దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దుర్గాసప్తశతి !!

నిశుమ్భ వథో నామ నవమాధ్యాయః ||


||om tat sat||


ఉత్తర చరితము
మహాసరస్వతీ ధ్యానమ్

ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాన్తవిలసత్ శీతాంశు తుల్యప్రభామ్|
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతాం ఆధారభూతాం మహా
పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుమ్భాది దైత్యార్దినీమ్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
నవమాధ్యాయః ||

రాజోవాచ||

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ|
దేవ్యాచరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్||1||

భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే|
చకారశుమ్భో యత్కర్మ నిశుమ్భాశ్చాతికోపనః||2||

ఋషి రువాచ||

చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే|
శుమ్భాసురో నిశుమ్భశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే||3||

హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్|
అభ్యధావన్నిశుమ్భోఽథ ముఖ్యయాసురసేనయా||4||

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్టే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః|
సన్దష్టౌష్ఠ పుటాః క్రుద్ధా హన్తుం దేవీముపాయయుః||5||

ఆజగామ మహావీర్యః శుమ్భోఽపి స్వబలైర్వృతః|
నిహన్తుం చణ్డికాం కోపాత్ కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః||6||

తతోయుద్ధమతీవాసీత్ దేవ్యా శుమ్భనిశుమ్భయోః|
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః||7||

చిచ్ఛేదా తాన్ శరాం తాభ్యాం చణ్డికా స్వశరోత్కరైః|
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ||8||

నిశుమ్భో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభమ్|
అతాడయన్మూర్థ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమమ్||9||

తాడితే వాహనే దేవీ క్షుర ప్రేణాసిముత్తమమ్|
నిశుమ్భస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్టచన్ద్రకమ్||10||

చిన్నేచర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః|
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతామ్||11||

కోపాధ్మాతో నిశుమ్భోఽథ శూలం జగ్రాహ దానవః|
ఆయాన్తం ముష్టిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్||12||

ఆవిద్ద్యాథ గదాం సోఽపి చిక్షేప చణ్డికాం ప్రతి|
సాపి దేవ్యా త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా||13||

తతః పరశుహస్తం తమాయాన్తం దైత్యపుంగవం|
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైః అపాతయత భూతలే||14||

తస్మిన్నిపతితే భూమౌ నిశుమ్భే భీమవిక్రమే |
భ్రాతర్యతీవ సంకృద్ధః ప్రయయౌ హన్తుమమ్బికామ్||15||

స రథస్థః తథాత్యుచ్ఛైః గృహీతపరమాయుధైః|
భుజైరష్టాభిరతులైః వ్యాప్యాశేషం బభౌ నభః||16||

తమాయాన్తం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్|
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుషః చకారాతీవ దుఃసహమ్||17||

పూరయామాస కకుభో నిజఘణ్టాస్వనేన చ|
సమస్త దైత్య సేన్యానాం తేజో వథ విధాయినా||18||

తతః సింహో మహానాదైః త్యాజితేభ మహామదైః|
పూరయామాస గగనం గాం తథోప దిశో దశ||19||

తతః కాళీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్|
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః||20||

అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకారహ|
తైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుమ్భః కోపం పరం యయౌ||21||

దురాత్మం తిష్ఠతిష్ఠేతి వ్యాజహారామ్భికా యదా|
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశసంస్థితైః||22||

శుమ్భేనాగత్య యా శక్తిః ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా|
ఆయాన్తీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా||23||

సింహనాదేన శుమ్భస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాన్తరమ్|
నిర్ఘాత నిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే||24||

శుమ్భముక్తాన్ శరాన్ దేవీ శుమ్భస్తత్ప్రహితాన్ శరాన్|
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశోఽథ సహస్రశః||25||

తతః సా చణ్డికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తమ్|
స తదాభిహతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాత హ||26||

తతో నిశుమ్భః సమ్ప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః|
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాళీం కేసరిణమ్ తథా||27||

పునశ్చ కృత్వా బాహూనామ్ అయుతం దనుజేశ్వరః|
చక్రాయుధేన దితిజః ఛాదయామాస చణ్డికామ్||28||

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ|
చిచ్ఛేద తాని చక్రాణి స్వశరైః సాయాకాంశ్చ తాన్||29||

తతో నిశుమ్భో వేగేన గదామాదాయ చణ్డికామ్|
అభ్యధావత వై హన్తుం దైత్యసేనా సమావృతః||30||

తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చణ్డికా|
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదధే||31||

శూలహస్తం సమాయాన్తం నిశుమ్భమమరార్దనమ్|
హృది వివ్యాథ శూలేన వేగావిద్ధేన చణ్డికా ||32||

భిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్ నిఃసృతోఽపరః|
మహాబలో మహావీర్యః తిష్ఠేతి పురుషో వదన్||33||

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహాస్య స్వనవత్తతః|
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతోఽసావవతద్భువి||34||

తతః సింహశ్చఖాదోగ్ర దంష్ట్రాక్షుణ్ణ శిరోధరాన్|
అసురాంస్తాం స్తథా కాళీ శివదూతీ తథాపరాన్ ||35||

కౌమారీ శక్తి నిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః|
బ్రహ్మాణీ మన్త్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః||36||

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే|
వారాహీ తుణ్దఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీకృతా భువి||37||

ఖణ్దం ఖణ్డం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః |
వజ్రేణ చైన్ద్రీ హస్తాగ్ర విముక్తేన తథాపరే||38||

కేచిద్వినే శురసురాః కేచిన్నష్టా మహాహవాత్|
భక్షితాశ్చాపరే కాళీ శివదూతీ మృగాధిపైః||39||

ఇతి మార్కణ్డేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
దేవీ మహాత్మ్యే నిశుమ్భ వథో నామ
నవమాధ్యాయః ||

|| ఓమ్ తత్ సత్||
ఉప్దతెద్ 27 09 2022
=====================================
updated16 10 2018 2045