||Devi Mahatmyam ||

|| Devi Sapta Sati||

|| Chapter 6||


||om tat sat||

Select text in Devanagari Kannada Gujarati English

ઉત્તર ચરિતમુ
મહાસરસ્વતી ધ્યાનમ્

ઘણ્ટાશૂલહલાનિ શંખમુસલે ચક્રં ધનુઃ સાયકં
હસ્તાબ્જૈર્દધતીં ઘનાન્તવિલસત્ શીતાંશુ તુલ્યપ્રભામ્|
ગૌરીદેહસમુદ્ભવાં ત્રિજગતામ્ આધારભૂતાં મહા
પૂર્વામત્ર સરસ્વતીમનુભજે શુમ્ભાદિ દૈત્યાર્દિનીમ્||

||ઓમ્ તત્ સત્||
=============
ષષ્ટાધ્યાયઃ ||

ઋષિરુવાચ||

ઇત્યાકર્ણ વચો દેવ્યાઃ સ દૂતોઽમર્ષપૂરિતઃ|
સમાચષ્ટ સમાગમ્ય દૈત્યરાજાય વિસ્તરાત્||1||

તસ્ય દૂતસ્ય તદ્વાક્યં આકર્ણ્યાસુરરાટ્ તતઃ|
સક્રોધઃ પ્રાહ દૈત્યાનામ્ અધિપં ધૂમ્રલોચનમ્||2||

હેધૂમ્રલોચનાશુ ત્વં સ્વસૈન્યપરિવારિતઃ|
તામાનય બલાદ્દુષ્ટાં કેશાકર્ષણવિહ્વલામ્||3||

તત્પરિત્રાણદઃ કશ્ચિત્ યદિ વો ત્તિષ્ઠતેઽપરઃ|
સ હન્તવ્યોઽમરો વાપિ યક્ષો ગન્ધર્વ એવ વા||4||

ઋષિરુવાચ||

તેનાજ્ઞપ્તસ્તતઃ શીઘ્રં સ દૈત્યો ધૂમ્રલોચનઃ|
વૃતઃ ષષ્ટ્યા સહસ્રાણામ્ અસુરાણાં દ્રુતં યયૌ||5||

સ દૃષ્ટ્વા તાં તતો દેવીં તુહિનાચલ સંસ્થિતામ્|
જગાદોચ્ચૈઃ પ્રયાહીતિ મૂલં શુમ્ભનિશુંભયોઃ||6||

ન ચેત્પ્રીત્યાદ્ય ભવતી મદ્ભર્તારમુપૈષ્યતિ|
તતો બલાન્નયામ્યેષ કેશાકર્ષણ વિહ્વલામ્||7||

દેવ્યુવાચ||

દૈત્યેશ્વરેણ પ્રહિતો બલવાન્બલસંવૃતઃ|
બલાન્નયપિ મામેવં તતઃ કિં તે કરોમ્યહમ્||8||

ઋષિરુવાચ||

ઇત્યુક્તઃ સોઽભ્યધાવત્તામ્ અસુરો ધૂમ્રલોચનઃ|
હૂંકારેણૈવ તં ભસ્મ સા ચકારામ્બિકા તતઃ||9||

અથ ક્રુદ્ધં મહાસૈન્યમસુરાણાં તથામ્બિકામ્|
વવર્ષ સાયકૈસ્તીક્ષ્ણૈઃ તથા શક્તિપરશ્વધૈઃ||10||

તતો ધુતસટઃ કોપાત્ કૃત્ત્વા નાદં સુભૈરવમ્|
પપાતાસુરસેનાયાં સિંહો દેવ્યાઃ સ્વવાહનઃ||11||

કાંશ્ચિત્કરપ્રહારેણ દૈત્યાનાસ્યેન ચાપરાન્|
આક્રાન્ત્યા ચાધરેણાન્યાન્ સ જઘાન મહાસુરાન્||12||

કેષાં ચિત્પાટયામાસ નખૈઃ કોષ્ટાનિ કેસરી|
તથા તલપ્રહારેણ શિરાંસિ કૃતવાન્ પૃથક્||13||

વિચ્છિન્નબાહુશિરસઃ કૃતાસ્તેન તથાપરે|
પપૌ ચ રુધિરં કોષ્ઠાત્ અન્યેષાં ધુતકેશરઃ||14||

ક્ષણેન તદ્બલં સર્વં ક્ષયં નીતં મહાત્મના|
તેન કેસરિણા દેવ્યા વાહનેનાતિકોપિના||15||

શ્રુત્વા તમસુરં દેવ્યા નિહતં ધૂમ્રલોચનં|
બલં ચ ક્ષયિતં કૃત્સ્નં દેવી કેસરિણા તતઃ||16||

ચુકોપ દૈત્યાધિપતિઃ શુંભઃ પ્રસ્ફુરિતાધરઃ|
આજ્ઞાપયામાસ ચ તૌ ચણ્ડમુણ્ડૌમહાસુરૌ||17||

હેચણ્ડ હે મુંડ બલૈઃ બહુળૈઃ પરિવારિતૌ|
તત્ર ગચ્છતં ગત્વા ચ સા સમાનીયતાં લઘુ||18||

કેશેષ્યાકૃષ્ય બદ્ધ્વા વા યદિ વઃ સંશયો યુધિ|
તદાશેષાયુધૈઃ સર્વૈઃ અસુરૈર્વિનિહન્યતામ્||19||

તસ્યાં હતાયાં દુષ્ઠાયાં સિંહે ચ વિનિપાતિતે|
શીઘ્રમાગમ્યતાં બદ્ધ્વા ગૃહીત્વા તામથામ્બિકામ્||20||

ઇતિ માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્ણિકે મન્વન્તરે
દેવી મહાત્મ્યે ધૂમ્રલોચનવધોનામ
ષષ્ટાધ્યાયઃ ||
|| ઓમ્ તત્ સત્||
updated 27 09 2022 1800
=====================================