યં અનુતિષ્ઠન્તિ માનવાઃ |
શ્રદ્ધાવન્તોઅનસૂયાન્તો મુચ્યન્તે તેઽપિ કર્મભિઃ ||31||

યે ત્વેતદભ્યસૂયન્તો નાનુતિષ્ઠન્તિ મે મતમ્ |
સર્વજ્ઞાન વિમૂઢાંસ્તાન્ વિદ્ધિ નષ્ટાનચેતસઃ ||32||

અદૃશં ચેષ્ઠતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેઃ જ્ઞાનવાનપિ |
પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ||33||

ઇન્દ્રિયસ્યેન્દ્રિયસ્યાર્થે રાગદ્વેષૌ વ્યવસ્થિતૌ |
તયોર્ન વશમાગચ્ચેત્તૌ હ્યસ્ય પરિપન્થિનૌ ||34||

શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ |
સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ ||35||

અર્જુન ઉવાચ:

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ|
અનિચ્ચન્નપિ વાર્ષ્ણેય બલાદિવ નિયોજિતઃ ||36||

શ્રી ભગવાનુવાચ:

કામ એષ ક્રોધએષ રજોગુણ સમુદ્ભવઃ |
મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્ધ્યેનમિહ વૈરિણમ્ ||37||

ધૂમેનાવ્રિયતે વહ્નિઃ યથાઽઽદર્શો મલેન ચ |
યથોલ્બેનાવૃતો ગર્ભસ્તથા તેનેદમાવૃતમ્ ||38||

આવૃતં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા |
કામરૂપેણ કૌન્તેય દુષ્પૂરેણાનલેન ચ ||39||

ઇન્દ્રિયાણિ મનોબુદ્ધિઃ અસ્યાધિષ્ઠાનમુચ્યતે |
એતૈર્વિમોહયત્યેષ જ્ઞાનમાવૃત્ય દેહિનમ્ ||40||

તસ્માત્ત્વમિન્દ્રિયાણ્યાદૌ નિયમ્ય ભરતર્ષભ |
પાપ્માનં પ્રજહિ હ્યેનં જ્ઞાનવિજ્ઞાનનાશનમ્ ||41||

ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુઃ ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરં મનઃ |
મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર્યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સઃ ||42||

એવં બુદ્ધેઃ પરં બુદ્ધ્વા સંસ્તભ્યાત્માન માત્મના |
જહિ શત્રું મહાબાહો કામરૂપ દુરાસદમ્ || 43||

ઓમ્
ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ
બ્રહ્મવિદ્યાયામ્ યોગ શાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે કર્મયોગોનામ
તૃતીયોઽધ્યાયઃ |

||ઓમ્ તત્ સત્ ||