||Sundarakanda ||

|| Sarga 12||( Only Slokas in Gujarati )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

સુન્દરકાણ્ડ્
અથ દ્વાદશસ્સર્ગઃ

સ તસ્ય મધ્યે ભવનસ્ય મારુતિઃ લતાગૃહંશ્ચિત્રગૃહાન્ નિશાગૃહાન્|
જગામ સીતાં પ્રતિદર્શનોત્સુકો ન ચૈવ તાં પશ્યતિ ચારુદર્શનામ્||1||

સ ચિન્તયામાસ તતો મહાકપિઃ પ્રિયામપશ્યન્ રઘુનન્દનસ્ય તામ્|
ધ્રુવં હિ સીતા મ્રિયતે યથા નમે વિચિન્વતોદર્શન મેતિ મૈથિલી||2||

સા રાક્ષસાનાં પ્રવરેણ જાનકી સ્વશીલસંરક્ષણ તત્પરા સતી|
અનેન નૂનં પ્રતિ દુષ્ટ કર્મણા હતા ભવેત્ આર્યપથે પરે સ્થિતા||3||

વિરૂપ રૂપા વિકૃતા વિવર્ચસો મહાનના દીર્ઘવિરૂપ દર્શનાઃ|
સમીક્ષ્ય સા રાક્ષસરાજયોષિતો ભયાદ્વિનષ્ટા જનકેશ્વરાત્મજા||4||

સીતાં અદૃષ્ટ્વાહ્યનવાપ્ય પૌરુષમ્ વિહૃત્ય કાલં સહ વાનરૈશ્ચિરમ્|
ન મેઽસ્તિ સુગ્રીવ સમીપગા ગતિઃ સુતીક્ષ્ણ દણ્ડો બલવાંશ્ચ વાનરઃ||5||

દૃષ્ટમંતઃ પુરં સર્વં દૃષ્ટ્વા રાવણયોષિતાઃ |
ન સીતા દૃશ્યતે સાધ્વી વૃથાજાતો મમ શ્રમઃ||6||

કિં નુ માં વાનરાસ્સર્વે ગતં વક્ષ્યંતિ સંગતાઃ|
ગત્વા તત્ર ત્વયા વીર કિં કૃતં તદ્વદસ્ય નઃ ||7||

શ્લો|| અદૃષ્ટ્વા કિં પ્રવક્ષ્યામિ તાં અહં જનકાત્મજામ્|
ધ્રુવં પ્રાયમુપૈષ્યંતિ કાલસ્ય વ્યતિવર્તને||8||

કિં વા વક્ષ્યતિ વૃદ્ધશ્ચ જાંબવાન્ અઙ્ગદશ્ચ સઃ|
ગતં પારં સમુદ્રસ્ય વાનરાશ્ચ સમાગતાઃ||9||

શ્લો|| અનિર્વેદઃ શ્રિયોમૂલં અનિર્વેદઃ પરં સુખમ્|
અનિર્વેદો હિ સતતં સર્વાર્થેષુ પ્રવર્તકઃ||10||

કરોતિસફલં જંતોઃ કર્મ યત્ તત્ કરોતિ સઃ|
તસ્માત્ અનિર્વેદકૃતં યત્નં ચેષ્ટેઽહમુત્તમમ્||11||

ભૂયસ્તાવત્ વિચેષ્યામિ દેશાન્ રાવણપાલિતાન્|
અપાનશાલા વિચિતાઃ તથા પુષ્પગૃહાણિ ચ||12||

ચિત્રશાલાશ્ચ વિચિતા ભૂયઃ ક્રીડા ગૃહાણિ ચ|
નિષ્કુટાન્તર રથ્યાશ્ચ વિમાનાનિ ચ સર્વશઃ||13||

ઇતિ સંચિત્ય ભૂયોઽપિ વિચેતુ મુપચક્રમે|
ભૂમિગૃહાં શ્ચૈત્ય ગૃહાન્ ગૃહાતિગૃહકાનપિ||14||

ઉત્પતન્ નિષ્પતં શ્ચાપિ તિષ્ઠન્ ગચ્ચન્ પુનઃ પુનઃ|
અપાવૃણ્વંશ્ચ દ્વારાણિ કવાટાન્યવઘાટયન્||15||

પ્રવિશન્ નિષ્પતં શ્ચાપિ પ્રપતન્ ઉત્પતતન્ અપિ|
સર્વમપ્યવકાશં સ વિચચાર મહાકપિઃ||16||

ચતુરઙ્ગુળમાત્રોsપિ નાવકાશઃ સવિદ્યતે|
રાવણાન્તઃપુરે તસ્મિન્ યં કપિર્નજગામ સઃ||17||

પ્રાકારાન્તરરથ્યાશ્ચ વેદિકાશ્ચૈત્ય સંશ્રયાઃ|
દીર્ઘિકાઃ પુષ્કરિણ્યશ્ચ સર્વં તેનાવલોકિતમ્||18||

રાક્ષસ્યો વિવિધાકારા વિરૂપા વિકૃતાસ્તથા|
દૃષ્ટા હનુમતા તત્ર નતુ સા જનકાત્મજા ||19||

રૂપેણા પ્રતિમા લોકે વરા વિધ્યાધરસ્ત્રિયઃ|
દૃષ્ટા હનુમતા તત્ર નતુ રાઘવનન્દિની||20||

નાગકન્યા વરારોહાઃ પૂર્ણચન્દ્રનિભાનનાઃ|
દૃષ્ટા હનુમતા તત્ર ન તુ સીતા સુમધ્યમા||21||

પ્રમધ્ય રાક્ષસેન્દ્રેણ દેવકન્યા બલાદ્દૃતાઃ|
દૃષ્ટા હનુમતા તત્ર નતુ સા જનકનન્દિની||22||

સોઽપશ્યં સ્તાં મહાબાહુઃ પશ્યંશ્ચાન્યા વરસ્ત્રિયઃ|
વિષસાદ મુહુર્થીમાન્ હનુમાન્મારુતાત્મજઃ||23||

ઉદ્યોગં વાનરેન્દ્રાણાં પ્લવનં સાગરસ્ય ચ|
વ્યર્થં વીક્ષ્યાનિલસુતઃ ચિન્તાં પુનરુપાગમત્||24||

અવતીર્ય વિમાનાચ્ચ હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ |
ચિંતામુપજગામાથ શોકોપહતચેતનઃ||25||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે દ્વાદશસ્સર્ગઃ||

||om tat sat||