దేవీమహాత్మ్యమ్ !

|| దుర్గాసప్తశతి||

శక్రాది స్తుతి దేవీ మాహాత్మ్యే చతుర్ధోధ్యాయః||


||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
శక్రాది స్తుతి
దేవీ మాహాత్మ్యే చతుర్ధోధ్యాయః||

ఋషిరువాచ||
శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతి వీర్యే
తస్మిన్ దురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా|
తాం తుష్టువుః ప్రణతి నమ్ర శిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహా ||1||

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మ్య శక్త్యా
నిః శేషదేవగణశక్తి సమూహమూర్త్యా|
తామమ్బికాం అఖిలదేవ మహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః||2||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననన్తో
బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తు మలం బలం చ|
సా చణ్డికాఽఖిల జగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు||3||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతీనాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః|
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
త్వాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్||4||

కిం వర్ణయామ తవరూప మచిన్త్య మేతత్
కిఞ్చాతి వీర్యమసురక్షయకారి భూరి|
కిం చాహవేషు చరితాని తవాతి యాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాది కేషు||5||

హేతుః సమస్త జగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా|
సర్వాశ్రయాదఖిలమిదం జగదంశభూత
మవ్యాకృతాహి పరమా ప్రకృతిః త్వమాద్యా||6||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి|
స్వాహాసి వై పితృ గణస్య హేతు
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ||7||

యాముక్తి హేతురవిచిన్త్య మహావ్రతాత్వం
అభ్యస్యసే సునియతేన్ద్రియ తత్త్వసారైః|
మోక్షార్ధిభిః మునిభిరస్తసమస్తదోషైః
ర్విద్యాఽసి సా భగవతీ పరమాహి దేవి||8||

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం
ఉద్గీధరమ్య పదపాఠవతాం చ సామ్నామ్|
దేవీ త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తా చ సర్వజగతాం పరమార్తిహన్త్రీ||9||

మేధాఽసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రపారా
దుర్గాఽసి దుర్గభవసాగరనౌరసఙ్గా|
శ్రీః కైటభారిహృదయైక కృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశి మౌళికృత ప్రతిష్ఠా||10||

ఈషత్సహాస మమలం పరిపూర్ణచన్ద్ర
బిమ్బానుకారి కనకోత్తమకాన్తికాన్తామ్|
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరూషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ||11||

దృష్ట్వాతు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళ
ముద్యచ్ఛశాంక సదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః|
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషః తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాన్తక దర్శనేన||12||

దేవీ ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని|
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతన్
నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య||13||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి ధర్మవర్గః|
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
ఏషాం సతాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా||14||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి|
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా
ల్లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన||15||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేషజన్తోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి|
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకార కరణాయ సదార్ద్ర చిత్తా||16||

ఏభిః హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథై తే
కుర్వన్తు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్|
సంగ్రామ మృత్యురధిగమ్య దివం ప్రయాన్తు
మత్వేతి నూనమహితాన్ వినిహంసి దేవి||17||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్|
లోకాన్ప్రయాన్తు రిపవోఽపి హి శస్త్ర పూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి తేఽతిసాధ్వీ||18||

ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణైః తథోగ్రైః
శూలాగ్ర కాన్తినివహేన దృశోఽసురాణామ్|
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖణ్డ
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్||19||

దుర్వృత్తవృత్త శమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచిన్త్యమతుల్య మన్యైః|
వీర్యం చ హన్తృ హృత దేవ పరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్||20||

కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర|
చిత్తేకృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి||21||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్థని తేఽపి హత్వా|
నీతా దివం రిపుగణాభయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే||22||

శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చామ్బికే|
ఘణ్టాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్స్వనేన చ ||23||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చణ్డికే రక్ష దక్షిణే|
భ్రామణేనాత్మ శూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ||24||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరన్తి తే|
యాని చాత్యన్త ఘోరాణి తై రక్షాస్మాం స్తథా భువమ్||25||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే|
కరపల్లవసఙ్గీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః||26||

ఋషిరువాచ||

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైః నన్దనోద్భవైః|
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గన్ధానులేపనైః||27||

భక్త్యా సమస్తైః త్రిదశైః దివ్యైః ధూపైః సుధూపితా|
ప్రాహ ప్రసాద సుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్||28||

దేవ్యువాచ||

వ్రియతామ్ త్రిదశాః సర్వే యదస్మతో అభివాంచితమ్|
(దద్యామహమతి ప్రీత్యా స్తవైరేభిః సుపూజితా||)29||

దేవా ఊచుః||

భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే|
యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః||30||

యది చాపి వరో దేయః త్వయాఽ స్మాకం మహేశ్వరి|
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హిం సేథాః పరమాపదః||31||

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిః త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే|
తస్యవిస్తర్ధి విభవైః ధనదారాదిసంపదామ్|| 32||

వృద్ధయేఽస్మత్ ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదామ్బికే||33||

ఋషిరువాచ||

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోఽర్థే తథాత్మనః|
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాళీ బభూవాన్తర్హితా నృప||34||

ఇత్యేతత్ కథితం భూప సమ్భూతా సా యథా పురా|
దేవీ దేవ శరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ||35||

పునశ్చ గౌరీదేహా సా సముద్భూతా యథాభవత్|
వథాయ దుష్ట దైత్యానాం తథా శుమ్భనిశుంభయోః ||36||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ|
తత్ శ్రుణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే||37||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ
చతుర్థోఽధ్యాయః||
|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================
updated 27 09 2022 1600