దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

శక్రాది స్తుతి

||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
శక్రాది స్తుతి
దేవీ మాహాత్మ్యే చతుర్ధోధ్యాయః||

ఋషిరువాచ:

సక్రాదయః సురగణా నిహతేsతి వీర్యే|
తస్మిన్ దురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా|
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్ర శిరోధరాంస
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహా ||

దేవ్యా తతమిదం జగదాత్మ్య శక్త్యా
నిః శేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా|
తామమ్బికాం అఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః||

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననన్తో
బ్రహ్మా హర్శ్చ న హి వక్తు మలం బలం చ|
సా చణ్డికాsఖిల జగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు||

యా శ్రీః స్వయం సుకృతీనాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః|
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
త్వాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్||

కిం వర్ణయామ తవరూప మచిన్త్య మేతత్
కించాతి వీర్యమసురక్షయకారి భూరి|
కించాహవేష చరితాని తవాతి యాని
సర్వేషు దేవ్యసురగణాది కేషు||

హేతుః సమస్త జగతాం త్రిగుణాపి దోషైః
న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా|
సర్వాశ్రయాదఖిలమిదం జగదంశభూత
మవ్యాకృతాహి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా||

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేణ
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి|
స్వాహాసి వై పితృ గణస్య హేతు
రుచ్చార్యసే త్వమతఏవ జనైః స్వధా చ||

యాముక్తి హేతురవిచిన్త్యమహావ్రతాత్వం
అభ్యస్యసే సునియతేన్ద్రియతత్త్వసారైః|
మోక్షార్ధిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషైః
ర్విద్యాsసి సా భగవతీ పరమాహి దేవి||

సబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం
ఉద్గీధరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నామ్|
దేవీ త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తా చ సర్వజగతాం పరమార్తిహన్త్రీ||

మేధాsసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రపారా
దుర్గాsసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా|
శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశి మౌలీకృత ప్రతిష్ఠా||

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచన్ద్ర
బిమ్బానుకారి కనకోత్తమకాన్తికాన్తామ్|
అత్యద్భ్తం ప్రహృతమాత్తరూషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ||

దృష్ట్వాతు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళ
ముద్యచ్ఛసాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః|
ప్రాణాన్ ముమోచమహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాన్తకదర్శనేన||

దేవీ ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని|
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతన్
నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య||

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి ధర్మవర్గః|
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
ఏషాం సతాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా||

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి|
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా
ల్లోకత్రయేsపి ఫలదా నను దేవి తేన||

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతి మశేషజన్తోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి|
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్ర చిత్తా||

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథై తే|
కుర్వన్తు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్|
సంగ్రామ మృత్యురధిగమ్య దివం ప్రయాన్తు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి||

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోఇ భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్|
లోకాన్ప్రయాన్తు రిపవోsపి హి శస్త్ర పూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి తేsతిసాధ్వీ||

ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణై స్తథోగ్రైః
శూలాగ్రకాన్తినివహేన దృశోsసురాణామ్|
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖణ్డ
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్||

దుర్వృత్తవృత్త శమనంతవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచిన్త్యమతుల్య మన్యైః|
వీర్యం చ హన్తృ హృత దేవ పరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్||

కేనోపమా భవతు తేsస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర|
చిత్తేకృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేsపి||

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్థని తేsపి హత్వా|
నీతా దివం రిపుగణాభయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే||

శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చామ్బికే|
ఘణ్టాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్స్వనేన||

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చణ్డికే రక్ష దక్షిణే|
భ్రామణేనాత్మ శూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరీ||

సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరన్తి తే|
యాని చాత్యన్త ఘోరాణి రక్షాస్మాం స్తథా భువన్||

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేsమ్బికే|
కరపల్లవసజ్ఞ్గీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః||

ఋషిరువాచ:

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నన్దనోద్భవైః|
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గన్ధానులేపనైః||

భక్త్యా సమస్తైస్త్రి శైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా|
ప్రాహ ప్రసాదస సుఖీసమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్||
దేవ్యువాచ:
వ్రియతామ్ త్రిదశాః సర్వే యదస్మతో అభివాంచితమ్|
(దద్యామహమతి ప్రీత్యా స్తవైరేభిః సుపూజితా||)

దేవా ఊచుః:

భగవ్త్యకృతం సర్వం న కించిదవషిష్యతే|
యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః||

యది చాపి వరో దేయస్త్వయాsస్మాకం మహేశ్వరి|
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హింసేథాః పరమాపదః||

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే|
తస్యవిత్తరోద్ధివిభవైర్ధన్దారాదిసంపదామ్||

వృద్ధయేsస్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదామ్బికే||

ఋషిరువాచ:

ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోsర్థే తథాత్మానః|
తహేత్య్క్త్వా భద్రకాళీ బభూవాన్తర్హితా నృప||
ఇత్యైత్కథితం భూప సమ్భూతా సా యథా పురా|
దేవీ దేవ శరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ||

పునశ్చ గౌరీదేహా సా సమ్భూతా యథాభవత్|
వథాయ దుష్ట దైత్యానాం తథా శుమ్భనిశుంభయోః ||

రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ|
తత్ శ్రుణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే దేవీ మహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ
చతుర్థోsధ్యాయః||

 

దేవీమహాత్మ్యమ్

ఇతి దేవీ మాహత్మ్యే దేవ్యాదూతసంవాదోనామ పంచమాధ్యాయే
దేవ్యా ఊచుః||
|| ఓమ్ తత్ సత్||
=====================================

||ఓమ్ తత్ సత్||
|| ओं तत् सत्||