Bhagavadgita !

Chapter 5 - Karma Sannyasa Yoga ! !

Slokas !

Sloka text in Devanagari, Kannada, Gujarati, Telugu, English

||ઓમ્ તત્ સત્||
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીત
પંચમોઽધ્યાયઃ
કર્મ સન્યાસ યોગઃ

અર્જુન ઉવાચ:

સન્ન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગંચ શંસસિ |
યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ્ ||1||

શ્રીભગવાનુવાચ:

સન્ન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિશ્શ્રેયસકરાવુભૌ |
તયોસ્તુ કર્મસન્ન્યાસાત્ કર્મયોગો વિશિષ્યતે ||2||

જ્ઞેયસ્સ નિત્ય સન્ન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાઙ્ક્ષતિ |
નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં બન્ધાત્પ્રમુચ્યતે ||3||

સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પણ્દિતાઃ |
એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યક્ ઉભયોર્વિન્દતે ફલમ્ ||4||

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે |
એકં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ||5||

સન્ન્યાસસ્તુ મહાબાહો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ |
યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ ||6||

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ |
સર્વભૂતાત્મ ભૂતાત્મ કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ||7||

નૈવકિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વવિત્ |
પશ્યન્ શૃણ્વન્ સ્પૃશન્ જિઘ્રન્ અશ્નન્ ગચ્છન્ સ્વપન્ શ્વસન્||8||

પ્રલપન્ વિશૃજન્ ગૃહણન્ ઉન્મિષન્નિમિષન્નપિ |
ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્ત ઇતિ ધારયન્ ||9||

બ્રહ્માણ્યાધાય કર્માણિ સજ્ઙં ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ|
લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મ પત્ર મિવાંભસા ||10||

કાયેન મનસા બુધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ |
યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગં ત્યક્ત્વાઽઽત્મશુદ્ધયે ||11||

યુક્તઃ કર્મફલં ત્યક્ત્વા શાન્તિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ્|
અયુક્તઃ કામ કારેણ ફલેસક્તો નિબધ્યતે || 12||

સર્વ કર્માણિ મનસા સન્ન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી |
નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્નકારયન્ ||13||

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ |
ન કર્મફલ સંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ||14||

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ |
અજ્ઞાનેનાવૃતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ||15||

જ્ઞાનેન તુતદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ |
તેષામાદિત્યવત્ જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ||16||

તદ્બુદ્ધય સ્તદાત્માનઃ તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ |
ગચ્છન્ત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાન નિર્ધૂત કલ્મષાઃ ||17||

વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ |
શુનિચૈવ શ્વપાકે ચ પણ્દિતાઃ સમદર્શિનઃ ||18||

ઇહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ |
નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ તસ્માદ્બ્રહ્મણિ તે સ્થિતાઃ ||19||

ન પ્રહૃષ્યેત્પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિજેત્પ્રાપ્ય ચા પ્રિયમ્|
સ્થિરબુદ્ધિ રસમ્મૂઢો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મણિ સ્થિતઃ||20||

બાહ્યસ્પર્ષેષ્વેસક્તાત્મા વિન્દન્ત્યાત્મનિ સ્થિતમ્|
સ બ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા સુખમક્ષયમશ્નુતે ||21||

યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોનય એવ તે |
આદ્યન્તવન્તઃ કૌન્તેય ન તેષુ રમતે બુધઃ ||22||

શક્નોતીહૈવ યસ્સોઢું પ્રાક્છરીરવિમોક્ષનાત્ |
કામક્રોદોદ્ભવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુખી નરઃ ||23||

યોઽન્તઃસુખોઽન્તરારામઃ તથાન્તર્જ્યોતિરેવ ચ |
સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ||24||

લભન્તે બ્રહ્મનિર્વાણં ઋષયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ |
છિન્નદ્વૈધા યતાત્માનઃ સર્વભૂત હિતે રતાઃ ||25||

કામ કોધવિયુક્તાનાં યતીનાં યત ચેતસામ્ |
અભિતો બ્રહ્મનિર્વાણં વર્તતે વિદિતાત્મનામ્ ||26||

સ્પર્સાન્ કૃત્વા બહિર્બાહ્યાન્ ચક્ષુશ્ચૈવાન્તરે ભ્રુવોઃ|
પ્રાણાપાનૌ સમૌ કૃત્વા નસાભ્યાણ્તરચારિણૌ || 27||

યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિઃ મુનિર્મોક્ષ પરાયણઃ |
વિગતેચ્છા ભયક્રોધો યસ્સદામુક્ત એવ સઃ ||28||

ભોક્તારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોક મહેશ્વરમ્|
સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં શાન્તિમૃચ્ચતિ ||29||

ઇતિ શ્રીમદ્ભવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે કર્મસન્ન્યાસયોગોનામ
પંચમોઽધ્યાયઃ
ઓમ્ તત્ સત્

 

 

 

|| om tat sat ||