దేవీమహాత్మ్యమ్ !

!!దుర్గాసప్తశతి!!

నారాయణీ స్తుతి - ఏకాదశోధ్యాయము


||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
నారాయణీ స్తోత్రము

ఋషిరువాచ

దేవ్యాహతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేః
ఇన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టులాభాత్
వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః||1||

దేవీ ప్రసన్నార్తి ప్రసీద
ప్రసీదమాతర్జగతోభిలస్య|
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య||2||

అధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి|
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైతత్
ఆప్యాయతే కృత్స్నమ్ అలఙ్ఘ్య్ వీర్యే||3||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనన్త వీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవీ సమస్తమేత
త్త్వం వై ప్రసన్నాభువిముక్తి హేతుః||4||

విద్యాః సమస్తాః తవ దేవి భేదాః
స్త్రియఃసమస్తాః సకలాజగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమమ్బయైతత్
కా తే స్తుతిఃస్తవ్యపరాపరోక్తిః||5||

సర్వభూతా యదాదేవీ భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ |
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవన్తు పరమోక్తయః||6||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్తుతే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||7||

కలాకాష్ఠాది రూపేణ పరిణామప్రదాయినీ|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||8||

సర్వమాంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే |
శరణ్యేత్రయమ్బకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||9||

సృష్ఠి స్థితి వినాశానాం శక్తిభూతే సనాతనీ|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||10||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే|
సర్వస్యార్తి హరే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||11||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ|
కౌశామ్భః క్షరికే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||12||

త్రిశూల చన్ద్రాహి ధరే మహావృషభవాసిని|
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||13||

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తి ధరేఽనఘే|
కౌమారీ రూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||14||

శంఖచక్రగదా శారఙ్గ గృహీత పరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||15||

గృహీతోగ్ర మహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృత వసుంధరే|
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||16||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హన్తుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
తైలోక్యత్రాణ సహితే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||17||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత ప్రాణహరే చైన్ద్రి నారాయణి నమోఽస్తుతే ||18||

శివదూతీ స్వరూపేణ హత దైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||19||

దంష్ట్రాకరాళవదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముణ్డే ముణ్డమథనే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||20||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||21||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||22||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే|
భయేభ్యః త్రాహి నో దేవీ దుర్గే దేవీ నమోఽస్తుతే ||23||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయ భూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తుతే ||24||

జ్వాలాకరాళ మత్యుగ్రమ్ అశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతేః భద్రకాళి నమోఽస్తుతే ||25||

హినస్తి దైత్య తేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘణ్టా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||26||

అసురాసృగ్వసాపంక చర్చితస్తే కరోజ్జ్వల|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చణ్డికే త్వాం నతావయమ్||27||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టాతు కామాన్ సకలానభీష్టాన్|
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి||28||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైః బహుధాత్మమూర్తిమ్
కృత్వామ్బికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||29||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే
ష్వాద్యేషువాక్యేషు చ కాత్వదన్యా|
మమత్వగర్తేఽతి మహాన్ధకారే
విభ్రామయత్యే తదతీవ విశ్వమ్||30||

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్రాస్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||31||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవన్ధ్యా భవతీ భవన్తి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః||32||

దేవీ ప్రసీద పరిపాలయనోఽరి భీతేః
నిత్యం యథాసురవధాత్ అధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాత పాక జనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||33||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదాభవ||34||

దేవ్యువాచ||

వరదాహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ|
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతామ్ ఉపకారకమ్||36||

దేవావూచుః||

సర్వభాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి|
ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్ వైరి వినాశనమ్||37||

దేవ్యువాచ||

వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే|
శుమ్భోనిశుమ్భశ్చైవాన్యా వుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ||38||

నన్దగోపగృహేజాతా యశోదాగర్భసమ్భవా|
తతస్తౌ నాశయిష్యామి విన్ధ్యాచలనివాసినీ||39||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే |
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్||40||

భక్షయన్త్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్|
రక్తా దన్తా భవిష్యన్తి దాడిమీ కుసుమోపమాః||41||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః|
స్తువన్తో వ్యాహరిష్యన్తి సతతం రక్తదన్తికామ్||42||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామ్ అనావృష్ట్యామనమ్భసి|
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సమ్భవిష్యామ్ అయోనిజా||43||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి యన్మునీన్|
కీర్తయిష్యన్తి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః||44||

తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః|
భరిష్యామి సురాః శాకైః ఆవృష్టేః ప్రాణధారకైః||45||

శాకమ్బరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి|
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్||46||

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
పునశ్ఛాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే||47||

రక్షాంసి భక్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ |
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యన్త్యా నమ్రమూర్తయః||48||

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
యదారుణాఖ్యః త్రైలోక్యే మహాభాధాం కరిష్యతి||49||

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వా సంఖ్యేయషట్పదమ్|
తైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్||50||

భ్రామరశ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
నారాయణీ స్తోత్రము

ఋషిరువాచ

దేవ్యాహతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేః
ఇన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టులాభాత్
వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః||1||

దేవీ ప్రసన్నార్తి ప్రసీద
ప్రసీదమాతర్జగతోభిలస్య|
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య||2||

అధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి|
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైతత్
ఆప్యాయతే కృత్స్నమ్ అలఙ్ఘ్య్ వీర్యే||3||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనన్త వీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవీ సమస్తమేత
త్త్వం వై ప్రసన్నాభువిముక్తి హేతుః||4||

విద్యాః సమస్తాః తవ దేవి భేదాః
స్త్రియఃసమస్తాః సకలాజగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమమ్బయైతత్
కా తే స్తుతిఃస్తవ్యపరాపరోక్తిః||5||

సర్వభూతా యదాదేవీ భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ |
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవన్తు పరమోక్తయః||6||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్తుతే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||7||

కలాకాష్ఠాది రూపేణ పరిణామప్రదాయినీ|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||8||

సర్వమాంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే |
శరణ్యేత్రయమ్బకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||9||

సృష్ఠి స్థితి వినాశానాం శక్తిభూతే సనాతనీ|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||10||

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే|
సర్వస్యార్తి హరే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||11||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ|
కౌశామ్భః క్షరికే దేవీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||12||

త్రిశూల చన్ద్రాహి ధరే మహావృషభవాసిని|
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తుతే ||13||

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తి ధరేఽనఘే|
కౌమారీ రూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||14||

శంఖచక్రగదా శారఙ్గ గృహీత పరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||15||

గృహీతోగ్ర మహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృత వసుంధరే|
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||16||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హన్తుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
తైలోక్యత్రాణ సహితే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||17||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత ప్రాణహరే చైన్ద్రి నారాయణి నమోఽస్తుతే ||18||

శివదూతీ స్వరూపేణ హత దైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||19||

దంష్ట్రాకరాళవదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముణ్డే ముణ్డమథనే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||20||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||21||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తుతే ||22||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే|
భయేభ్యః త్రాహి నో దేవీ దుర్గే దేవీ నమోఽస్తుతే ||23||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయ భూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తుతే ||24||

జ్వాలాకరాళ మత్యుగ్రమ్ అశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతేః భద్రకాళి నమోఽస్తుతే ||25||

హినస్తి దైత్య తేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘణ్టా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||26||

అసురాసృగ్వసాపంక చర్చితస్తే కరోజ్జ్వల|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చణ్డికే త్వాం నతావయమ్||27||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టాతు కామాన్ సకలానభీష్టాన్|
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి||28||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైః బహుధాత్మమూర్తిమ్
కృత్వామ్బికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||29||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే
ష్వాద్యేషువాక్యేషు చ కాత్వదన్యా|
మమత్వగర్తేఽతి మహాన్ధకారే
విభ్రామయత్యే తదతీవ విశ్వమ్||30||

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్రాస్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||31||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవన్ధ్యా భవతీ భవన్తి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః||32||

దేవీ ప్రసీద పరిపాలయనోఽరి భీతేః
నిత్యం యథాసురవధాత్ అధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాత పాక జనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||33||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదాభవ||34||

దేవ్యువాచ||

వరదాహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ|
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతామ్ ఉపకారకమ్||36||

దేవావూచుః||

సర్వభాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి|
ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్ వైరి వినాశనమ్||37||

దేవ్యువాచ||

వైవస్వతేఽన్తరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే|
శుమ్భోనిశుమ్భశ్చైవాన్యా వుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ||38||

నన్దగోపగృహేజాతా యశోదాగర్భసమ్భవా|
తతస్తౌ నాశయిష్యామి విన్ధ్యాచలనివాసినీ||39||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే |
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్||40||

భక్షయన్త్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్|
రక్తా దన్తా భవిష్యన్తి దాడిమీ కుసుమోపమాః||41||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః|
స్తువన్తో వ్యాహరిష్యన్తి సతతం రక్తదన్తికామ్||42||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామ్ అనావృష్ట్యామనమ్భసి|
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సమ్భవిష్యామ్ అయోనిజా||43||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి యన్మునీన్|
కీర్తయిష్యన్తి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః||44||

తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః|
భరిష్యామి సురాః శాకైః ఆవృష్టేః ప్రాణధారకైః||45||

శాకమ్బరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి|
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్||46||

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
పునశ్ఛాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే||47||

రక్షాంసి భక్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ |
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యన్త్యా నమ్రమూర్తయః||48||

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి|
యదారుణాఖ్యః త్రైలోక్యే మహాభాధాం కరిష్యతి||49||

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వా సంఖ్యేయషట్పదమ్|
తైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్||50||

భ్రామరీతి చ మాం లోకాః తదా స్తోష్యన్తి సర్వతః|
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోద్థా భవిష్యతి||51||

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్||52||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే
దేవీ మాహాత్మ్యే ఏకాదశోధ్యాయే నారాయణి స్తుతిః||
||ఓమ్ తత్ సత్||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

updated 27 09 2022 06 30