Bhagavadgita !

Chapter 9

Rajavidya Rajaguhya Yoga - Slokas!

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

ઓમ્
શ્રી ભગવદ્ગીત
નવમોઽધ્યાયઃ
રાજવિદ્યા રાજગુહ્યયોગમુ.

શ્રી ભગવાનુવાચ:

ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે|
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યત્ જ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસેઽશુભાત્||1||

રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ્|
પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ્||2||

અશ્રદ્ધધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરન્તપ|
અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસારવર્ત્મનિ||3||

મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના|
મત્થ્સાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ||4||

ન ચ મત્થ્સાનિ ભૂતાનિ પશ્યમે યોગમૈશ્વરમ્|
ભૂતભૃન્નચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવનઃ||5||

યથાઽઽકાશસ્થિતો નિત્યં વાયુસ્સર્વત્રગો મહાન્|
તથા સર્વાણિ ભૂતાનિ મત્થ્સાનીત્યુપધારય ||6||

સર્વ ભૂતાનિ કૌન્તેય પ્રકૃતિં યાન્તિ મામિકામ્|
કલ્પક્ષયે પુનસ્તાનિ કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ્||7||

પ્રકૃતિં સ્વામવષ્ટભ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ|
ભૂતગ્રામમિમં કૃત્સ્નમવશં પ્રકૃતેર્વશાત્||8||

ન ચ માં તાનિ કર્માણિ નિબધ્નન્તિ ધનંજય|
ઉદાસીનવદાસીનં અસક્તં તેષુ કર્મસુ||9||

મયાઽધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂયતે સ ચરાચરમ્|
હેતુનાનેન કૌન્તેય જગદ્વિપરિવર્તતે||10||

અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્|
પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્||11||

મોઘશા મોઘકર્માણો મોઘજ્ઞાના વિચેતસઃ|
રાક્ષસી માસુરીં ચૈવ પ્રકૃતિં મોહિનીં શ્રિતાઃ||12||

મહાત્મનસ્તુ માં પાર્થ દૈવીં પ્રકૃતિમાશ્રિતઃ|
ભજન્ત્યનન્યમનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ્||13||

સતતં કીર્તયન્તો માં યતન્તશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ |
નમસ્યન્તશ્ચ માં ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે||14||

જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્યન્યે યજન્તો મામુપાસતે|
એકત્વેન પૃથક્ત્વેન બહુધા વિશ્વતો મુખમ્||15||

અહં ક્રતુઃ અહં યજ્ઞઃ સ્વધાહમહમૌષધમ્|
મન્ત્રોઽહમહમેવાજ્યં અહમગ્નિરહં હુતમ્||16||

પિતાઽહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ |
વેદ્યં પવિત્રમોંકાર ઋક્સામયજુરેવચ ||17||

ગતિર્ભર્તા પ્રભુસ્સાક્ષી નિવાસશ્શરણં સુહૃત્|
પ્રભવઃ પ્રળયઃ સ્થાનં નિધાનં બીજમવ્યયમ્||18||

તપામ્યહમહં વર્ષં નિગૃહ્ણામ્યુત્સૃજામિ ચ|
અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન||19||

ત્રૈવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપા
યજ્ઞૈર્વિષ્ટા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયન્તે|
તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેન્દ્રલોક
મશ્નન્તિ દિવ્યાન્દિવિ દેવભોગાન્||20||

તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં
ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ|
એવં ત્રયીધર્મં અનુપ્રપન્ના
ગતાગતં કામકામા લભન્તે||21||

અનયાશ્ચિન્તયન્તો માં એ જનાઃ પર્યુપાસતે |
તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્||22||

યેઽપ્યન્ન્યદેવતા ભક્તા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતઃ |
તેઽપિ મામેવ કૌન્તેય યજન્ત્યવિધિપૂર્વકમ્||23||

અહં હિ સર્વ યજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રભુરેવચ |
ન તુ મામભિજાનન્તિ તત્ત્વેનાતશ્ચ્યવન્તિ તે||24||

યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન્ પિત્રૂન્ યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ|
ભૂતાનિ યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજિનોઽપિ મામ્||25||

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ|
તદહં ભક્ત્યુપહૃતં અશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ||26||

યત્કરોસિ યદશ્નાસિ યજ્જુહોષિ દદાસિ યત્|
યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્||27||

શુભાશુભફલૈ રેવં મોક્ષ્યસે કર્મબંધનૈઃ|
સન્ન્યાસયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈષ્યસિ||28||

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ|
યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્||29||

અપિચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામનન્યભાક્|
સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ||30||

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાન્તિં નિગચ્છતિ|
કૌન્તેય પ્રતિજાનીહ નમે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ||31||

માં હિ પાર્થ વ્યપાસ્રિત્ય યેઽપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ|
સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાઃ તેઽપિ યાન્તિ પરાંગતિમ્||32||

કિં પુનર્બ્રહ્મણાઃ પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષયસ્તદા|
અનિત્યં અસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વમામ્||33||

મન્મનાભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજીમાં નમસ્કુરુ|
મામેવૈષ્યસિ યુક્ત્વૈવં આત્માનં મત્પરાયણઃ||34||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે રાજવિદ્યા રાજગુહ્યયોગોનામ
નવમોઽધ્યાયઃ
ઓં તત્ સત્