దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

నారాయణీ స్తుతి


||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
నారాయణీ స్తోత్రము

ఋషిరువాచ

దేవ్యాహతే తత్ర మహాసురేన్ద్రే
సేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్|
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టులాభా
ద్వికాసికావక్త్రాబ్జ వికసితాశాః||1||

దేవీ ప్రసన్నర్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీదమాతర్జగతోభిలస్య|
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య||2||

అధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి|
అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత
దాప్యాయతే కృత్స్నమలజ్ఘ్యవీర్యే||3||

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనన్త వీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా|
సమ్మోహితం దేవీ సమస్తమేత
త్త్వంవై ప్రసన్నాభువిముక్తిహేతుః||4||

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః
స్త్రియఃసమస్తాః సకలాజగత్సు|
త్వయైకయా పూరితమమ్బయైతత్
కా తే స్తుతిఃస్తవ్యపరాపరోక్తిః||5||

సర్వభూతా యదాదేవీభుక్తిముక్తి ప్రదాయిని|
త్వం స్తుతాస్తుతయేకా వా భవన్తుపరమోక్తయః||6||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్తుతే|
స్వర్గాపవర్గదే దేవీ నారాయణి నమోsస్తుతే ||7||

కలాకాష్ఠాది రూపేణ పరిణామప్రదాయినీ|
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోsస్తుతే ||8||

సర్వమాంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే |
శరణ్యేత్ర్యమ్బకే గౌరీ నారాయణి నమోsస్తుతే ||9||

సృష్ఠి స్థితి వినాశానాం శక్తిభూతే సనాతనీ|
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోsస్తుతే ||10||

శరణాగతదీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే|
సర్వస్యార్తిహరే దేవీ నారాయణి నమోsస్తుతే ||11||

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మణీ రూపధారిణీ|
కౌశామ్భః క్షరికే దేవీ నారాయణి నమోsస్తుతే ||12||

త్రిశూల చన్ద్రాహిధరే మహావృషభవాసిని|
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోస్తుతే ||13||

మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తి ధరేsనఘే|
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోsస్తుతే ||14||

శంఖచక్రగదాశారంగగృహీత పరమాయుధే|
ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోsస్తుతే ||15||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే|
వరాహరూపిణీ శివే నారాయణి నమోsస్తుతే ||16||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హన్తుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే|
తైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోsస్తుతే ||17||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే|
వృత్రప్రాణహరే చైన్ద్రి నారాయణి నమోsస్తుతే ||18||

శివదూతీ స్వరూపేణ హత దైత్య మహాబలే|
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోsస్తుతే ||19||

దంష్ట్రాకరాళవదనే శిరోమాలావిభూషణే|
చాముణ్డే ముణ్డమథనే నారాయణి నమోsస్తుతే ||20||

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే|
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోsస్తుతే ||21||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి|
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోsస్తుతే ||22||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే|
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవీ దుర్గే దేవీ నమోsస్తుతే ||23||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయ విభూషితమ్|
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోsస్తుతే ||24||

జ్వాలాకరాళ మత్యుగ్ర మశేషాసురసూదనమ్|
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాళి నమోsస్తుతే ||25||

హినస్తి దైత్య తేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్|
సా ఘణ్టా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ||26||

అసురాసృగ్వసాపంక చర్చితస్తే కరోజ్జ్వల|
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చణ్డికే త్వాం నతావయమ్||27||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టాతు కామాన్ సకలానభీష్టాన్|
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి||28||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్|
రూపైరనేకైర్బహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వామ్బికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా||29||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే
షాద్యేషువాక్యేషు చ కాత్వదన్యా|
మమత్వగర్తేsతి మహాన్ధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్||30||

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర|
దవానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్రాస్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్||31||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వమ్|
విశ్వేశవన్ధ్యా భవతీ భవన్తి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః||32||

దేవీ ప్రసీద పరిపాలయనోsరి
భీతేర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః|
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్||33||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి|
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదాభవ||34||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే
దేవీ మాహాత్మ్యే ఏకాదశోధ్యాయే నారాయణి స్తుతిః||
||ఓమ్ తత్ సత్||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

||ఓమ్ తత్ సత్||
|| ओं तत् सत्||