Bhagavadgita !

Chapter 7

Gnyana Vignyana yoga !

Sloka Text in Gujarati

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

ભગવદ્ગીત
સપ્તમોઽધ્યાયઃ
વિજ્ઞાનયોગઃ

શ્રી ભગવાનુવાચ

મય્યાસક્ત મનાઃ પાર્થ યોગં યુઞ્જન્મદાશ્રયઃ|
અસંશયં સમગ્રં માં યથા જ્ઞાસ્યસિ તત્ શૃણુ||1||

જ્ઞાનં તે અહં સવિજ્ઞાનં ઇદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ|
યત્ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોઽન્યજ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે ||2||

મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિ સિદ્ધયે |
યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ||3||

ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ ખં મનોબુદ્ધિરેવચ |
અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ||4||

અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્|
જીવભૂતં મહાબાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ||5||

એતદ્યોનીનિ ભૂતાનિ સર્વાણીત્યુપધારય |
અહં કૃત્સ્નસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રળયસ્તથા ||6||

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય |
મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિ ગણાઇવ||7||

રસોઽહમપ્સુ કૌન્તેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયોઃ|
પ્રણવઃ સર્વ વેદેષુ શબ્દઃ ખે પૌરુષં નૃષુ||8||

પુણ્યો ગન્ધઃ પૃથિવ્યાં ચ તેજશાસ્મિ વિભાવસૌ |
જીવનં સર્વભૂતેષુ તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વિષુ||9||

બીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્|
બુદ્ધિર્બુદ્ધિ મતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ||10||

બલં બલવતાં ચાહં કામરાગવિવર્જિતમ્|
ધર્નાવિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોઽસ્મિ ભરતર્ષભ ||11||

યે ચૈવ સાત્વિકા ભાવા રાજસા સ્તામસાશ્ચયે |
મત્ત એવેતિ તાન્વિદ્ધિ ન ત્વહં તેષુ તે મયિ ||12||

ત્રિભિર્ગુણમયૈર્ભાવૈભિઃ સર્વમિદં જગત્ |
મોહિતં નાભિજાનાતિ મામેભ્યઃ પરમવ્યયમ્ ||13||

દૈવી હ્યેષાગુણમયી મમ માય દુરત્યયા |
મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે મયામેતાં તરન્તિ તે ||14||

ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપદ્યન્તે નરાધમાઃ|
માયયાઽપહૃત જ્ઞાના અસુરં ભાવમાશ્રિતાઃ ||15||

ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન |
આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થારી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ||16||

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે |
પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ||17||

ઉદારાઃ સર્વ એવૈતે જ્ઞાનીત્વાત્મૈવ મે મતમ્ |
આસ્થિતઃ સ હિયુક્તાત્મા મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્ ||18||

બહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપદ્યતે |
વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા દુર્લભઃ ||19||

કામૈસ્તેસ્તેર્હૃતજ્ઞાનાઃ પ્રપદ્યન્તેઽન્યદેવતાઃ |
તં તં નિયમાસ્થાય પ્રકૃત્યા નિયતાસ્સ્વયા ||20||

યો યો યાં યાં તનું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિતુમિચ્છતિ |
તસ્ય તસ્યચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ||21||

સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તઃ તસ્યારાધન મીહતે |
લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિતાન્ હિ તાન્ ||22||

અન્તવત્તુ ફલં તેષાં તદ્ભવત્યલ્પમેધસામ્ |
દેવાન્ દેવયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ||23||

અવ્યક્તં વ્યક્તિ માપન્નં મન્યન્તે મામબુદ્ધયઃ |
પરં ભાવમજાનન્તો મમાવ્યયમનુત્તમમ્ ||24||

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ |
મૂઢોઽયં નાભિજાનાતિ લોકો મામજમવ્યયમ્ ||25||

વેદાહં સમતીતાનિ વર્તમાનાનિ ચાર્જુન |
ભવિષ્યાણિ ચ ભૂતાનિ માં તુ વેદ ન કશ્ચન ||26||

ઇચ્છાદ્વેષસમુત્થેન દ્વન્દ્વમોહેન ભારત |
સર્વભૂતાનિ સમ્મોહં સર્ગે યાન્તિ પરંતપ ||27||

યેષામ્ ત્વન્તગતં પાપં જનાનાં પુણ્યકર્મણામ્ |
તે દ્વન્દ્વ મોહનિર્મુક્તા ભજન્તે માં દૃઢવ્રતાઃ ||28||

જરામરણ મોક્ષાય મમાશ્રિત્ય યતન્તિ યે|
તે બ્રહ્મ તદ્વિદુઃ કૃત્સ્નમધ્યાત્મં કર્મ ચાખિલમ્ ||29||

સાધિભૂતાધિદૈવં માં સાધિયજ્ઞં ચ યે વિદુઃ |
પ્રયાણકાલેઽપિ ચ માં તે વિદુર્યુક્તચેતસઃ ||30||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે વિજ્ઞાનયોગો નામ
સપ્તમોઽધ્યાયઃ ||

 

 

|| om tat sat ||