||Devi Mahatmyam||

|| Devi Sapta Sati||

||Chapter 11||

||om tat sat||

Select text in Devanagari Kannada Gujarati English

શ્રી શ્રીચણ્ડિકા ધ્યાનમુ
યાચણ્ડી મધુકૈટ બાધિદલની યા માહીષોન્મૂલિની
યા ધૂમ્રેક્ષણચણ્ડમુણ્દમથની યા રક્ત બીજાશની|
શક્તિઃ શુમ્ભનિશુમ્ભદૈત્યદલની યાસિદ્ધિદાત્રી પરા
સા દેવી નવકોટિ મૂર્તિ સહિતા માંપાતુ વિશ્વેશ્વરી||
||ઓમ્ તત્ સત્||
=============
નારાયણી સ્તોત્રમુ

ઋષિરુવાચ

દેવ્યાહતે તત્ર મહાસુરેન્દ્રેઃ
ઇન્દ્રાઃ સુરા વહ્નિપુરોગમાસ્તામ્|
કાત્યાયનીં તુષ્ટુવુરિષ્ટુલાભાત્
વિકાસિવક્ત્રાબ્જ વિકાસિતાશાઃ||1||

દેવી પ્રસન્નાર્તિ પ્રસીદ
પ્રસીદમાતર્જગતોભિલસ્ય|
પ્રસીદ વિશ્વેશ્વરિ પાહિ વિશ્વં
ત્વમીશ્વરી દેવિ ચરાચરસ્ય||2||

અધારભૂતા જગતસ્ત્વમેકા
મહીસ્વરૂપેણ યતઃ સ્થિતાસિ|
અપાં સ્વરૂપ સ્થિતયા ત્વયૈતત્
આપ્યાયતે કૃત્સ્નમ્ અલઙ્ઘ્ય્ વીર્યે||3||

ત્વં વૈષ્ણવીશક્તિરનન્ત વીર્યા
વિશ્વસ્ય બીજં પરમાસિ માયા|
સમ્મોહિતં દેવી સમસ્તમેત
ત્ત્વં વૈ પ્રસન્નાભુવિમુક્તિ હેતુઃ||4||

વિદ્યાઃ સમસ્તાઃ તવ દેવિ ભેદાઃ
સ્ત્રિયઃસમસ્તાઃ સકલાજગત્સુ|
ત્વયૈકયા પૂરિતમમ્બયૈતત્
કા તે સ્તુતિઃસ્તવ્યપરાપરોક્તિઃ||5||

સર્વભૂતા યદાદેવી ભુક્તિમુક્તિ પ્રદાયિની |
ત્વં સ્તુતા સ્તુતયે કા વા ભવન્તુ પરમોક્તયઃ||6||

સર્વસ્ય બુદ્ધિરૂપેણ જનસ્ય હૃદિ સંસ્તુતે|
સ્વર્ગાપવર્ગદે દેવી નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||7||

કલાકાષ્ઠાદિ રૂપેણ પરિણામપ્રદાયિની|
વિશ્વસ્યોપરતૌ શક્તે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||8||

સર્વમાંગળમાંગળ્યે શિવે સર્વાર્થસાધકે |
શરણ્યેત્રયમ્બકે ગૌરી નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||9||

સૃષ્ઠિ સ્થિતિ વિનાશાનાં શક્તિભૂતે સનાતની|
ગુણાશ્રયે ગુણમયે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||10||

શરણાગત દીનાર્ત પરિત્રાણ પરાયણે|
સર્વસ્યાર્તિ હરે દેવી નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||11||

હંસયુક્ત વિમાનસ્થે બ્રહ્માણી રૂપધારિણી|
કૌશામ્ભઃ ક્ષરિકે દેવી નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||12||

ત્રિશૂલ ચન્દ્રાહિ ધરે મહાવૃષભવાસિનિ|
માહેશ્વરી સ્વરૂપેણ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||13||

મયૂર કુક્કુટવૃતે મહાશક્તિ ધરેઽનઘે|
કૌમારી રૂપસંસ્થાને નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||14||

શંખચક્રગદા શારઙ્ગ ગૃહીત પરમાયુધે|
પ્રસીદ વૈષ્ણવી રૂપે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||15||

ગૃહીતોગ્ર મહાચક્રે દંષ્ટ્રોદ્ધૃત વસુંધરે|
વરાહરૂપિણિ શિવે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||16||

નૃસિંહરૂપેણોગ્રેણ હન્તું દૈત્યાન્ કૃતોદ્યમે|
તૈલોક્યત્રાણ સહિતે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||17||

કિરીટિનિ મહાવજ્રે સહસ્રનયનોજ્જ્વલે|
વૃત પ્રાણહરે ચૈન્દ્રિ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||18||

શિવદૂતી સ્વરૂપેણ હત દૈત્ય મહાબલે|
ઘોરરૂપે મહારાવે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||19||

દંષ્ટ્રાકરાળવદને શિરોમાલાવિભૂષણે|
ચામુણ્ડે મુણ્ડમથને નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||20||

લક્ષ્મી લજ્જે મહાવિદ્યે શ્રદ્ધે પુષ્ટિ સ્વધે ધ્રુવે|
મહારાત્રિ મહામાયે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||21||

મેધે સરસ્વતિ વરે ભૂતિ બાભ્રવિ તામસિ|
નિયતે ત્વં પ્રસીદેશે નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ||22||

સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તિ સમન્વિતે|
ભયેભ્યઃ ત્રાહિ નો દેવી દુર્ગે દેવી નમોઽસ્તુતે ||23||

એતત્તે વદનં સૌમ્યં લોચનત્રય ભૂષિતમ્|
પાતુ નઃ સર્વભૂતેભ્યઃ કાત્યાયનિ નમોઽસ્તુતે ||24||

જ્વાલાકરાળ મત્યુગ્રમ્ અશેષાસુરસૂદનમ્|
ત્રિશૂલં પાતુ નો ભીતેઃ ભદ્રકાળિ નમોઽસ્તુતે ||25||

હિનસ્તિ દૈત્ય તેજાંસિ સ્વનેનાપૂર્ય યા જગત્|
સા ઘણ્ટા પાતુ નો દેવિ પાપેભ્યો નઃ સુતાનિવ||26||

અસુરાસૃગ્વસાપંક ચર્ચિતસ્તે કરોજ્જ્વલ|
શુભાય ખડ્ગો ભવતુ ચણ્ડિકે ત્વાં નતાવયમ્||27||

રોગાનશેષાનપહંસિ તુષ્ટા
રુષ્ટાતુ કામાન્ સકલાનભીષ્ટાન્|
ત્વામાશ્રિતાનાં ન વિપન્નરાણાં
ત્વામાશ્રિતા હ્યાશ્રયતાં પ્રયાન્તિ||28||

એતત્કૃતં યત્કદનં ત્વયાદ્ય
ધર્મદ્વિષાં દેવિ મહાસુરાણામ્|
રૂપૈરનેકૈઃ બહુધાત્મમૂર્તિમ્
કૃત્વામ્બિકે તત્પ્રકરોતિ કાન્યા||29||

વિદ્યાસુ શાસ્ત્રેષુ વિવેકદીપે
ષ્વાદ્યેષુવાક્યેષુ ચ કાત્વદન્યા|
મમત્વગર્તેઽતિ મહાન્ધકારે
વિભ્રામયત્યે તદતીવ વિશ્વમ્||30||

રક્ષાંસિ યત્રોગ્રવિષાશ્ચ નાગા
યત્રારયો દસ્યુબલાનિ યત્ર|
દાવાનલો યત્ર તથાબ્ધિમધ્યે
તત્રાસ્થિતા ત્વં પરિપાસિ વિશ્વમ્||31||

વિશ્વેશ્વરિ ત્વં પરિપાસિ વિશ્વં
વિશ્વાત્મિકા ધારયસીતિ વિશ્વમ્|
વિશ્વેશવન્ધ્યા ભવતી ભવન્તિ
વિશ્વાશ્રયા યે ત્વયિ ભક્તિનમ્રાઃ||32||

દેવી પ્રસીદ પરિપાલયનોઽરિ ભીતેઃ
નિત્યં યથાસુરવધાત્ અધુનૈવ સદ્યઃ|
પાપાનિ સર્વજગતાં પ્રશમં નયાશુ
ઉત્પાત પાક જનિતાંશ્ચ મહોપસર્ગાન્||33||

પ્રણતાનાં પ્રસીદ ત્વં દેવિ વિશ્વાર્તિહારિણિ|
ત્રૈલોક્યવાસિનામીડ્યે લોકાનાં વરદાભવ||34||

દેવ્યુવાચ||

વરદાહં સુરગણા વરં યન્મનસેચ્છથ|
તં વૃણુધ્વં પ્રયચ્છામિ જગતામ્ ઉપકારકમ્||36||

દેવાવૂચુઃ||

સર્વભાધાપ્રશમનં ત્રૈલોક્યસ્યાખિલેશ્વરિ|
એવમેવ ત્વયા કાર્યં અસ્મદ્ વૈરિ વિનાશનમ્||37||

દેવ્યુવાચ||

વૈવસ્વતેઽન્તરે પ્રાપ્તે અષ્ટાવિંશતિમે યુગે|
શુમ્ભોનિશુમ્ભશ્ચૈવાન્યા વુત્પત્સ્યેતે મહાસુરૌ||38||

નન્દગોપગૃહેજાતા યશોદાગર્ભસમ્ભવા|
તતસ્તૌ નાશયિષ્યામિ વિન્ધ્યાચલનિવાસિની||39||

પુનરપ્યતિરૌદ્રેણ રૂપેણ પૃથિવીતલે |
અવતીર્ય હનિષ્યામિ વૈપ્રચિત્તાંસ્તુ દાનવાન્||40||

ભક્ષયન્ત્યાશ્ચ તાનુગ્રાન્ વૈપ્રચિત્તાન્ મહાસુરાન્|
રક્તા દન્તા ભવિષ્યન્તિ દાડિમી કુસુમોપમાઃ||41||

તતો માં દેવતાઃ સ્વર્ગે મર્ત્યલોકે ચ માનવાઃ|
સ્તુવન્તો વ્યાહરિષ્યન્તિ સતતં રક્તદન્તિકામ્||42||

ભૂયશ્ચ શતવાર્ષિક્યામ્ અનાવૃષ્ટ્યામનમ્ભસિ|
મુનિભિઃ સંસ્તુતા ભૂમૌ સમ્ભવિષ્યામ્ અયોનિજા||43||

તતઃ શતેન નેત્રાણાં નિરીક્ષિષ્યામિ યન્મુનીન્|
કીર્તયિષ્યન્તિ મનુજાઃ શતાક્ષીમિતિ માં તતઃ||44||

તતોઽહમખિલં લોકમાત્મદેહસમુદ્ભવૈઃ|
ભરિષ્યામિ સુરાઃ શાકૈઃ આવૃષ્ટેઃ પ્રાણધારકૈઃ||45||

શાકમ્બરીતિ વિખ્યાતિં તદા યાસ્યામ્યહં ભુવિ|
તત્રૈવ ચ વધિષ્યામિ દુર્ગમાખ્યં મહાસુરમ્||46||

દુર્ગાદેવીતિ વિખ્યાતં તન્મે નામ ભવિષ્યતિ|
પુનશ્છાહં યદા ભીમં રૂપં કૃત્વા હિમાચલે||47||

રક્ષાંસિ ભક્ષયયિષ્યામિ મુનીનાં ત્રાણકારણાત્ |
તદા માં મુનયઃ સર્વે સ્તોષ્યન્ત્યા નમ્રમૂર્તયઃ||48||

ભીમાદેવીતિ વિખ્યાતં તન્મે નામ ભવિષ્યતિ|
યદારુણાખ્યઃ ત્રૈલોક્યે મહાભાધાં કરિષ્યતિ||49||

તદાહં ભ્રામરં રૂપં કૃત્વા સંખ્યેયષટ્પદમ્|
તૈલોક્યસ્ય હિતાર્થાય વધિષ્યામિ મહાસુરમ્||50||

ભ્રામરીતિ ચ માં લોકાઃ તદા સ્તોષ્યન્તિ સર્વતઃ|
ઇત્થં યદા યદા બાધા દાનવોદ્થા ભવિષ્યતિ||51||

તદા તદાવતીર્યાહં કરિષ્યામ્યરિસંક્ષયમ્||52||

ઇતિ શ્રીમાર્કંડેયપુરાણે સાવર્ણિકે મન્વંતરે
દેવી માહાત્મ્યે એકાદશોધ્યાયે નારાયણિ સ્તુતિઃ||
||ઓમ્ તત્ સત્||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

updated 27 09 2022 06 30