దేవీమహాత్మ్యమ్ !

దేవీ మహాత్మ్యములో స్తుతులు !!

కీలక స్తోత్రము

||om tat sat||

శ్రీ శ్రీచణ్డికా ధ్యానము
యాచణ్డీ మధుకైట బాధిదలనీ యా మాహీషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచణ్డముణ్దమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుమ్భనిశుమ్భదైత్యదలనీ యాసిద్ధిదాత్రీ పరా
సా దేవీ నవకోటి మూర్తి సహితా మాంపాతు విశ్వేశ్వరీ||
||ఓమ్ తత్ సత్||
=============
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

కీలక స్తోత్రము

మార్కండేయ ఉవాచ:

ఓమ్ విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్య చక్షుషే|
శ్రేయః ప్రాప్త నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే||1||

సర్వమేతద్విజానీయాన్మన్త్రాణామపి కీలకమ్|
సోsపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జప్యతత్పరః|| 2||

సిద్ద్యన్త్యుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి|
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన భక్తితః||3||

న మన్త్రో నౌషధం తస్య నకించిదపి విద్యతే|
వినా జాప్యం న సిద్ధ్యేత్తు సర్వముచ్చాటనాదికమ్||4||

సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యన్తి లోకశంకామిమాం హరః|
కృత్వా నిమన్త్రయామాస సర్వమేవ మిదం శుభమ్||5||

స్తోత్త్రం వై చణ్డికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః|
సమాప్నోతి సపుణ్యేన తాం యథావన్నిమన్త్రణామ్||6||

సోsపి క్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవ న సంశయః|
కృష్ణాయాం వా చతుర్దస్యాం అష్టమ్యాం వా సమాహితః||7||

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్యథైషా ప్రసీదతి |
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్||8||

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం చణ్డీం జపతి నిత్యశః|
స సిద్ధః స గణః సోsథ గన్ధర్వో జాయతే ధ్రువమ్||9||

న చైవాపాటవం తస్య భయం క్వాపి న జాయతే|
నాపమృత్యు వశం యాతి మృతేచ మోక్షమాప్నుయాత్||10||

జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి|
తతో జ్ఞాత్వైవ సమ్పూర్ణమిదం ప్రారభ్యతే బుధైః||11||

సౌభాగ్యాది యత్కించిద్దృశ్యతే లలనాజనే |
తత్సర్వం తత్ ప్రసాదేన తేన జప్యమిదం శుభమ్||12||

శనైస్తు జప్యమానేsస్మిన్ స్తోత్రే సమ్పతిరుచ్చకైః|
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవ తత్||13||

ఇశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యమేవ చ|
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సా న కిం జనైః||14||

చహ్ణ్డికాయాం హృదయేనాపి యః స్మరేత్ సతతం నరః|
హృద్యం కామమవాప్నోతి హృది దేవీ సదా వసేత్||15||

అగ్రతోsముం మహాదేవకృతం కీలకవారణమ్|
నిష్కీలంచ తథా క్య్త్వా పఠితవ్యం సమాహితైః||16||

||శ్రీభగవతీ కీలకస్తోత్రం సమాప్తం||

||ఓమ్ తత్ సత్||

============================================