||Sundarakanda ||

|| Sarga 10||( Only Slokas in Gujarati )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

સુંદરકાંડ.
અથ દશમસ્સર્ગઃ

તત્ર દિવ્યોપમંમુખ્યં સ્ફાટિકં રત્નભૂષિતમ્|
અવેક્ષમાણો હનુમાન્ દદર્શ શયનાસનમ્||1||

દાંતકાંચન ચિત્રાંગૈઃ વૈઢૂર્યૈશ્ચ વરાસનૈઃ|
મહાર્હાસ્તરણોપેતૈઃ ઉપપન્નં મહાધનૈઃ||2||

તસ્યચૈકતમે દેશે સોsગ્ર્યમાલાવિભૂષિતમ્|
દદર્શ પાંડુરં છત્રં તારાધિપતિ સન્નિભમ્||3||

જાતરૂપ પરિક્ષિપ્તં ચિત્રભાનુ સમપ્રભમ્|
અશોકમાલાવિતતં દદર્શ પરમાસનમ્||4||

વ્યાલવ્યજન હસ્તાભિ ર્વીજ્યમાનં સમંતતઃ|
ગંધૈશ્ચ વિવિધૈર્જુષ્ટં વરધૂપેણ ધૂપિતમ્||5||

પરમાસ્તરણા સ્તીર્ણ માવિકાજિનસંવૃતમ્|
દામભિ ર્વરમાલ્યાનાં સમંતાદુપશોભિતમ્||6||

તસ્મિન્ જીમૂતસંકાશં પ્રદીપ્તોત્તમકુંડલમ્|
લોહિતાક્ષં મહાબાહું મહારજતવાસસમ્||7||

લોહિતે નાનુ લિપ્તાંગં ચંદનેન સુગંધિના|
સંધ્યારક્ત મિવાકાશે તોયદં સતટિદ્ગણમ્||8||

વૃત માભરણૈઃ દિવ્યૈઃ સુરૂપં કામરૂપિણમ્|
સ વૃક્ષવનગુલ્માઢ્યં પ્રસુપ્ત મિવ મંદરમ્||9||

ક્રીડિત્વોપરતં રાત્રૌ વરાભરણભૂષિતમ્|
પ્રિયં રાક્ષસ કન્યાનાં રાક્ષસાનાં સુખાવહમ્||10||

પીત્વાsપ્યુપરતમ્ ચાપિ દદર્શ સ મહાકપિઃ|
ભાસ્વરે શયને વીરં પ્રસુપ્તં રાક્ષસાધિપમ્||11||

નિશ્શ્વસંતં યથા નાગં રાવણં વાનરર્ષભઃ|
આસાદ્ય પરમોદ્વિગ્ન સ્સોપાસર્પત્સુ ભીતવત્||12||

અધાssરોહણ માસાદ્ય રાવણં વાનરર્ષભઃ |
સુપ્તં રાક્ષસશાર્દૂલં પ્રેક્ષતે સ્મ મહાકપિઃ||13||

શુશુભે રાક્ષસેંદ્રસ્ય સ્વપત શયનોત્તમમ્|
ગંધ હસ્તિનિ સંવિષ્ટે યથા પ્રસ્રવણં મહત્||14||

કાંચનાંગદસન્નદ્ધૌ દદર્શ સ મહાત્મનઃ |
વિક્ષિપ્તૌ રાક્ષસેંદ્રસ્ય ભુજા વિંદ્રધ્વજોપમૌ||15||

ઐરાવત વિષાણાગ્રૈઃ આપીડનકૃતવ્રણૌ|
વજ્રોલ્લિખિતપીનાંસૌ વિષ્ણુચક્રપરિક્ષિતૌ||16||

 

પીનૌ સમસુજાતાંશૌ સંગતૌ બલસંયુતા|
સુલક્ષણ નખાંગુષ્ટૌ સ્વંગુળીતલ લક્ષિતૌ||17||

સંહતૌ પરિઘાકારૌ વૃત્તૌ કરિકરૌપમૌ|
વિક્ષિપ્તૌ શયને શુભ્રે પંચશીર્ષાવિવૌરગૌ||18||

શશક્ષતજકલ્પેન સુશીતેન સુગંધિના|
ચંદનેન પરાર્થ્યેન સ્વનુલિપ્તૌ સ્વલંકૃતૌ ||19||

ઉત્તમસ્ત્રીવિમૃદિતૌ ગંધોત્તમનિષેવિતૌ|
યક્ષ કિન્નર ગંધર્વ દેવ દાનવ રાવિણૌ||20||

દદર્શ સ કપિઃ તસ્ય બાહૂ શયનસંસ્થિતૌ|
મંદરસ્યાંતરે સુપ્તૌ મહા હી રુષિતા ઇવ||21||

તાભ્યાં પરિપૂર્ણાભ્યાં ભુજાભ્યાં રાક્ષસેશ્વરઃ|
શુશુભેsચલસંકાશઃ શૃંગાભ્યામિવ મંદરઃ||22||

ચૂતપુન્નાગસુરભિ ર્વકુળોત્તમસંયુતઃ|
મૃષ્ટાન્નરસસંયુક્તઃ પાનગંધપુરસ્સરઃ||23||

તસ્ય રાક્ષસ સિંહસ્ય નિશ્ચક્રામ મહામુખાત્|
શયાનસ્ય વિનિશ્શ્વાસઃ પૂરયન્નિવ તદ્ગૃહમ્||24||

મુક્તામણિ વિચિત્રેણ કાંચનેન વિરાજિતમ્|
મુકુટે નાપવૃત્તેન કુંડલોજ્જ્વલિતાનનમ્||25||

રક્તચંદન દિગ્દેન તથા હારેણ શોભિના |
પીનાયત વિશાલેન વક્ષસાsભિવિરાજિતમ્||26||

પાંડરેણાપવિદ્ધેન ક્ષૌમેણ ક્ષતજેક્ષણમ્|
મહાર્હેણ સુસંવીતં પીતે નોત્તમવાસસા||27||

માષરાસી પ્રતીકાશં નિશ્શ્વસંતં ભુજંગવત્|
ગાંગે મહતિ તોયાંતે પ્રસુપ્તમિવ કુંજરમ્||28||

ચતુર્ભિઃ કાંચનૈર્દીપ્તૈઃ દીપ્તમાન ચતુર્દિશમ્|
પ્રકાશીકૃત સર્વાંગં મેઘં વિદ્યુદ્ગણૈરિવ||29||

પાદમૂલગતાશ્ચાપિ દદર્શ સુમહાત્મનઃ|
પત્ની સ્સ પ્રિયભાર્યસ્ય તસ્ય રક્ષઃપતેર્ગૃહે||30||

શશિપ્રકાશવદનાઃ ચારુકુંડલભૂષિતાઃ|
અમ્લાનમાલ્યાભરણા દદર્શ હરિયૂથપઃ||31||

નૃત્તવાદિત્રકુશલા રાક્ષસેંદ્રભુજાંકગાઃ|
વરાભરણધારિણ્યો નિષણ્ણા દદૃશે હરિઃ||32||

વજ્રવૈઢૂર્યગર્ભાણિ શ્રવણાંતેષુ યોષિતમ્|
દદર્શ તાપનીયાનિ કુંડલાન્યંગદાનિ ચ||33||

તાસાં ચંદ્રોપમૈર્વક્ત્રૈઃ શુભેર્લલિતકુંડલૈઃ|
વિરરાજ વિમાનં તન્નભઃ તારાગણૈરિવ ||34||

મદવ્યાયામખિન્નસ્તા રાક્ષસેંદ્રસ્ય યોષિતઃ|
તેષુ તેષ્વવકાશેષુ પ્રસુપ્તાસ્તનુમધ્યમાઃ||35||

અંગહારૈઃ તથૈવાન્યા કોમલૈરૈર્વૃત્તશાલિની|
વિન્યસ્ત શુભસર્વાંગી પ્રસુપ્તા વરવર્ણિની||36||

કાચિદ્વીણાં પરિષ્વજ્ય પ્રસુપ્તા સંપ્રકાશતે|
મહાનદી પ્રકીર્ણેન નળિની પોત માશ્રિતા||37||

અન્યાકક્ષગતેનૈવ મડ્ડુકેનાસિતેક્ષણા|
પ્રસુપ્તા ભામિની ભાતિ બાલપુત્રેન વત્સલા||38||

પટહં ચારુસર્વાંગી પીડ્યશેતે શુભસ્તની|
ચિરસ્ય રમણં લબ્ધ્વા પરિષ્વજ્યેન ભામિની||39||

કાચિદ્વંશં પરિષ્વજ્ય સુપ્તા કમલલોચના|
રહઃ પ્રિયતમં ગૃહ્ય સકામેન ચ કામિની||40||

વિપંચીં પરિગૃહ્યાન્યા નિયતા નૃત્તશાલિની|
નિદ્રાવશમનુપ્રાપ્તા સહકાંતેન ભામિની||41||

અન્યાકનકસંકાશૈઃ મૃદુપીનૈઃ મનોરમૈઃ|
મૃદંગં પરિપીડ્યાંગૈઃ પ્રસુપ્તા મત્તલોચના||42||

ભુજપાર્શ્વાંતરસ્થેન કક્ષગેણ કૃશોદરી|
પણવેન સહાનિંદ્યા સુપ્તા મદકૃતશ્રમા||43||

ડિણ્ડિમં પરિગૃહ્યાન્યા તથૈવાસક્ત ડિણ્ડિમા|
પ્રસુપ્તા તરુણં વત્સં ઉપગુહ્યેન ભામિની||44||

કાચિદાડમ્બરં નારી ભુજસંયોગપીડિતમ્|
કૃત્વા કમલપત્ત્રાક્ષી પ્રસુપ્તા મદમોહિતા||45||

કલશી મપવિધ્યાન્યા પ્રસુપ્તા ભાતિ ભામિની|
વસંતે પુષ્પશબલા માલેન મદમોહિતા||46||

પાણિભ્યાંચ કુચૌ કાચિત્ સુવર્ણકલશોપમૌ|
ઉપગુહ્યાબલાસુપ્તા નિદ્રા બલપરાજિતા ||47||

અન્યાકમલપત્રાક્ષી પૂર્ણેંદુસદૃશાનના|
અન્યામાલિંગ્ય સુશ્રોણીં પ્રસુપ્તા મદવિહ્વલા||48||

અતોદ્યાનિ વિચિત્રાણિ પરિષ્વજ્ય વરસ્ત્રિયઃ|
નિપીડ્ય ચ કુચૈઃ સુપ્તાઃ કામિન્યઃ કામુકાન્ ઇવ||49||

તાસામ્ એકાંત વિન્યસ્તે શયાનાં શયને શુભે|
દદર્શ રૂપસંપન્નાં અપરાં સ કપિઃ સ્ત્રિયમ્||50||

મુક્તામણિ સમાયુક્તૈઃ ભૂષણૈઃ સુવિભૂષિતામ્|
વિભૂષયંતીમિવ તત્ સ્વશ્રિયા ભવનોત્તમમ્||51||

ગૌરીં કનકવર્ણાભાં ઇષ્ટાં અંતઃપુરેશ્વરીમ્|
કપિર્મંડોદરીં તત્ર શયાનં ચારુરૂપિણીમ્||52||

સતાં દૃષ્ટ્વા મહાબાહુઃ ભૂષિતાં મારુતાત્મજઃ|
તર્કયામાસ સીતેતિ રૂપયૌવનસંપદા||53||

હર્ષેણ મહતાયુક્તો નનંદ હરિયૂથપઃ||54||

અસ્ફોટયામાસ ચુચુંબ પુચ્છં
નનંદ ચિક્રીડ જગૌ જગામ|
સ્તંભાન્ આરોહાન્ નિપપાત ભૂમૌ
નિદર્શયન્ સ્વાં પ્રકૃતિં કપીનાં||55||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે દશમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||

updated on 10122018 06:00