||Sundarakanda ||

|| Sarga 26||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ્
અથ ષડ્વિંશસ્સર્ગઃ

પ્રસક્તાશ્રુમુખી ત્યેવં બ્રુવન્તી જનકાત્મજા|
અધોમુખમુખી બાલા વિલપ્તુમુપચક્રમે||1||

ઉન્મત્તેવ પ્રમત્તેવ ભ્રાન્તચિત્તેવ શોચતી|
ઉપાવૃતા કિશોરીવ વિવેષ્ઠન્તી મહીતલે||2||

રાઘવસ્ય પ્રમત્તસ્ય રક્ષસા કામરૂપિણા|
રાવણેન પ્રમધ્યાઽહમાનીતા ક્રોશતી બલાત્||3||

રાક્ષસી વશમાપન્ના ભર્ત્સ્યમાના સુદારુણમ્|
ચિંતયન્તી સુદુઃખાર્તા નાહં જીવિતુ મુત્સહે||4||

નહિ મે જીવિતૈરર્થો નૈવાર્ધૈર્ન ચ ભૂષણૈઃ|
વસન્ત્યા રાક્ષસી મધ્યે વિના રામં મહારથમ્|| 5||

અશ્મસાર મિદં નૂનં અથવા પ્યજરામરમ્|
હૃદયં મમ યેનેદં ન દુઃખે નાવશીર્યતે||6||

ધિજ્ઞ્મામનાર્ય મસતીં યા હં તેન વિનાકૃતા|
મુહૂર્તમપિ રક્ષામિ જીવિતં પાપ જીવિતા||7||

કા ચ મે જીવિતા શ્રદ્ધા સુખેવા તં પ્રિયં વિના|
ભર્તારં સાગરાન્તાયાઃ વસુધાયાઃ પ્રિયં વદમ્||8||

ભિદ્યતાં ભક્ષ્યતાં વાપિ શરીરં વિશૃજામ્યહમ્|
ન ચાપ્યહં ચિરં દુઃખં સહેયં પ્રિયવર્જિતા||9||

ચરણે નાપિ સવ્યેન ન સ્પૃશેયં નિશાચરમ્|
રાવણં કિં પુનરહં કામયેયં વિગર્હિતમ્||10||

પ્રત્યાખ્યાતં ન જાનાતિ નાત્માનં નાત્મનઃ કુલમ્|
યો નૃશંસ સ્વભાવેન માં પ્રાર્થયિતુમિચ્છતિ||11||

છિન્ના ભિન્ના વિભક્તા વા દીપ્તે વાગ્નૌ પ્રદીપિતા|
રાવણં નોપતિષ્ઠેયં કિં પ્રલાપેન વશ્ચિરમ્||12||

ખ્યાતઃ પ્રાજ્ઞઃ કૃતજ્ઞશ્ચ સાનુક્રોશશ્ચ રાઘવઃ|
સદ્વૃત્તો નિરનુક્રોશઃ શઙ્કે મદ્ભાગ્ય સંક્ષયાત્||13||

રાક્ષસાનાં સહસ્રાણિ જનસ્થાને ચતુર્દશઃ|
યેનૈ કેન નિરસ્તાનિ સ માં કિં નાભિપદ્યતે||14||

નિરુદ્ધા રાવણે નાહં અલ્પવીર્યેણ રક્ષસા|
સમર્થઃ ખલુ મે ભર્તા રાવણં હન્તુમાહવે||15||

વિરાધો દણ્ડકારણ્યે યેન રાક્ષસ પુંગવઃ|
રણે રામેણ નિહતઃ સ માં કિં નાભિપદ્યતે||16||

કામં મધ્યે સમુદ્રસ્ય લઙ્કેયં દુષ્પ્રધર્ષણા|
ન તુ રાઘવ બાણાનાં ગતિરોધી હ વિદ્યતે||17||

કિન્નુ તત્કારણં યેન રામો ધૃઢ પરાક્રમઃ|
રક્ષસાપહૃતાં ભાર્યા મિષ્ટાં નાભ્યવપદ્યતે||18||

ઇહસ્થાં માં ન જાનીતે શઙ્કે લક્ષ્મણ પૂર્વજઃ|
જાનન્નપિ હિ તેજસ્વી ધર્ષણં મર્ષયિષ્યતિ||19||

હૃતેતિ યોઽધિગત્વા માં રાઘવાય નિવેદયેત્ |
ગૃધરાજોઽપિ સ રણે રાવણેન નિપાતિતઃ||20||

કૃતં કર્મ મહત્તેન માં તથાઽભ્યવપદ્યતા|
તિષ્ઠતા રાવણદ્વન્દ્વે વૃદ્ધેનાપિ જટાયુષા||21||

યદિ મા મિહ જાનીયાત્ વર્તમાનં સ રાઘવઃ|
અદ્ય બાણૈ રભિક્રુદ્ધઃ કુર્યાલ્લોકમરાક્ષસમ્||22||

વિધમેચ્છ પુરીં લઙ્કાં શોષયેચ્છ મહોદધિમ્|
રાવણસ્ય ચ નીચસ્ય કીર્તિં નામ ચ નાશયેત્||23||

તતો નિહતા નાધાનાં રાક્ષસીનાં ગૃહે ગૃહે|
યથા હમેવં રુદતી તદા ભૂયો નસંશયઃ||24||

અન્વિષ્ય રક્ષસાં લઙ્કાં કુર્યાદ્રામઃ સલક્ષ્મણઃ|
ન હિ તાભ્યાં રિપુર્દૃષ્ટો મુહૂર્તમપિ જીવતિ||25||

ચિતાધૂમાકુલપથા ગૃધમણ્ડલ સંકુલા |
અચિરેણ તુ લઙ્કેયં શ્મશાન સદૃશીભવેત્||26||

અચિરેણૈવ કાલેન પ્રાપ્સ્યામ્યેવ મનોરથમ્|
દુષ્પ્રસ્થાનોઽય માખ્યાતિ સર્વેષાં વો વિપર્યયમ્||27||

યાદૃશા નીહ દૃશ્યંતે લઙ્કાયા મશુભાનિ વૈ|
અચિરેણ તુ કાલેન ભવિષ્યતિ હતપ્રભા||28||

નૂનં લઙ્કા હતે પાપે રાવણે રાક્ષસાધમે|
શોષં યાસ્યતિ દુર્ધર્ષા પ્રમદા વિધવા યથા||29||

પુણ્યોત્સવસમુત્થા ચ નષ્ટભર્ત્રી સ રાક્ષસી|
ભવિષ્યતિ પુરી લંકા નષ્ટભર્ત્રી યથાઽઙ્ગના||30||

નૂનં રાક્ષસકન્યાનાં રુદન્તીનાં ગૃહે ગૃહે|
શ્રોષ્યામિ ન ચિરાદેવ દુઃખાર્તાના મિહ ધ્વનિમ્||31||

સાન્ધકારા હતદ્યોતા હત રાક્ષસપુઙ્ગવા|
ભવિષ્યતિ પુરી લઙ્કા નિર્દગ્ધા રામસાયકૈઃ||32||

યદિ નામ સ શૂરો માં રામો રક્તાન્તલોચનઃ|
જાનીયાદ્વર્તમાનાં હિ રાવણસ્ય નિવેશને||33||

અનેન તુ નૃશંસેન રાવણે નાધમેન મે|
સમયો યસ્તુ નિર્દિષ્ટઃ તસ્યકાલોઽયમાગતઃ||34||

સ ચ મે વિહિતો મૃત્યુરસ્મિન્ દુષ્ટે ન વર્તતે|
અકાર્યં યે ન જાનન્તિ નૈરૃતાં પાપકારિણઃ|
અધર્માત્તુ મહોત્પાતો ભવિષ્યતિ હિ સાંપ્રતમ્ ||35||

નૈતે ધર્મં વિજાનન્તિ રાક્ષસાઃ પિશિતાશનાઃ|
ધ્રુવં મા પ્રાતરાશાર્થે રાક્ષસઃ કલ્પયિષ્યતિ||36||

સાઽહં કથમ્ કરિષ્યામિ તં વિના પ્રિયદર્શનમ્|
રામં રક્તાન્તનયનં અપસ્યન્તી સુદુઃખિતા||37||

યદિ કશ્ચિત્પ્રદાતામે વિષસ્યાદ્ય ભવેદિહ|
ક્ષિપ્રં વૈવસ્વતં દેવં પશ્યેયં પતિના વિના||38||

ના જાના જ્જીવતીં રામઃ સ માં લક્ષ્મણપૂર્વજઃ|
જાનંતૌ તૌ ન કુર્યાતાં નોર્વ્યાં હિ મમ માર્ગણમ્||39||.

નૂનં મમૈવ શોકેન સ વીરો લક્ષ્મણાગ્રજઃ|
દેવલોક મિતોયાતઃ ત્યક્ત્વા દેહં મહીપતે||40||

ધન્યા દેવાઃ સગન્ધર્વાઃ સિદ્ધાશ્ચપરમર્ષયઃ|
મમ પશ્યન્તિ યે નાથં રામં રાજીવ લોચનમ્||41||

અથવા કિન્નુ તસ્યાર્થો ધર્મકામસ્ય ધીમતઃ|
મયા રામસ્ય રાજર્ષેર્ભાર્યયા પરમાત્મનઃ||42||

દૃશ્યમાને ભવેત્પ્રીતિઃ સૌહૃદં નાસ્ત્યપશ્યતઃ|
નાશયંતિ કૃતઘ્નાસ્તુ ન રામો નાશયિષ્યતિ||43||

કિં નુ મે નગુણાઃ કેચિત્ કિંવા ભાગ્યક્ષયો મમ|
યાsહં સીદામિ રામેણ હીના મુખ્યેન ભામિની||44||

શ્રેયો મે જીવિતાન્ મર્તું વિહીનયા મહાત્મનઃ|
રામાદક્લિષ્ટ ચારિત્રાત્ શૂરાત્ શત્રુનિબર્હણાત્||45||

અથવા ન્યસ્તશસ્ત્રૌ તૌ વને મૂલફલાશિનૌ|
ભ્રાતરૌ હિ નરશ્રેષ્ટૌ સંવૃતૌ વનગોચરૌ||46||

અથવા રાક્ષસેન્દ્રેણ રાવણેન દુરાત્મના|
છદ્મના ઘાતિતૌ શૂરૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ||47||

સાઽહમેવં ગતે કાલે મર્તુ મિચ્છામિ સર્વથા|
ન ચ મે વિહિતો મૃત્યુ રસ્મિન્ દુઃખેઽપિ વર્તતિ||48||

ધન્યાઃ ખલુ મહાત્માનો મુનયઃ ત્યક્ત કિલ્બિષાઃ|
જિતાત્માનો મહાભાગા યેષાં ન સ્તઃ પ્રિયાપ્રિયે||49||

પ્રિયાન્ન સંભવેત્ દુઃખં અપ્રિયાદધિકં ભયં|
તાભ્યાં હિ યે નિયુજ્યંતે નમસ્તેષાં મહાત્મનામ્||50||

સાઽહં ત્યક્તા પ્રિયાર્હેણ રામેણ વિદિતાત્મના |
પ્રાણાં સ્ત્યક્ષ્યામિ પાપસ્ય રાવણસ્ય ગતા વશમ્||51||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ષડ્વિંશસ્સર્ગઃ||

|| ઓમ્ તત્ સત્||

|| Om tat sat ||