|| Sivastuti ||

||శివాష్టకమ్||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||శివాష్టకమ్||

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథ నాథం సదానన్ద భాజాం |
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 1 ||

గళే రుణ్డమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం |
జటాజూట గఙ్గోత్తరఙ్గైః విశాలం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 2||

ముదామాకరం మణ్డనం మణ్డయన్తం
మహా మణ్డలం భస్మ భూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 3 ||

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 4 ||

గిరీన్ద్రాత్మజా సఙ్గృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ |
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వన్ద్యమానం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదామ్భోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చన్ద్ర గాత్రం గణానన్దపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం|
శ్మశానే వసన్తం మనోజం దహన్తం,
శివం శఙ్కరం శమ్భు మీశానమీడే || 8 ||

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నం |
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం
విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ||

||ఇతి శివాష్టకమ్ సమాప్తమ్||


|| Om tat sat ||