||Devi Mahatmyam ||

|| Devi Sapta Sati||

|| Chapter 6||


||om tat sat||

Select text in Devanagari Kannada Gujarati English

ಉತ್ತರ ಚರಿತಮು
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ಧ್ಯಾನಮ್

ಘಣ್ಟಾಶೂಲಹಲಾನಿ ಶಂಖಮುಸಲೇ ಚಕ್ರಂ ಧನುಃ ಸಾಯಕಂ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ದಧತೀಂ ಘನಾನ್ತವಿಲಸತ್ ಶೀತಾಂಶು ತುಲ್ಯಪ್ರಭಾಮ್|
ಗೌರೀದೇಹಸಮುದ್ಭವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ ಆಧಾರಭೂತಾಂ ಮಹಾ
ಪೂರ್ವಾಮತ್ರ ಸರಸ್ವತೀಮನುಭಜೇ ಶುಮ್ಭಾದಿ ದೈತ್ಯಾರ್ದಿನೀಮ್||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
=============
ಷಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಃ ||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ ದೂತೋಽಮರ್ಷಪೂರಿತಃ|
ಸಮಾಚಷ್ಟ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದೈತ್ಯರಾಜಾಯ ವಿಸ್ತರಾತ್||1||

ತಸ್ಯ ದೂತಸ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಆಕರ್ಣ್ಯಾಸುರರಾಟ್ ತತಃ|
ಸಕ್ರೋಧಃ ಪ್ರಾಹ ದೈತ್ಯಾನಾಮ್ ಅಧಿಪಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮ್||2||

ಹೇಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಶು ತ್ವಂ ಸ್ವಸೈನ್ಯಪರಿವಾರಿತಃ|
ತಾಮಾನಯ ಬಲಾದ್ದುಷ್ಟಾಂ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣವಿಹ್ವಲಾಮ್||3||

ತತ್ಪರಿತ್ರಾಣದಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯದಿ ವೋ ತ್ತಿಷ್ಠತೇಽಪರಃ|
ಸ ಹನ್ತವ್ಯೋಽಮರೋ ವಾಪಿ ಯಕ್ಷೋ ಗನ್ಧರ್ವ ಏವ ವಾ||4||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ತೇನಾಜ್ಞಪ್ತಸ್ತತಃ ಶೀಘ್ರಂ ಸ ದೈತ್ಯೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ವೃತಃ ಷಷ್ಟ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಣಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ದ್ರುತಂ ಯಯೌ||5||

ಸ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀಂ ತುಹಿನಾಚಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್|
ಜಗಾದೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರಯಾಹೀತಿ ಮೂಲಂ ಶುಮ್ಭನಿಶುಂಭಯೋಃ||6||

ನ ಚೇತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾದ್ಯ ಭವತೀ ಮದ್ಭರ್ತಾರಮುಪೈಷ್ಯತಿ|
ತತೋ ಬಲಾನ್ನಯಾಮ್ಯೇಷ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ವಿಹ್ವಲಾಮ್||7||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||

ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಣ ಪ್ರಹಿತೋ ಬಲವಾನ್ಬಲಸಂವೃತಃ|
ಬಲಾನ್ನಯಪಿ ಮಾಮೇವಂ ತತಃ ಕಿಂ ತೇ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್||8||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸೋಽಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಮ್ ಅಸುರೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ಹೂಂಕಾರೇಣೈವ ತಂ ಭಸ್ಮ ಸಾ ಚಕಾರಾಮ್ಬಿಕಾ ತತಃ||9||

ಅಥ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಮಸುರಾಣಾಂ ತಥಾಮ್ಬಿಕಾಮ್|
ವವರ್ಷ ಸಾಯಕೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ತಥಾ ಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಧೈಃ||10||

ತತೋ ಧುತಸಟಃ ಕೋಪಾತ್ ಕೃತ್ತ್ವಾ ನಾದಂ ಸುಭೈರವಮ್|
ಪಪಾತಾಸುರಸೇನಾಯಾಂ ಸಿಂಹೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವವಾಹನಃ||11||

ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ಕರಪ್ರಹಾರೇಣ ದೈತ್ಯಾನಾಸ್ಯೇನ ಚಾಪರಾನ್|
ಆಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಚಾಧರೇಣಾನ್ಯಾನ್ ಸ ಜಘಾನ ಮಹಾಸುರಾನ್||12||

ಕೇಷಾಂ ಚಿತ್ಪಾಟಯಾಮಾಸ ನಖೈಃ ಕೋಷ್ಟಾನಿ ಕೇಸರೀ|
ತಥಾ ತಲಪ್ರಹಾರೇಣ ಶಿರಾಂಸಿ ಕೃತವಾನ್ ಪೃಥಕ್||13||

ವಿಚ್ಛಿನ್ನಬಾಹುಶಿರಸಃ ಕೃತಾಸ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ|
ಪಪೌ ಚ ರುಧಿರಂ ಕೋಷ್ಠಾತ್ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಧುತಕೇಶರಃ||14||

ಕ್ಷಣೇನ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಯಂ ನೀತಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ತೇನ ಕೇಸರಿಣಾ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನೇನಾತಿಕೋಪಿನಾ||15||

ಶ್ರುತ್ವಾ ತಮಸುರಂ ದೇವ್ಯಾ ನಿಹತಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಂ|
ಬಲಂ ಚ ಕ್ಷಯಿತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ದೇವೀ ಕೇಸರಿಣಾ ತತಃ||16||

ಚುಕೋಪ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರಸ್ಫುರಿತಾಧರಃ|
ಆಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಚ ತೌ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡೌಮಹಾಸುರೌ||17||

ಹೇಚಣ್ಡ ಹೇ ಮುಂಡ ಬಲೈಃ ಬಹುಳೈಃ ಪರಿವಾರಿತೌ|
ತತ್ರ ಗಚ್ಛತಂ ಗತ್ವಾ ಚ ಸಾ ಸಮಾನೀಯತಾಂ ಲಘು||18||

ಕೇಶೇಷ್ಯಾಕೃಷ್ಯ ಬದ್ಧ್ವಾ ವಾ ಯದಿ ವಃ ಸಂಶಯೋ ಯುಧಿ|
ತದಾಶೇಷಾಯುಧೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಅಸುರೈರ್ವಿನಿಹನ್ಯತಾಮ್||19||

ತಸ್ಯಾಂ ಹತಾಯಾಂ ದುಷ್ಠಾಯಾಂ ಸಿಂಹೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ|
ಶೀಘ್ರಮಾಗಮ್ಯತಾಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತಾಮಥಾಮ್ಬಿಕಾಮ್||20||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವನ್ತರೇ
ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೋನಾಮ
ಷಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಃ ||
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
updated 27 09 2022 1800
=====================================

 

||Devi Mahatmyam || || Devi Sapta Sati|| || Chapter 6||