దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి!!

||ద్వితీయాధ్యాయః ||

||om tat sat||

Select text in Devanagari Telugu Kannada Gujarati English

మధ్యమ చరితమ్
మహా లక్ష్మీధ్యానమ్

ఓం ||
అక్షస్రక్పరశుం గదేషు కులిశం పద్మం ధనుః కుణ్డికాం
దణ్డం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘట్టాం సురాభాజనమ్|
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాళ ప్రభాం
సేవేసైరిభమర్దినీ మిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్||

ద్వితీయాధ్యాయః ||

ఓం ఋషిరువాచ||

దేవాసుర మభూద్యుద్ధం పూర్ణమబ్దశతం పురా|
మహిషేఽసురాణామధిపే దేవానాం చ పురన్దరే||1||

తత్రాసురైర్మహావీర్యైః దేవసైన్యం పరాజితమ్|
జిత్వా చ సకలాన్ దేవాన్ ఇన్ద్రోఽభూన్మహిషాసుర||2||

తతః పరాజితా దేవాః పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్|
పురస్కృత్య గతా స్తత్ర యత్రేశ గరుడధ్వజౌ||3||

యథావృత్తం తయోస్తద్వన్ మహిషాసుర చేష్ఠితమ్|
త్రిదశాః కథయామాసుః దేవాభి భవవిస్తరమ్||4||

సూర్యేన్ద్రాగ్న్యనిలేన్దూనాం యమస్య వరుణస్య చ|
అన్యేషాం చాధికారాన్ స స్వయమేవాధితిష్ఠతి||5||

స్వర్గాన్ నిరాకృతాః సర్వే తేన దేవగణా భువి|
విచరన్తి యథా మర్త్యా మహిషేణ దురాత్మనా||6||

ఏతత్ వః కథితం సర్వం అమరారివిచేష్టితం|
శరణం వః ప్రపన్నాః స్మో వధస్తస్య విచిన్త్యతామ్||7||

ఇత్థం నిశమ్య దేవానాం వచాంసి మధుసూదనః|
చకార కోపం శమ్భుశ్చ భ్రుకుటీకుటిలాననౌ||8||

తతోఽతి కోపపూర్ణస్య చక్రిణో వదనాత్తతః|
నిశ్చక్రామ మహత్తేజో బ్రహ్మణః శఙ్కరస్య చ||9||

అన్యేషాం చైవ దేవానాం శక్రాదీనాం శరీరతః|
నిర్గతం సు మహత్తేజః తచ్చైక్యం సమగచ్ఛత||10||

అతీవ తేజసః కూటం జ్వలన్తమివ పర్వతమ్|
దదృశుస్తే సురాస్తత్ర జ్వాలావ్యాప్తదిగన్తరమ్||11||

అతులం తత్ర తత్తేజః సర్వదేవ శరీరజమ్|
ఏకస్థం తదభూన్ నారీ వ్యాప్తలోక త్రయం త్విషా||12||

యదభూత్ శామ్భవం తేజః తేనాజాయత తన్ముఖమ్|
యామ్యేన చా భవన్ కేశా బాహవో విష్ణు తేజసా||13||

సౌమ్యేన స్తనయోర్యుగ్మం మధ్యం చైంద్రేణ చాభవత్|
వారుణేణ చ జఙ్ఘోరూ నితమ్భః తేజసా భువః||14||

బ్రహ్మణః తేజసా పాదౌ తదంగళ్యోఽర్క తేజసా|
వసూనాం చ కరాంగుళ్యః కౌబేరేణ చ నాసికాః||15||

తస్యాస్తు దన్తాః సమ్భూతా ప్రాజాపత్యేన తేజసా|
నయనత్రితయం జజ్ఞే తథా పావకతేజసా||16||

భ్రువౌ చ సన్ధ్యయోః తేజః శ్రవణావనిలస్య చ|
అన్యేషాం చైవ దేవానాం సమ్భవః తేజసాం శివా||17||

తతః సమస్త దేవానాం తేజో రాసి సముద్భవామ్|
తాం విలోక్య ముదం ప్రాపు రమరా మహిషార్దితాః||18||

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్య దదౌ తస్యై పినాకధృక్|
చక్రం చ దత్తవాన్ కృష్ణః సముత్పాట్య స్వచక్రతః||19||

శంఖం చ వరుణః శక్తిం దదౌ తస్యై హుతాశనః|
మారుతో దత్త వాంశ్చాపం బాణపూర్ణే తథేషుధీ||20||

వజ్రమిన్ద్రః సముత్పాట్య కులిశాదమరాధిపః |
దదౌ తస్యై సహస్రాక్షో ఘణ్ఠాం ఐరావతాద్గజాత్ ||21||

కాలదణ్డాద్యమో దణ్డం పాశం చామ్భుపతిర్దధౌ|
ప్రజాపతిశ్చాక్షమాలాం దదౌ బ్రహ్మా కమణ్డలుమ్||22||

సమస్త రోమ కూపేషు నిజరశ్మీన్ దివాకరః|
కాలశ్చ దత్తవాన్ ఖడ్గం తస్యాశ్చర్మ చ నిర్మలమ్||23||

క్షీరోదశ్చామలం హారమజరే చ తథామ్బరే|
చూడామణిం తథా దివ్యం కుణ్డలే కటకాని చ||24||

అర్థచన్ద్రం తథా శుభ్రం కేయూరాన్ సర్వబాహుషు|
నూపురౌ విమలే తద్వత్ గ్రేవేయకమునుత్తమమ్ ||25||

అజ్ఞుగుళీయకరత్నాని సమస్తాస్వంగుళీషు చ|
విశ్వకర్మా దదౌ తస్యై పరశుం చాతినిర్మలమ్||26||

అస్త్రాణ్యనేకరూపాణి తదాఽభేద్యం చ దంశనమ్|
అమ్లాన పంకజాం మాలాం శిరస్యురసి చాపరామ్||27||

అదదత్ జలధిః తస్యై పంకజం చాతి శోభనమ్|
హిమవాన్ వాహనం సింహం రత్నాని వివిధానిచ||28||

దదావశూన్యం సురయా పానపాత్రం ధనాధిపః|
శేషశ్చ సర్వనాగేశో మహామణి విభూషితమ్||29||

నాగహారం దదౌ తస్యై ధత్తే యః పృథివీ మిమామ్ |
అన్యైరపి సురైర్దేవీ భూషణై రాయుధైస్తథా || 30||

సమ్మానితా ననాదోచ్చైః సాట్టహాసం ముహుర్ముహుః|
తస్యా నాదేన ఘోరేణ కృత్స్న మాపూరితం నభః||31||

అమాయతాతిమహతా ప్రతిశబ్దో మహానభూత్|
చుక్షుభుః సకలాలోకాః సముద్రాశ్చ చకమ్పిరే||32||

చచాల వసుధా చేలుః సకలాశ్చ మహీధరాః |
జయేతి దేవాశ్చ ముదా తాం ఊచుః సింహవాహినీమ్||33||

తుష్టువుర్మునియశ్చైనాం భక్తినమ్రాత్మమూర్తయః|
దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమమరారయః||34||

సన్నద్ధాఖిలసైన్యాస్తే సముత్తస్థురుదాయుధాః |
ఆః కిమేదితి క్రోధాదాభాష్య మహిషాసురః||35||

అభ్యధావత తం శబ్దం అశేషైః అసురైర్వృతః|
స దదర్శ తతో దేవీం వ్యాప్తలోకత్రయాం త్విషా||36||

పాదాక్రాన్త్యా నతభువం కిరీటోల్లిఖితామ్బరామ్|
క్షోభితా శేషపాతాళాం ధనుర్జ్యానిః స్వనేన తామ్||37||

దిశోభుజ సహస్రేణ సమన్తాద్వాప్య సంస్థితామ్|
తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తయా దేవ్యా సురద్విషామ్||38||

శస్త్రాస్త్రైర్బహుధా ముక్తైరాదీపిత దిగన్తరమ్|
మహిషాసుర సేనానీః చిక్షురాఖ్యో మహాసురః||39||

యుయుధే చామరశ్చాన్యైః చతురంగ బలాన్వితః|
రథానామయుతైః షడ్భిః ఉదగ్రాఖ్యో మహాసురః||40||

అయుధ్యతానాం యుతానాం చ సహస్రేణ మహాహనుః|
పంచాశద్భిశ్చ నియుతైః అసిలోమా మహాసురః||41||

అయుతానాం శతైః షడ్భిర్భాష్కలో యుయుధే రణే|
గజవాజి సహస్రౌఘైః అనైకైః పరివారితః||42||

వృతో రథానాం కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యత|
బిడాలాఖ్యోఽయుతానాం చ పంచాశద్భిరథాయుతైః||43||

యుయుథే సంయుగే తత్ర రథానాం పరివారితః|
అన్యే చ తత్రాయుతశో రథనాగహయైర్వృతాః||44||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా సహ తత్ర మహాసురా|
కోటికోటిసహస్రైస్తు రథానాం దన్తినాం తథా||45||

హయానాం చ వృతో యుద్ధే తత్రాభూన్మహిషాసురః|
తోమరైర్భిన్దిపాలైశ్చ శక్తిభిః ముసలైస్తథా||46||

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా ఖడ్గైః పరశుపట్టిసైః|
కేచిచ్చ చిక్షిపుః శక్తీః కేచిత్ పాశాం స్తథాపరే||47||

దేవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు తే తాం హన్తుం ప్రచక్రముః|
సాపి దేవీ తతస్తాని శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చణ్డికా||48||

లీలయైవ ప్రచిచ్చేద నిజశస్త్రాస్త్రవర్షిణీ|
అనాయస్తాననా దేవీ స్తూయమాన సురర్షిభిః||49||

ముమోచాసురదేహేషు శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేశ్వరీ|
సోఽపి క్రుద్ధో ధుతసటో దేవ్యా వాహనకేశరీ||50||

చచారాసుర సైన్యేషు వనేష్వివ హుతాశనః |
నిఃశ్వాసాన్ ముముచేయాంశ్చ యుధ్యమానారణేఽమ్బికా||51||

త ఏవ సద్యసమ్భూతా గణాః శతసహశ్రసః |
యుయుధస్తే పరశుభిర్ భిన్దిపాలాసిపట్టిసైః||52||

నాశయన్తోఽసురగణాన్ దేవీశక్త్యుపబృంహితాః|
అవాదయన్త పటహాన్ గణాః శంఖాం స్తథాపరే||53||

మృదఙ్గాంశ్చ తథైవాన్యే తస్మిన్యుద్ధమహోత్సవే|
తతో దేవీ త్రిశూలేన గదయా శక్తివృష్టిభిః||54||

ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో నిజఘాన మహాసురాన్|
పాతయామాస చైవాన్యాన్ ఘణ్టాస్వనవిమోహితాన్ ||55||

అసురాన్ భువిపాశేన బద్ద్వాచాన్యానకర్షయత్|
కేచిత్ ద్విధాకృతా స్తీక్ష్ణైః ఖడ్గ పాతైస్తథాపరే||56||

విపోథితా నిపాతేన గదయా భువి శేరతే|
వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం ముసలేన భృశం హతాః||57||

కేచిన్నిపతితా భుమౌ భిన్నాః శూలేన వక్షసి|
నిరన్తరాః శరౌఘేన కృతాః కేచిద్రణాజిరే||58||

శల్యానుకారిణః ప్రాణాన్ముముచుస్త్రిదశార్దనాః|
కేషాంచిద్బాహవశ్చిన్నా ఛిన్న గ్రీవా స్తథాపరే||59||

శిరాంసి పేతురన్యేషామన్యే మధ్యే విదారితాః|
విచ్చిన్న జంఙ్ఘా స్త్వపరే పేతుర్వ్యాం మహాసురాః||60||

ఏకబాహ్వాక్షిచరణాః కేచిద్దేవ్యా ద్విధాకృతాః|
ఛిన్నేఽపి చాన్యే శిరసి పతితాః పునరుత్థితాః||61||

కబన్ధా యుయుధుర్దేవ్యా గృహీతపరమాయుధాః|
ననృతుశ్చాపరే తత్ర యుద్ధే తూర్యలయాశ్రితాః||62||

కబన్ధాశ్చిన్న శిరసః ఖడ్గ శక్త్యృష్టిపాణయః|
తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషన్తో దేవీ మన్యే మహాసురాః||63||

పాతితై రథనాగాశ్వైః అసురైశ్చ వసున్ధరా|
అగమ్య సాభవత్తత్ర యత్రాభూత్ స మహారణః||64||

శోణితౌఘౌ మహానద్యః సద్యస్తత్ర విసుస్రువుః|
మధ్యే చాసురసైన్యస్య వారణాసురవాజినామ్||65||

క్షణేన తన్మహా సైన్యం అసురాణాం తథాఽమ్బికా|
నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిః తృణదారు మహాచయమ్||66||

స చ సింహో మహానాదం ఉత్సృజన్ ధుతకేసరః|
శరీరేభ్యోఽమరారీణాం అసూనివ విచిన్వతి||67||

దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం తథాసురైః|
యథైషాం తుష్టువుర్దేవాః పుషవృష్టిముచో దివిః||68||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే|
దేవీ మాహాత్మ్యే మహిషాసుర సైన్యవధో నామ
ద్వితీయోఽధ్యాయః||

updated 27/09/2021 12:30