దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి !!

చణ్డముణ్ద వథో నామ సప్తమాధ్యాయః ||


||om tat sat||

ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
సప్తమాధ్యాయః||

ఋషిరువాచ||

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాః చణ్డముణ్ద పురోగమాః|
చతురంగబలో పేతా యుయురభ్యుద్యతాయుధాః||1||

దదృశుస్తే తతో దేవీ మీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్|
సింహస్యోపరి శైలేన్ద్ర శృంగే మహతి కాంచనే||2||

తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుం ఉద్యమఞ్చక్రురుద్యతః|
ఆకృష్టచాపాసిధరాః తథాఽన్యే తత్సమీపగాః ||3||

తతః కోపం చకారోచ్చైః అమ్బికా తానరీన్ప్రతి|
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్ తదా||4||

భ్రుకుటీకుటిలాత్ తస్యా లలాట ఫలకాద్ద్రుతమ్|
కాళీ కరాళ వదనా వినిష్క్రాన్తాసిపాశినీ||5||

విచిత్ర ఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా|
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాతి భైరవా||6||

అతి విస్తార వదనా జిహ్వాలలన భీషణా|
నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరిత దింగ్ముఖా||7||

సా వేగేనాభి పతితా ఘాతయన్తీ మహాసురాన్|
సైన్యే తత్ర సురారీణా మభక్షయత తద్బలమ్||8||

పార్ష్ణిగ్రాహాం కుశగ్రాహి యోధఘణ్టా సమన్వితాన్|
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్||9||

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ|
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైః చర్వయంత్యతిభైరవమ్||10||

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరమ్|
పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్||11||

తైర్ముక్తాని చ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః|
ముఖేనజగ్రాహ రుషా దశనైః మథితాన్యపి ||12||

బలినాం తద్బలం సర్వం అసురాణాం దురాత్మనామ్|
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యాన్ అన్యాంశ్చాతాడయత్తథా||13||

అసినా నిహతాః కేచిత్ కేచిత్ ఖత్వాఙ్గతాడితాః|
జగ్ముర్వినాశమసురా దన్తాగ్రాభిహతాస్తథా||14||

క్షణేన తద్బలం సర్వం అసురాణాం నిపాతితమ్|
దృష్ట్వా చణ్డోఽభిదుద్రావ తాం కాళీమతిభీషణామ్||15||

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః|
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముణ్దః క్షిప్తైః సహస్రశః||16||

తాని చక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖమ్|
బభుర్యథార్కబిమ్బాని సుబహూని ఘనోదరమ్||17||

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ|
కాళీ కరాళవక్త్రాన్తః దుర్దర్శదశనోజ్జ్వలా||18||

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చణ్దమధావత|
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ ||19||

అథ ముణ్డోఽభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చణ్డం నిపాతితం |
తమప్యపాతయద్భూమౌ సా ఖడ్గాభిహతం రుషా||20||

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చణ్డం నిపాతితం|
ముణ్డం చ సు మహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురమ్||21||

శిరశ్చణ్డస్య కాళీ చ గృహీత్వా ముణ్డమేవచ|
ప్రాహ ప్రచణ్డాట్టహాస మిశ్రమభ్యేత్య చణ్డికామ్||22||

మయా తవాత్రోపహృతౌ చణ్డముణ్డౌ మహాపశూ|
యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుమ్భం నిశుమ్భం చ హనిష్యసి||23||

ఋషిరువాచ||

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చణ్దముణ్దౌ మహాసురౌ|
ఉవాచ కాళీం కల్యాణీ లలితం చణ్డికా వచః||24||

యస్మాచ్చణ్డం చ ముణ్డం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా|
చాముణ్డేతి తతో లోకే ఖ్యాతా దేవి భవిష్యసి||25||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే చణ్డముణ్ద వథో నామ
సప్తమాధ్యాయః ||

|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================
updated 27 09 2022 1800