||Devi Mahatmyam||

|| Devi Sapta Sati||

||Chapter 11||


||om tat sat||

Select text in Devanagari Kannada Gujarati English

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಚಣ್ಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಮು
ಯಾಚಣ್ಡೀ ಮಧುಕೈಟ ಬಾಧಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹೀಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಣ್ಡಮುಣ್ದಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ|
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಮು

ಋಷಿರುವಾಚ

ದೇವ್ಯಾಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇನ್ದ್ರೇಃ
ಇನ್ದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್|
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟುಲಾಭಾತ್
ವಿಕಾಸಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜ ವಿಕಾಸಿತಾಶಾಃ||1||

ದೇವೀ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ತಿ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಸೀದಮಾತರ್ಜಗತೋಭಿಲಸ್ಯ|
ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂ
ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ||2||

ಅಧಾರಭೂತಾ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕಾ
ಮಹೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಯತಃ ಸ್ಥಿತಾಸಿ|
ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಯಾ ತ್ವಯೈತತ್
ಆಪ್ಯಾಯತೇ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ ಅಲಙ್ಘ್ಯ್ ವೀರ್ಯೇ||3||

ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೀಶಕ್ತಿರನನ್ತ ವೀರ್ಯಾ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ|
ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ದೇವೀ ಸಮಸ್ತಮೇತ
ತ್ತ್ವಂ ವೈ ಪ್ರಸನ್ನಾಭುವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತುಃ||4||

ವಿದ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ತವ ದೇವಿ ಭೇದಾಃ
ಸ್ತ್ರಿಯಃಸಮಸ್ತಾಃ ಸಕಲಾಜಗತ್ಸು|
ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಮ್ಬಯೈತತ್
ಕಾ ತೇ ಸ್ತುತಿಃಸ್ತವ್ಯಪರಾಪರೋಕ್ತಿಃ||5||

ಸರ್ವಭೂತಾ ಯದಾದೇವೀ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ತ್ವಂ ಸ್ತುತಾ ಸ್ತುತಯೇ ಕಾ ವಾ ಭವನ್ತು ಪರಮೋಕ್ತಯಃ||6||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ತುತೇ|
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||7||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿ ರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮಪ್ರದಾಯಿನೀ|
ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪರತೌ ಶಕ್ತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||8||

ಸರ್ವಮಾಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇತ್ರಯಮ್ಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||9||

ಸೃಷ್ಠಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನೀ|
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||10||

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೇ|
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||11||

ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಸ್ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ|
ಕೌಶಾಮ್ಭಃ ಕ್ಷರಿಕೇ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||12||

ತ್ರಿಶೂಲ ಚನ್ದ್ರಾಹಿ ಧರೇ ಮಹಾವೃಷಭವಾಸಿನಿ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||13||

ಮಯೂರ ಕುಕ್ಕುಟವೃತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಧರೇಽನಘೇ|
ಕೌಮಾರೀ ರೂಪಸಂಸ್ಥಾನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||14||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಶಾರಙ್ಗ ಗೃಹೀತ ಪರಮಾಯುಧೇ|
ಪ್ರಸೀದ ವೈಷ್ಣವೀ ರೂಪೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||15||

ಗೃಹೀತೋಗ್ರ ಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತ ವಸುಂಧರೇ|
ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||16||

ನೃಸಿಂಹರೂಪೇಣೋಗ್ರೇಣ ಹನ್ತುಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಕೃತೋದ್ಯಮೇ|
ತೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣ ಸಹಿತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||17||

ಕಿರೀಟಿನಿ ಮಹಾವಜ್ರೇ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲೇ|
ವೃತ ಪ್ರಾಣಹರೇ ಚೈನ್ದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||18||

ಶಿವದೂತೀ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತ ದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೇ|
ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||19||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೇ|
ಚಾಮುಣ್ಡೇ ಮುಣ್ಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||20||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇ ಪುಷ್ಟಿ ಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ|
ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||21||

ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ ಬಾಭ್ರವಿ ತಾಮಸಿ|
ನಿಯತೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||22||

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೇ|
ಭಯೇಭ್ಯಃ ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವೀ ದುರ್ಗೇ ದೇವೀ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||23||

ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯ ಭೂಷಿತಮ್|
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||24||

ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳ ಮತ್ಯುಗ್ರಮ್ ಅಶೇಷಾಸುರಸೂದನಮ್|
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ಭೀತೇಃ ಭದ್ರಕಾಳಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||25||

ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯ ತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನಾಪೂರ್ಯ ಯಾ ಜಗತ್|
ಸಾ ಘಣ್ಟಾ ಪಾತು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಃ ಸುತಾನಿವ||26||

ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಪಂಕ ಚರ್ಚಿತಸ್ತೇ ಕರೋಜ್ಜ್ವಲ|
ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಣ್ಡಿಕೇ ತ್ವಾಂ ನತಾವಯಮ್||27||

ರೋಗಾನಶೇಷಾನಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾ
ರುಷ್ಟಾತು ಕಾಮಾನ್ ಸಕಲಾನಭೀಷ್ಟಾನ್|
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಹ್ಯಾಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ||28||

ಏತತ್ಕೃತಂ ಯತ್ಕದನಂ ತ್ವಯಾದ್ಯ
ಧರ್ಮದ್ವಿಷಾಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಮ್|
ರೂಪೈರನೇಕೈಃ ಬಹುಧಾತ್ಮಮೂರ್ತಿಮ್
ಕೃತ್ವಾಮ್ಬಿಕೇ ತತ್ಪ್ರಕರೋತಿ ಕಾನ್ಯಾ||29||

ವಿದ್ಯಾಸು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿವೇಕದೀಪೇ
ಷ್ವಾದ್ಯೇಷುವಾಕ್ಯೇಷು ಚ ಕಾತ್ವದನ್ಯಾ|
ಮಮತ್ವಗರ್ತೇಽತಿ ಮಹಾನ್ಧಕಾರೇ
ವಿಭ್ರಾಮಯತ್ಯೇ ತದತೀವ ವಿಶ್ವಮ್||30||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಯತ್ರೋಗ್ರವಿಷಾಶ್ಚ ನಾಗಾ
ಯತ್ರಾರಯೋ ದಸ್ಯುಬಲಾನಿ ಯತ್ರ|
ದಾವಾನಲೋ ಯತ್ರ ತಥಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ
ತತ್ರಾಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಮ್||31||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ವಂ ಪರಿಪಾಸಿ ವಿಶ್ವಂ
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಧಾರಯಸೀತಿ ವಿಶ್ವಮ್|
ವಿಶ್ವೇಶವನ್ಧ್ಯಾ ಭವತೀ ಭವನ್ತಿ
ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾ ಯೇ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಾಃ||32||

ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದ ಪರಿಪಾಲಯನೋಽರಿ ಭೀತೇಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾಸುರವಧಾತ್ ಅಧುನೈವ ಸದ್ಯಃ|
ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು
ಉತ್ಪಾತ ಪಾಕ ಜನಿತಾಂಶ್ಚ ಮಹೋಪಸರ್ಗಾನ್||33||

ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಿಣಿ|
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮೀಡ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾಭವ||34||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ವರದಾಹಂ ಸುರಗಣಾ ವರಂ ಯನ್ಮನಸೇಚ್ಛಥ|
ತಂ ವೃಣುಧ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಜಗತಾಮ್ ಉಪಕಾರಕಮ್||36||

ದೇವಾವೂಚುಃ||

ಸರ್ವಭಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರಿ|
ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸ್ಮದ್ ವೈರಿ ವಿನಾಶನಮ್||37||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ವೈವಸ್ವತೇಽನ್ತರೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಯುಗೇ|
ಶುಮ್ಭೋನಿಶುಮ್ಭಶ್ಚೈವಾನ್ಯಾ ವುತ್ಪತ್ಸ್ಯೇತೇ ಮಹಾಸುರೌ||38||

ನನ್ದಗೋಪಗೃಹೇಜಾತಾ ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಮ್ಭವಾ|
ತತಸ್ತೌ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ||39||

ಪುನರಪ್ಯತಿರೌದ್ರೇಣ ರೂಪೇಣ ಪೃಥಿವೀತಲೇ |
ಅವತೀರ್ಯ ಹನಿಷ್ಯಾಮಿ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾಂಸ್ತು ದಾನವಾನ್||40||

ಭಕ್ಷಯನ್ತ್ಯಾಶ್ಚ ತಾನುಗ್ರಾನ್ ವೈಪ್ರಚಿತ್ತಾನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ರಕ್ತಾ ದನ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮೋಪಮಾಃ||41||

ತತೋ ಮಾಂ ದೇವತಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಚ ಮಾನವಾಃ|
ಸ್ತುವನ್ತೋ ವ್ಯಾಹರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸತತಂ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾಮ್||42||

ಭೂಯಶ್ಚ ಶತವಾರ್ಷಿಕ್ಯಾಮ್ ಅನಾವೃಷ್ಟ್ಯಾಮನಮ್ಭಸಿ|
ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾ ಭೂಮೌ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯಾಮ್ ಅಯೋನಿಜಾ||43||

ತತಃ ಶತೇನ ನೇತ್ರಾಣಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಯನ್ಮುನೀನ್|
ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮನುಜಾಃ ಶತಾಕ್ಷೀಮಿತಿ ಮಾಂ ತತಃ||44||

ತತೋಽಹಮಖಿಲಂ ಲೋಕಮಾತ್ಮದೇಹಸಮುದ್ಭವೈಃ|
ಭರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುರಾಃ ಶಾಕೈಃ ಆವೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಾಣಧಾರಕೈಃ||45||

ಶಾಕಮ್ಬರೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ತದಾ ಯಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಭುವಿ|
ತತ್ರೈವ ಚ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಮ್||46||

ದುರ್ಗಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಪುನಶ್ಛಾಹಂ ಯದಾ ಭೀಮಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹಿಮಾಚಲೇ||47||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭಕ್ಷಯಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮುನೀನಾಂ ತ್ರಾಣಕಾರಣಾತ್ |
ತದಾ ಮಾಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ತೋಷ್ಯನ್ತ್ಯಾ ನಮ್ರಮೂರ್ತಯಃ||48||

ಭೀಮಾದೇವೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಯದಾರುಣಾಖ್ಯಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಮಹಾಭಾಧಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ||49||

ತದಾಹಂ ಭ್ರಾಮರಂ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಂಖ್ಯೇಯಷಟ್ಪದಮ್|
ತೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಸುರಮ್||50||

ಭ್ರಾಮರೀತಿ ಚ ಮಾಂ ಲೋಕಾಃ ತದಾ ಸ್ತೋಷ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವತಃ|
ಇತ್ಥಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧಾ ದಾನವೋದ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ||51||

ತದಾ ತದಾವತೀರ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮ್ಯರಿಸಂಕ್ಷಯಮ್||52||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ
ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿಃ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

updated 27 09 2022 06 30