దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

దేవీ కవచం

||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============

============================================
మార్కండేయ పురాణే
హరిహరబ్రహ్మవిరచిత
దేవీ కవచం

ఓమ్ నమశ్చణ్డికాయై !

మార్కండేయ ఉవాచ:
ఓమ్ యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్|
యన్నకస్యచిదాఖ్యాతంతన్మే బ్రూహి పితామహ||1||

బ్రహోవాచ:

అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్|
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తత్ శ్రుణుష్వ మహామునే||2||

ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ|
తృతీయం చన్ద్రఘణ్టేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్||3||

పంచమం స్కన్ధమాత్రేతి షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా|
సప్తమకాలరాత్రీశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమమ్||4||

నవమం సిద్ధదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః|
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా||5||

అగ్నినా దహ్యమానాస్తు శత్రుమధ్యగతా రణే|
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః||6||

న తేషాం జాయతే కించిత్ అశుభం రణ సంకటే|
ఆపదం న చ పశ్యన్తి శోకదుఃఖ భయంకరీమ్||7||

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నిత్యం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే|
యే త్వాం స్మరన్తి దేవేశి రక్షసి తాన్న సంశయః||8||

ప్రేతాసంస్థా తు చాముణ్డా వారాహీ మహిషాసనా|
ఇన్ద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా||9||

నారసింహీ మహావీర్యా శివదూతీ మహాబలా|
మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా||10||

లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా|
శ్వేతరూపధరాదేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా||11||

బ్రాహ్మీ హంస సమారూఢా సర్వాభరణ భూషితా|
ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగ సమన్వితాః||12||

నానాభరణ శోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః|
శ్రేష్టైశ్చ మౌక్తికైః సర్వాదివ్యహారప్రలంబిభిః||13||

ఇన్ద్రనీలైర్మహానీలైః పద్మరాగైః సుశోభనైః|
దృశ్యన్తే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులా||14||

శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్|
ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవచ||15||

కున్తాయుధం త్రిశూలం చ శారంగమాయుధముత్తమమ్|
దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానాభయాయ చ||16||

ధారయన్త్యాయుధానీత్థం దేవానాం హి హితాయవై |
నమస్తేsస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే||17||

మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని|
త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధినీ||18||

ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైన్ద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా|
దక్షిణేsవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ||19||

ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేత్ వాయవ్యాం మృగవాహినీ|
ఉదీత్యాం పాతు కౌబేరి ఈశాన్యాం శూలధారిణీ|| 20||

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మణీ మే రక్షేదధస్తాత్ వైష్ణవీ తథా|
ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముణ్డాశవవాహనా||21||

జయా మామగ్రతః పాతు విజయాపాతు పృష్ఠతః|
అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా||22||

శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా|
మాలధారీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ||23||

నేత్రయోశ్చితనేత్రా చ యమఘణ్టా తు పార్శ్వకే|
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన భ్రువోర్నధ్యే చ చణ్డికా||24||

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోతయోర్ద్వారవాసినీ|
కపోలౌ కాళికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శంకరీ|| 25||

నాశికాయాం సుగన్ధాచ ఉత్తరోష్టే చ చర్చికా|
అథరే చామృతా బాలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ||26||

దన్తాన్ రక్షతు కౌమారీ కణదేశే తు చణ్డికా|
ఘణ్టికాం చిత్రఘణ్టా చ మహామాయా చ తాలుకే||27||

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగళా|
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ||28||

నీలగ్రీవా బహీఃకణ్ఠే నలికాం నలకూబరీ|
స్కన్ధయోః ఖడ్గినీ రక్షేత్ బాహూమే వజ్రధారిణీ||29||

హస్తయోర్దణ్డినీ రక్షేత్ అంబికా చాంగుళీషు చ |
నఖాంచలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ ||30||

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనః శోకవినాశినీ|
హృదయే లలితాదేవీ ఉదరే శూలధారిణీ||31||

నాభౌ చ కామినీ రక్షేత్ గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా|
మేఢ్రం రక్షతు దురనా పాయుం మే గుహ్య వాహినీ||32||

కట్యాం భగవతీ రక్షే దూరూ మే మేఘవాహనా|
జంఘే మహాబలా రక్షేత్ జానూ మాధవనాయికా||33||

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్టే తు కౌశికీ|
పాదాంగుళీః శ్రీధరీ చ తలం పాతాళవాసినీ ||34||

నఖాన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ|
రోమకూపేషు కౌమారీత్వచం యోగేశ్వరీ తథా||35||

రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ|
అన్త్రాణీ కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ||36||

పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా|
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసన్ధిషు||37||

శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేచ్చాయాం చత్రేశ్వరీ తథా|
అహంకారం మనోబుద్ధిం రక్షేన్మే ధర్మధారిణీ||38||

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్|
వజ్రహస్తా చ మేరక్షేత్ ప్రాణాన్ కల్యాణశోభనా||39||

రసరూపే చ గన్థే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ|
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా||40||

అయూ రక్షతు వారాహి ధర్మం రక్షతు పార్వతీ|
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీంచ సదా రక్షతు వైష్ణవీ||41||

గోత్రమిన్ద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్ రక్షేచ్చ చణ్డికా|
పుత్త్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీ భార్యాం రక్షతు భైరవీ||42||

ధనేశ్వరీ ధనం రక్షేత్ కౌమారీ కన్యకాం తథా|
పన్థానాం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమంకరీ తథా||43||

రాజద్వారే మహాలక్ష్మీః విజయా సతతం స్థితా|
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు||44||

తత్సర్వం రక్షమే దేవీ జయన్తీ పాపనాశినీ|
సర్వారక్షాకరం పుణ్యం కవచం సర్వథా జపేత్||45||

ఇదం రహస్యం విప్రర్షే భక్త్యా తవ మయోదితమ్|
పాదమేకం న గచ్చేత్ తు యదీచ్ఛేచ్చుభమాత్మనః||46||

కవచేనావృతో నిత్యం యత్రయత్రైవ గచ్ఛతి|
తత్ర తత్రార్థ లాభశ్చ విజయః సార్వకాలికః||47||

యం యం చిన్తయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం|
పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్||48||

నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః|
త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్||49||

ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభం |
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసన్ధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః||50||

దైవీకలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యే చాపరాజితః|
జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యు వివర్జితః||51||

నశ్యన్తి వ్యాధయః సర్వే లూతానిస్ఫోటకాదయః|
స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చైవ యద్విషమ్||52||

అభిచారాణి సర్వాణి మన్త్రయన్త్రాణి భూతలే|
భూచరాః కేచరాశ్చైవ కులజాశ్చౌపదేశికాః||53||

సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా|
అన్తరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహారవాః||54||

గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగన్ధర్వ రాక్షసాః|
బ్రహ్మరాక్షస వేతాలాః కూష్మాణ్డా భైరవాదయః||55||

నశ్యన్తి దర్శనాత్తస్య కవచేనావృతో హి యః|
మానోన్నతిర్భవేద్రాజ్ఞః తేజోవృద్ధిః పరాభవేత్||56||

యశోవృద్ధిర్భవేత్ పుంశాం కీర్తివృద్ధిశ్చ జాయతే|
తస్మాత్ జపేత్ సదా భక్తః కవచం కామదం మునే||57||

జపేత్ సప్తశతీం చణ్డీం కృత్వా తు కవచం పురా |
నిర్విఘ్నేన భవేత్ సిద్ధిశ్చణ్డీ జపసముద్భవా||58||

యావద్భూమణ్డలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్|
తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సన్తతిః పుత్త్రపౌత్రకీ||59||

దేహాన్తే పరమం స్థానం సురైరపి సుదుర్లభమ్|
ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః||60||

తత్ర గచ్చతి గత్వాసౌ పునశ్చాగమనం న హి|
లభతే పరమం స్థానం శివేన సమతాం వ్రజేత్ ||61||

|| శ్రీమార్కండేయ పురాణే
హరిహరబ్రహ్మ విరచిత
దేవీ కవచం సమాప్తం||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

||ఓమ్ తత్ సత్||
|| ओं तत् सत्||