దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

దేవీ సూక్తము

||om tat sat||


దేవీ సూక్తము

ఓ అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః|
అహం మిత్రావరుణోభా చిభర్మ్యహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా||1||

అహం సోమమాహననం భిభర్మ్యహం
త్వష్ఠారముత పూషణం భగమ్|
అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే
సుప్రావ్యే యజమానాయ నున్వతే||2||

అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం
చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞయానామ్|
తాం మాదేవా వ్యదధుః పురుత్రా
భూరిస్థాత్రాం భూర్యావేసయన్తీమ్||3||

మయాసో అన్నమత్తి యో విపశ్యతి
యః ప్రాణితి య ఈం శృణోత్యుక్తమ్|
అమ్న్తవో మాం త ఉపక్షియన్తి
శ్రుధిశ్రుత శ్రద్ధివం తే వదామి ||4||

అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టమ్
దేవేఖిరుత మానుషేభిః|
యం కామయే తం తముగ్రం కృణోమి
తం బ్రహ్మణం తమృషింతం సుమేధామ్||5||

అహం రుద్రాయ ధనురాతనోమి
బ్రహ్మద్విషే శరవే హన్త వా ఉ|
అహం జనాయ సమదం కృణోమ్యహమ్
ద్యావాపృథివీ అవివేశః||6||

అహం సువే పితరమన్య మూర్థశాన్
మమ యోని రప్స్యన్తః క్షముద్రే|
తతో వితిష్టే భువనామ విశ్వో
తామూం ద్యాం వర్ష్మణోపస్పృశామి||7||

అహమేవ వాత ఇవ ప్రవామ్యా
రభమాణా భువనాని విశ్వ|
పరో దివా పరఏనా పృథివ్యై
తావతీ మహినా సమ్బభూవః||8||

ఇతి ఋగ్వేదోక్త దేవీసూక్తం సమాప్తం||
||ఓమ్ తత్ సత్||
||ఓమ్||