||Sundarakanda ||

|| Sarga 4||( Slokas in Kannada )

 

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||
ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ

Sundarakanda
Sarga 4

ಶ್ಲೋ|| ಸ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಪುರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ತಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ವಿಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾತೇಜಾ ಹನುಮಾನ್ ಕಪಿಸತ್ತಮಃ||1||
ಅದ್ವಾರೇಣ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರಾಕಾರಮಭಿಪುಪ್ಲುವೇ |

ಸ|| ಕಪಿಸತ್ತಮಃ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಹನುಮಾನ್ ತಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೀಂ ವಿಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸಃ ಅದ್ವಾರೇಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಪುರೀಂ ಪ್ರಾಕಾರಮಭಿಪುಪ್ಲುವೇ ||

The mighty Hanuman with his prowess having overcome the demoness Lanka who can assume any form leapt over the rear entrance of the great city Lanka.

ಶ್ಲೋ|| ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಗರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಕಪಿರಾಜಹಿತಂಕರಃ||2||
ಚಕ್ರೇಽಥ ಪಾದಂ ಸವ್ಯಂ ಚ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಸ ತು ಮೂರ್ಥನಿ|

ಸ|| ಕಪಿರಾಜಹಿತಂ ಕರಃ ನಗರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಃ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಮೂರ್ಧನಿ ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಚಕ್ರೇ ತು||

The well-wisher of the king of Vanaras having entered Lanka placed his left foot first in the city as though placing his foot on the head of the enemy foretelling their defeat.

ಶ್ಲೋ|| ಪ್ರವಿಷ್ಠ ಸತ್ವ ಸಂಪನ್ನೋ ನಿಶಾಯಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||3||
ಸ ಮಹಾಪಥಮಾಸ್ಥಾಯ ಮುಕ್ತಪುಷ್ಪ ವಿರಾಜಿತಮ್|
ತತಸ್ತು ತಾಂ ಪುರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಅಭಿಯಯೌ ಕಪಿಃ||4||

ಸ|| ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಃ ಸಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ನಿಶಾಯಾಮ್ ಮುಕ್ತಾಪುಷ್ಪವಿರಾಜಿತಂ ಮಹಾಪಥಮ್ ಆಸ್ಥಾಯ ಪ್ರವಿಷ್ಠಃ|| ತತಃ ತಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ನಗರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಅಭಿಯಯೌ||

The son of wind god endowed with great strength having made his way entered the main streets of Lanka set with flowers of pearls. Then he went about that beautiful city in search of Sita.

ಶ್ಲೋ|| ಹಸಿತೋತ್ಕೃಷ್ಣನಿನದೈ ಸ್ತೂರ್ಯಘೋಷಪುರಸ್ಸರೈಃ|
ವಜ್ರಾಂಕುಶನಿಕಾಶೈಶ್ಚ ವಜ್ರಜಾಲವಿಭೂಷಿತೈಃ||5||
ಗೃಹಮೇಘೈಃ ಪುರೀ ರಮ್ಯಾ ಬಭಾಸೇ ದ್ಯೌ ರಿವಾಂಬುಧೈಃ|

ಸ|| ಹಸಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿನದೈಃ ತೂರ್ಯಘೋಷಪುರಃ ಸರೈಃ ವಜ್ರಾಂಕುಶನಿಕಾಶೈಶ್ಚ ವಜ್ರಜಾಲ ವಿಭೂಷಿತೈಃ ಮೇಘಾಇವ ಗೃಹೈಃ ರಮ್ಯಾ ಪುರೀ ಅಮ್ಬುದೈಃ ದ್ಯೌಃ ಇವ ಬಭಾಸೇ||

Filled with sounds of laughter, reverberating with sounds of musical instruments, with houses as though they were in clouds and decorated with windows adorned with diamonds the city resembled the celestial sky shining with clouds.

ಶ್ಲೋ|| ಪ್ರಜಜ್ವಾಲ ತದಾ ಲಂಕಾ ರಕ್ಷೋಗಣಗೃಹೈ ಶ್ಶುಭೈಃ||6||
ಸಿತಾಭ್ರಸದೃಶೈಶ್ಚಿತ್ರೈಃ ಪದ್ಮಸ್ವಸ್ತಿಕಸಂಸ್ಥಿತೈಃ|
ವರ್ಥಮಾನ ಗೃಹೈಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವತ ಸ್ಸುವಿಭೂಷಿತಾ||7||

ಸ|| ತತಃ ಸಿತಾಭ್ರಸದೃಶೈಃ ಶುಭೈಃ ಚಿತ್ರೈಃ ಪದ್ಮಸ್ವಸ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥಿತೈಃ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಗೃಹೈಃ ವರ್ಧಮಾನ ಗೃಹೈಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವತಃ ಸುವಿಭೂಷಿತಾ||

Resembling the white clouds , with auspicious marks of swastika as well as paintings, the well decorated houses of the Rakshasas all over the city of Lanka were glittering. The houses are with no doors in the southern direction ( to ensure continued prosperity).

ಶ್ಲೋ|| ತಾಂ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಂ ಕಪಿರಾಜಹಿತಂಕರಃ|
ರಾಘವಾರ್ಥಂ ಚರನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದದರ್ಶಚ ನನಂದ ಚ ||8||

ಸ|| ಕಪಿರಾಜಹಿತಂ ಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಮ್ ತಾಂ (ಪುರೀಮ್) ರಾಘವಾರ್ಥಮ್ ಚರನ್ ದದರ್ಶಚ ನನಂದ ಚ||

For achieving Raghav's purpose, the well-wisher of the chief of Vanaras going about that city of colorful garlands saw that city and felt happy.

ಶ್ಲೋ|| ಭವನಾದ್ಭವನಂ ಗಚ್ಛನ್ ದದರ್ಶ ಪವನಾತ್ಮಜಃ|
ವಿವಿಧಾಕೃತಿರೂಪಾಣಿ ಭವನಾನಿ ತತಸ್ತತಃ||9||

ಸ|| ಭವನಾತ್ ಭವನಂ ಗಚ್ಛನ್ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ತತಃ ತತಃ ವಿವಿಧಾಕೃತಿ ರೂಪಾಣಿ ಭವನಾನಿ ದದರ್ಶ||

Going from one building to another, the son of wind god saw mansions of different shapes and sizes.

ಶ್ಲೋ|| ಶುಶ್ರಾವ ಮಥುರಂ ಗೀತಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾನಸ್ವರಭೂಷಿತಮ್ |
ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಮದಸಮೃದ್ಧಾನಾಂ ದಿವಿಚಾಪ್ಸರಸಾಮಿವ ||10||

ಸ|| (ಸಃ) ದಿವಿ ಅಪ್ಸರಸಾಮಿವ ಮದಸಮೃದ್ಧಾನಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀಣಾಮ್ ತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಸ್ವರಭೂಷಿತಾಂ ಮಧುರಂ ಗೀತಮ್ ಶುಶ್ರಾವ||

He heard melodious songs of intoxicated women with tunes set to three pitches (namely medium high and low) singing like the Apsarasas in the heaven.

ಶ್ಲೋ|| ಶುಶ್ರಾವ ಕಾಞ್ಚೀ ನಿನದಂ ನೂಪುರಾಣಾಂ ಚ ನಿಸ್ಸ್ವನಮ್|
ಸೋಪಾನನಿನದಾಂಶ್ಚೈವ ಭವನೇಷು ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ||11||
ಅಸ್ಫೋಟಿತನಿನಾದಾಂಶ್ಚ ಕ್ಷ್ವೇಳಿತಾಂಶ್ಚ ತತಸ್ತತಃ|

ಸ|| (ಸಃ) ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ಭವನೇಷು ಕಾಂಚೀನಿನದಮ್ ನೂಪುರಾಣಾಂ ನಿಸ್ಸ್ವನಮ್ ಸೋಪಾನನಿನದಾಂಶ್ಚೈವ ಅಸ್ಫೋಟಿತನಿನಾದಾಂಶ್ಚ ತತಃ ತತಃ ಕ್ಷ್ವೇಳಿತಾಂಶ್ಚ ಶುಶ್ರಾವ||

He heard from the palaces of great people the sounds of bells worn on the waists, sounds of anklets (worn on the ankles), sounds of climbing steps and sounds of clapping and joking here and there.

ಶ್ಲೋ|| ಶುಶ್ರಾವ ಜಪತಾಂ ತತ್ರ ಮಂತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷೋಗೃಹೇಷುವೈ||12||
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾಂಶ್ಚೈವ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ದದರ್ಶ ಸಃ|
ರಾವಣ ಸ್ತವಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಗರ್ಜತೋ ರಾಕ್ಷಸಾನಪಿ||13||

ಸ|| (ಸಃ) ತತ್ರ ರಕ್ಷೋಗೃಹೇಷು ಜಪತಾಂ ಮಂತ್ರಾನ್ ಶುಶ್ರಾವ ||ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾಂ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಚ ರಾವಣಸ್ತವ ಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಗರ್ಜತಃ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಅಪಿ ದದರ್ಶ ||

He heard the sacred chanting from the houses of Rakshasas. He saw Rakshasas engaged in the study of Vedas, as well as those engaged in the loud eulogy of Ravana.

ಶ್ಲೋ|| ರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸ್ಥಿತಂ ರಕ್ಷೋ ಬಲಂ ಮಹತ್|
ದದರ್ಶ ಮಧ್ಯಮೇ ಗುಲ್ಮೇ ರಾವಣಸ್ಯ ಚರಾನ್ಬಹೂನ್||14||

ಸ|| (ಸಃ) ಮಧ್ಯಮೇ ಗುಲ್ಮೇ ರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಸಮಾವೃತ್ಯ ಸ್ಥಿತಂ ಮಹತ್ ರಕ್ಷೋಬಲಂ ರಾವಣಸ್ಯ ಬಹೂನ್ ಚರಾನ್ ದದರ್ಶ||

He saw army of Rakshasas and Ravana's spies gathered on the main streets in the center of the city.

ಶ್ಲೋ|| ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ ಜಟಿಲಾನ್ ಮುಣ್ಡಾನ್ ಗೋಽಜಿನಾಂಬರವಾಸಸಃ|
ದರ್ಭಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹರಣಾನ್ ಅಗ್ನಿಕುಣ್ಡಾಯುಧಾನ್ ಸ್ತಥಾ||15||

ಸ|| (ಸಃ) ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ ಜಟಿಲಾನ್ ಮುಣ್ಡಾನ್ ಗೋಜೀನಾಮ್ಬರವಾಸಸಃ ದರ್ಭಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರಣಾನ್ ತಥಾ ಅಗ್ನಿಕುಣ್ಡಾಯುಧಾನ್ ತಥಾ ( ದದರ್ಶ)||

He saw householders, forest dwellers , mendicants wearing hide of cows, holding Dharbha grass , and tools for fire sacrifices.

ಶ್ಲೋ|| ಕೂಟಮುದ್ಗರಪಾಣೀಂಶ್ಚ ದಣ್ಡಾಯುಧಧರಾನಪಿ|
ಏಕಾಕ್ಷಾನ್ ಏಕಕರ್ಣಾಂಶ್ಚ ಲಂಬೋದರಪಯೋಧರಾನ್||16||

ಸ|| (ಸಃ) ಕೂಟಮುದ್ಗರಪಾಣೀಂ ಚ ದಣ್ಡಾಯುಧಧರಾನ್ (ರಾಕ್ಷಸಾನ್) ಅಪಿ , ಏಕಾಕ್ಷಾನ್ ಏಕ ಕರ್ಣಾಂ ಚ ಲಂಬೋಧರಾನ್ ಪಯೋಧರಾನ್ (ದದರ್ಶ)||

He saw Rakshasas holding iron mallets and hammers, holding staffs and arms. He saw Rakshasas with one eye , with one ear , with huge stomachs, with heavy breasts.

ಶ್ಲೋ|| ಕರಾಳಾನ್ ಭುಗ್ನವಕ್ತ್ರಾಂಚ ವಿಕಟಾನ್ ವಾಮನಾಂಸ್ತಥಾ|
ಧನ್ವಿನಃ ಖಡ್ಗಿನಶ್ಚೈವ ಶತಘ್ನೀ ಮುಸಲಾಯುಧಾನ್||17||

ಸ|| (ಸಃ) ಕರಾಳಾನ್ ಭುಘ್ನವಕ್ತ್ರಾಂ ಚ ವಿಕಟಾನ್ ತಥಾ ವಾಮನಾನ್ ಚ ಧನ್ವಿನಃ ಖಡ್ಗಿನಃ ಚ ಶತಘ್ನೀ ಮುಸಲಾಯುಧಾನ್ ಚ (ದದರ್ಶ)

He saw Rakshasa with frightful faces , dwarfs as also those with distorted forms. He saw those armed with swords, bows as well as iron clubs or pestles.

ಶ್ಲೋ|| ಪರಿಘೋತ್ತಮಹಸ್ತಾಂಶ್ಚ ವಿಚಿತ್ರ ಕವಲೋಜ್ಜ್ವಲಾನ್|
ನಾತಿಸ್ಥೂಲಾನ್ ನಾತಿಕೃಶಾನ್ ನಾತಿದೀರ್ಘಾತಿಹ್ರಸ್ವಕಾನ್||18||

ಸ|| (ಸಃ) ಪರಿಘೋತ್ತಮಹಸ್ತಾಂ ಚ ವಿಚಿತ್ರಕವಲೋಜ್ಜ್ವಲಾನ್ ನ ಅತಿಸ್ಥೂಲಾನ್ ನ ಅತಿಕೃಶಾನ್ ನ ಅತಿದೀರ್ಘಾ ನ ಅತಿಹ್ರಸ್ವಕಾನ್ (ದದರ್ಶ)||

He saw Rakshasas with hands which are like iron bolts holding wonderful shields, not too fat , not too thin, not too tall or short.

ಶ್ಲೋ|| ನಾತಿಗೌರಾನ್ ನಾತಿಕೃಷ್ಣಾನ್ ನಾತಿಕುಬ್ಜಾನ್ನ ವಾಮನಾನ್|
ವಿರೂಪಾನ್ ಬಹುರೂಪಾಂಶ್ಚ ಸುರೂಪಾಂಶ್ಚ ಸುವರ್ಚಸಃ||19||
ಧ್ವಜೀನ್ ಪತಾಕಿನಶ್ಚೈವ ದದರ್ಶ ವಿವಿಧಾಯುಧಾನ್

ಸ|| (ಸಃ) ನ ಅತಿಗೌರಾನ್ ನ ಅತಿ ಕೃಷ್ಣಾನ್ ನ ಅತಿಕುಬ್ಜಾನ್ ನ ವಾಮನಾನ್ ಬಹುರೂಪಾಂ ಚ ಸುರೂಪಾಂ ಚ ಸುವರ್ಚಸಃ ಧ್ವಜೀನ್ ಪತಾಕಿನಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಯುಧಾನ್ ದದರ್ಶ||

He saw Rakshasas not vary fair, not very dark, neither too short nor too hideous , good looking , holding flagstaffs with flags and variety of arms.

ಶ್ಲೋ|| ಶಕ್ತಿವೃಕ್ಷಾಯುಧಾಂಶ್ಚೈವ ಪಟ್ಟಿಸಾಶನಿಧಾರಿಣಃ||20||
ಕ್ಷೇಪಣೀಪಾಶಹಸ್ತಾಂಶ್ಚ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಸ್ರಗ್ವಿಣಸ್ತ್ವನುಲಿಪ್ತಾಂಶ್ಚ ವರಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾನ್||21||

ಸ|| ಸಃ ಮಹಾಕಪಿಃ ಶಕ್ತಿವೃಕ್ಷಾಯುಧಾಶ್ಚೈವ ಪಟ್ಟಿಸಾಶನಿಧಾರಿಣಃ ಕ್ಷೇಪಣೀ ಹಸ್ತಾಂಚ ಸ್ರಗ್ವಿಣಸ್ತ್ವನುಲಿಪ್ತಾಂಚ ವರಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾನ್ ದದರ್ಶ||

That great Vanara Rakshasas saw those who were holding powerful trees as weapons, Rakshasas who were holding spears and arrows, Rakshasas who were holding slings from which missiles are thrown. He saw Rakshasas wearing garlands, smeared with unguents, adorned with excellent ornaments.

ಶ್ಲೋ|| ನಾನಾವೇಷ ಸಮಾಯುಕ್ತಾನ್ ಯಥಾ ಸ್ವೈರಗತಾನ್ ಬಹೂನ್ |
ತೀಕ್ಷ್ಣಶೂಲಧರಾಂಶ್ಚೈವ ವಜ್ರಿಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಾನ್||22||

ಸ|| (ಸಃ) ನಾನಾವೇಷಸಮಾಯುಕ್ತಾನ್ ಸ್ವೈರಗತಾನ್ ಯಥಾ ಬಹೂನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣಶೂಲಧರಾಂ ಚ ವಜ್ರಿಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಾನ್ (ದದರ್ಶ)||

He saw many Rakshasas dressed in variety of colorful dresses and moving about freely. He saw many very powerful Rakshasas holding tridents and armed with thunderbolt like weapons.

ಶ್ಲೋ|| ಶತಸಾಹಸ್ರ ಮವ್ಯಗ್ರ ಮಾರಕ್ಷಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಕಪಿಃ|
ರಕ್ಷೋಧಿಪತಿನಿರ್ಧಿಷ್ಠಂ ದದರ್ಶಾಂತಃಪುರಾಗ್ರತಃ ||23||

ಸ|| ಕಪಿಃ ಅನ್ತಃಪುರ ಅಗ್ರತಃ ರಕ್ಷೋಧಿಪತಿನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಶತಸಾಹಸ್ರಂ ಅವ್ಯಗ್ರಂ ಮಧ್ಯಮಂ ಆರಕ್ಷಂ ದದರ್ಶ||

The Vanara saw hundred thousand vigilant army soldiers stationed in front of the harem.

ಶ್ಲೋ|| ಸ ತದಾ ತದ್ಗೃಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಹಾಟಕತೋರಣಮ್|
ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿಖ್ಯಾತಮದ್ರಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಮ್||24||
ಪುಂಡರೀಕಾವತಂಸಾಭಿಃ ಪರಿಘಾಭಿರಲಂಕೃತಮ್|
ಪ್ರಾಕಾರಾವೃತ ಮತ್ಯಂತಂ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||25||

ಸ|| ಸಃ ಮಹಾಕಪಿಃಮಹಾಹಾಟಕತೋರಣಂ ಅದ್ರಿಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಂ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾವತಂಸಾಭಿಃ ಪರಿಖಾಭಿಃ ಅಲಂಕೃತಾಮ್ ಪ್ರಾಕಾರಾವೃತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ತತ್ ಗೃಹಮ್ ತದಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅತ್ಯನ್ತಂ ದದರ್ಶ||

The great Vanara saw the palace of the renowned Rakshasa king on the peak of the mountain as if touching the sky with a huge archway made of gold, and surrounded by a well decorated compound wall having moats with white lotuses appearing like ear ornaments, .

ಶ್ಲೋ|| ತ್ರಿವಿಷ್ಠಪನಿಭಂ ದಿವ್ಯಂ ದಿವ್ಯನಾದ ವಿವಿನಾದಿತಮ್|
ವಾಜಿಹೇಷಿತಸಂಘುಷ್ಟಂ ನಾದಿತಂಭೂಷಣೈಸ್ತಥಾ||26||
ರಥೈರ್ಯಾನೈರ್ವಿಮಾನೈಶ್ಚ ತಥಾ ಹಯಗಜೈ ಶ್ಶುಭೈಃ|
ವಾರಣೈಶ್ಚ ಚತುರ್ದಂತೈ ಶ್ಶ್ವೇತಾಭ್ರನಿಚಯೋಪಮೈಃ ||27||
ಭೂಷಿತಂ ರುಚಿರ ದ್ವಾರಂ ಮತ್ತೈಶ್ಚ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಭಿಃ|
ರಕ್ಷಿತಂ ಸುಮಹಾವೀರ್ಯೈ ರ್ಯಾತುಧಾನೈ ಸ್ಸಹಸ್ರಶಃ||
ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತೇರ್ಗುಪ್ತ ಮಾವಿವೇಶ ಮಹಾಕಪಿಃ||28||

ಸ|| ಮಹಾಕಪಿಃ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪನಿಭಂ ವಾಜಿಹೇಷ್ಟಿತಸಂಘುಷ್ಟಮ್ ತಥಾ ಭೂಷಣೈಃ ನಾದಿತಂ ರಥೈಃ ಯಾನೈಃ ವಿಮಾನೈಶ್ಚ ಶುಭೈಃ ಹಯಗಜೈಃ ಶ್ವೇತಾಭ್ರನಿಚಯೋಪಮೈಃ ಚತುರ್ಥನ್ತೈಃ ವಾರಣೈಶ್ಚ ಭೂಷಿತಂ ಮತ್ತೈಃ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಭಿಃ ರುಚಿರದ್ವಾರಮ್ ಸುಮಹಾವೀರ್ಯೈಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ಯಾತುಧಾನೈಃ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತೇಃ ಗುಪ್ತಂ ಆವಿವೇಶ||

That great Vanara entered the Rakshasa king's mansion which is wonderful resembling the heaven. It was filled with sounds of neighing horses with jingling ornaments, with chariots, carriages, flying chariots. It is filled with auspicious elephants and horses appearing like heap of white clouds, four tusked ornamented intoxicated elephants, with beasts and birds. It is with a beautiful entrance guarded by thousands of Rakshasas of great valor.

ಶ್ಲೋ|| ಸಹೇಮಜಾಂಬೂನದಚಕ್ರವಾಳಮ್
ಮಹಾರ್ಹಮುಕ್ತಾಮಣಿಭೂಷಿತಾಂತಮ್|
ಪರಾರ್ಥ್ಯಕಾಲಾಗರುಚಂದನಾಕ್ತಮ್
ಸ ರಾವಣಾಂತಃಪುರಮ್ ಆವಿವೇಶ||29||

ಸ||ಸಃ ಸಹೇಮ ಜಾಮ್ಬೂನದ ಚಕ್ರವಾಳಮ್ ಮಹಾರ್ಹಮಣಿಭೂಷಿತಾಂತಮ್ ಪರಾರ್ಥ್ಯಕಾಲಾಗರುಚನ್ದನಾಕ್ತಮ್ ರಾವಣಾಂತಃ ಪುರಂ ಆವಿವೇಶ||

Then he entered the harem of the Rakshasa king with walls of polished gold decorated with strings of pearls and sprinkled with best fragrance of sandal.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತುರ್ಥಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus ends the third Sarga of Sundarakanda in Ramayana, the first ever poem of mankind composed by Maharshi Valmiki.

|| om tat sat||