దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి !!

శుమ్భ వథో నామ దశమాధ్యాయః ||


||om tat sat||


ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసచ్చీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
దశమాధ్యాయః ||

ఋషిరువాచ||

నిశుమ్భం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణ సమ్మితమ్|
హన్యమానం బలం చైవ శుమ్భః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః||1||

బలావలేపదుష్టే త్వం మాదుర్గే గర్వమాహవ|
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే యాతి మానినీ||2||

దేవ్యువాచ||

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా|
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశన్త్యో మద్విభూతయః||3||

తతః సమస్తాః తా దేవ్యో బ్రహ్మణీ ప్రముఖాలయమ్|
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్ముః ఏకైవాసీత్ తదామ్బికా||4||

దేవ్యువాచ||

అహం విభూత్యా బహుభిః ఇహ రూపైర్యదాస్థితా|
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ||5||

ఋషిరువాచ||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యా శుమ్భస్య చోభయోః|
పశ్యతాం సర్వదేవానామ్ అసురాణాం చ దారుణమ్||6||

శరవర్షైః శితైః శస్త్రైః తథాస్త్రైః చైవ దారుణైః|
తయోర్యుద్ధమభూద్భూయః సర్వలోక భయంకరమ్||7||

దివ్యాన్యస్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథామ్భికా|
బభఞ్జ తాని దైత్యేన్ద్రః తత్ప్రతీఘాత కర్తృభిః||8||

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ|
బభఞ్జ లీలయైవోగ్ర హుంకారోచ్ఛారణాధిభిః||9||

తతః శరశతైర్దేవీమ్ ఆచ్ఛాదయత సోఽసురః|
సా పి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిచ్చేద చేషుభిః||10||

చిన్నేధనుషి దైత్యేన్ద్రః తథా శక్తిమథాదధే|
చిచ్చేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరే స్థితాం||11||

తతః ఖడ్గముపాదాయ శతచన్ద్రం చ భానుమత్|
అభ్యధావత్తదా దేవీం దైత్యానామ్ అధిపేశ్వరః||12||

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చణ్డికా|
ధనుర్ముక్తైః శితైః బాణైః చర్మ చార్కకరామలమ్||13||

హతాశ్వః స తదా దైత్యశ్చిన్నధన్వా విసారథిః|
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరం అమ్బికా నిధనోద్యతః||14||

చిచ్చేదాపతతః తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః|
తథాపి సోఽభ్యధావత్తాం ముష్టిముద్యమవేగవాన్||15||

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్యపుఙ్గవః|
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలేనోరస్య తాడయత్||16||

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే|
స దైత్య రాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః||17||

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్ఛైః దేవీం గగనమాస్థితః|
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చణ్డికా||18||

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్యః చణ్డికా చ పరస్పరమ్|
చక్రతుః ప్రథమం సిద్ధ మునివిస్మయకారకమ్||19||

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనామ్బికా సహ|
ఉత్పాత్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే||20||

స క్షిప్తోధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగతః|
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చణ్డికా నిధనేచ్ఛయా ||21||

తమాయాన్తం తతో దేవీ సర్వదైత్య జనేశర్వమ్|
జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి||22||

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీ శూలాగ్రవిక్షతః|
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్ధిద్వీపాం సపర్వతామ్||23||

తతః ప్రసన్నమఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని |
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః||24||

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యే ప్రాగా సంస్తే శమం యుయుః|
సరితో మార్గవాహిన్యః తథా సంస్తత్ర పాతితే||25||

తతో దేవ గణాః సర్వే హర్ష నిర్భరమానసాః|
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గన్ధర్వా లలితం జగుః||26||

ఆవాదయంస్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః|
వపుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽభూత్ దివాకరః||27||

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాన్తాః శాన్తదిగ్జనితస్వనాః||28||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే శుమ్భ వథో నామ
దశమాధ్యాయః ||

|| ఓమ్ తత్ సత్||

updated27 09 2022 0600
=====================================