||Sundarakanda ||

|| Sarga 12||( Only Slokas in Kannada )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ದ್ವಾದಶಸ್ಸರ್ಗಃ ಸ

ಸ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಭವನಸ್ಯ ಮಾರುತಿಃ ಲತಾಗೃಹಂಶ್ಚಿತ್ರಗೃಹಾನ್ ನಿಶಾಗೃಹಾನ್|
ಜಗಾಮ ಸೀತಾಂ ಪ್ರತಿದರ್ಶನೋತ್ಸುಕೋ ನ ಚೈವ ತಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಾರುದರ್ಶನಾಮ್||1||

ಸ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ತತೋ ಮಹಾಕಪಿಃ ಪ್ರಿಯಾಮಪಶ್ಯನ್ ರಘುನನ್ದನಸ್ಯ ತಾಮ್|
ಧ್ರುವಂ ಹಿ ಸೀತಾ ಮ್ರಿಯತೇ ಯಥಾ ನಮೇ ವಿಚಿನ್ವತೋದರ್ಶನ ಮೇತಿ ಮೈಥಿಲೀ||2||

ಸಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪ್ರವರೇಣ ಜಾನಕೀ ಸ್ವಶೀಲಸಂರಕ್ಷಣ ತತ್ಪರಾ ಸತೀ|
ಅನೇನ ನೂನಂ ಪ್ರತಿ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಣಾ ಹತಾ ಭವೇತ್ ಆರ್ಯಪಥೇ ಪರೇ ಸ್ಥಿತಾ||3||

ವಿರೂಪ ರೂಪಾ ವಿಕೃತಾ ವಿವರ್ಚಸೋ ಮಹಾನನಾ ದೀರ್ಘವಿರೂಪ ದರ್ಶನಾಃ|
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸಾ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಯೋಷಿತೋ ಭಯಾದ್ವಿನಷ್ಟಾ ಜನಕೇಶ್ವರಾತ್ಮಜಾ||4||

ಸೀತಾಂ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾಹ್ಯನವಾಪ್ಯ ಪೌರುಷಮ್ ವಿಹೃತ್ಯ ಕಾಲಂ ಸಹ ವಾನರೈಶ್ಚಿರಮ್|
ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಸಮೀಪಗಾ ಗತಿಃ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ದಣ್ಡೋ ಬಲವಾಂಶ್ಚ ವಾನರಃ||5||

ದೃಷ್ಟಮಂತಃ ಪುರಂ ಸರ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾವಣಯೋಷಿತಾಃ |
ನ ಸೀತಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಸಾಧ್ವೀ ವೃಥಾಜಾತೋ ಮಮ ಶ್ರಮಃ||6||

ಕಿಂ ನು ಮಾಂ ವಾನರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಗತಂ ವಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಸಂಗತಾಃ|
ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ತ್ವಯಾ ವೀರ ಕಿಂ ಕೃತಂ ತದ್ವದಸ್ಯ ನಃ ||7||

ಶ್ಲೋ|| ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಿಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಾಂ ಅಹಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ಧ್ರುವಂ ಪ್ರಾಯಮುಪೈಷ್ಯಂತಿ ಕಾಲಸ್ಯ ವ್ಯತಿವರ್ತನೇ||8||

ಕಿಂ ವಾ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ವೃದ್ಧಶ್ಚ ಜಾಂಬವಾನ್ ಅಙ್ಗದಶ್ಚ ಸಃ|
ಗತಂ ಪಾರಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ವಾನರಾಶ್ಚ ಸಮಾಗತಾಃ||9||

ಶ್ಲೋ|| ಅನಿರ್ವೇದಃ ಶ್ರಿಯೋಮೂಲಂ ಅನಿರ್ವೇದಃ ಪರಂ ಸುಖಮ್|
ಅನಿರ್ವೇದೋ ಹಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಾರ್ಥೇಷು ಪ್ರವರ್ತಕಃ||10||

ಕರೋತಿಸಫಲಂ ಜಂತೋಃ ಕರ್ಮ ಯತ್ ತತ್ ಕರೋತಿ ಸಃ|
ತಸ್ಮಾತ್ ಅನಿರ್ವೇದಕೃತಂ ಯತ್ನಂ ಚೇಷ್ಟೇಽಹಮುತ್ತಮಮ್||11||

ಭೂಯಸ್ತಾವತ್ ವಿಚೇಷ್ಯಾಮಿ ದೇಶಾನ್ ರಾವಣಪಾಲಿತಾನ್|
ಅಪಾನಶಾಲಾ ವಿಚಿತಾಃ ತಥಾ ಪುಷ್ಪಗೃಹಾಣಿ ಚ||12||

ಚಿತ್ರಶಾಲಾಶ್ಚ ವಿಚಿತಾ ಭೂಯಃ ಕ್ರೀಡಾ ಗೃಹಾಣಿ ಚ|
ನಿಷ್ಕುಟಾನ್ತರ ರಥ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಮಾನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ||13||

ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ವಿಚೇತು ಮುಪಚಕ್ರಮೇ|
ಭೂಮಿಗೃಹಾಂ ಶ್ಚೈತ್ಯ ಗೃಹಾನ್ ಗೃಹಾತಿಗೃಹಕಾನಪಿ||14||

ಉತ್ಪತನ್ ನಿಷ್ಪತಂ ಶ್ಚಾಪಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಗಚ್ಚನ್ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಅಪಾವೃಣ್ವಂಶ್ಚ ದ್ವಾರಾಣಿ ಕವಾಟಾನ್ಯವಘಾಟಯನ್||15||

ಪ್ರವಿಶನ್ ನಿಷ್ಪತಂ ಶ್ಚಾಪಿ ಪ್ರಪತನ್ ಉತ್ಪತತನ್ ಅಪಿ|
ಸರ್ವಮಪ್ಯವಕಾಶಂ ಸ ವಿಚಚಾರ ಮಹಾಕಪಿಃ||16||

ಚತುರಙ್ಗುಳಮಾತ್ರೋsಪಿ ನಾವಕಾಶಃ ಸವಿದ್ಯತೇ|
ರಾವಣಾನ್ತಃಪುರೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಂ ಕಪಿರ್ನಜಗಾಮ ಸಃ||17||

ಪ್ರಾಕಾರಾನ್ತರರಥ್ಯಾಶ್ಚ ವೇದಿಕಾಶ್ಚೈತ್ಯ ಸಂಶ್ರಯಾಃ|
ದೀರ್ಘಿಕಾಃ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ತೇನಾವಲೋಕಿತಮ್||18||

ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿರೂಪಾ ವಿಕೃತಾಸ್ತಥಾ|
ದೃಷ್ಟಾ ಹನುಮತಾ ತತ್ರ ನತು ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ||19||

ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕೇ ವರಾ ವಿಧ್ಯಾಧರಸ್ತ್ರಿಯಃ|
ದೃಷ್ಟಾ ಹನುಮತಾ ತತ್ರ ನತು ರಾಘವನನ್ದಿನೀ||20||

ನಾಗಕನ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾಃ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಃ|
ದೃಷ್ಟಾ ಹನುಮತಾ ತತ್ರ ನ ತು ಸೀತಾ ಸುಮಧ್ಯಮಾ||21||

ಪ್ರಮಧ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರೇಣ ದೇವಕನ್ಯಾ ಬಲಾದ್ದೃತಾಃ|
ದೃಷ್ಟಾ ಹನುಮತಾ ತತ್ರ ನತು ಸಾ ಜನಕನನ್ದಿನೀ||22||

ಸೋಽಪಶ್ಯಂ ಸ್ತಾಂ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪಶ್ಯಂಶ್ಚಾನ್ಯಾ ವರಸ್ತ್ರಿಯಃ|
ವಿಷಸಾದ ಮುಹುರ್ಥೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||23||

ಉದ್ಯೋಗಂ ವಾನರೇನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಪ್ಲವನಂ ಸಾಗರಸ್ಯ ಚ|
ವ್ಯರ್ಥಂ ವೀಕ್ಷ್ಯಾನಿಲಸುತಃ ಚಿನ್ತಾಂ ಪುನರುಪಾಗಮತ್||24||

ಅವತೀರ್ಯ ವಿಮಾನಾಚ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ |
ಚಿಂತಾಮುಪಜಗಾಮಾಥ ಶೋಕೋಪಹತಚೇತನಃ||25||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

||om tat sat||