దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

అర్గలాస్తోత్రం

||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

అర్గలాస్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ:

ఓం జయత్వం దేవీ చాముణ్డే జయభూతాపహారిణి|
జయసర్వగతే దేవీ కాళరాత్రీ నమోsస్తు తే ||1||

జయన్తి మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|
దుర్గాశివా క్షమాధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోsస్తు తే ||2||

మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||3||

మహిషాసురనిర్నాసి భక్తానాం సుఖదే నమః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||4||

ధూమ్రన్త్ర వధే దేవి ధర్మకామర్థదాయినీ|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||5||

రక్తబీజవధే దేవీ చణ్డముణ్దవినాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||6||

నిశుమ్భశుంభనిర్నాసి తరిలోక్యశుభదే నమః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||7||

వన్దితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్య దాయినీ|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||8||

అచిన్త్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశినీ|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||9||

నతేభ్యః సర్వధా భక్త్యా చాపర్ణే దురితాపహే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||10||

స్తువద్భ్యోభక్తి పూర్వం త్వాం చణ్డికే వ్యాధి నాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||11||

చణ్డికే సతతం యుద్ధే జయన్తి పాపనాశిని|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||12||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవిపరం సుఖమ్|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||13||

విదేహి దేవి కల్యాణం విధేహి విపులాం శ్రియమ్|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||14||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విదేహి బలముచ్చకైః|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||15||

సురాసురశిరోరత్న నిఘృష్ట చరణేsమ్బికే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||16||

విద్యావన్తం యశస్వంతం లక్ష్మీవన్తంచ మాంకురు|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||17||

దేవి ప్రచణ్డదోర్దణ్ద దైత్య దర్ప నిషూదిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||18||

ప్రచణ్దదైత్య దర్పఘ్నే చణ్డికే ప్రణతాయమే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||19||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్ర సంస్తుతే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||20||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా సదామ్బికే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||21||

హిమాచలసుతానాథ సంస్తుతే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||22||

ఇన్ద్రాణీపతి సద్భావపూజితే పరమేశ్వరి|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||23||

దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానన్దోదయేsమ్బికే|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||24||

భార్యాం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్|
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||25||

తారిణీ దుర్గసంసార సాగరస్యాచలోద్భవే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||26||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వాతు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః|
సప్తశతీం సమారాధ్య వరమాప్నోతి దుర్లభమ్||27||

ఇతి మార్కండేయపురాణే
అర్గళా స్తోత్రం సమాప్తమ్||
||ఓమ్ తత్ సత్||

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++