Bhagavadgita !

700 Gita Slokas for Parayana in Telugu

Sanskrit text in Devanagari, Kannada, Gujarati, English, Telugu
||om tat sat||

||ఓమ్ తత్ సత్||

||ధ్యానం||

ఓమ్ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః||

ఓమ్ ||శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్విధమ్|
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే||

ఓమ్|| అగజానన పద్మార్కం గజననమహర్నిశమ్|
అనేకదన్తం భక్తానాం ఏకదన్తముపాస్మహే||

ఓమ్|| అఖండలమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్|
తత్పదం దర్శితమ్ యేన తస్మైశ్రీ గురవే నమః||

ఓమ్|| కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణ కీర్తనమ్|
వాసుదేఅం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిమ్||

ఓమ్|| వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే|
నమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్ఠాయ నమోనమః||

ఓమ్|| నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమమ్|
దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్||

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ ప్రథమోఽధ్యాయః
అర్జునవిషాదయోగః

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ||

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే
సమవేతా యుయుత్సవః |
మామకాః పాణ్డవశ్చైవ
కిమకుర్వతు సంజయ ||1||

సంజయ ఉవాచ||

దృష్ట్వాతు పాణ్డవానీకం
వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా |
ఆచార్య ముపసఙ్గమ్య
రాజా వచనమబ్రవీత్ ||2||

పశ్యైతాం పాణ్డు పుత్రాణాం
ఆచార్యమహతీం చమూమ్|
వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ
తవ శిష్యేణ ధీమతా ||3||

అత్రశూరా మహేష్వాసా
భీమార్జున సమాయుధిః |
యుయుధానో విరాటశ్చ
ద్రుపదశ్చ మహారథః ||4||

దృష్టకేతుశ్చేకితానః
కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజిత్కున్తీ భోజశ్చ
శైబ్యశ్చ నరపుఙ్గవః ||5||

యుధామన్యుశ్చ విక్రాన్త
ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభౌద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ
సర్వ ఏవ మహారథాః ||6||

అస్మాకం తు విశిష్ఠా యే
తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ |
నాయకా మమసైన్యస్య
సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే ||7||

భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ
కృపశ్చ సమితిఞ్జయః|
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ
సౌమదత్తి స్తథైవచ ||8||

అన్యే చ బహవః శూరా
మదర్థే త్యక్త జీవితాః |
నానాశస్త్ర ప్రహరణాః
సర్వే యుద్ధవిశారదాః ||9||

అపర్యాప్తం తదస్మాకం
బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం
బలం భీమాభిరక్షితాం ||10||

అయనేషు చ సర్వేషు
యథా భాగ మవస్థితాః|
భీష్మమేవాభి రక్షన్తు
భవన్తః సర్వఏవ హి ||11||

తస్య సంజనయన్ హర్షం
కురువృద్ధః పితామహః |
సింహనాదం వినద్యోచ్ఛైః
శంఖం ధద్మౌ ప్రతాపవాన్ ||12||

తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ
పణవానక గోముఖాః |
సహసైవాభ్యహన్యంత
స శబ్దస్తుములోఽభవత్ ||13||

తతః శ్వేతైః హయైర్యుక్తే
మహతి స్యన్దనే స్థితౌ |
మాధవః పాణ్డవశ్చైవ
దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః||14||

పాఞ్చజన్యం హృషీకేశో
దేవదత్తం ధనంజయః|
పౌణ్డ్రం దధ్మౌ మహాశంఖం
భీమకర్మా వృకోద రః || 15||

అనన్తవిజయం రాజా
కున్తీపుత్రో యుధిష్టిరః |
నకులః సహదేవశ్చ
సుఘోష మణిపుష్పకౌ||16||

కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః
శిఖణ్డీచ మహరథః |
ధృష్టద్యమ్నో విరాటశ్చ
సాత్యకిశ్చాపరాజితః ||17||

ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ
సర్వశః పృథివీపతే |
సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః
శంఖాన్ దధ్ముః పృథక్ పృథక్ ||18||

సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం
హృదయాని వ్యదారయత్ |
నభశ్చ పృథివీం చైవ
తుములో వ్యను నాదయన్ ||19||

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా
ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |
ప్రవృతే శస్త్రసమ్పాతే
ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ||20||

హృషీకేశం తదా వాక్యం
ఇదమాహ మహీపతే |

అర్జున ఉవాచ||
సేనయోరుభయోర్మధ్యే
రథం స్థాపయమేఽచ్యుతా || 21 ||

యావదేతాన్నిరీక్షేఽహం
యోద్ధుకామానవస్థితాన్ |
కైర్మయాసహ యోద్ధవ్యం
అస్మిన్ రణ సముద్యమే ||22||

యోత్స్యమానా నవేక్షేఽహం
య ఏతేఽత్ర సమాగతాః |
ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః
యుద్ధే ప్రియ చికీర్షవః ||23||

సఞ్జయ ఉవాచ||

ఏవముక్తో హృషీకేశో
గుడాకేశేన భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే
స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ||24||

భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః
సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్ |
ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్
సమవేతాన్ కురూనితి ||25||

తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః
పితౄనథ పితామహాన్ |
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాత్రూన్
పుత్రాన్పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా||26||

శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ
సేనయోరుభయోరపి|
తాన్ సమీక్ష్య స కౌన్తేయః
సర్వాన్ బన్ధూనవస్థితాన్||27||

కృపయా పరయాఽఽవిష్టో
విషీదన్ ఇదమబ్రవీత్ |

అర్జున ఉవాచ ||

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ
యుయుత్సం సముపస్థితమ్||28||

సీదన్తి మమ గాత్రాణి
ముఖంచ పరిశుష్యతి|
వేపథుశ్చ శరీరే మే
రోమహర్షశ్చజాయతే ||29||

గాణ్డీవం స్రంసతే హస్తాత్
త్వక్చైవ పరిదహ్యతే |
న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం
భ్రమతీవ చ మే మనః ||30||

నిమిత్తాని చ పశ్యామి
విపరీతాని కేశవ|
న చశ్రేయోఽనుపశ్యామి
హత్వా స్వజనమాహవే ||31||

న కాఞ్క్షే విజయం కృష్ణ
న చ రాజ్యంసుఖాని చ|
కింనో రాజ్యేన గోవింద
కిం భోగైర్జీవితేన వా ||32||

యేషామర్థే కాంక్షితం నో
రాజ్యం భోగాః సుఖానిచ |
త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే
ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ || 33||

అచార్యాః పితరః పుత్రాః
తథైవచ పితామహాః|
మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః
స్యాలాః సమ్బన్ధినస్తదా ||34||

ఏతాన్నహన్తుమిచ్ఛామి
ఘ్నతోఽపిమధుసూదన |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య
హేతోః కిం ను మహీకృతే ||35||

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నః
కాప్రీతిః స్యాజ్జనార్దన |
పాపమేవాశ్రయే దస్మాన్
హత్వైతానాతతాయినః ||36||

తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం
ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాన్ధవాన్ |
స్వజనం హి కథం హత్వా
సుఖినః స్యామ మాధవః ||37||

యద్యప్యేతే న పశ్యన్తి
లోభోపహత చేతసః |
కులక్షయకృతం దోషం
మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్||38||

కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః
పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్|
కులక్షయకృతం దోషం
ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన ||39||

కులక్షయే ప్రణశ్యన్తి
కులధర్మాః సనాతనః |
ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం
అధర్మోఽభిభవత్యుత||40||

అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ
ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |
స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ
జాయతే వర్ణ సంకరః ||41||

సఙ్కరో నరకాయైవ
కులఘ్నానాం కులస్య చ|
పతన్తి పితరో హ్యేషాం
లుప్తపిణ్డోదక క్రియాః ||42||

దోషేరేతైః కులఘ్నానాం
వర్ణసఙ్కరకారకైః |
ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః
కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ||43||

ఉత్సన్న కులధర్మాణాం
మనుష్యాణాం జనార్దన |
నరకే నియతం వాసో
భవతీత్యనుశుశ్రుమ ||44||

అహో బత మహాపాపం
కర్తుం వ్యవస్థితా వయం |
యద్రాజ్య సుఖలోభేన
హన్తుం స్వజన ముద్యతాః ||45||

యది మామప్రతీకార
మశస్త్రం శస్త్రపాణయః |
ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుః
తన్మే క్షేమతరం భవేత్ ||46||

సంజయ ఉవాచ||

ఏవముక్త్వా అర్జునః సంఖ్యే
రథోపస్థ ఉపావిశత్ |
విసృజ్య సశరం చాపం
శోక సంవిఘ్నమానసః ||47||

ఇతి శ్రీమద్భవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాదయోగో నామ
ప్రథమోఽధ్యాయః |
||ఓమ్ తత్ సత్ ||

______________________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః
సాంఖ్య యోగః||

సంజయ ఉవాచ||

తం తథా కృపయాఽఽవిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ |
విషీదన్త మిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః ||1||

శ్రీ భగవానువాచ||

కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ |
అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున ||2||

క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్ త్వయ్యుపపద్యతే |
క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్వక్యోత్తిష్ట పరన్తప ||3||

అర్జున ఉవాచ||

కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూధన |
ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన ||4||

గురూ నహత్వాపి మహానుభావాన్
శ్రేయోభోక్తుం బైక్షమపీహలోకే |
హత్వా అర్థకామాంస్తు గురూనిహైవ
భుఞ్జీయ భోగాన్ రుథిర ప్రదిగ్థాన్ ||5||

న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో
యద్వా జయేమ యది వానో జయేయుః|
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః
తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః||6||

కార్పణ్యదోషోఽపహతస్వభావః
పృచ్చామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః |
యత్ శ్రేయస్స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహితన్మే
శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్||7||

న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్
యచ్చోక ముచ్ఛోషణ మిన్ద్రియాణామ్|
అవాప్య భూమా వసపత్న మృద్ధం
రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్ ||8||

సంజయ ఉవాచ||

ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః|
న యోత్స్యే ఇతి గోవిన్దం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ ||9||

తం ఉవాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదన్తం ఇదం వచః||10||

శ్రీ భగవానువాచ||

అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే |
గతాసూ నగతాసూంశ్చ నాను శోచన్తి పణ్డితాః ||11||

నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః |
న చైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరమ్ || 12||

దేహినోఽస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా |
తథా దేహాన్తరప్రాప్తిః ధీరః తత్ర నముహ్యతి ||13||

మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌన్తేయ శీతోష్ణ సుఖదుఃఖదాః |
అగమాపాయినోఽనిత్యాః తాం స్తితిక్షస్వ భారత ||14||

యం హి న వ్యధయన్త్యేతే పురుషం పురుషర్షభ|
సమ దుఃఖ సుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ||15||

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః |
ఉభయోరపి దృష్టోఽన్తస్త్వనయోః తత్వ దర్శిభిః ||16||

అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతం |
వినాశ మవ్యయ స్యాస్య నకశ్చిత్ కర్తుమర్హతి ||17||

అన్తవన్త ఇమే దేహాః నిత్యస్స్యోక్తాః శరీరిణః|
అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత ||18||

య ఏనం వేత్తి హన్తారమ్ యశ్చైనం మన్యతే హతం |
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హన్తి న హన్యతే ||19||

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్
నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః |
అజో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో
న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ||20||

వేద వినాశినం నిత్యం య ఏనమజమవ్యయమ్|
కథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హన్తి కం ||21||

వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ
నవాని గృహ్ణాతి నరోఽపరాణి|
తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్
అన్యాని సంయాతి నవాని దేహే||22||

నైనం చిన్దన్తి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః |
న చైనం క్లేదయన్త్యాపో న శోషయతి మారుతః ||23||

అచ్ఛేద్యోఽయం అదాహ్యోఽయం అక్లేద్యోఽశోష్య ఏవచ |
నిత్య సర్వ గతః స్థాణుః అచలోఽయం సనాతనః ||24||

అవ్యక్తోఽయం అచింత్యోఽయమ్ అవికార్యోఽయముచ్యతే|
తస్మాత్ ఏవం విదిత్వైనం నాను శోచితు మర్హసి ||25||

అథ చైనం నిత్య జాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం|
తథాపి త్వమ్ మహాబాహో నైవం శోచితు మర్హసి ||26||

జాతస్య హి ధ్రువోమృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ |
తస్మాదపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ||27||

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత |
అవ్యక్త నిధనాన్యేన తత్ర కా పరిదేవనా ||28||

అశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం
ఆశ్చర్యవత్ వదతి తథైవ చాన్యః|
ఆశ్చర్యవచ్చైన మన్యః శ్రుణోతి
శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ ||29||

దేహే నిత్యమవధ్యోఽయం దేహే సర్వస్య భారత |
తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి || 30||

స్వధర్మపి చావేక్ష్య న వికమ్పితు మర్హసి |
ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాత్ శ్రేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య నవిద్యతే ||31||

యదృచ్చయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతమ్|
సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభన్తే యుద్ధ మీదృశమ్ ||32||

అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి |
తతః స్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాప మవాప్ససి ||33||

అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేఽవ్యయామ్ |
సంభావితస్య చా కీర్తిః మరణాదతిరిత్యతే ||34||

భయాద్రణా దుపరతంమన్యంతే త్వాం మహరథాః|
యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్||35||

అవాచ్య వాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః |
నిన్దన్తస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్||36||

హతో వా ప్రాప్స్యసే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్|
తస్మాదుత్తిష్ట కౌన్తేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః ||37||

సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ |
తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి||38||

ఏషా తేఽభిహితే సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శ్రుణు |
బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ కర్మబన్ధం ప్రహాస్యసి ||39||

నేహాభి క్రమనాశోఽస్తి ప్రత్యవాయో నవిద్యతే |
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్ ||40||

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః ఏకేహ కురునన్దన |
బహుశాఖాః అనన్తాశ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్||41|

యామిమాం పుష్పితాం వాచమ్ ప్రవదన్త్య విపశ్చితః|
వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తీతి వాదినః ||42||

కామాత్మానః స్వర్గపరాః జన్మకర్మ ఫలప్రదామ్ |
కియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి ||43||

భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాఽపహృతచేతసామ్ |
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమధౌ న విధీయతే ||44||

త్రైగుణ్య విష యావేదాః నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున |
నిర్ద్వన్ద్వో నిత్య సత్త్వోస్థో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్ ||45||

యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే |
తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ||46||

కర్మణ్యేవాధికారస్తే మాఫలేషు కదాచన |
మాకర్మఫల హేతుర్భూః మాతే సఙ్గోఽస్త్వకర్మణి || 47||

యోగస్తః కురు కర్మాణి సఙ్గం త్యక్త్వా ధనంజయ |
సిధ్య సిధ్యోః సమోభూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ||48||

దూరేణాహ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాత్ ధనంజయ |
బుద్ధౌ శరణ మన్విఛ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః ||49||

బుద్ధియుక్తో జహాతిహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే |
తస్మాద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్||50||

కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః |
జన్మ బన్ధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్చన్త్యనామయమ్||51||

యదాతే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతిరిష్యతి |
తదా గన్తాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ||52||

శ్రుతి విప్రతి పన్నాతే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా |
సమాధా వచలా బుద్ధిః తదా యోగ మవాప్స్యసి||53||

అర్జున ఉవాచ||

స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్తస్య కేశవ |
స్థితధీః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిమ్||54||

శ్రీ భగవానువాచ||

వ్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ |
ఆత్న్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞః తదోచ్యతే ||55||

దుఃఖేష్వనుదిగ్న మనాః సుఖేషు విగత స్పృహాః |
వీతరాగ భయక్రోథః స్థితధీః మునిరుచ్యతే ||56||

యస్సర్వత్రానభిస్నేహః తత్తత్ప్రాప్య శుభాశుభం |
నాభి నన్దతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టితా||57||

యదా సంహారయతే చాయమ్ కూర్మోఙ్గానీవ సర్వశః |
ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టితా||58||

విషయా వినివర్తన్తే నిరాహారస్య దేహినః |
రసవర్జం రసోఽ ప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ||59||

యతతోహ్యపి కౌన్తేయ పురుషస్య విపశ్చితః |
ఇన్ద్రియాణి ప్రమాధీని హరన్తి ప్రసభం మనః ||60||

తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః|
వశే హి యస్యేన్ద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టితా ||61||

ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సఙ్గస్తేషూపజాయతే |
సఙ్గాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోఽభిజాయతే ||62||

క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః |
స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ||63||

రాగద్వేషవియుక్తైస్తు విషయానిన్ద్రియైశ్చరన్ |
అత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధి గచ్ఛతి ||64||

ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే |
ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధిః పర్యవతిష్టతి||65||

నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా |
నచా భావయతశ్శాన్తిః అశాన్తస్య కుతః సుఖమ్ ||66||

ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనోఽను విధీయతే |
తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివామ్భసి ||67||

తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః|
ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టితా ||68||

యానిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ |
యస్యాం జాగ్రతి భూతాని స నిశా పశ్యతే మునేః ||69||

అపూర్వమాణం అచల ప్రతిష్టం
సముద్రమాపః ప్రవిశన్తి యద్వత్ |
తద్వత్ కామాః యం ప్రవిశన్తి సర్వే
సశాన్తి మాప్నోతి న కామ కామీ||70||

విహాయ కామాన్ యస్సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహాః|
నిర్మమో నిరహంకారః సశాన్తిమధిగచ్చతి || 71||

ఏషా బ్రాహ్మీస్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి|
స్థిత్వాఽ స్యామన్తకాలేఽపి బ్రహ్మ నిర్వాణ మృచ్చతి ||72||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సుబ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే సాంఖ్య యోగోనామ
ద్వితీయోఽధ్యాయః ||

||ఓమ్ తత్ సత్ ||

______________________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ తృతీయోఽధ్యాయః
కర్మయోగః||

అర్జున ఉవాచ||

జ్యాయసీ చేత్ కర్మణస్తే మతాబుద్ధిర్జనార్దన |
తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || 1 ||

వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే |
తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహమాప్నుయామ్ ||2||

శ్రీ భగవానువాచ||

లోకేఽశ్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ|
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ || 3||

నకర్మణా మనారమ్భాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే |
న చ సన్న్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ||4||

న హి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్ అకర్మకృత్|
కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః || 5||

కర్మేన్ద్రియాణి సంయమ్య య అస్తే మనసా స్మరన్|
ఇన్ద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార స ఉచ్యతే ||6||

యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున |
కర్మేన్ద్రియైః కర్మయోగం అసక్తస్స విశిష్యతే ||7||

నియతం కురుకర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః |
శరీర యాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేత్ అకర్మణః ||8||

యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబన్ధనః|
తదర్థమ్ కర్మ కౌన్తేయ ముక్తసఙ్గః సమాచర ||9||

సహయజ్ఞాః ప్రజాస్సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః |
అనేన ప్రసవిష్యధ్వమేషవోఽస్త్విష్ఠ కామధుక్ || 10||

దేవాన్భావయతానేన తేదేవా భావయన్తు వః|
పరస్పరం భావయన్తః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ ||11||

ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యన్తే యజ్ఞభావితాః |
తైర్దత్తా న ప్రదాయైభ్యో యో భుజ్ఞ్తేస్తేన ఏవ సః||12||

యజ్ఞశిష్టాశినస్సన్తో ముచ్యన్తే సర్వ కిల్బిషైః |
భుఞ్జతే తే త్వఘం పాపా యే పచన్త్యాత్మకారణాత్ ||13||

అన్నాద్భవన్తి భూతాని పర్జన్యాదన్నసంభవః |
యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ||14||

కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవమ్ |
తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్||15||

ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః |
అఘాయురిన్ద్రియారామో మోఘం పార్థ స జీవతి||16||

యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మ తృప్తశ్చ మానవః|
ఆత్మన్యేవ చ సన్తుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే ||17||

నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన |
న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః ||18||

తస్మాదసక్తస్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర|
అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః ||19||

కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయః|
లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కరుమర్హసి || 20||

యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనాః|
స యత్ప్రమాణమ్ కురుతే లోకస్తదనువర్తతే ||21||

న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన |
నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ||22||

యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతన్ద్రితః|
మమ వర్త్మానువర్తన్తే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః ||23||

ఉత్సీదేయురిమే లోకా న కుర్యాం కర్మచేదహమ్ |
సంకరస్య చ కర్తా స్యాముపహన్యామిమాః ప్రజాః ||24||

సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వన్తి భారత |
కుర్యాద్విద్వాం స్తథాఽసక్తః చికీర్షుః లోక సంగ్రహమ్ || 25||

న బుద్ధిభేదం జనయేదజ్ఞానాం కర్మసఙ్గినామ్ |
జోషయేత్సర్వకర్మాణి విద్వాన్యుక్తః సమాచరన్ || 26||

ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః |
అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే|| 27||

తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మవిభాగయోః |
గుణాగుణేషు వర్తన్త ఇతి మత్వా న సజ్జతే ||28||

ప్రకృతేర్గుణసమ్మూఢాః సజ్జన్తే గుణకర్మసు |
తానకృత్స్నవిదో మన్దాన్ కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్ ||29||

మయి సర్వాణి కర్మాణిసన్న్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా |
నిరాశీనిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వరః ||30||

యే మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠన్తి మానవాః |
శ్రద్ధావన్తోఅనసూయాన్తో ముచ్యన్తే తేఽపి కర్మభిః ||31||

యే త్వేతదభ్యసూయన్తో నానుతిష్ఠన్తి మే మతమ్ |
సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టానచేతసః ||32||

అదృశం చేష్ఠతే స్వస్యాః ప్రకృతేః జ్ఞానవానపి |
ప్రకృతిం యాన్తి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి ||33||

ఇన్ద్రియస్యేన్ద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ |
తయోర్న వశమాగచ్చేత్తౌ హ్యస్య పరిపన్థినౌ ||34||

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ||35||

అర్జున ఉవాచ||

అథ కేన ప్రయుక్తోఽయం పాపం చరతి పూరుషః|
అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః ||36||

శ్రీ భగవానువాచ||

కామ ఏష క్రోధఏష రజోగుణ సముద్భవః |
మహాశనో మహాపాప్మా విద్ధ్యేనమిహ వైరిణమ్ ||37||

ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః యథాఽఽదర్శో మలేన చ |
యథోల్బేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతమ్ ||38||

ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా |
కామరూపేణ కౌన్తేయ దుష్పూరేణానలేన చ ||39||

ఇన్ద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే |
ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినమ్ ||40||

తస్మాత్త్వమిన్ద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ |
పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ||41||

ఇన్ద్రియాణి పరాణ్యాహుః ఇన్ద్రియేభ్యః పరం మనః |
మనసస్తు పరా బుద్ధిర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ||42||

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా |
జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూప దురాసదమ్ || 43||

ఓమ్
ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సుబ్రహ్మవిద్యాయామ్ యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగోనామ
తృతీయోఽధ్యాయః |

||ఓమ్ తత్ సత్ ||

________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ చతుర్థోఽధ్యాయః
జ్ఞాన యోగః||

శ్రీ భగవానువాచ||

ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ |
వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుః ఇక్ష్వాకవేఽబ్రవీత్ ||1||

ఏవం పరమ్పరాప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః |
స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్ఠః పరన్తప || 2 ||

స ఏవాయం మయా తేఽద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః |
భక్తోఽసి మే సఖాచేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్ || 3 ||

అర్జున ఉవాచ||

అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః|
కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి || 4 ||

శ్రీ భగవానువాచ||

బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున |
తానయహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థ పరన్తప || 5 ||

అజోఽపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోఽపి సన్ |
ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా|| 6 ||

యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత |
అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానమ్ సృజామ్యహమ్ || 7 ||

పరిత్రాణాయ సాధూనామ్ వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ |
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 8 ||

జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్త్వతః |
త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోఽర్జున || 9 ||

వీతరాగ భయ క్రోధా మన్మయా మాముపాశ్రితాః |
బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః ||10 ||

యే యథా మాం ప్రపద్యన్తే తాం స్తథైవ భజామ్యహమ్ |
మమవర్త్మాను వర్తన్తే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః || 11 ||

కాంక్షన్తః కర్మణాం సిద్ధిం యజన్త ఇహ దేవతాః |
క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా || 12||

చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః |
తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధ్యకర్తార మవ్యయమ్ || 13 ||

నమాం కర్మాణి లిమ్పన్తి నమే కర్మఫలే స్పృహా |
ఇతి మాం యోఽభిజానాతి కర్మభిః న స బధ్యతే || 14 {{

ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః |
కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్ ||15||

కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోఽప్యత్ర మోహితాః |
తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్|| 16||

కర్మణోహ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః |
అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః || 17 ||

కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మ యః|
స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్ || 18||

యస్య సర్వే సమారమ్భాః కామ సంకల్పవర్జితాః |
జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణాం తమాహుః పణ్డితం బుధాః || 19 ||

త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసఙ్గం నిత్య తృప్తో నిరాశ్రయః |
కర్మణ్యభిప్రవృతోఽపి నైవ కించిత్కరోతి సః || 20||

నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః |
శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్|| 21 ||

యదృచ్చాలాభసంతుష్ఠో ద్వన్ద్వాతీతో విమత్సరః |
సమః సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే || 22||

గతసఙ్గస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థితచేతసః |
యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే || 23||

బ్రహ్మార్పణమ్ బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గన్తవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా || 24 ||

దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే |
బ్రహ్మాగ్నావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి || 25||

శ్రోత్రాదీనీన్ద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి |
శబ్దాదీన్విషయానన్య ఇన్ద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి || 26||

సర్వాణీన్ద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే |
ఆత్మసంయమయోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే || 27 ||

ద్రవ్య యజ్ఞా తపో యజ్ఞా యోగ యజ్ఞాస్తథాపరే |
స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞశ్చ యతయః సంశితవ్రతాః || 28 ||

అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణేఽపానం తథాఽపరే |
ప్రాణాపాన గతీరుద్ధ్వా ప్రాణాయామపరాయణాః || 29 ||

అపరే నియతాహారః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి |
సర్వేఽప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిత కల్మషాః ||30||

యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాన్తి బ్రహ్మ సనాతనమ్|
నాయం లోకోఽస్త్యయజ్ఞస్య కుతోఽన్యఃకురుసత్తమ || 31||

ఏవం బహువిథా యజ్ఞా వితతా బ్రహ్మణో ముఖే |
కర్మజాన్ విద్ధి తాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే || 32||

శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞా జ్ఞానయజ్ఞః పరన్తప |
సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే || 33||

తద్విద్ధి ప్రణి పాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా |
ఉపదేక్ష్యన్తి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్త్వ దర్శినః || 34 ||

యత్ జ్ఞాత్వా న పునర్మోహమేవం యాస్యసి పాణ్డవ |
యేన భూతాన్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యథో మయి || 35||

అపి చేదపి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః |
సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి || 36||

యథైథాంసి సమిద్ధోఽగ్నిః భస్మసాత్కురుతేఽర్జున|
జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే తథా || 37||

న హి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే |
తత్ స్వయం యోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి|| 38 ||

శ్రద్ధ్వాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరః సంయతేన్ద్రియః|
జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాన్తిం అచిరేణాధిగచ్ఛతి|| 39 ||

అజ్ఞశ్చాశ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి |
నాయం లోకోఽస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః ||40||

యోగసన్న్యస్తకర్మాణాం జ్ఞానసంఛిన్నసంశయమ్ |
ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ || 41 ||

తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్థ్సం జ్ఞానాసినాత్మనః |
చిత్వైనం సంశయం యోగమాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత || 42||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయామ్ యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే జ్ఞానయోగో నామ
చతుర్థోఽధ్యాయః ||
||ఓమ్ తత్ సత్ ||

----------------------------------------------------

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ పంచమోఽధ్యాయః
కర్మ సన్యాస యోగః||

అర్జున ఉవాచ||

సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగంచ శంససి |
యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ ||1||

శ్రీభగవానువాచ||

సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్శ్రేయసకరావుభౌ |
తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే ||2||

జ్ఞేయస్స నిత్య సన్న్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాఙ్క్షతి |
నిర్ద్వన్ద్వో హి మహాబాహో సుఖం బన్ధాత్ప్రముచ్యతే ||3||

సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదన్తి న పణ్దితాః |
ఏకమప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విన్దతే ఫలమ్ ||4||

యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే |
ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి ||5||

సన్న్యాసస్తు మహాబాహో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి |
యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి ||6||

యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేన్ద్రియః |
సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే ||7||

నైవకించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |
పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ శ్వసన్||8||

ప్రలపన్ విశృజన్ గృహణన్ ఉన్మిషన్నిమిషన్నపి |
ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేషు వర్తన్త ఇతి ధారయన్ ||9||

బ్రహ్మాణ్యాధాయ కర్మాణి సజ్ఙం త్యక్త్వా కరోతి యః|
లిప్యతే న స పాపేన పద్మ పత్ర మివాంభసా ||10||

కాయేన మనసా బుధ్యా కేవలైరిన్ద్రియైరపి |
యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే ||11||

యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాన్తిమాప్నోతి నైష్ఠికీమ్|
అయుక్తః కామ కారేణ ఫలేసక్తో నిబధ్యతే || 12||

సర్వ కర్మాణి మనసా సన్న్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |
నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్నకారయన్ ||13||

న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః |
న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే ||14||

నాదత్తే కస్యచిత్పాపం న చైవ సుకృతం విభుః |
అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యన్తి జన్తవః ||15||

జ్ఞానేన తుతదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః |
తేషామాదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ ||16||

తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః |
గచ్ఛన్త్యపునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః ||17||

విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని |
శునిచైవ శ్వపాకే చ పణ్దితాః సమదర్శినః ||18||

ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః |
నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్బ్రహ్మణి తే స్థితాః ||19||

న ప్రహృష్యేత్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రాప్య చా ప్రియమ్|
స్థిరబుద్ధి రసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి స్థితః||20||

బాహ్యస్పర్షేష్వేసక్తాత్మా విన్దన్త్యాత్మని స్థితమ్|
స బ్రహ్మయోగ యుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే ||21||

యే హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే |
ఆద్యన్తవన్తః కౌన్తేయ న తేషు రమతే బుధః ||22||

శక్నోతీహైవ యస్సోఢుం ప్రాక్ఛరీరవిమోక్షనాత్ |
కామక్రోదోద్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః ||23||

యోఽన్తఃసుఖోఽన్తరారామః తథాన్తర్జ్యోతిరేవ చ |
స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతోఽధిగచ్ఛతి ||24||

లభన్తే బ్రహ్మనిర్వాణం ఋషయః క్షీణకల్మషాః |
ఛిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః ||25||

కామ కోధవియుక్తానాం యతీనాం యత చేతసామ్ |
అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనామ్ ||26||

స్పర్సాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాన్తరే భ్రువోః|
ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నసాభ్యాణ్తరచారిణౌ || 27||

యతేన్ద్రియమనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః |
విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యస్సదాముక్త ఏవ సః ||28||

భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరమ్|
సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాన్తిమృచ్చతి ||29||

ఇతి శ్రీమద్భవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మసన్న్యాసయోగోనామ
పంచమోఽధ్యాయః
ఓమ్ తత్ సత్

____________________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ షష్ఠోఽధ్యాయః
ఆత్మ సంయమ యోగః||

శ్రీ భగవానువాచ||

అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః|
స సన్న్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్నచాక్రియః ||1||

యం సన్న్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాణ్డవ |
న హ్యసన్న్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన ||2||

ఆరురుక్ష్మోర్మునేర్యోగం కర్మకారణ ముచ్యతే |
యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణ ముచ్యతే ||3||

యదాహి నేన్ద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే |
సర్వసంకల్ప సన్న్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే || 4||

ఉద్ధరేదాత్మానాఽఽత్మానం న ఆత్మాన మవసాదయేత్ |
అత్మైవ హ్యాత్మనో బన్ధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః ||5||

బన్ధురాత్మాత్మనస్తస్య యేనాత్మైవాత్మనా జితః|
అనాత్మనస్తు శతృత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ ||6||

జితాత్మనః ప్రశాన్తస్య పరమాత్మా సమాహితః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు తథా మానావమానయోః ||7||

జ్ఞానవిజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేన్ద్రియః |
యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ సమలోష్టాశ్మ కాంచనః ||8||

సుహృన్మిత్రార్యుదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్య బన్దుషు|
సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే ||9||

యోగీ యుఞీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః |
ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా నిరాశీ రపరిగ్రహః || 10||

శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః |
నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చేలాజిన కుశోత్తరమ్||11||

త్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేన్ద్రియక్రియః |
ఉపవిశ్యాసనేయుఞ్జ్యాత్ యోగమాత్మవిశుద్ధయే ||12||

సమం కాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః|
సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్ ||13||

ప్రశాన్తాత్మా విగతభీః బ్రహ్మచారివ్రతే స్థితః|
మనస్సంయమ్య మచ్ఛిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః ||14||

యుఞ్జన్నేవం సదాఽఽత్మానం యోగీ నియతమానసః |
శాన్తిం నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థామ్ అధిగచ్ఛతి ||15||

నాత్యశ్నతస్తు యోగోఽస్తి న చైకాన్తమనశ్నతః |
న చాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జునా ||16||

యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్ఠస్య కర్మసు |
యుక్త స్వప్నావ భోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహా||17||

యదా వినియతం చిత్తమ్ ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే |
నిస్పృహాస్సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా ||18||

యథా దీపో నివాతస్థో నేఙ్గతే సోపమా స్మృతా |
యోగినో యతచిత్తస్య యుఞ్జతో యోగమాత్మనః ||19||

యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగసేవయా |
యత్రచైవాత్మనాఽఽత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి||20||

సుఖమాత్యన్తికం యత్తత్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీన్ద్రియమ్ |
వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్త్వతః||21||

యం లభ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః |
యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే ||22||

తం విద్యా దుఃఖసంయోగ వియోగం యోగసజ్ఞితమ్ |
స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగోఽనిర్విణ్ణచేతసా ||23||

సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం స్త్యక్త్వా సర్వానశేషతః |
మనసైవేన్ద్రియగ్రామం వినియమ్య సమన్తతః ||24

శనైః శనైరుపరమేద్భుధ్యా ధృతిగృహీతయా |
ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చిన్తయేత్ ||25||

యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చఞ్చలమస్థిరమ్ |
తతస్తతో నియమ్యైతత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్ ||26||

ప్రశాన్తమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమమ్ |
ఉపైతి శాన్తరజసం బ్రహ్మ భూత మకల్మషమ్ ||27||

యుఞ్జన్నేవం సదాఽఽత్మానం యోగీ విగత కల్మష:|
సుఖేన బ్రహ్మసంస్పర్శం అత్యన్తం సుఖమశ్నుతే ||28||

సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని |
ఈక్షతే యోగ యుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః ||29||

యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి |
తస్యాహం న ప్రణస్యామి స చ మే నప్రణస్యతి ||30||

సర్వభూత స్థితం యోమాం భజత్యేకత్వమాస్థితః|
సర్వథా వర్తమానోఽపి స యోగీ మయి వర్తతే || 31||

అత్మౌపన్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోఽర్జున|
సుఖం వా యది వాదుఃఖం సయోగీ పరమో మతః ||32||

అర్జున ఉవాచ||

యోఽయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూధన |
ఏతస్యాహం న పశ్యామి చఞ్చలత్వాత్థ్సితిం స్థిరామ్ ||33||

చఞ్చలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలవద్దృఢమ్ |
తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరమ్ ||34||

శ్రీభగవానువాచ||

అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ |
అభ్యాసేన తు కౌన్తేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే ||35||

అసంశయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః |
వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యోఽవాప్తుముపాయతః ||36||

అర్జున ఉవాచ||

అయతిశ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలిత మానసః |
అప్రాప్య యోగసంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి ||37||

కచ్చిన్నోభయవిభ్రష్టశ్చిన్నాభ్రమివ నశ్యతి |
అప్రతిష్ఠో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి ||38||

ఏతం మే సంశయం కృష్ణ చ్ఛేత్తు మర్హస్య శేషతః |
త్వదన్యః సంశయస్యాస్య చ్చేతా నహ్యుపపద్యతే ||39||

శ్రీభగవానువాచ||

పార్థనైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే |
న హి కల్యాణకృత్కశ్చిద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి ||40||

ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీః సమాః|
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్ఠోఽభిజాయతే ||41||

అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతామ్ |
ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశమ్ ||42||

తత్ర సం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వ దైహికమ్ |
యతతే చ తతో భూయసంసిద్ధౌ కురునన్దన ||43||

పూర్వాభ్యాసేన తైనేవ హ్రియతే హ్యవశోఽపి సః |
జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మాతివర్తతే ||44||

ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగీ సంశుద్ధకిల్బిషః |
అనేక జన్మ సంసిద్ధిస్తతో యాతి పరాం గతిమ్||45||

తపస్విభ్యోఽధికో యోగీ జ్ఞానిభ్యోఽపి మతోఽధికః |
కర్మిభ్యాశ్చాధికో యోగీ తస్మాద్యోగీ భవార్జున ||46||

యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాన్తరాత్మనా |
శ్రద్ధవాన్ భజతే యొ మాం స మే యుక్తతమో మతః ||47||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే ఆత్మసంయమయోగో నామ
షష్ఠోఽధ్యాయః ||
||ఓమ్ తత్ సత్||

---------------------------------

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ సప్తమోఽధ్యాయః
విజ్ఞానయోగః||

శ్రీ భగవానువాచ||

మయ్యాసక్త మనాః పార్థ యోగం యుఞ్జన్మదాశ్రయః|
అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్ శృణు||1||

జ్ఞానం తే అహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః|
యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయోఽన్యజ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే ||2||

మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే |
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః||3||

భూమిరాపోఽనలో వాయుః ఖం మనోబుద్ధిరేవచ |
అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా ||4||

అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్|
జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ ||5||

ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ |
అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా ||6||

మత్తః పరతరం నాన్యత్కించిదస్తి ధనంజయ |
మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణి గణాఇవ||7||

రసోఽహమప్సు కౌన్తేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః|
ప్రణవః సర్వ వేదేషు శబ్దః ఖే పౌరుషం నృషు||8||

పుణ్యో గన్ధః పృథివ్యాం చ తేజశాస్మి విభావసౌ |
జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు||9||

బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనమ్|
బుద్ధిర్బుద్ధి మతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ ||10||

బలం బలవతాం చాహం కామరాగవివర్జితమ్|
ధర్నావిరుద్ధో భూతేషు కామోఽస్మి భరతర్షభ ||11||

యే చైవ సాత్వికా భావా రాజసా స్తామసాశ్చయే |
మత్త ఏవేతి తాన్విద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి ||12||

త్రిభిర్గుణమయైర్భావైభిః సర్వమిదం జగత్ |
మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయమ్ ||13||

దైవీ హ్యేషాగుణమయీ మమ మాయ దురత్యయా |
మామేవ యే ప్రపద్యన్తే మయామేతాం తరన్తి తే ||14||

న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యన్తే నరాధమాః|
మాయయాఽపహృత జ్ఞానా అసురం భావమాశ్రితాః ||15||

చతుర్విధా భజన్తే మాం జనాః సుకృతినోఽర్జున |
ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థారీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ ||16||

తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే |
ప్రియో హి జ్ఞానినోఽత్యర్థమహం స చ మమ ప్రియః ||17||

ఉదారాః సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతమ్ |
ఆస్థితః స హియుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిమ్ ||18||

బహూనాం జన్మనామన్తే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే |
వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా దుర్లభః ||19||

కామైస్తెస్తెర్హృతజ్ఞానాః ప్రపద్యన్తేఽన్యదేవతాః |
తం తం నియమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతాస్స్వయా ||20||

యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్ఛతి |
తస్య తస్యచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహమ్ ||21||

స తయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధన మీహతే |
లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హి తాన్ ||22||

అన్తవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసామ్ |
దేవాన్ దేవయజో యాన్తి మద్భక్తా యాన్తి మామపి ||23||

అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యన్తే మామబుద్ధయః |
పరం భావమజానన్తో మమావ్యయమనుత్తమమ్ ||24||

నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయాసమావృతః |
మూఢోఽయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయమ్ ||25||

వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున |
భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన ||26||

ఇచ్ఛాద్వేషసముత్థేన ద్వన్ద్వమోహేన భారత |
సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాన్తి పరంతప ||27||

యేషామ్ త్వన్తగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ |
తే ద్వన్ద్వ మోహనిర్ముక్తా భజన్తే మాం దృఢవ్రతాః ||28||

జరామరణ మోక్షాయ మమాశ్రిత్య యతన్తి యే|
తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్నమధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ్ ||29||

సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ యే విదుః |
ప్రయాణకాలేఽపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః ||30||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విజ్ఞానయోగో నామ
సప్తమోఽధ్యాయః ||
||ఓమ్ తత్ సత్||

________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ అష్టమోఽధ్యాయః
అక్షరపరబ్రహ్మ యోగః||

అర్జున ఉవాచ||

కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ |
అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే ||1||

అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మిన్ మధుసూదన|
ప్రాయాణకాలే చ కథమ్ జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః || 2||

శ్రీ భగవానువాచ||

అక్షరం బ్రహ్మ పరం స్వభావోఽధ్యాత్మముచ్యతే|
భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః ||3||

అధిభూతం క్షరో భావః పురుషాశ్చాధిదైవతమ్ |
అధియజ్ఞోఽహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర||4||

అన్తకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేబరమ్|
యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః||5||

యం యం వాపి స్మరన్భావం త్యజత్యన్తే కళేబరం|
తం తమేవైతి కౌన్తేయ సదా తద్భావ భావితః ||6||

తస్మాత్ సర్వేషుకాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ |
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామేవైష్యస్యసంశయః ||7||

అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా |
పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచిన్తయన్ ||8||

కవిం పురాణమనుశాసితార
మనోరణీయాంసమనుస్మరేద్యః|
సర్వస్యధాతారమచిన్త్యరూపం
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పురస్తాత్ ||9||

ప్రయాణకాలే మనసాఽచలేన
భక్త్య యుక్తో యోగబలేన చైవ|
భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్
స తం పరం పురుషం ఉపేతి దివ్యం||10||

యదక్షరం వేద విదో వదన్తి
విశన్తి యద్యతయో వీతరాగాః|
యదిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి
తత్తేపదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే ||11||

సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనో హృదినిరుధ్యచ |
మూర్ధ్న్యాధాయాత్మనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్||12||

ఓమ్ ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ |
యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్||13||

అనన్యచేతాః సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః|
తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః ||14||

మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్ |
నాప్నువన్తి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతిమ్||15||

అబ్రహ్మభవనాల్లోకాః పునరావర్తినోఽర్జున |
మాముపేత్యతు కౌన్తేయ పునర్జన్మ న విద్యతే ||16||

సహస్రయుగపర్యన్తం అహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః|
రాత్రిం యుగసహస్రాన్తాం తేఽహోరాత్రవిదో జనాః ||17||

అవ్యక్తాద్వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవన్త్యహరాగమే |
రాత్ర్యాగమే ప్రలీయన్తే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే ||18||

భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే|
రాత్ర్యాగమేఽవశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే ||19||

పరస్తస్మాత్తు భావోఽన్యో అవ్యక్తోఽవ్యక్తాత్ సనాతనః |
యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి ||20||

అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తః తమాహుః పరమాం గతిమ్|
యం ప్రాప్య ననివర్తన్తే తద్ధామ పరమం మమ || 21||

పురుషః స పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా |
యస్యాన్తఃస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్||22||

యత్రకాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః |
ప్రయాతా యాన్తి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ ||23||

అగ్నిజ్యోతిరహశ్శుక్ల ష్షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్ |
తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛన్తి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః ||24||

ధూమోరాత్రిః తదా కృష్ణ ష్షణ్మాసా దక్షిణాయణమ్|
తత్ర చాన్ద్రమసం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే ||25||

శుక్లకృష్ణే గతీ హ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే |
ఏకయాయత్యనావృతిమ్ అన్యయాఽవర్తతే పునః ||26||

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన |
తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తోభవార్జున ||27||

వేదేషుయజ్ఞేషు తపస్సు చైవ
దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్ఠం|
అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా
యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్||28||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అక్షరపరబ్రహ్మయోగోనామ
అష్టమోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||
____________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ నవమోఽధ్యాయః
రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః||

శ్రీ భగవానువాచ||

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే|
జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యత్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్||1||

రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్|
ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్||2||

అశ్రద్ధధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరన్తప|
అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యు సంసారవర్త్మని||3||

మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా|
మత్థ్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః||4||

న చ మత్థ్సాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్|
భూతభృన్నచ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః||5||

యథాఽఽకాశస్థితో నిత్యం వాయుస్సర్వత్రగో మహాన్|
తథా సర్వాణి భూతాని మత్థ్సానీత్యుపధారయ ||6||

సర్వ భూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్|
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్||7||

ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః|
భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్||8||

న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనంజయ|
ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు||9||

మయాఽధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే స చరాచరమ్|
హేతునానేన కౌన్తేయ జగద్విపరివర్తతే||10||

అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్|
పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్||11||

మోఘశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః|
రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః||12||

మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితః|
భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్||13||

సతతం కీర్తయన్తో మాం యతన్తశ్చ దృఢవ్రతాః |
నమస్యన్తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే||14||

జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజన్తో మాముపాసతే|
ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖమ్||15||

అహం క్రతుః అహం యజ్ఞః స్వధాహమహమౌషధమ్|
మన్త్రోఽహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతమ్||16||

పితాఽహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః |
వేద్యం పవిత్రమోంకార ఋక్సామయజురేవచ ||17||

గతిర్భర్తా ప్రభుస్సాక్షీ నివాసశ్శరణం సుహృత్|
ప్రభవః ప్రళయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయమ్||18||

తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ|
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున||19||

త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా
యజ్ఞైర్విష్టా స్వర్గతిం ప్రార్థయన్తే|
తే పుణ్యమాసాద్య సురేన్ద్రలోక
మశ్నన్తి దివ్యాన్దివి దేవభోగాన్||20||

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం
క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి|
ఏవం త్రయీధర్మం అనుప్రపన్నా
గతాగతం కామకామా లభన్తే||21||

అనయాశ్చిన్తయన్తో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్||22||

యేఽప్యన్న్యదేవతా భక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితః |
తేఽపి మామేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్||23||

అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవచ |
న తు మామభిజానన్తి తత్త్వేనాతశ్చ్యవన్తి తే||24||

యాన్తి దేవవ్రతా దేవాన్ పిత్రూన్ యాన్తి పితృవ్రతాః|
భూతాని యాన్తి భూతేజ్యా యాన్తి మద్యాజినోఽపి మామ్||25||

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి|
తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః||26||

యత్కరోసి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్|
యత్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్||27||

శుభాశుభఫలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః|
సన్న్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి||28||

సమోఽహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోఽస్తి న ప్రియః|
యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్||29||

అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్|
సాధురేవ స మన్తవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః||30||

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి|
కౌన్తేయ ప్రతిజానీహ నమే భక్తః ప్రణశ్యతి||31||

మాం హి పార్థ వ్యపాస్రిత్య యేఽపి స్యుః పాపయోనయః|
స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేఽపి యాన్తి పరాంగతిమ్||32||

కిం పునర్బ్రహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తదా|
అనిత్యం అసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వమామ్||33||

మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు|
మామేవైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః||34||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగోనామ
నవమోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్ ||

____________________________________________
||ఓం తత్ సత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ దశమోఽధ్యాయః
విభూతి యోగః||

శ్రీభగవానువాచ||

భూయ ఏవ మహాబాహో శ్రుణుమే పరమం వచః|
యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా||1||

న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః|
అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః||2||

యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్|
అసమ్మూఢస్య మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే||3||

బుద్ధిర్‍జ్ఞానమసమ్మోహః క్షమా సత్యం దమశ్శమః|
సుఖం దుఃఖం భవోఽభావో భయం చ అభయమేవ చ||4||

అహింసా సమతా తుష్టిః తపో దానం యశోఽయశః|
భవన్తి భావా భూతానాం మత్తఏవ పృథగ్విధాః||5||

మహర్షయస్సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా|
మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః||6||

ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః|
సోఽవికమ్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః||7||

అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే|
ఇతి మత్వా భజన్తే మాం బుధా భావసమన్వితాః||8||

మచ్ఛిత్తా మద్గతాప్రాణా బోధయన్తః పరస్పరమ్|
కథయన్తశ్చ మాం నిత్యం తుష్యన్తి చ రమన్తి చ||9||

తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకమ్|
దదామి బుద్ధి యోగం తం యేన మాముపాయాన్తి తే||10||

తేషామేవానుకంపార్థ మహమజ్ఞానజం తమః|
నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వతా||11||

అర్జున ఉవాచ||

పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ |
పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాది దేవమజం విభుమ్||12||

అహుస్త్వాం ఋషయస్సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా|
అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే||13||

సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ|
న హి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః||14||

స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ|
భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే||15||

వక్తుమర్హస్యశేషేణ దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః|
యాభిర్విభూతిభిర్లోకానిమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి||16||

కథం విద్యామహం యోగింస్త్వాం సదా పరిచిన్తయన్|
కేషు కేషు చ భావేషు చిన్త్యోఽసి భగవన్మయా||17||

విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన|
భూయం కథయ తృప్తిర్హి శ్రుణ్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్||18||

శ్రీ భగవానువాచ||

హన్త తే కథయిష్యామి దివ్యాః ఆత్మ విభూతయః|
ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యన్తో విస్తరస్య మే||19||

అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః|
అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామన్త ఏవ చ||20||

అదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్|
మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణాంమహం శశీ||21||

వేదానాం సామవేదోఽస్మి దేవానామస్మి వాసవః|
ఇన్ద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతనా||22||

రుద్రాణాం శంకరశ్చాస్మి మేరుశ్శిఖరిణామహమ్|
వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుశ్శిఖరిణామహమ్|| 23||

పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్||
సేనానీమహం స్కన్దః సరసామస్మి సాగరః||24||

మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరమ్|
యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోఽస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః||25||

అశ్వత్థః సర్వ వృక్షణాం దేవర్షీణాం చ నారదః|
గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః||26||

ఉచ్ఛైశ్శ్రవసమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవమ్|
ఇరావతం గజేన్ద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ్||27||

ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్|
ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాసుకిః||28||

అనన్తాశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహమ్|
పితౄణామర్యమా చాస్మి యమస్సంయమతామహమ్||29||

ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహమ్|
మృగాణాం చ మృగేన్ద్రోఽహమ్ వైనతేయశ్చ పక్షిణామ్||30||

పవనః పవతామస్మి రామశ్శస్త్రభృతామహమ్|
ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహ్నవీ||31||

సర్గాణామాదిరన్తశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున|
అధ్యాత్మ విద్యా విద్యానాం వాదః ప్రవదతామహమ్||32||

అక్షరాణామకారోఽస్మి ద్వన్ద్వః సామాసికస్య చ|
అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతో ముఖః||33||

మృత్యుస్సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతామ్|
కీర్తిశ్శ్రీర్వాక్య నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా||34||

బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహమ్|
మాసానాం మార్గశీర్షోఽహం ఋతూనాం కుశుమాకరః||35||

ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ |
జయోఽస్మి వ్యవసాయోఽస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్||36||

వృష్ణీనాం వాసుదేవోఽస్మి పాణ్డవానాం ధనంజయః|
మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాముశనా కవిః||37||

దణ్డో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతామ్|
మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహమ్||38||

యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున|
న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరమ్||39||

నాన్తోఽస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరన్తప|
ఏష తూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా||40||

యద్యద్విభూతిమత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా|
తత్తదేవావగచ్చ త్వం మమతేజోంఽశ సంభవమ్||41||

అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున|
విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నమ్ ఏకాంశేన స్థితో జగత్||42||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విభూతియోగోనామ
దశమోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||

------------------------------------------
||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ ఏకాదశోఽధ్యాయః
విశ్వరూపసందర్శనయోగః||

అర్జున ఉవాచ||

మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితమ్|
యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోఽయం విగతో మమ||1||

భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశోమయా|
తత్త్వః కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్||2||

ఏవమేతద్యథాఽఽత్థ త్వమ్ ఆత్మానం పరమేశ్వర|
ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ||3||

మన్యసే యది తత్ శక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో|
యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్||4||

శ్రీభగవానువాచ||

పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోఽథ సహస్రశః|
నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ|| 5||

పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రానశ్వినౌ మరుతస్తథా|
బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత||6||

ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య స చరాచరం|
మమదేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి||7||

నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుసా|
దివ్యం దదామి తేచక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్||8||

సంజయ ఉవాచ||

ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః|
దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్||9||

అనేకవక్రనయనం అనేకాద్భుతదర్శనమ్|
అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుథమ్||10||

దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్|
సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనన్తం విశ్వతో ముఖమ్||11||

దివిసూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థితా|
యది భాస్సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః||12||

తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా|
అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాణ్డవస్తథా||13||

తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః|
ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత||14||

అర్జున ఉవాచ||

పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే
సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంజ్ఞాన్|
బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం
ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్||15||

అనేక బాహూదరవక్త్రనేత్రం
పశ్యామి త్వాం సర్వతోఽనన్తరూపమ్|
నాన్తం న మధ్యం నపునస్తవాదిమ్
పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప||16||

కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ
తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతమ్|
పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమన్తా
దీప్తానలార్కద్యుతి మప్రమేయమ్||17||

త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్|
త్వమవ్యయశ్శాశ్వత ధర్మగోప్తా
సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే||18||

అనాది మధ్యాన్తమనన్తవీర్య
మనన్తబాహుం శశిసూర్యనేత్రమ్|
పశ్యామిత్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం
స్వతేజసా విశ్వమిదం తపన్తమ్||19||

ద్యావాపృథివ్యోరిదమన్తరమ్ హి
వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః|
దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదమ్
లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్||20||

అమీహి త్వాం సురసంఘా విశన్తి
కేచిత్ భీతాః ప్రాఙ్జలయో గృణన్తి|
స్వస్తీత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధిసంఘాః
స్తువన్తి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః||21||

రుద్రాదిత్య వసవో యే చ సాధ్యా
విశ్వేఽశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ|
గన్ధర్వయక్షాసురసిద్ధసంఘా
వీక్షన్తే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే||22||

రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం
మహాబాహో బహు బాహూరుపాదమ్|
బహూదరం బహు దంష్ట్రాకరాలమ్
దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యధితా స్తథాఽహమ్||23||

నభః స్పృశమ్ దీప్తమనేకవర్ణం
వ్యాత్తాననం దీప్త విశాలనేత్రమ్|
దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాన్తరాత్మా
ధృతిం న విన్దామి శమం చ విష్ణో||24||

దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని
దృష్ట్వైవ కాలా నల సన్నిభాని|
దిశో న జానే న లభే చ శర్మ
ప్రశీద దేవేశ జగన్నివాస||25||

అమీచ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః
సర్వే సహైవావని పాలసంఘైః|
భీష్మద్రోణస్సూత పుత్ర స్తథాఽసౌ
సహస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః||26||

వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశన్తి
దంష్ట్రాకరాలాని భయానికాని|
కేచిద్విలగ్నా దశనాన్తరేషు
సందృశ్యన్తే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః||27||

యథానదీనాం బహవోఽమ్బువేగాః
సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవన్తి|
తథా త్వామీ నరలోకవీరా
విశన్తి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలన్తి||28||

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనంపతంగా
విశన్తి నాశాయ సమృద్ధవేగాః|
తథైవ నాశాయ విశన్తి లోకా
స్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్దవేగాః||29||

లేలిహ్యసే గ్రసమానస్సమన్తా
ల్లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భిః|
తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం
భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపన్తి విష్ణో||30||

అఖ్యాహి మే కో భవానుగ్ర రూపో
నమోఽస్తు తే దేవ వర ప్రసీద|
విజ్ఞాతు మిచ్ఛామి భవన్తమాద్యం
న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్||31||

శ్రీ భగవానువాచ||

కాలోఽస్మి లోక క్షయకృత్ప్రవృద్ధో
లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః|
ఋతేఽపి త్వా న భవిష్యన్తి సర్వే
యేఽవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః||32||

తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ
జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్|
మయైవేతే నిహతాః పూర్వమేవ
నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్||33||

ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ
కర్ణమ్ తథాఽనాన్యపి యోధవీరాన్|
మయాహతాం స్త్వం జహి మావ్యధిష్ఠా
యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్||34||

సంజయ ఉవాచ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వావచనం కేశవస్య
కృతాంజలిర్వేపమానః కిరీటీ|
నమస్కృత్వా భూయయేవాహ కృష్ణం
సగద్గదం భీత భీతః ప్రణమ్య||35||

అర్జున ఉవాచ||

స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా
జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ|
రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవన్తి
సర్వే నమస్యన్తి చ సిద్ధసంఘాః||36||

కస్మాచ్చ తే న నమేరన్ మహాత్మన్
గరీయసే బ్రహ్మణోఽప్యాదికర్త్రే|
అనన్త దేవేశ జగన్నివాస
త్వమక్షరం సదస తత్పరం యత్||37||

త్వామాది దేవః పురుషః పురాణః
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్|
వేత్తాఽసి వేద్యం చ పరం చ ధామ
త్వయా తతం విశ్వమనన్త రూప||38||

వాయుర్యమోఽగ్నిర్ వరుణః శశాఙ్కః
ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ|
నమో నమస్తేఽస్తు సహస్రకృత్యః
పునశ్చ భూయోఽపి నమో నమస్తే||39||

నమో పురస్తాత్ అథ పృష్టతస్తే
నమోఽస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ|
అనన్తవీర్యా మితమిక్రమస్త్వమ్
సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః||40||

సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తమ్
హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి|
అజానతా మహిమానం తవేదం
మయా ప్రమాదాత్ప్రణయేన వాపి||41|

యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోఽసి
విహారశయ్యాసనభోజనేషు|
ఏకోఽథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం
తత్‍క్షామయే త్వా మహమప్రమేయమ్||42||

పితాఽసి లోకస్య చరాచరస్య
త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ |
న త్వత్సమోఽస్త్యభ్యద్ధికః కుతోఽన్యో
లోకత్రయేఽప్యప్రతిమప్రభావ||43||

తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం
ప్రసాదయే త్వామహమీశ మీడ్యమ్|
పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః
ప్రియః ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుమ్||44||

అదృష్ట పూర్వం హృషితోఽస్మి దృష్ట్వా
భయేన చ ప్రవ్యథితం మనో మే|
తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం
ప్రశీద దేవేశ జగన్నివాస||45||

కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం
ఇచ్ఛామిత్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ |
తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన
సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే||46||

శ్రీభగవానువాచ||

మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం
రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్|
తేజోమయం విశ్వమనన్త మాద్యం
యన్మే త్వదన్యేన న దృష్ట పూర్వమ్||47||

న వేదయజ్ఞాధ్యయనైర్నదానై
ర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః
ఏవం రూపః శక్య అహం నృలోకే
ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర||48||

మాతే వ్యథా మాచ విమూఢభావో
దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీద్రుజ్ఞ్మమేదం|
వ్యపేతభీః ప్రీతిమనాః పునస్త్వం
తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య||49||

సంజయ ఉవాచ||

ఇత్యర్జునం వాసుదేవః తథోక్త్వా
స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః|
ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం
భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర్మహాత్మా ||50||

అర్జున ఉవాచ||

దృష్ట్వేదం మానుషంరూపం తవసౌమ్యం జనార్దన|
ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః||51||

శ్రీభగవానువాచ||

సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానపి యన్మమ|
దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాఙ్క్షిణః||52||

నాహం వైదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా|
శక్యం ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా||53||

భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోఽర్జున|
జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరన్తప||54||

మత్కర్మకృన్మత్పరమో మద్భక్తసంగవర్జితః|
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాణ్డవ||55||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప సందర్శన యోగోనామ
ఏకాదశోఽధ్యాయః||
||ఓం తత్ సత్ ||

________________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
ద్వాదశోఽధ్యాయః
భక్తి యోగః||

అర్జున ఉవాచ||
ఏవం సతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే|
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః||1||

శ్రీభగవానువాచ||

మయ్యావేశ్య మనో యేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే|
శ్రద్ధయాపరయోపేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః||2||

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే|
సర్వత్రగమచిన్త్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్||3||

సంనియమేన్ద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః|
తే ప్రాప్నువన్తి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః||4||

క్లేశోఽధికతరః తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసామ్|
అవ్యక్తాహి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే||5||

యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః|
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయన్త ఉపాసతే||6||

తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ |
భవామి న చిరాత్పార్థ మయ్యావేశిత చేతసామ్||7||

మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయిబుద్ధిం నివేశయ|
నివషిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః||8||

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్|
అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ||9||

అభ్యాసేఽప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మపరమో భవ|
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి||10||

అథైతదప్యసక్తోఽసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః|
సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ ||11||

శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానంవిశిష్యతే|
ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః త్యాగాచ్ఛాన్తిరనన్తరమ్||12||

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ |
నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ||13||

సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః|
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్యోమద్భక్తః స మే ప్రియః||14||

యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః|
హర్షామర్షభయోద్వెగైర్ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః||15||

అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః|
సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః||16||

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి|
శుభాశుభ పరిత్యాగీ భక్తిమాన్ యస్స మే ప్రియః||17||

సమశ్శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమస్సంగవివర్జితః||18||

తుల్యానిన్దస్తుతిర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేన చిత్|
అనికేతః స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః||19||

యేతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే|
శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేఽతీవ మే ప్రియాః|| 20||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే భక్తి యోగోనామ
ద్వాదశోఽధ్యాయః||
||ఓం తత్ సత్ ||

______________________________________

||ఓం తత్ సత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ త్రయోదశోఽధ్యాయః
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగః||

అర్జున ఉవాచ||
ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ మేవ చ|
ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ||1||

శ్రీభగవానువాచ||

ఇదం శరీరం కౌన్తేయ క్షేత్రమిత్యభిదీయతే|
ఏతద్యోవేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః ||2||

క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత|
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోర్ జ్ఞానం యత్తత్ జ్ఞానం మతం మమ||3||

తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్|
స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శ్రుణు||4||

ఋషిభిర్భహుధా గీతం ఛన్దోభిర్వివిధైః పృథక్ |
బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః||5||

మహాభూతాన్యహఙ్కారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ |
ఇన్ద్రియాణి దశైకం చ పఞ్చ చేన్ద్రియగోచరాః||6||

ఇచ్ఛాద్వేషః సుఖం దుఃఖం సఙ్ఘాతశ్చేతనా ధృతిః|
ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికార ముదాహృతమ్||7||

అమానిత్వం అదమ్భిత్వం అహింసా క్షాన్తిరార్జవమ్|
ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహః||8||

ఇన్ద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ|
జన్మమృత్యు జరావ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనమ్||9||

అసక్తి రనభిష్వఙ్గః పుత్ర్గః దారగృహాదిషు|
నిత్యం చ సమచిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తిషు||10||

మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణీ|
వివిక్తదేశ సేవిత్వమరతిర్జనసంసది||11||

అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్|
ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతోఽన్యథా||12||

జ్ఞేయం యత్తత్ప్రవక్ష్యామి యత్ జ్ఞాత్వాఽమృతమశ్నుతే|
అనాదిమత్పరమం బ్రహ్మ న సత్తన్నాసదుచ్యతే||13||

సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోఽక్షి శిరోముఖమ్|
సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి||14||

సర్వేన్ద్రియ గుణాభాసం సర్వేన్ద్రియవివర్జితమ్|
అసక్తం సర్వభృచ్ఛైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ||15||

బహిరన్తశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవచ|
సూక్ష్మత్వాత్ అవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాన్తికేచ తత్ ||16||

అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ స్థితమ్|
భూతభర్తృచ తత్ జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ||17||

జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిః తమసః పరముచ్యతే|
జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితమ్||18||

ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః|
మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే||19||

ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్ధ్యనాదీ ఉభావపి|
వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్||20||

కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యతే|
పురుషః సుఖదుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే||21||

పురుషః ప్రకృతిస్థో హి భుఙ్క్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్|
కారణం గుణసఙ్గోఽస్య సదసద్యోనిజన్మసు||22||

ఉపద్రష్టానుమన్తా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః|
పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేఽస్మిన్ పురుషః పరః||23||

య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ|
సర్వథా వర్తమానోఽపి న స భూయోఽభిజాయతే||24||

ధ్యానేనాత్మని పశ్యన్తి కేచిదాత్మానమాత్మనా|
అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే||25||

అన్యే త్వేవ మజానన్తః శ్రుత్వాఽన్యేభ్య ఉపాసతే|
తేఽపి చాతితరన్త్యేవ మృత్యుం శ్రుతిపరాయణః||26||

యావత్సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావరజఙ్గమమ్|
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భతర్షభ||27||

సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠన్తం పరమేశ్వరమ్|
వినశ్యత్స్వవినశ్యన్తమ్ యః పశ్యతి స పశ్యతి||28||

సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థిత మీశ్వరమ్|
న హినస్త్యాత్మనాఽఽత్మానం తతో యాతి పరాంగతిమ్||29||

ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః|
యః పశ్యతి తథాఽఽత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి||30||

యథాభూతపృథక్భావమ్ ఏకస్థమనుపశ్యతి|
తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా||31||

అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయ మవ్యయః|
శరీరస్థోఽపి కౌన్తేయ న కరోతి నలిప్యతే||32||

యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే|
సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాఽఽత్మా నోపలిప్యతే||33||

యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః|
క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత||34||

క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అన్తరం జ్ఞానచక్షుషా|
భూతప్రకృతి మోక్షం చ యే విదుర్యాన్తి తే పరమ్||35||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగోనామ
త్రయోదశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||
________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ చతుర్దశోఽధ్యాయః
గుణత్రయ విభాగ యోగః||

శ్రీభగవానువాచ||
పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమమ్|
యత్ జ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః||1||

ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః|
సర్గేఽపి నోపజాయన్తే ప్రళయే న వ్యధన్తి చ||2||

మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహమ్|
సమ్భవస్సర్వ భూతానాం తతో భవతి భారత ||3||

సర్వయోనిషు కౌన్తేయ మూర్తయః సంభవన్తియాః|
తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజప్రదః పితా||4||

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః |
నిబధ్నన్తి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయమ్ ||5||

తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయమ్ |
సుఖసఙ్గేన బధ్నాతి జ్ఞానసఙ్గేన చానఘా||6||

రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సఙ్గసముద్భవమ్|
తన్నిబధ్నాతి కౌన్తేయ కర్మసఙ్గేన దేహినామ్ ||7||

తమ స్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినామ్ |
ప్రమాదాలస్యనిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత||8||

సత్త్వం సుఖే సఞ్జయతి రజః కర్మణి భారత|
జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సఞ్జయత్యుత||9||

రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్త్వం భవతి భారత|
రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్త్వం రజస్తథా||10||

సర్వద్వారేషు దేహేఽస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే|
జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్త్వమిత్యుత||11||

లోభః ప్రవృత్తిరారమ్భః కర్మణామశమః స్పృహా|
రజస్యేతాని జాయన్తే వివృద్ధే భరతర్షభ||12||

అప్రకాశోఽప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ |
తమస్యేతాని జాయన్తే విరుద్ధే కురునన్దన||13||

యద సత్త్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ |
తదోత్తమవిదాం లోకాన్ అమలాన్ప్రతిపద్యతే||14||

రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మసఙ్గిషు జాయతే|
తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే||15||

కర్మణసుకృతస్యాహు సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్|
రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలమ్||16||

సత్త్వాత్సఞ్జాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవచ |
ప్రమాదమోహో తమసో భవతోఽజ్ఞానమేవచ||17||

ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః|
జఘన్యగుణవృత్తిస్థా అథో గచ్ఛన్తి తామసాః||18||

నాన్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టాఽనుపశ్యతి|
గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోఽధిగచ్ఛతి||19||

గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహీ దేహసముద్భవః|
జన్మమృత్యుజరాదుఃఖై ర్విముక్తోఽమృతమశ్నుతే||20||

అర్జున ఉవాచ||

కైర్లింగైస్త్రీన్గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో |
కిమాచారం కథం చైతాం స్త్రీన్గుణానతివర్తతే ||21||

శ్రీభగవానువాచ||

ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాణ్డవ|
నద్వేష్టి సమ్ప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి||22||

ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే|
గుణావర్తన్త ఇత్యేవ యోఽవతిష్ఠతి నేఙ్గతే||23||

సమదుఃఖసుఖస్స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాఞ్చనః|
తుల్యప్రియాప్రియో ధీరః తుల్యనిన్దాత్మ సంస్తుతిః||24||

మానావమానయోః తుల్యః తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః|
సర్వారమ్భపరిత్యాగీ గుణాతీతః స ఉచ్యతే||25||

మాం చ యోఽవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే|
స గుణాన్సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే||26||

బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాఽహమ్ అమృతస్యావ్యయస్య చ|
శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాన్తికస్య చ||27||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే గుణత్రయ విభాగ యోగోనామ
చతుర్దశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||

____________

||ఓం తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ పఞ్చదశోఽధ్యాయః
పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః||

శ్రీభగవానువాచ||

ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్|
ఛన్దాంసి యస్యపర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ ||1||

అథశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్యశాఖా
గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః|
అధశ్చమూలాన్యనుసన్తతాని
కర్మానుబన్ధీని మనుష్యలోకే||2||

నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే
నాన్తో నచాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా|
అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలా
మసఙ్గశస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్వా||3||

తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం
యస్మిన్ గతా ననివర్తన్తి భూయః|
తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే
యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ||4||

నిర్మానమోహా జితసఙ్గదోషా
అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః|
ద్వన్ద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః
గచ్ఛన్త్య మూఢాః పదమవ్యయం తత్ ||5||

నతత్ భాసయతే సూర్యో న శశాజ్ఞ్కో న పావకః|
యద్గత్వా ననివర్తన్తే తద్ధామ పరమం మమ ||6||

మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః|
మనః షష్ఠానీన్ద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ||7||

శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః|
గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గన్ధానివాశయత్||8||

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ |
అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే||9||

ఉత్క్రామన్తం స్థితం వాఽపి భుఞ్జానం వా గుణాన్వితమ్ |
విమూఢానానుపశ్యన్తి పశ్యన్తి జ్ఞానచక్షుషః||10||

యతన్తో యోగినశ్చైనం పశ్యన్త్యాత్మన్యవస్థితమ్|
యతన్తోఽప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యన్త్యచేతసః||11||

యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఽఖిలమ్|
యచ్చన్ద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకమ్ ||12||

గామావిశ్య చ భూతాని ధారమ్యహ మోజసా|
పుష్ణామి చౌషధీస్సర్వా స్సోమో భూత్వా రసాత్మకః||13||

అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినామ్ దేహమాశ్రితః|
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్||14||

సర్వస్య చాహం హృధి సన్నివిష్టో
మత్తః స్మృతిః జ్ఞానమపోహనం చ|
వైదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో
వేదాన్తకృద్వేదవిదేవ చాహమ్||15||

ద్వావిమౌ పురుషోలోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ |
క్షరస్సర్వాణి భూతాని కూటస్థోఽక్షర ఉచ్యతే||16||

ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః|
యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః||17||

యస్మాత్ క్షరమతీతోఽహమ్ అక్షరాదపి చోత్తమః|
అతోఽస్మి లోకేవేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః||18||

యోమామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్|
స సర్వభజతి మాం సర్వభావేన భారత||19||

ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్ర మిదముక్తం మయాఽనఘ|
ఏతద్భుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్కృతకృత్యశ్చ భారత||20||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో నామ
పఞ్చదశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్ ||

________________________________

||ఓం తత్ సత్ ||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ షోడశోఽధ్యాయః
దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః||

శ్రీభగవానువాచ||

అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః|
దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవమ్||1||

అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగశ్శాన్తిరపైశునమ్|
దయా భూతేష్వలోలత్వం మార్దవమ్ హ్రీరచాపలమ్||2||

తేజః క్షమా ధృతిశ్శౌచం అద్రోహోనాతిమానితా|
భవన్తి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత ||3||

దమ్భో దర్పోఽభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ|
అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సమ్పదమాసురీమ్||4||

దైవీ సమ్పద్విమోక్షాయ నిబన్ధాయాసురీ మతా|
మాశుచస్సంపదం దైవీ మభిజాతోఽసి పాణ్డవ ||5||

ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకేఽస్మిన్ దైవ అసురఏవ చ |
దైవో విస్తరశః ప్రోక్త అసురం పార్థమే శృణు||6||

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః|
న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే||7||

అసత్యమప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్|
అపరస్పరసమ్భూతం కిమన్యత్కామమైతుకమ్||8||

ఏతాం దృష్టిమవష్ఠభ్య నష్ఠాత్మానోఽల్పబుద్ధయః |
ప్రభవన్త్యుగ్రకర్మాణః క్షయాజగతోఽహితాః||9||

కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దమ్బమానమదాన్వితాః|
మోహాద్గృహీత్వాఽసద్గ్రాహన్ ప్రవర్తన్తేఽశుచివ్రతాః||10||

చిన్తామపరిమేయాం చ ప్రళయాన్తాముపాశ్రితాః|
కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః||11||

ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః|
ఈహన్తే కామభోగార్థ మన్యాయేనార్థసంచయాన్||12||

ఇదమద్య మయాలబ్ధమిమం ప్రాప్స్యేమనోరథమ్|
ఇదమస్తీదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనమ్||13||

అసౌ మయాహతశ్శత్రుః హనిష్యే చాపరానపి|
ఈశ్వరోఽహమహం భోగీ సిద్ధోఽహం బలవాన్సుఖీ||14||

ఆఢ్యోఽభిజనవానస్మి కోఽన్యోఽస్తి సదృశో మయా|
యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞానవిమోహితాః||15||

అనేకచిత్తవిభ్రాన్తా మోహజాల సమావృతాః|
ప్రసక్తాః కామభోగేషు పతన్తి నరకేఽశుచౌ||16||

ఆత్మసమ్భావితాః స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితాః|
యజన్తే నామయజ్ఞైస్తే దమ్భేనాఽవిధిపూర్వకమ్||17||

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః|
మామాత్మాపరదేహేషు ప్రద్విషన్తోఽభ్యసూయకాః||18||

తానహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్|
క్షిపామ్యజస్ర మశుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు||19||

ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని|
మామప్రాప్యైవ కౌన్తేయ తతోయాన్త్యధమాం గతిమ్||20||

త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః|
కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మా దేతత్రయం త్యజేత్||21||

ఏతైర్విముక్తః కౌన్తేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః|
అచరత్యాత్మనః శ్రేయః తతో యాన్తిపరాం గతిమ్||22||

యశ్శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః|
న ససిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిమ్||23||

తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ|
జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తుమిహార్హసి||24||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగో నామ
షోడశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||

_________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ సప్తదశోఽధ్యాయః
అథ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగః||

అర్జున వాచ||

యే శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య
యజన్తే శ్రద్ధయాఽన్వితాః|
తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ
సత్త్వమాహో రజస్తమః||1||

శ్రీభగవానువాచ||

త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా|
సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు||2||

సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత|
శ్రద్ధామయోఽయంపురుషో యో యత్ శ్రద్ధస్య ఏవ సః||3||

యజన్తే సాత్త్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః|
ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజన్తే తామసా జనాః||4||

అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యన్తే యే తపోజనాః|
దమ్భాహంకారసంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః||5||

కర్శయన్తః శరీరస్థం భూతగ్రామచేతసః|
మాం చైవాన్తః శరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసుర నిశ్చయాన్||6||

ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః|
యజ్ఞస్తపః తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు||7||

ఆయుః సత్త్వబలారోగ్య సుఖప్రీతివివర్ధనాః|
రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్విక ప్రియాః||8||

కట్వామ్ల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్షవిదాహినః|
అహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదాః||9||

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్|
ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియమ్||10||

అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో య ఇజ్యతే|
యష్టవ్యమేతి మనః సమాధాయ స సాత్వికః||11||

అభిసన్ధాయ తు ఫలం దమ్భార్థమపి చైవయత్|
ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసమ్||12||

విధిహీనమసృష్టాన్నం మన్త్రహీనమదక్షిణమ్|
శ్రద్ధారహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే||13||

దేవద్విజ గురుప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవమ్|
బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే||14||

అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చ యత్|
స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాఙ్మయం తప ఉచ్యతే||15||

మనః ప్రసాదస్సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మవినిగ్రహః|
భావసంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే||16||

శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః|
అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్వికం పరిచక్షతే||17||

సత్కారపూజమానార్థం తపో దమ్బేన చైవ యత్|
క్రియతే తదిహప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువమ్||18||

మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్ పీడయా క్రియతే తపః|
పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతమ్||19||

దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేఽనుపకారిణే|
దేశేకాలేచ పాత్రేచ తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతమ్||20||

యత్తుప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిస్య వా పునః|
దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసస్మృతమ్||21||

అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే|
అసత్కృత మవజ్ఞాతం తత్ తామసముదాహృతమ్||22||

ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధః స్మృతః|
బ్రాహ్మణాః తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా||23||

తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞాదానతపః క్రియాః|
ప్రవర్తన్తే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినామ్||24||

తదిత్య నభిసన్ధాయ ఫలం యజ్ఞతపః క్రియాః|
దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియన్తే మోక్షకాంక్షిభిః||25||

సద్భావే సాధుభావేచ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే|
ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ యుజ్యతే||26||

యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిస్సదితి చోచ్యతే|
కర్మచైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిదీయతే||27||

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్|
అసత్ ఇత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్య నో ఇహ||28||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగో నామ
సప్తదశోఽధ్యాయః
||ఓం తత్ సత్||

_________________________________________

||ఓమ్ తత్ సత్||

శ్రీమద్భగవద్గీతే
అథ అష్థాదశోఽధ్యాయః
మోక్షసన్న్యాస యోగః||

అర్జున ఉవాచ||

సన్న్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్|
త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశి నిషూదన ||1||

శ్రీభగవానువాచ||

కామ్యానాం కర్మణం న్యాసం సన్న్యాసం కవయో విదుః|
సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుః త్యాగం విచక్షణాః ||2||

సత్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుః మనీషిణః|
యజ్ఞదాన తపః కర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే ||3||

నిశ్చయం శృణుమే తత్ర త్యాగే భరతసత్తమ|
త్యాగోహి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధః సమ్ప్రకీర్తితః ||4||

యజ్ఞదాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవతత్ |
యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ ||5||

ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సఙ్గం త్యక్త్వా ఫలాని చ|
కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ ||6||

నియతస్య తు సన్న్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే|
మోహాత్తస్య పరిత్యాగః తామసః పరికీర్తితః ||7||

దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్త్యజేత్|
సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్ ||8||

కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతేఽర్జున|
సఙ్గం త్యక్త్వా ఫలం చైవ త్యాగః సాత్త్వికోమతః ||9||

న ద్వేష్ట్యకుశలం కర్మ కుశలేనానుసజ్జతే|
త్యాగీ సత్త్వసమావిష్టో మేధావీ ఛ్చిన్నసంశయః ||10||

నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః|
యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిదీయతే ||11||

అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధః కర్మణః ఫలమ్|
భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య న తు సన్న్యాసినాం క్వచిత్ ||12||

పఞ్చైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే|
సాఙ్ఖ్యే కృతాన్తే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ ||13||

అధిష్టానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ |
వివిధాశ్చ పృథక్చేష్టా దైవం చైవాత్ర పఞ్చమమ్ ||14||

శరీరవాఙ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః|
న్యాయం వా విపరీతం వా పఞ్చైతే తస్య హేతవః ||15||

తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తు యః|
పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాన్ న స పశ్యతి దుర్మతిః ||16||

యస్య నాహఙ్కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే|
హత్వాఽపి స ఇమాంల్లోకాన్ న హన్తి న నిబధ్యతే ||17||

జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాతా త్రివిధా కర్మ చోదనా|
కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసఙ్గ్రహః ||18||

జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణభేదతః|
ప్రోచ్యతే గుణసఙ్ఖ్యానే యథావత్ శృణుతాన్యపి ||19||

సర్వభూతేషు యైనైకం భావమవ్యయమీక్షతే|
అవిభక్తం విభక్తేషు తత్ జ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ ||20||

పృథక్త్వేనతు యజ్ఞానం నానాభావాన్పృథగ్విధాన్|
వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తత్ జ్ఞానం విద్ధి రాజసమ్ ||21||

యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యేసక్తమహైతుకమ్|
అతత్త్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతమ్ ||22||

నియతం సఙ్గరహితమ్ అరాగద్వేషతః కృతమ్|
అఫలప్రేప్సునా కర్మయత్ తత్ సాత్త్వికముచ్యతే ||23||

యత్తుకామేప్సునా కర్మ సాహఙ్కారేణ వా పునః|
క్రియతే బహుళాయాసం తత్ రాజసముదాహృతమ్ ||24||

అనుబన్ధం క్షయం హింసా మనపేక్ష్య చ పౌరుషమ్|
మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్ తత్ తామసముచ్యతే ||25||

ముక్తసఙ్గోఽనహం వాదీ ధృత్సాహసమన్వితః|
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నివికారః కర్తా సాత్త్విక ముచ్యతే ||26||

రాగీ కర్మ ఫలప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్మకోఽశుచిః|
హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః ||27||

అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికోఽలసః|
విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే ||28||

బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతః త్రివిధం శృణు|
ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనఞ్జయ ||29||

ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యాకార్యే భయాభయే|
బన్ధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్త్వికీ ||30||

యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చాఽకార్యమేవ చ|
అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ ||31||

అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసాఽఽవృతా|
సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ ||32||

ధృత్యా యయా ధారయతే మనః ప్రాణేన్ద్రియక్రియాః|
యోగేనావ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్త్వికీ ||33||

యయాతు ధర్మకామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేఽర్జున|
ప్రసఙ్గేన ఫలాకాంక్షీ ధృతిః సా పార్థ రాజసీ ||34||

యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ|
న విముఞ్చతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసీ ||35||

సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణుమే భరతర్షభ|
అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాన్తం చ నిగచ్ఛతి ||36||

యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామేఽమృతోపమమ్|
తత్ సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజమ్ ||37||

విషయేన్ద్రియ సంయోగాత్ యత్త దగ్రేఽమృతోపమమ్|
పరిణామే విషమివ తత్ సుఖం రాజసం స్మృతం ||38||

యదగ్రే చానుబన్దే చ సుఖం మోహనమాత్మనః|
నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్ తామసముదాహృతమ్ ||39||

న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వాపునః|
సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిస్స్యాత్రిభిర్గుణైః ||40||

బ్రాహ్మణ క్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరన్తప|
కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః ||41||

శమో దమః తపః శౌచం క్షాన్తిరార్జవమేవ చ |
జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రాహ్మం కర్మ స్వభావజమ్ ||42||

శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధేచాప్య పలాయనమ్|
దానమీశ్వరభావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజమ్ ||43||

కృషి గోరక్షవాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజమ్|
పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్ ||44||

స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః|
స్వకర్మ నిరతః సిద్ధిం యథా విన్దతి తత్ శృణు ||45||

యతః ప్రవృతిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతమ్|
స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విన్దతి మానవః ||46||

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్|
స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ ||47||

సహజం కర్మ కౌన్తేయ సదోషమపి న త్యజేత్|
సర్వారమ్భహి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః ||48||

అసక్త బుద్ధిః సర్వత్ర జితాత్మా విగతస్పృహః|
నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం సన్న్యాసేనాధి గచ్ఛతి ||49||

సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాఽఽప్నోతి నిబోధమే|
సమాసేనైవ కౌన్తేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా || 50||

బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాఽఽత్మానం నియమ్య చ|
శబ్దాదీన్ విషయాం స్త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ ||51||

వివిక్తసేవీ లఘ్వాశీ యతవాక్కాయమానసః|
ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః ||52||

అహఙ్కారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్|
విముచ్య నిర్మమః శాన్తో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ||53||

బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా న శోచతి నాకాంక్షతి|
సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ ||54||

భక్త్యామామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్త్వతః|
తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనన్తరమ్ ||55||

సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః|
మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయమ్ ||56||

చేతసా సర్వ కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరః|
బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతం భవ ||57||

మచ్చిత్తసర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్తరిష్యసి|
అథ చేత్త్వమహఙ్కారాన్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి ||58||

యద్యహఙ్కారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే|
మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్షయతి ||59||

స్వభావజేన కౌన్తేయ నిబద్ధస్స్వేన కర్మణా|
కర్తుం నేచ్ఛసి మన్మోహాత్ కరిష్యస్యవశోఽపి తత్ ||60||

ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్టతి|
భ్రామయన్సర్వభూతాని యన్త్రారూఢాని మాయయా ||61||

తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత|
తత్ ప్రాసాదాత్పరం శాన్తిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్ ||62||

ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతంగుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా|
విమృశ్యైతత్ అశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు ||63||

సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణుమే పరమం వచః|
ఇష్టోఽసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామితే హితమ్ ||64||

మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు|
మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోఽసి మే ||65||

సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ|
అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః ||66||

ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన|
న చాఽశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోఽభ్యసూయతి ||67||

య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి|
భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవైష్యత్యసంశయః ||68||

న చ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః|
భవితా న చ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి ||69||

అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః|
జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహ మిష్టఃస్యామితి మే మతిః ||70||

శ్రద్ధవాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః|
సోఽపి ముక్తః శుభాన్ లోకాన్ ఆప్నుయాత్పుణ్యకర్మణామ్ ||71||

కచ్ఛిదేతత్ శ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణచేతసా|
కచ్చిదజ్ఞానసమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనఞ్జయ ||72||

అర్జున ఉవాచ||

నష్టోమోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ ప్రాసాదాన్మయాఽచ్యుత|
స్థితోఽస్మి గతసన్దేహః కరిష్యే వచనం తవ ||73||

సంజయ ఉవాచ||

ఇత్యాహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః|
సంవాదమిమమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణమ్ ||74||

వ్యాసప్రాసాదాత్ శ్రుతవానేతత్ గుహ్యతమం పరమ్|
యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయతః స్వయమ్ ||75||

రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమమద్భుతమ్|
కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః ||76||

తచ్చ సంస్మృత్య సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః|
విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః పునః ||77||

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |
తత్రశ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువాన్ ఇతి మతిర్మమ ||78||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం
శ్రీమద్భీష్మపర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్షసన్న్యాస యోగో నామ
అష్టాదశోఽధ్యాయ|
శ్రీమద్భవద్గీతా స్వరూప కృష్ణార్జున సంవాదం సమాప్తమ్ |
||ఓం తత్ సత్||
_______________________________________