||Sundarakanda ||

|| Sarga 10||( Only Slokas in Kannada) )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

|| Om tat sat ||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ದಶಮಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತ್ರ ದಿವ್ಯೋಪಮಂಮುಖ್ಯಂ ಸ್ಫಾಟಿಕಂ ರತ್ನಭೂಷಿತಮ್|
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣೋ ಹನುಮಾನ್ ದದರ್ಶ ಶಯನಾಸನಮ್||1||

ದಾಂತಕಾಂಚನ ಚಿತ್ರಾಂಗೈಃ ವೈಢೂರ್ಯೈಶ್ಚ ವರಾಸನೈಃ|
ಮಹಾರ್ಹಾಸ್ತರಣೋಪೇತೈಃ ಉಪಪನ್ನಂ ಮಹಾಧನೈಃ||2||

ತಸ್ಯಚೈಕತಮೇ ದೇಶೇ ಸೋsಗ್ರ್ಯಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಮ್|
ದದರ್ಶ ಪಾಂಡುರಂ ಛತ್ರಂ ತಾರಾಧಿಪತಿ ಸನ್ನಿಭಮ್||3||

ಜಾತರೂಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಚಿತ್ರಭಾನು ಸಮಪ್ರಭಮ್|
ಅಶೋಕಮಾಲಾವಿತತಂ ದದರ್ಶ ಪರಮಾಸನಮ್||4||

ವ್ಯಾಲವ್ಯಜನ ಹಸ್ತಾಭಿ ರ್ವೀಜ್ಯಮಾನಂ ಸಮಂತತಃ|
ಗಂಧೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ವರಧೂಪೇಣ ಧೂಪಿತಮ್||5||

ಪರಮಾಸ್ತರಣಾ ಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾವಿಕಾಜಿನಸಂವೃತಮ್|
ದಾಮಭಿ ರ್ವರಮಾಲ್ಯಾನಾಂ ಸಮಂತಾದುಪಶೋಭಿತಮ್||6||

ತಸ್ಮಿನ್ ಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೋತ್ತಮಕುಂಡಲಮ್|
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಮಹಾರಜತವಾಸಸಮ್||7||

ಲೋಹಿತೇ ನಾನು ಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ|
ಸಂಧ್ಯಾರಕ್ತ ಮಿವಾಕಾಶೇ ತೋಯದಂ ಸತಟಿದ್ಗಣಮ್||8||

ವೃತ ಮಾಭರಣೈಃ ದಿವ್ಯೈಃ ಸುರೂಪಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಮ್|
ಸ ವೃಕ್ಷವನಗುಲ್ಮಾಢ್ಯಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಮಿವ ಮಂದರಮ್||9||

ಕ್ರೀಡಿತ್ವೋಪರತಂ ರಾತ್ರೌ ವರಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್|
ಪ್ರಿಯಂ ರಾಕ್ಷಸ ಕನ್ಯಾನಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಸುಖಾವಹಮ್||10||

ಪೀತ್ವಾsಪ್ಯುಪರತಮ್ ಚಾಪಿ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಭಾಸ್ವರೇ ಶಯನೇ ವೀರಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಮ್||11||

ನಿಶ್ಶ್ವಸಂತಂ ಯಥಾ ನಾಗಂ ರಾವಣಂ ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಆಸಾದ್ಯ ಪರಮೋದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಸೋಪಾಸರ್ಪತ್ಸು ಭೀತವತ್||12||

ಅಧಾssರೋಹಣ ಮಾಸಾದ್ಯ ರಾವಣಂ ವಾನರರ್ಷಭಃ |
ಸುಪ್ತಂ ರಾಕ್ಷಸಶಾರ್ದೂಲಂ ಪ್ರೇಕ್ಷತೇ ಸ್ಮ ಮಹಾಕಪಿಃ||13||

ಶುಶುಭೇ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಪತ ಶಯನೋತ್ತಮಮ್|
ಗಂಧ ಹಸ್ತಿನಿ ಸಂವಿಷ್ಟೇ ಯಥಾ ಪ್ರಸ್ರವಣಂ ಮಹತ್||14||

ಕಾಂಚನಾಂಗದಸನ್ನದ್ಧೌ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಿಕ್ಷಿಪ್ತೌ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭುಜಾ ವಿಂದ್ರಧ್ವಜೋಪಮೌ||15||

ಐರಾವತವಿಷಾಣಾಗ್ರೈಃ ಆಪೀಡನಕೃತವ್ರಣೌ|
ವಜ್ರೋಲ್ಲಿಖಿತಪೀನಾಂಸೌ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪರಿಕ್ಷಿತೌ||16||

ಪೀನೌ ಸಮಸುಜಾತಾಂಶೌ ಸಂಗತೌ ಬಲಸಂಯುತಾ|
ಸುಲಕ್ಷಣ ನಖಾಂಗುಷ್ಟೌ ಸ್ವಂಗುಳೀತಲ ಲಕ್ಷಿತೌ||17||

ಸಂಹತೌ ಪರಿಘಾಕಾರೌ ವೃತ್ತೌ ಕರಿಕರೌಪಮೌ|
ವಿಕ್ಷಿಪ್ತೌ ಶಯನೇ ಶುಭ್ರೇ ಪಂಚಶೀರ್ಷಾವಿವೌರಗೌ||18||

ಶಶಕ್ಷತಜಕಲ್ಪೇನ ಸುಶೀತೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ|
ಚಂದನೇನ ಪರಾರ್ಥ್ಯೇನ ಸ್ವನುಲಿಪ್ತೌ ಸ್ವಲಂಕೃತೌ ||19||

ಉತ್ತಮಸ್ತ್ರೀವಿಮೃದಿತೌ ಗಂಧೋತ್ತಮನಿಷೇವಿತೌ|
ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವ ದೇವ ದಾನವ ರಾವಿಣೌ||20||

ದದರ್ಶ ಸ ಕಪಿಃ ತಸ್ಯ ಬಾಹೂ ಶಯನಸಂಸ್ಥಿತೌ|
ಮಂದರಸ್ಯಾಂತರೇ ಸುಪ್ತೌ ಮಹಾ ಹೀ ರುಷಿತಾ ಇವ||21||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ|
ಶುಶುಭೇsಚಲಸಂಕಾಶಃ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಮಿವ ಮಂದರಃ||22||

ಚೂತಪುನ್ನಾಗಸುರಭಿ ರ್ವಕುಳೋತ್ತಮಸಂಯುತಃ|
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನರಸಸಂಯುಕ್ತಃ ಪಾನಗಂಧಪುರಸ್ಸರಃ||23||

ತಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಸಿಂಹಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಕ್ರಾಮ ಮಹಾಮುಖಾತ್|
ಶಯಾನಸ್ಯ ವಿನಿಶ್ಶ್ವಾಸಃ ಪೂರಯನ್ನಿವ ತದ್ಗೃಹಮ್||24||

ಮುಕ್ತಾಮಣಿ ವಿಚಿತ್ರೇಣ ಕಾಂಚನೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್|
ಮುಕುಟೇ ನಾಪವೃತ್ತೇನ ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಿತಾನನಮ್||25||

ರಕ್ತಚಂದನ ದಿಗ್ದೇನ ತಥಾ ಹಾರೇಣ ಶೋಭಿನಾ |
ಪೀನಾಯತ ವಿಶಾಲೇನ ವಕ್ಷಸಾsಭಿವಿರಾಜಿತಮ್||26||

ಪಾಂಡರೇಣಾಪವಿದ್ಧೇನ ಕ್ಷೌಮೇಣ ಕ್ಷತಜೇಕ್ಷಣಮ್|
ಮಹಾರ್ಹೇಣ ಸುಸಂವೀತಂ ಪೀತೇ ನೋತ್ತಮವಾಸಸಾ||27||

ಮಾಷರಾಸೀ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ನಿಶ್ಶ್ವಸಂತಂ ಭುಜಂಗವತ್|
ಗಾಂಗೇ ಮಹತಿ ತೋಯಾಂತೇ ಪ್ರಸುಪ್ತಮಿವ ಕುಂಜರಮ್||28||

ಚತುರ್ಭಿಃ ಕಾಂಚನೈರ್ದೀಪ್ತೈಃ ದೀಪ್ತಮಾನ ಚತುರ್ದಿಶಮ್|
ಪ್ರಕಾಶೀಕೃತ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇಘಂ ವಿದ್ಯುದ್ಗಣೈರಿವ||29||

ಪಾದಮೂಲಗತಾಶ್ಚಾಪಿ ದದರ್ಶ ಸುಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಪತ್ನೀ ಸ್ಸ ಪ್ರಿಯಭಾರ್ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಃಪತೇರ್ಗೃಹೇ||30||

ಶಶಿಪ್ರಕಾಶವದನಾಃ ಚಾರುಕುಂಡಲಭೂಷಿತಾಃ|
ಅಮ್ಲಾನಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾ ದದರ್ಶ ಹರಿಯೂಥಪಃ||31||

ನೃತ್ತವಾದಿತ್ರಕುಶಲಾ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಭುಜಾಂಕಗಾಃ|
ವರಾಭರಣಧಾರಿಣ್ಯೋ ನಿಷಣ್ಣಾ ದದೃಶೇ ಹರಿಃ||32||

ವಜ್ರವೈಢೂರ್ಯಗರ್ಭಾಣಿ ಶ್ರವಣಾಂತೇಷು ಯೋಷಿತಮ್|
ದದರ್ಶ ತಾಪನೀಯಾನಿ ಕುಂಡಲಾನ್ಯಂಗದಾನಿ ಚ||33||

ತಾಸಾಂ ಚಂದ್ರೋಪಮೈರ್ವಕ್ತ್ರೈಃ ಶುಭೇರ್ಲಲಿತಕುಂಡಲೈಃ|
ವಿರರಾಜ ವಿಮಾನಂ ತನ್ನಭಃ ತಾರಾಗಣೈರಿವ ||34||

ಮದವ್ಯಾಯಾಮಖಿನ್ನಸ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋಷಿತಃ|
ತೇಷು ತೇಷ್ವವಕಾಶೇಷು ಪ್ರಸುಪ್ತಾಸ್ತನುಮಧ್ಯಮಾಃ||35||

ಅಂಗಹಾರೈಃ ತಥೈವಾನ್ಯಾ ಕೋಮಲೈರೈರ್ವೃತ್ತಶಾಲಿನೀ|
ವಿನ್ಯಸ್ತ ಶುಭಸರ್ವಾಂಗೀ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ವರವರ್ಣಿನೀ||36||

ಕಾಚಿದ್ವೀಣಾಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಸಂಪ್ರಕಾಶತೇ|
ಮಹಾನದೀ ಪ್ರಕೀರ್ಣೇನ ನಳಿನೀ ಪೋತ ಮಾಶ್ರಿತಾ||37||

ಅನ್ಯಾಕಕ್ಷಗತೇನೈವ ಮಡ್ಡುಕೇನಾಸಿತೇಕ್ಷಣಾ|
ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಭಾಮಿನೀ ಭಾತಿ ಬಾಲಪುತ್ರೇನ ವತ್ಸಲಾ||38||

ಪಟಹಂ ಚಾರುಸರ್ವಾಂಗೀ ಪೀಡ್ಯಶೇತೇ ಶುಭಸ್ತನೀ|
ಚಿರಸ್ಯ ರಮಣಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯೇನ ಭಾಮಿನೀ||39||

ಕಾಚಿದ್ವಂಶಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಸುಪ್ತಾ ಕಮಲಲೋಚನಾ|
ರಹಃ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಗೃಹ್ಯ ಸಕಾಮೇನ ಚ ಕಾಮಿನೀ||40||

ವಿಪಂಚೀಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯಾನ್ಯಾ ನಿಯತಾ ನೃತ್ತಶಾಲಿನೀ|
ನಿದ್ರಾವಶಮನುಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಹಕಾಂತೇನ ಭಾಮಿನೀ||41||

ಅನ್ಯಾಕನಕಸಂಕಾಶೈಃ ಮೃದುಪೀನೈಃ ಮನೋರಮೈಃ|
ಮೃದಂಗಂ ಪರಿಪೀಡ್ಯಾಂಗೈಃ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಮತ್ತಲೋಚನಾ||42||

ಭುಜಪಾರ್ಶ್ವಾಂತರಸ್ಥೇನ ಕಕ್ಷಗೇಣ ಕೃಶೋದರೀ|
ಪಣವೇನ ಸಹಾನಿಂದ್ಯಾ ಸುಪ್ತಾ ಮದಕೃತಶ್ರಮಾ||43||

ಡಿಣ್ಡಿಮಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯಾನ್ಯಾ ತಥೈವಾಸಕ್ತ ಡಿಣ್ಡಿಮಾ|
ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ತರುಣಂ ವತ್ಸಂ ಉಪಗುಹ್ಯೇನ ಭಾಮಿನೀ||44||

ಕಾಚಿದಾಡಮ್ಬರಂ ನಾರೀ ಭುಜಸಂಯೋಗಪೀಡಿತಮ್|
ಕೃತ್ವಾ ಕಮಲಪತ್ತ್ರಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಮದಮೋಹಿತಾ||45||

ಕಲಶೀ ಮಪವಿಧ್ಯಾನ್ಯಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಭಾತಿ ಭಾಮಿನೀ|
ವಸಂತೇ ಪುಷ್ಪಶಬಲಾ ಮಾಲೇನ ಮದಮೋಹಿತಾ||46||

ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂಚ ಕುಚೌ ಕಾಚಿತ್ ಸುವರ್ಣಕಲಶೋಪಮೌ|
ಉಪಗುಹ್ಯಾಬಲಾಸುಪ್ತಾ ನಿದ್ರಾ ಬಲಪರಾಜಿತಾ ||47||

ಅನ್ಯಾಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸದೃಶಾನನಾ|
ಅನ್ಯಾಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಸುಶ್ರೋಣೀಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಮದವಿಹ್ವಲಾ||48||

ಅತೋದ್ಯಾನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ವರಸ್ತ್ರಿಯಃ|
ನಿಪೀಡ್ಯ ಚ ಕುಚೈಃ ಸುಪ್ತಾಃ ಕಾಮಿನ್ಯಃ ಕಾಮುಕಾನ್ ಇವ||49||

ತಾಸಾಮ್ ಏಕಾಂತ ವಿನ್ಯಸ್ತೇ ಶಯಾನಾಂ ಶಯನೇ ಶುಭೇ|
ದದರ್ಶ ರೂಪಸಂಪನ್ನಾಂ ಅಪರಾಂ ಸ ಕಪಿಃ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್||50||

ಮುಕ್ತಾಮಣಿ ಸಮಾಯುಕ್ತೈಃ ಭೂಷಣೈಃ ಸುವಿಭೂಷಿತಾಮ್|
ವಿಭೂಷಯಂತೀಮಿವ ತತ್ ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ ಭವನೋತ್ತಮಮ್||51||

ಗೌರೀಂ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಅಂತಃಪುರೇಶ್ವರೀಮ್|
ಕಪಿರ್ಮಂಡೋದರೀಂ ತತ್ರ ಶಯಾನಂ ಚಾರುರೂಪಿಣೀಮ್||52||

ಸತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಭೂಷಿತಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತರ್ಕಯಾಮಾಸ ಸೀತೇತಿ ರೂಪಯೌವನಸಂಪದಾ||53||

ಹರ್ಷೇಣ ಮಹತಾಯುಕ್ತೋ ನನಂದ ಹರಿಯೂಥಪಃ||54||

ಅಸ್ಫೋಟಯಾಮಾಸ ಚುಚುಂಬ ಪುಚ್ಛಂ
ನನಂದ ಚಿಕ್ರೀಡ ಜಗೌ ಜಗಾಮ|
ಸ್ತಂಭಾನ್ ಆರೋಹಾನ್ ನಿಪಪಾತ ಭೂಮೌ
ನಿದರ್ಶಯನ್ ಸ್ವಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಕಪೀನಾಂ||55||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದಶಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| Om tat sat ||

updated 10/11/2018 1800