దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి!!

రక్తబీజ వథో నామ అష్టమాధ్యాయః ||


||om tat sat||
ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామ్ ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
అష్టమాధ్యాయః ||

ఋషిరువాచ||

చణ్డే చ నిహతే దైత్యే ముణ్డే చ వినిపాతితే|
బహుళేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః||1||

తతః కోపపరాధీనచేతాః శుమ్భః ప్రతాపవాన్|
ఉద్యోగం సర్వసైన్యానాం దైత్యానామ్ ఆదిదేశ హ ||2||

అద్య సర్వబలైః దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః|
కమ్బూనాం చతురశీతిర్నిర్యాన్తు స్వబలైర్వృతాః||3||

కోటివీర్యాణి పంచాశత్ అసురాణాం కులాని వై|
శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛన్తు మమాజ్ఞయా||4||

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్యాః కాలకేయాః తథాసురాః|
యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాన్తు ఆజ్ఞయా త్వరితా మమ||5||

ఇత్యాజ్ఞాప్యాసురపతిః శుమ్భో భైరవశాసనః|
నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్రైః బహుభిర్వృతః||6||

ఆయాన్తం చణ్డికా దృష్ట్వా తత్సైన్య మతి భీషణమ్|
జ్యాస్వనైః పూరయామాస ధరణీ గగనాన్తరమ్||7||

తతః సింహోమహానాదమ్ అతీవ కృతవాన్నృప|
ఘణ్టాస్వనేన తాన్నాదాన్ అమ్బికా చోపబృంహయత్ ||8||

ధనుర్జ్యాసింహఘణ్టానాం నాదాపూరితదింగ్ముఖా|
నినాదైర్భీషణైః కాళీ జిగ్యే విస్తారితాననా||9||

తం నినాదముపశ్రుత్య దైత్యసైన్యైశ్చతుర్దిశమ్|
దేవీ సింహస్తథా కాళీ సరోషైః పరివారితా||10||

ఏతస్మిన్నన్తరే భూప వినాశాయ సురద్విషామ్|
భవాయామరసింహానామ్ అతివీర్య బలాన్వితాః||11||

బ్రహ్మేశ గుహ విష్ణూనాం తథేన్ద్రస్య చ శక్తయః|
శరీరేభ్యో వినిష్క్రమ్య తద్రూపైః చణ్డికాం యుయుః||12||

యస్యదేవస్య యద్రూపం యథా భూషణవాహనమ్|
తద్వదేవ హి తత్ శక్తిః అసురాన్యోద్ధుమాయయౌ||

హంసయుక్త విమానాగ్రే సాక్షసూత్ర కమండులుః|
ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిః బ్రహ్మాణీ సాభిధీయతే||13||

మాహేశ్వరీ వృషారూడా త్రిశూలవరధారిణీ|
మహాహివలయా ప్రాప్తా చన్ద్రరేఖా విభూషణా||14||

కౌమారీ శక్తి హస్తా చ మయూరవరవాహనా|
యోధుమభ్యాయయౌ దైత్యానమ్బికా గుహరూపిణీ||15||

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిః గరుడోపరి సంస్థితా|
శంఖచక్రగదాశారఙ్గ ఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ||16||

యజ్ఞవారాహమతులం రూపం యా బిభ్రతో హరేః|
శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుమ్||17||

నారసింహీ నృసింహస్య బిభ్రతీ సదృశం వపుః |
ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేప క్షిప్తనక్షత్ర సంహతిః||18||

వజ్రహస్తా తథైవైన్ద్రీ గజరాజోపరి స్థితా|
ప్రాప్తా సహస్ర నయనా యథా శక్రః తథైవ సా||19||

తతః పరివృతస్తాభిరీశానో దేవశక్తిభిః|
హన్యన్తామసురాః శీఘ్రం మమప్రీత్యాహ చణ్డికామ్||20||

తతో దేవీ శరీరాత్తు వినిష్క్రాన్తాతిభీషణా|
చణ్డికా శక్తిరత్యుగ్రా శివాశతనినాదినీ||21||

సా చాహా ధూమ్రజటిల మీశానమపరాజితా|
దూతస్త్వం గచ్ఛ భగవాన్ పార్శ్వం శుమ్భనిసుమ్భయోః||22||

బ్రూహి శుమ్భనిశుమ్భం చ దానవావతి గర్వితౌ|
యే చాన్యే దానవాస్తత్ర యుద్ధాయ సముపస్థితః||23||

తైలోక్యమిన్ద్రో లభతాం దేవాః సన్తు హవిర్భుజః|
యూయం ప్రయాత పాతాళం యది జీవితుమిచ్ఛథ||24||

బలావలే పాదథచేత్ భవన్తో యుద్ధకాంక్షిణః|
తథాగచ్ఛత తృప్త్యన్తు మచ్ఛివాః పిశితేన వః||25||

యతో నియుక్తో దౌత్యేన తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్|
శివదూతీతి లోకేఽస్మిన్ స్తతః సా ఖ్యాతిమాగతా||26||

తేఽపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః శర్వాఖ్యాతమ్ మహాసురాః|
అమర్షాపూరితా జగ్ముర్యతః కాత్యాయనీ స్థితా||27||

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః|
వవర్షురుద్ధతామర్షాః తాం దేవీమమరారయః||28||

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాన్ శూలశక్తిపరశ్వథాన్|
చిచ్ఛేదలీలయాధ్మాత ధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః ||29||

తస్యాగ్రతః తథా కాళీ శూలపాతవిదారితాన్|
ఖట్వాఙ్గపోథితాం శారీన్ కుర్వన్తీ వ్యచరత్తథా||30||

కమణ్డులుజలాక్షేప హతవీర్యాన్ హతౌజసః|
బ్రహ్మాణీ చాకరోత్ శత్రూన్ యేన యేన స్మధావతి||31||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ణవీ|
దైత్యాన్ జఘాన కౌమారీ తథా శక్త్యాతికోపనా||32||

ఐన్ద్రీ కులిశపాతేన శతశో దైత్యదానవాః|
పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం రుధిరౌఘప్రవర్షిణః||33||

తుణ్దప్రహారవిధ్వస్థా దంష్ట్రాగ్ర క్షతవక్షసః|
వారాహమూర్త్యా న్యపతంశ్చక్రేణ చ విదారితాః||34||

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయన్తీ మహాసురాన్|
నారసింహీ చచారాజౌ నాదాపూర్ణ దిగమ్బరా||35||

చణ్డాట్టహాసైః అసురాః శివదూత్యభిదూషితాః|
పేతుః పృథివ్యాం పతితాం స్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా||36||

ఇతి మాతృగణం క్రుద్ధం మర్దయన్తం మహాసురాన్|
దృష్ట్వాభ్యుపాయైః వివిధైర్నేశుర్దేవారి సైనికాః||37||

పలాయన పరాన్దృష్ట్వా దైత్యాన్ మాతృగణార్దితాన్ |
యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః||38||

రక్తబిన్దుర్యదా భూమౌ పతతస్య శరీరతః|
సముత్పతతి మేదిన్యాం తత్ప్రమాణః తదాసురః||39||

యుయుధే స గదాపాణిః ఇన్ద్రశక్త్యా మహాసురః|
తతశ్చైన్ద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ ||40||

కులిశేనాహతస్యాశు బహు సుశ్రావ శోణితమ్|
సముత్తస్థుః తతో యోధాః తద్రూపాః తత్పరాక్రమాః||41||

యావన్తః పతితాస్తస్య శరీరాత్ రక్తబిన్దవః|
తావన్తః పురుషాజాతాః తద్వీర్యబలవిక్రమాః||42||

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుషా రక్త సమ్భవాః|
సమం మాతృభిరత్యుగ్ర శస్త్రపాతాతిభీషణమ్||43||

పునశ్చ వజ్రపాతేన క్షతమస్య శిరో యథా|
వవాహ రక్తం పురుషాః తతో జాతాః సహశ్రసః||44||

వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజఘాన హ |
గదయా తాడయామాస ఐన్ద్రీ తమసురేశ్వరమ్||45||

వైష్ణవీచక్రభిన్నస్య రుధిరస్రావసమ్భవైః|
సహస్రసో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైః మహాసురైః||46||

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా|
మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురమ్||47||

స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్|
మాతౄః కోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః||48||

తస్యాహతస్య బహుధా శక్తిశూలాదిభిః భువి|
పపాత యో వై రక్తౌఘః తేన సఞ్ఛతశోఽసురాః||49||

తైశ్చాసురాసృక్సమ్భూతైః అసురైః సకలం జగత్|
వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమమ్||50||

తాన్ విషణ్ణాన్ సురాన్ దృష్ట్వా చణ్డికా ప్రాహసత్వరా|
ఉవాచ కాళీం చాముణ్డే విస్తీర్ణం వదనం కురు||51||

మచ్ఛస్త్రపాతసమ్భూతాన్ రక్తబిన్దూన్ మహాసురాన్|
రక్తబిన్దోః ప్రతీచ్ఛ త్వం వక్త్రేణానేన వేగితా||52||

భక్షయన్తీ చర రణే తదుత్పన్నాన్ మహాసురాన్|
ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షీణరక్తో గమిష్యతి ||53||

భక్ష్యమాణాః త్వయాచోగ్రా నచోత్పత్స్యన్తి చాపరే|
ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభి జఘాన తమ్||59||

ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితమ్|
తతోఽసావాజఘానాథ గదయా తత్ర చణ్డికామ్||60||

న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదాపాతోఽల్పికామపి|
తస్యాహతస్య దేహాత్తు బహు శుశ్రావ శోణితమ్||61||

యతః తతస్తత్ వక్త్రేణ చాముణ్డా సమ్ప్రతీచ్ఛతి|
ముఖే సముద్గతా యేఽస్యా రక్తపాతాన్ మహాసురాః||62||

తాంశ్చఖాదాథ చాముణ్డా పపౌ తస్య చ శోణితమ్|63||

దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసుభిర్ ఋష్టిబిః |
జఘాన రక్తబీజం తం చాముణ్డా పీతశోణితమ్||64||

స పపాత మహీపృష్టే శస్త్రసంఘసమాహతః|
నీరక్తశ్చ మహీపాల రక్తబీజో మహాసురః||65||

తతస్తే హర్షమతులమవాపుస్త్రిదశా నృప|
తేషాం మాతృగణో జాతా ననర్తాసృజ్ఞ్మదోద్ధతః||66||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే రక్తబీజ వథో నామ
అష్టమాధ్యాయః ||
|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================
updated 14 04 2022 2000