దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి !!

సురథవైశ్యయోర్వర ప్రదానం నామ త్రయోదశోsధ్యాయః||


||om tat sat||


ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
త్రయోదశోఽధ్యాయః ||

ఋషిరువాచ||

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీ మహాత్మ్యముత్తమమ్||1||

ఏవమ్ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్|
విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్ విష్ణుమాయయా||2||

తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః|
మోహ్యన్తే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యన్తి చాపరే||3||

తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీమ్|
ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా||4||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ||

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా సురథః స నరాధిపః|
ప్రణిపత్య మహాభాగం తం ఋషిం సంశితవ్రతమ్||5||

నిర్విణ్ణోఽతిమమత్వేన రాజ్యాపహరేణన చ|
జగామ సద్యః తపసే స చ వైశ్యో మహామునే||6||

సన్దర్శనార్థమమ్బాయా నదీపులినసంస్థితః|
స చ వైశ్యః తపస్తేపే దేవీసూక్తం పరం జపన్||7||

తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీమ్|
అర్హణాం చక్రతుః తస్యాః పుష్పధూపాగ్ని తర్పణైః||8||

నిరాహారౌ యతాహారౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ|
దదతుస్తౌ బలిం చైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితమ్||9||

ఏవం సమారాధయతో స్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః|
పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చణ్డికా||10||

దేవ్యువాచ||

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనన్దన|
మత్తః తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామి తత్||11||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ||

తతోవవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని|
అత్ర చైవ నిజం రాజ్యం హతశత్రు బలం బలాత్||12||

సోఽపివైశ్యః తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః|
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సఙ్గవిచ్యుతి కారకమ్||13||

దేవ్యువాచ||

స్వల్పైరహోభిర్నృపతే స్వరాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్|
హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి||14||

మృతశ్చ భూయః సమ్ప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః|
సావర్ణికో నామ మనుః భవాన్భువి భవిష్యతి||15||

వైశ్యవర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాఞ్చితః |
తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి||16||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ||

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథా అభిలషితం వరం|
బభూవాన్తర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యాం అభిష్టుతా||17||

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః|
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః||18||

సావర్ణిర్భవితా మనుః క్లీం ఓమ్||19||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే సురథవైశ్యయోర్వర ప్రదానం నామ
త్రయోదశోఽధ్యాయః||

శ్రీ సప్తశతీదేవీ మహాత్మ్యం సమాప్తమ్
|| ఓమ్ తత్ సత్||
||ఓమ్||
=====================================

updated 27 09 2022 0700