||Vishnu Sahasranamam ||

|| વિષ્ણુસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ઓમ્ તત્ સત્||
|| વિષ્ણુસહસ્રનામ સ્તોત્રમ્||

ધ્યાનમ્

ઓં શુક્લામ્બરધરં વિષ્ણું
શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્|
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્
સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે||1||

શાન્તાકારં ભુજગશયનં
પદ્મનાભં સુરેશં|
વિશ્વાધારં ગગન સદૃશં
મેઘવર્ણં શુભાઙ્ગં||

લક્ષ્મીકાન્તં કમલનયનં
યોગિભિર્ ધ્યાનગમ્યં|
વન્દે વિષ્ણું ભવભયહરં
સર્વલોકૈક નાધમ્||

સશંખ ચક્રં સકિરીટકુણ્ડલં
સપીત વસ્ત્રં સરસીરુહેક્ષણં|
સહાર વક્ષઃસ્થલ કૌસ્તુભશ્રિયં
નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજં||

વ્યાસં વસિષ્ઠ નપ્તારં
શક્તેઃ પૌત્રમકલ્મષં|
પરાશરાત્મજં વન્દે
શુકતાતં તપોનિધિં||3||

વ્યાસાય વિષ્ણુ રૂપાય
વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે|
નમો વૈ બ્રહ્મ નિધયે
વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ||4||

અવિકારાય શુદ્ધાય
નિત્યાય પરમાત્મને|
સદૈક રૂપ રૂપાય
વિષ્ણવે સર્વ જિષ્ણવે||5||

યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ
જન્મ સંસાર બન્ધનાત્ |
વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ
વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે||6||

ઓં નમો વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે||

શ્રીવૈશમ્પાયન ઉવાચ||

શ્રુત્વા ધર્માન્ અશેષેણ
પાવનાનિચ સર્વશઃ|
યુધિષ્ઠિરઃ શાન્તનવં
પુનરેવાભ્ય ભાષત ||7||

યુધિષ્ઠિર ઉવાચ|

કિમેકં દૈવતં લોકે
કિંવાઽપ્યેકં પરાયણં|
સ્તુવન્તઃ કં કમર્ચન્તઃ
પ્રાપ્નુયુર્માનવાઃ શુભં||8||

કોધર્મઃ સર્વધર્માણાં
ભવતઃ પરમો મતઃ|
કિં જપન્ મુચ્યતે જન્તુર્
જન્મ સંસાર બન્ધનાત્ ||9||

શ્રીભીષ્મ ઉવાચ|

જગત્પ્રભું દેવદેવં
અનન્તં પુરુષોત્તમં|
સ્તુવન્નામ સહસ્રેણ
પુરુષઃ સતતોત્થિતઃ||10||

તમેવ ચાર્ચયન્ નિત્યં
ભક્ત્યા પુરુષમવ્યયં|
ધ્યાયન્ સ્તુવન્ નમસ્યંચ
યજમાનસ્તમેવ ચ||11||

અનાદિ નિધનં વિષ્ણું
સર્વલોક મહેશ્વરં|
લોકાધ્યક્ષં સ્તુવન્ નિત્યં
સર્વદુઃખાતિગો ભવેત્||12||

બ્રહ્મણ્યં સર્વધર્મજ્ઞં
લોકાનાં કીર્તિ વર્ધનં|
લોકનાધં મહદ્ભૂતં
સર્વભૂત ભવોદ્ભવમ્||13||

એષમે સર્વ ધર્માણાં
ધર્મોઽધિક તમો મતઃ|
યદ્ભક્ત્યા પુણ્ડરીકાક્ષં
સ્તવૈરર્ચેન્ નરઃ સદા||14||

પરમં યો મહત્તેજઃ
પરમં યો મહત્તપઃ|
પરમં યો મહદ્બ્રહ્મ
પરમં યઃ પરાયણમ્||

પવિત્રાણાં પવિત્રં યો
મઙ્ગળાનાં ચ મઙ્ગળં|
દૈવતં દેવતાનાં ચ
ભૂતાનાં યોઽવ્યયઃ પિતા ||16||

યતઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ
ભવન્ત્યાદિ યુગાગમે|
યસ્મિંશ્ચ પ્રળયં
યાન્તિ પુનરેવ યુગક્ષયે|| 17||

તસ્યલોક પ્રધાનસ્ય
જગન્નાધસ્ય ભૂપતે|
વિષ્ણોર્નામ સહસ્રં મે
શ્રુણુ પાપ ભયાપહમ્|| 18||

યાનિ નામાનિ ગૌણાનિ
વિખ્યાતાનિ મહાત્મનઃ|
ઋષિભિઃ પરિગીતાનિ
તાનિ વક્ષ્યામિ ભૂતયે|| 19||

ઋષિર્નામ્નાં સહસ્રસ્ય
વેદવ્યાસો મહામુનિઃ|
છન્દોઽનુષ્ટુપ્ તથા દેવો
ભગવાન્ દેવકી સુતઃ||20||

અમૃતાં શૂદ્ભવો બીજં
શક્તિર્દેવકિનન્દનઃ|
ત્રિસામા હૃદયં તસ્ય
શાન્ત્યર્થે વિનિયુજ્યત||21||

વિષ્ણું જિષ્ણું મહાવિષ્ણું
પ્રભવિષ્ણું મહેશ્વરં|
અનેક રૂપ દૈત્યાન્તં
નમામિ પુરુષોત્તમમ્||22||

|| અથ વિષ્ણુસહસ્રનામમ્ ||

સ્તોત્રમ્

હરિઃ ઓમ્

વિશ્વં વિષ્ણુર્ વષટ્કારો
ભૂત ભવ્યભવત્ પ્રભુઃ|
ભૂતકૃત્ ભૂતભૃદ્ભાવો
ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ|| 1||

પૂતાત્મા પરમાત્મા ચ
મુક્તાનાં પરમાગતિઃ
અવ્યયઃ પુરુષઃ સાક્ષી
ક્ષેત્રજ્ઞોઽક્ષર એવ ચ||2||

યોગોયોગવિદાં નેતા
પ્રધાન પુરુષેશ્વરઃ
નારસિંહવપુઃ શ્રીમાન્
કેશવઃ પુરુષોત્તમઃ|| 3||

સર્વઃ શર્વઃ શિવઃ સ્થાણુર્
ભૂતાધિર્ નિધિરવ્યયઃ||
સમ્ભવો ભાવનો ભર્તા
પ્રભવઃ પ્રભુરીશ્વરઃ|| 4||

સ્વયંભૂઃ શમ્ભુરાદિત્યઃ
પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વનઃ|
અનાદિ નિધનો ધાતા
વિધાતા ધાતુરુત્તમઃ||5||

અપ્રમેયો હૃષીકેશઃ
પદ્મનાભોઽમરપ્રભુઃ|
વિશ્વકર્મા મનુસ્ત્વષ્ઠા
સ્થવિષ્ઠઃ સ્થવિરો ધ્રુવઃ||6||

અગ્રાહ્યઃ શાશ્વતો કૃષ્ણો
લોહિતાક્ષઃ પ્રતર્દનઃ|
પ્રભૂતસ્ત્રિકકુબ્ધામ
પવિત્રં મઙ્ગળં પરમ્||7||

ઈશાનઃ પ્રાણદઃ પ્રાણો
જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠઃ પ્રજાપતિઃ|
હિરણ્યગર્ભો ભૂગર્ભો
માધવો મધુસૂદનઃ||8||

ઈશ્વરો વિક્રમીધન્વી
મેધાવી વિક્રમઃ ક્રમઃ|
અનુત્તમો દુરાધર્ષઃ
કૃતજ્ઞઃ કૃતિરાત્મવાન્ ||9||

સુરેશઃ શરણં શર્મ
વિશ્વરેતાઃ પ્રજાભવઃ|
અહસ્સંવત્સરો વ્યાલઃ
પ્રત્યય સર્વદર્શનઃ||10||

અજસ્સર્વેશ્વરઃ સિદ્ધઃ
સિદ્ધિઃ સર્વાદિરચ્યુતઃ|
વૃષાકપિરમેયાત્મા
સર્વયોગ વિનિસ્સૃતઃ||11||

વસુર્વસુમનાઃ સત્યઃ
સમાત્મા સમ્મિતસ્સમઃ||
અમોઘઃ પુણ્ડરીકાક્ષો
વૃષકર્મા વૃષાકૃતિઃ||12||

રુદ્રો બહુશિરા બભ્રુઃ
વિશ્વયોનિઃ શુચિશ્રવાઃ|
અમૃતઃ શાશ્વતસ્થાણુર્
વરારોહો મહાતપાઃ||13||

સર્વગઃ સર્વ વિદ્ભાનુર્
વિષ્વક્સેનો જનાર્દનઃ|
વેદો વેદવિદવ્યઙ્ગો
વેદાઙ્ગો વેદવિત્કવિઃ|| 14||

લોકાધ્યક્ષઃ સુરાધ્યક્ષો
ધર્માધ્યક્ષઃ કૃતાકૃતઃ|
ચતુરાત્મા ચતુર્વૂહઃ
ચતુર્દંષ્ટ્રશ્ચતુર્ભુજઃ||15||

ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા
સહિષ્ણુર્જગદાદિજઃ|
અનઘો વિજયો જેતા
વિશ્વયોનિઃ પુનર્વસુઃ||16||

ઉપેન્દ્રો વામનઃ પ્રાંશુઃ
અમોઘઃ શુચિરૂર્જિતઃ|
અતીન્દ્રઃ સઙ્ગ્રહઃ સર્ગો
ધૃતાત્મા નિયમો યમઃ||17||

વેદ્યો વૈદ્યઃ સદાયોગી
વીરહા માધવો મધુઃ|
અતીન્દ્રિયો મહામાયો
મહોત્સાહો મહાબલઃ||18||

મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો
મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ|
અનિર્દેશ્યવપુઃ શ્રીમાન્
અમેયાત્મા મહાદ્રિધૃક્||19||

મહેશ્વાસો મહીભર્તા
શ્રીનિવાસઃ સતાઙ્ગતિઃ|
અનિરુદ્ધઃ સુરાનન્દો
ગોવિન્દો ગોવિદાં પતિઃ||20||

મરીચિર્દમનો હંસઃ
સુપર્ણો ભુજગોત્તમઃ|
હિરણ્ય નાભઃ સુતપાઃ
પદ્મનાભઃ પ્રજાપતિઃ||21||

અમૃત્યુઃ સર્વદૃક્ સિંહઃ
સન્ધાતા સન્ધિમાન્ સ્થિરઃ|
અજો દુર્મર્ષણઃ શાસ્તા
વિશ્રુતાત્મા સુરારિહ|| 22||

ગ્રુરુર્ગુરુતમો ધામ
સત્યઃ સત્ય પરાક્રમઃ|
નિમિષોઽનિમિષઃ સ્રગ્વી
વાચસ્પતિ રુદારધીઃ||23||

અગ્રણીગ્રામણીઃ શ્રીમાન્
ન્યાયો નેતા સમીરણઃ|
સહસ્રમૂર્ધા વિશ્વાત્મા
સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ||24||

આવર્તનો નિવૃતાત્મા
સંવૃતઃ સમ્પ્રમર્દનઃ |
અહઃ સંવર્તકો વહ્નિઃ
અનિલો ધરણી ધરઃ||25||

સુપ્રસાદઃ પ્રસન્નાત્મા
વિશ્વધૃગ્ વિશ્વભુગ્ વિભુઃ|
સત્કર્તા સત્કૃતઃ સાધુઃ
જહ્નુર્નારાયણો નરઃ|| 26||

અસઙ્ખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા
વિશિષ્ઠઃ શિષ્ઠકૃચ્ચુચિઃ|
સિદ્ધાર્ધઃ સિદ્ધસઙ્કલ્પઃ
સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિ સાધનઃ||27||

વૃષાહી વૃષભો વિષ્ણુર્
વૃષપર્વા વૃષોદરઃ|
વર્ધમાનો વર્ધમાનશ્ચ
વિવિક્તઃ શ્રુતિસાગરઃ||28||

સુભુજો દુર્ધરો વાગ્મી
મહેન્દ્રો વસુદો વસુઃ|
નૈકરૂપો બૃહદ્રૂપઃ
શિપિવિષ્ઠઃ પ્રકાશનઃ||29||

ઓજસ્તેજો દ્યુતિધરઃ
પ્રકાશાત્મા પ્રતાપનઃ|
ઋદ્ધઃ સ્પષ્ટાક્ષરો મન્ત્રઃ
ચન્દ્રાંશુર્ભાસ્કરદ્યુતિઃ||30||

અમૃતાંશૂદ્ભવો ભાનુઃ
શશબિન્દુઃ સુરેશ્વરઃ|
ઔષધં જગતઃ સેતુઃ
સત્યધર્મ પરાક્રમઃ||31||

ભૂત ભવ્યભવન્નાથઃ
પવનઃ પાવનોઽનલઃ|
કામહા કામકૃત્કાન્તઃ
કામઃ કામપ્રદઃ પ્રભુઃ|| 32|

યુગાદિ કૃત્યુગાવર્તો
નૈકમાયો મહાશનઃ|
અદૃશ્યો વ્યક્તરૂપશ્ચ
સહસ્રજિદનન્તજિત્||33||

ઇષ્ટોઽવિશિષ્ઠઃ શિષ્ટેષ્ટઃ
શિખણ્ડી નહુષો વૃષઃ|
ક્રોધહા ક્રોધકૃત્કર્તા
વિશ્વબાહુર્મહીધરઃ||34||

અચ્યુતઃ પ્રથિતઃ પ્રાણઃ
પ્રાણદો વાસવાનુજઃ|
અપાં નિધિરધિષ્ઠાનં
અપ્રમત્તઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ||35||

સ્કન્ધઃ સ્કન્ધધરો ધુર્યો
વરદો વાયુ વાહનઃ|
વાસુદેવો બૃહદ્ભાનુઃ
આદિદેવઃ પુરન્દરઃ||36||

અશોકસ્તારણસ્તારઃ
શૂરઃ શૌરિર્જનેશ્વરઃ|
અનુકૂલઃ શતાવર્તઃ
પદ્મી પદ્મનિબેક્ષણઃ||37||

પદ્મનાભોઽરવિન્દાક્ષઃ
પદ્મગર્ભઃ શરીરભૃત્|
મહર્ધિરૃદ્ધો વૃદ્ધાત્મા
મહક્ષો ગરુડ ધ્વજઃ||38||

અતુલઃ શરભો ભીમઃ
સમયજ્ઞો હવિર્હરિઃ|
સર્વલક્ષણ લક્ષણ્યો
લક્ષ્મીવાન્ સમિતિઞ્જયઃ||39||

વિક્ષરો રોહિતો માર્ગો
હેતુર્દામોદરઃ સહઃ|
મહીધરો મહાભાગો
વેગવાનમિતાશનઃ ||40||

ઉદ્ભવઃ ક્ષોભણો દેવઃ
શ્રીગર્ભઃ પરમેશ્વરઃ|
કરણં કારણં કર્તા
વિકર્તા ગહનો ગુહઃ||41

વ્યવસાયો વ્યવસ્થાનઃ
સંસ્થાનઃ સ્થાનદો ધ્રુવઃ|
પરર્થિઃ પરમસ્પષ્ઠઃ
તુષ્ટઃ પુષ્ટઃ શુબેક્ષણઃ||42||

રામો વિરામો વિરજો
માર્ગોનેયો નયોઽનયઃ|
વીરઃ શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠો
ધર્મો ધર્મ વિદુત્તમઃ||43||

વૈકુણ્ઠઃ પુરુષઃ પ્રાણઃ
પ્રાણદઃ પ્રણવઃ પૃથુઃ|
હિરણ્ય ગર્ભઃ શતૃઘ્નો
વ્યાપ્તો વાયુ રધોક્ષજઃ||44||

ઋતુઃ સુદર્શનઃ કાલઃ
પરમેષ્ઠી પરિગ્રહઃ|
ઉગ્રઃ સંવત્સરો દક્ષો
વિશ્રામો વિશ્વ દક્ષિણઃ||45||

વિસ્તારઃ સ્થાવરસ્થાણુઃ
પ્રમાણં બીજમવ્યયમ્|
અર્થોઽનર્થો મહાકોશો
મહાભોગો મહાધનઃ||46||

અનિર્વિણ્ણઃ સ્થવિષ્ઠો ભૂત્
ધર્મયૂપો મહામખઃ|
નક્ષત્ર નેમીર્નક્ષત્રી
ક્ષમઃ ક્ષામઃ સમીહનઃ||47||

યજ્ઞ ઇજ્યો મહેજ્યશ્ચ
ક્રતુઃ સત્રં સતાઙ્ગતિઃ|
સર્વદર્શી વિમુક્તાત્મા
સર્વજ્ઞો જ્ઞાનમુત્તમં||48||

સુવ્રતઃ સુમુખઃ સૂક્ષ્મઃ
સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્|
મનોહરો જિતક્રોધો
વીરભાહુર્વિદારણઃ||49||

સ્વાપનઃ સ્વવશો વ્યાપી
નૈકાત્મા નૈક કર્મકૃત્|
વત્સરો વત્સલો વત્સી
રત્નગર્ભો ધનેશ્વરઃ||50||

ધર્મગુબ્ ધર્મક્રુદ્ ધર્મી
સદસત્ ક્ષરમક્ષરમ્|
અવિજ્ઞાતા સહસ્રાંશુઃ
વિધાતા કૃત લક્ષણઃ||51||

ગભિસ્તિનેમી સત્ત્વસ્થઃ
સિંહોભૂત મહેશ્વરઃ|
આદિદેવો મહાદેવો
દેવેશો દેવભૃદ્ગુરુઃ||52||

ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા
જ્ઞાનગમ્યઃ પુરાતનઃ|
શરીર ભૂતભૃદ્ ભોક્તા
કપીન્દ્રો ભૂરિ દક્ષિણઃ||53||

સોમપોઽમૃતપઃ સોમઃ
પુરુજિત્ પુરુસત્તમઃ|
વિનયો જયઃ સત્યસન્ધો
દાશાર્હઃ સાત્વતાં પતિઃ||54||

જીવો વિનયિતા સાક્ષી
મુકુન્દોઽમિત વિક્રમઃ|
અમ્બોનિધિરનન્તાત્મા
મહોદધિ શયોન્તકઃ||55||

અજોમહાર્હઃ સ્વાભાવ્યો
જિતામિત્રઃ પ્રમોદનઃ|
આનન્દોઽનન્દનોનન્દઃ
સત્ય ધર્મા ત્રિવિક્રમઃ||56||

મહર્ષિઃ કપિલાચાર્યઃ
કૃતજ્ઞો મેદિનીપતિઃ|
ત્રિપદસ્ત્રિદશાધ્યક્ષો
મહાશૃઙ્ગઃ કૃતાન્તકૃત્||57||

મહાવરાહો ગોવિન્દઃ
સુષેણઃ કનકાઙ્ગદી|
ગુહ્યો ગભીરો ગહનો
ગુપ્તશ્ચક્ર ગદાધરઃ|| 58||

વેધાઃ સ્વાઙ્ગોઽજિતઃ કૃષ્ણો
દૃઢઃ સઙ્કર્ષણોઽચ્યુતઃ |
વરુણો વારુણો વૃક્ષઃ
પુષ્કરાક્ષો મહામનાઃ || 59 ||

ભગવાન્ ભગહાઽઽનન્દી
વનમાલી હલાયુધઃ |
આદિત્યો જ્યોતિરાદિત્યઃ
સહિષ્ણુર્ગતિસત્તમઃ || 60 ||

સુધન્વાખણ્ડપરશુઃ
દારુણો દ્રવિણપ્રદઃ|
દિવઃ સ્પૃક્ સર્વદૃગ્વ્યાસો
વાચસ્પતિરયો નિજઃ||61||

ત્રિસામા સામગઃ સામ
નિર્વાણં ભેષજં ભિષક્ |
સન્યાસકૃચ્છમઃ શાન્તો
નિષ્ઠા શાન્તિઃ પરાયણમ્| 62 ||

શુભાઙ્ગઃ શાન્તિદઃ સ્રષ્ટા
કુમુદઃ કુવલેશયઃ|
ગોહિતો ગોપતિર્ગોપ્તા
વૃષભાક્ષો વૃષપ્રિયઃ||63||

અનિવર્તી નિવૃતાત્મા
સંક્ષેપ્તા ક્ષેમકૃચ્છિવઃ|
શ્રીવત્સવક્ષાઃ શ્રીવાસઃ
શ્રીપતિઃ શ્રીમતાં વરઃ||64||

શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રીનિવાસઃ
શ્રીનિધિઃ શ્રીવિભાવનઃ|
શ્રીધરઃ શ્રીકરઃ શ્રેયઃ
શ્રીમાન્ લોકત્રયાશ્રયઃ||65||

સ્વક્ષઃ સ્વઙ્ગઃ શતાનન્દો
નન્દિર્જ્યોતિર્ગણેશ્વરઃ|
વિજિતાત્માઽવિધેયાત્મા
સત્કીર્તિઃ છિન્નસંશયઃ||66||

ઉદીર્ણઃ સર્વતશ્ચક્ષુઃ
અનીશઃ શાશ્વતસ્થિરઃ|
ભૂશયો ભૂષણો ભૂતિર્
વિશોકઃ શોકનાશનઃ||67||

અર્ચિષ્માનર્ચિતઃ કુમ્ભો
વિશુદ્ધાત્મા વિશોધનઃ|
અનિરુદ્ધોઽપ્રતિરથઃ
પ્રદ્યુમ્નોઽમિતવિક્રમઃ||68||

કાલનેમિનિહા વીરઃ
શૌરિઃ શૂરજનેશ્વરઃ|
ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકેશઃ
કેશવઃ કેશિહા હરિઃ||69||

કામદેવઃ કામપાલઃ
કામી કાન્તઃ કૃતાગમઃ|
અનિર્દેશ્યવપુર્વિષ્ણુઃ
વીરોઽનન્તો ધનંજયઃ||70||

 

બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મકૃદ્ બ્રહ્મ
બ્રહ્મ બ્રહ્મવિવર્ધનઃ|
બ્રહ્મવિદ્ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મી
બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણ પ્રિયઃ||71||

મહાક્રમો મહાકર્મા
મહતેજા મહોરગઃ|
મહાક્રતુર્મહાયજ્વા
મહાયજ્ઞો મહાહવિઃ||72||

સ્તવ્યઃ સ્તવપ્રિયઃ સ્તોત્રં
સ્તુતિઃ સ્તોતા રણપ્રિયઃ|
પૂર્ણઃ પૂરયિતા પુણ્યઃ
પુણ્યકીર્તિરનામયઃ||73||

મનોજવસ્તીર્થકરો
વસુરેતા વસુપ્રદઃ|
વસુપ્રદો વાસુદેવો
વસુર્વસુમના હવિઃ||74||

સદ્ગતિઃ સત્કૃતિઃ સત્તા
સદ્ભૂતિઃ સત્પરાયણઃ|
શૂરસેનો યદુશ્રેષ્ઠઃ
સન્નિવાસઃ સુયામુનઃ||75||

ભૂતવાસો વાસુદેવઃ
સર્વાસુનિલયોઽનલઃ|
દર્પહા દર્પદા દૃપ્તો
દુર્ધરોઽથાપરાજિતઃ||76||

વિશમૂર્તિર્મહામૂર્તિઃ
દીપ્તમૂર્તિરમૂર્તિમાન્||
અનેકમૂર્તિરવ્યક્તઃ
શતમૂર્તિઃ શતાનનઃ||77||

એકો નૈકઃ સવઃ કઃ કિં
યત્તત્ પદમનુત્તમં|
લોકબન્ધુર્લોકનાથો
માધવો ભક્તત્સલઃ||78||

સુવર્ણવર્ણો હેમાઙ્ગો
વરાઙ્ગશ્ચન્દનાઙ્ગદી |
વીરહા વિષમઃ શૂન્યો
ઘૃતાશીરચલશ્ચલઃ || 79 ||

અમાની માનદો માન્યો
લોકસ્વામી ત્રિલોકધૃક્|
સુમેધા મેધજો ધન્યઃ
સત્યમેધા ધરાધરઃ||80||

તેજો વૃષો દ્યુતિધરઃ
સર્વશસ્ત્રભૃતાં વરઃ|
પ્રગ્રહો નિગ્રહો વ્યગ્રો
નૈક શૃઙ્ગો ગદાગ્રજઃ||81||

ચતુર્મૂર્તિશ્ચતુર્ભાહુઃ
ચતુર્વ્યૂહશ્ચતુર્ગતિઃ|
ચતુરાત્મા ચતુર્ભાવઃ
ચતુર્વેદવિદેકપાત્||82||

સમાવર્તોઽનિવૃતાત્મા
દુર્જયો દુરતિક્રમઃ|
દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગો
દુરાવાસો દુરારિહા ||83||

શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગઃ
સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ|
ઇન્દ્રકર્મા મહાકર્મા
કૃતકર્મા કૃતાગમઃ||84||

ઉદ્ભવઃ સુન્દરઃ સુન્દો
રત્નનાભઃ સુલોચનઃ|
અર્કો વાજસનઃ શૃઙ્ગી
જયન્તઃ સર્વ વિજ્જયી||85||

સુવર્ણ બિન્દુ રક્ષોભ્યઃ
સર્વવાગીશ્વરેશ્વરઃ|
મહાહૃદો મહાગર્તો
મહાભૂતો મહાનિધિઃ||86||

કુમુદઃ કુન્દરઃ કુન્દઃ
પર્જન્યઃ પાવનોઽનિલઃ|
અમૃતાશોઽમૃતવપુઃ
સર્વજ્ઞઃ સર્વતો મુખઃ||87||

સુલભઃ સુવ્રતઃ સિદ્ધઃ
શત્રુજિચ્ચત્રુતાપનઃ|
ન્યગ્રોધોઽદુમ્બરો ઽશ્વત્થઃ
ચાણૂરાન્ધ્ર નિષૂદનઃ|| 88||

સહર્ચિઃસપ્તજિહ્વઃ
સપ્તૈધાઃસપ્તવાહનઃ|
અમૂર્તિરનઘોઽચિન્ત્યો
ભયકૃદ્ભયનાશનઃ||89||

અણુર્બૃહત્કૃશઃ સ્થૂલો
ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાન્|
અધૃતઃ સ્વધૃત્યઃ સ્વાસ્યઃ
પ્રાગ્વંશો વંશવર્થનઃ||90||

ભારભૃત્ કથિતો યોગી
યોગીશઃ સર્વકામદઃ|
આશ્રમઃ શ્રમણઃ ક્ષામઃ
સુપર્ણો વાયુવાહનઃ|| 91

ધનુર્ધરો ધનુર્વેદો
દણ્ડો દમયિતા દમઃ|
અપરાજિતઃ સર્વસહો
નિયન્તાઽનિયમોઽયમઃ||92||

સત્ત્વવાન્ સાત્ત્વિકઃ સત્યઃ
સત્યધર્મપરાયણઃ|
અભિપ્રાયઃ પ્રિયાર્હોઽર્હઃ
પ્રિયકૃત્ પ્રીતિવર્ધનઃ||93||

વિહાયસગતિર્જ્યોતિઃ
સુરુચિર્હુતભુગ્વિભુઃ|
રવર્વિલોચનઃ સૂર્યઃ
સવિતા રવિલોચનઃ||94||

અનન્તો હુતભુગ્ભોક્તા
સુખદોનૈકજોઽગ્રજઃ|
અનિર્વિણ્ણઃ સદામર્ષી
લોકાધિષ્ઠાનમદ્ભુતઃ||95||

સનાત્સનાતનતમઃ
કપિલઃ કપિરવ્યયઃ|
સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિકૃત્સ્વસ્તિઃ
સ્વસ્તિભુક્ સ્વસ્તિદક્ષિણઃ||96||

અરૌદ્રઃ કુણ્ડલી ચક્રી
વિક્રમ્યૂર્જિતશાસનઃ|
શબ્દાતિગઃ શબ્દસહઃ
શિશિરઃ શર્વરીકરઃ||97||

અક્રૂરઃ પેશલોદક્ષો
દક્ષિણઃ ક્ષમિણાંવરઃ|
વિદ્વત્તમો વીતભયઃ
પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ||98||

ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા
પુણ્યો દુઃસ્વપ્નનાશનઃ|
વીરહા રક્ષણઃ સન્તો
જીવનઃ પર્યવસ્થિતઃ||99||

અનન્તરૂપોઽનન્ત શ્રીઃ
જિતમન્યુર્ભયાપહઃ|
ચતુરશ્રો ગભીરાત્મા
વિદિશો વ્યાદિશો દિશઃ|| 100||

અનાદિભૂર્ભુવો લક્ષ્મીઃ
સુવીરો રુચિરાઙ્ગદઃ|
જનનો જનન્માદિ
ભીમો ભીમ પરાક્રમઃ||101||

આધાર નિલયોઽધાતા
પુષ્પહાસઃ પ્રજાગરઃ|
ઊર્ધ્વગઃ સત્પ્રથાચારઃ
પ્રાણદઃ પ્રણવઃ પણઃ||102||

પ્રમાણં પ્રાણ નિલયઃ
પ્રાણભૃત્ પ્રાણ જીવનઃ|
તત્ત્વં તત્ત્વ વિદેકાત્મા
જન્મમૃત્યુજરાતિગઃ||103||

ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્તરુસ્તારઃ
સવિતા પ્રપિતામહઃ|
યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્યા
યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞવાહનઃ||104||

યજ્ઞભૃદ્ યજ્ઞકૃદ્ યજ્ઞી
યજ્ઞભુક્ યજ્ઞસાધનઃ|
યજ્ઞાન્તકૃદ્ યજ્ઞગુહ્યમ્
અન્નમન્નાદ એવ ચ||105||

આત્મયોનિઃ સ્વયઙ્જાતો
વૈખાનઃ સામગાયનઃ|
દેવકી નન્દનઃ સ્રષ્ટા
ક્ષિતીશઃ પાપનાશનઃ||106||

શઙ્ખભૃન્નન્દકી ચક્રી
શારઙ્ગધન્વા ગદાધરઃ|
રધાઙ્ગપાણિ રક્ષોભ્યઃ
સર્વપ્રહરણાયુધઃ||107||

શ્રીસર્વપ્રહરણાયુધ ઓં નમ ઇતિ||

વનમાલિ ગદી શાર્ઙ્ગી
શઙ્ખી ચક્રી ચ નન્દકી|
શ્રીમાન્નારાયણો વિષ્ણુઃ
વાસુદેવોઽભિરક્ષતુ|| 108||

શ્રીવાસુદેવોઽભિરક્ષતુ ઓં નમ ઇતિ|

ફલશ્રુતિઃ

ઇતીદં કીર્તનીયસ્ય
કેશવસ્ય મહત્મનઃ|
નામ્નાં સહસ્રં દિવ્યાનાં
અશેષેણ પ્રકીર્તિતમ્||1||

ય ઇદં શૃણુયાન્નિત્યં
યશ્ચાપિ પરિકીર્તયેત્|
નાશુભં પ્રાપ્નુયાત્ કિઞ્ચિત્
સોઽમુત્રેહ ચ માનવઃ||2||

વેદાન્ત ગોબ્રાહ્મણઃ સ્યાત્
ક્ષત્રિયો વિજયી ભવેત્|
વૈશ્યો ધનસમૃદ્ધઃ સ્યાત્
શૂદ્રઃ સુખમવાપ્નુયાત્||3||

ધર્માર્થી પ્રાપ્નુયાદ્ધર્મં
અર્થાર્થીચાર્થમાપ્નુયાત્|
કામાનવાનુયાત્ કામી
પ્રજાર્થીપ્રાપ્નુયાત્પ્રજામ્||4||

ભક્તિમાન્ યઃ સદોત્થાય
શુચિસ્તદ્ગતમાનસઃ|
સહસ્રં વાસુદેવસ્ય
નામ્નામેતત્ પ્રકીર્તયેત્||5||

યશઃ પ્રાપ્નોતિ વિપુલં
જ્ઞાતિપ્રાધાન્યમેવ ચ|
અચલાં શ્રિયમાપ્નોતિ
શ્રેયઃ પ્રાપ્નોત્યનુત્તમમ્||6||

ન ભયં ક્વચિદાપ્નોતિ
વીર્યં તેજશ્ચ વિન્દતિ|
ભવત્યરોગો દ્યુતિમાન્
બલરૂપ ગુણાન્વિતઃ||7||

રોગાર્તો મુચ્યતે રોગાત્
બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્|
ભયાન્મુચ્યેતભીતસ્તુ
મુચ્યેતાપન્ન આપદઃ||8||

દુર્ગાણ્યતિતરત્યાશુ
પુરુષઃ પુરુષોત્તમમ્|
સ્તુવન્નામસહસ્રેણ
નિત્યં ભક્તિ સમન્વિતઃ||9||

વાસુદેવશ્રયો મર્ત્યો
વાસુદેવપરાયણઃ|
સર્વપાપવિશુદ્ધાત્મા
યાતિ બ્રહ્મ સનાતનમ્||10||

ન વાસુદેવ ભક્તાનામ્
અશુભં વિદ્યતે ક્વચિત્|
જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિ
ભયં નૈવોપજાયતે||11||

ઇમં સ્તવમધીયાનઃ
શ્રદ્ધાભક્તિ સમન્વિતઃ|
યુજ્યેતાત્મ સુખક્ષાન્તિ
શ્રીધૃતિ સ્મૃતિ કીર્તિભિઃ||12||

ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યં
ન લોભો નાશુભામતિઃ|
ભવન્તિ કૃતપુણ્યાનાં
ભક્તાનાં પુરુષોત્તમે||13||

દ્યૌઃ સચન્દ્રાર્કનક્ષત્રા
ખં દિશો ભૂર્મહોદધિઃ|
વાસુદેવસ્ય વીર્યેણ
વિધૃતાનિ મહાત્મનઃ||14||

સસુરાસુરગન્ધર્વં
સયક્ષોરગરાક્ષસં|
જગદ્વશે વર્તતેદં
કૃષ્ણસ્ય સ ચરાચરમ્||15||

ઇન્દ્રિયાણિ મનો બુદ્ધિઃ
સત્ત્વં તેજો બલં ધૃતિઃ|
વાસુદેવાત્મકાન્યાહુઃ
ક્ષેત્રં ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ ||16||

સર્વાગમાનામાચારઃ
પ્રથમં પરિકલ્પતે|
અચરપ્રભવો ધર્મો
ધર્મસ્ય પ્રભુરચ્યુતઃ||17||

ઋષયઃ પિતરો દેવા
મહાભૂતાનિ ધાતવઃ|
જઙ્ગમાજઙ્ગમં ચેદં
જગન્નારાયણોદ્ભવં||18||

યોગોજ્ઞાનં તથા સાઙ્ખ્યં
વિદ્યાઃ શિલ્પાદિકર્મચ|
વેદાઃ શાસ્ત્રાણિ વિજ્ઞાનમ્
એતત્સર્વં જનાર્દનાત્||19||

એકો વિષ્ણુર્મહદ્ભૂતં
પૃથગ્ભૂતાન્યનેકશઃ|
ત્રોલોકાન્વ્યાપ્ય ભુતાત્મા
ભુઙ્ક્તે વિશ્વભુગવ્યયઃ||20||

ઇમં સ્તવં ભગવતો
વિષ્ણોર્વ્યાસેન કીર્તિતં|
પઠેદ્ય ઇચ્ચેત્પુરુષઃ
શ્રેયઃ પ્રાપ્તું સુખાનિચ||21||

વિશ્વેશ્વરમજં દેવં
જગતઃ પ્રભુમવ્યયમ્|
ભજન્તિ યે પુષ્કરાક્ષં
ન તે યાન્તિ પરાભવં || 22 ||

વિશ્વેશ્વરમજં દેવં
જગતઃ પ્રભુમવ્યયં|
ભજન્તિ યે પુષ્કરાક્ષં
ન તે યાન્તિ પરાભવં||22|

નતે યાન્તિ પરાભવં ઓં નમ ઇતિ||

અર્જુન ઉવાચ
પદ્મપત્ર વિશાલાક્ષ
પદ્મનાભ સુરોત્તમ |
ભક્તાના મનુરક્તાનાં
ત્રાતા ભવ જનાર્દન || 23 ||

શ્રીભગવાનુવાચ
યો માં નામસહસ્રેણ
સ્તોતુમિચ્છતિ પાણ્ડવ |
સોઽહમેકેન શ્લોકેન
સ્તુત એવ ન સંશયઃ || 24 ||

સ્તુત એવ ન સંશય ઓં નમ ઇતિ |

વ્યાસ ઉવાચ
વાસનાદ્વાસુદેવસ્ય
વાસિતં ભુવનત્રયમ્ |
સર્વભૂતનિવાસોઽસિ
વાસુદેવ નમોઽસ્તુ તે || 25 ||

શ્રીવાસુદેવ નમોસ્તુત ઓં નમ ઇતિ |

પાર્વત્યુવાચ
કેનોપાયેન લઘુના
વિષ્ણોર્નામસહસ્રકં |
પઠ્યતે પણ્ડિતૈર્નિત્યં
શ્રોતુમિચ્છામ્યહં પ્રભો || 26 ||

ઈશ્વર ઉવાચ
શ્રીરામ રામ રામેતિ
રમે રામે મનોરમે |
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં
રામનામ વરાનને || 27 ||

શ્રીરામ નામ વરાનન ઓં નમ ઇતિ |

બ્રહ્મોવાચ
નમોઽસ્ત્વનન્તાય સહસ્રમૂર્તયે
સહસ્રપાદાક્ષિશિરોરુબાહવે |
સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે
સહસ્રકોટી યુગધારિણે નમઃ || 28 ||

શ્રી સહસ્રકોટી યુગધારિણે નમ ઓં નમ ઇતિ |

સંજય ઉવાચ
યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો
યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ |
તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિઃ
ધૃવા નીતિર્મતિર્મમ || 29 ||

શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ
અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં
યે જનાઃ પર્યુપાસતે |
તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં
યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્| || 30 ||

પરિત્રાણાય સાધૂનાં
વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્| |
ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય
સમ્ભવામિ યુગે યુગે || 31 ||

આર્તાઃ વિષણ્ણાઃ શિથિલાશ્ચ ભીતાઃ
ઘોરેષુ ચ વ્યાધિષુ વર્તમાનાઃ |
સઙ્કીર્ત્ય નારાયણશબ્દમાત્રં
વિમુક્તદુઃખાઃ સુખિનો ભવન્તિ || 32 ||

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત્ |
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ
નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ || 33 ||

||ઓમ્ વિષ્ણુસહસ્રનામ સ્તોત્ર પારાયણં સમાપ્તં||
||ઓમ્ તત્ સત્||


|| Om tat sat ||