||Sundarakanda ||

|| Sarga 26||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಷಡ್ವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಪ್ರಸಕ್ತಾಶ್ರುಮುಖೀ ತ್ಯೇವಂ ಬ್ರುವನ್ತೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ಅಧೋಮುಖಮುಖೀ ಬಾಲಾ ವಿಲಪ್ತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ||1||

ಉನ್ಮತ್ತೇವ ಪ್ರಮತ್ತೇವ ಭ್ರಾನ್ತಚಿತ್ತೇವ ಶೋಚತೀ|
ಉಪಾವೃತಾ ಕಿಶೋರೀವ ವಿವೇಷ್ಠನ್ತೀ ಮಹೀತಲೇ||2||

ರಾಘವಸ್ಯ ಪ್ರಮತ್ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣಾ|
ರಾವಣೇನ ಪ್ರಮಧ್ಯಾಽಹಮಾನೀತಾ ಕ್ರೋಶತೀ ಬಲಾತ್||3||

ರಾಕ್ಷಸೀ ವಶಮಾಪನ್ನಾ ಭರ್ತ್ಸ್ಯಮಾನಾ ಸುದಾರುಣಮ್|
ಚಿಂತಯನ್ತೀ ಸುದುಃಖಾರ್ತಾ ನಾಹಂ ಜೀವಿತು ಮುತ್ಸಹೇ||4||

ನಹಿ ಮೇ ಜೀವಿತೈರರ್ಥೋ ನೈವಾರ್ಧೈರ್ನ ಚ ಭೂಷಣೈಃ|
ವಸನ್ತ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಧ್ಯೇ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಮಹಾರಥಮ್|| 5||

ಅಶ್ಮಸಾರ ಮಿದಂ ನೂನಂ ಅಥವಾ ಪ್ಯಜರಾಮರಮ್|
ಹೃದಯಂ ಮಮ ಯೇನೇದಂ ನ ದುಃಖೇ ನಾವಶೀರ್ಯತೇ||6||

ಧಿಜ್ಞ್ಮಾಮನಾರ್ಯ ಮಸತೀಂ ಯಾ ಹಂ ತೇನ ವಿನಾಕೃತಾ|
ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ರಕ್ಷಾಮಿ ಜೀವಿತಂ ಪಾಪ ಜೀವಿತಾ||7||

ಕಾ ಚ ಮೇ ಜೀವಿತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಖೇವಾ ತಂ ಪ್ರಿಯಂ ವಿನಾ|
ಭರ್ತಾರಂ ಸಾಗರಾನ್ತಾಯಾಃ ವಸುಧಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಂ ವದಮ್||8||

ಭಿದ್ಯತಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯತಾಂ ವಾಪಿ ಶರೀರಂ ವಿಶೃಜಾಮ್ಯಹಮ್|
ನ ಚಾಪ್ಯಹಂ ಚಿರಂ ದುಃಖಂ ಸಹೇಯಂ ಪ್ರಿಯವರ್ಜಿತಾ||9||

ಚರಣೇ ನಾಪಿ ಸವ್ಯೇನ ನ ಸ್ಪೃಶೇಯಂ ನಿಶಾಚರಮ್|
ರಾವಣಂ ಕಿಂ ಪುನರಹಂ ಕಾಮಯೇಯಂ ವಿಗರ್ಹಿತಮ್||10||

ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ನ ಜಾನಾತಿ ನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮನಃ ಕುಲಮ್|
ಯೋ ನೃಶಂಸ ಸ್ವಭಾವೇನ ಮಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ||11||

ಛಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಾ ವಿಭಕ್ತಾ ವಾ ದೀಪ್ತೇ ವಾಗ್ನೌ ಪ್ರದೀಪಿತಾ|
ರಾವಣಂ ನೋಪತಿಷ್ಠೇಯಂ ಕಿಂ ಪ್ರಲಾಪೇನ ವಶ್ಚಿರಮ್||12||

ಖ್ಯಾತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸಾನುಕ್ರೋಶಶ್ಚ ರಾಘವಃ|
ಸದ್ವೃತ್ತೋ ನಿರನುಕ್ರೋಶಃ ಶಙ್ಕೇ ಮದ್ಭಾಗ್ಯ ಸಂಕ್ಷಯಾತ್||13||

ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜನಸ್ಥಾನೇ ಚತುರ್ದಶಃ|
ಯೇನೈ ಕೇನ ನಿರಸ್ತಾನಿ ಸ ಮಾಂ ಕಿಂ ನಾಭಿಪದ್ಯತೇ||14||

ನಿರುದ್ಧಾ ರಾವಣೇ ನಾಹಂ ಅಲ್ಪವೀರ್ಯೇಣ ರಕ್ಷಸಾ|
ಸಮರ್ಥಃ ಖಲು ಮೇ ಭರ್ತಾ ರಾವಣಂ ಹನ್ತುಮಾಹವೇ||15||

ವಿರಾಧೋ ದಣ್ಡಕಾರಣ್ಯೇ ಯೇನ ರಾಕ್ಷಸ ಪುಂಗವಃ|
ರಣೇ ರಾಮೇಣ ನಿಹತಃ ಸ ಮಾಂ ಕಿಂ ನಾಭಿಪದ್ಯತೇ||16||

ಕಾಮಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಲಙ್ಕೇಯಂ ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಣಾ|
ನ ತು ರಾಘವ ಬಾಣಾನಾಂ ಗತಿರೋಧೀ ಹ ವಿದ್ಯತೇ||17||

ಕಿನ್ನು ತತ್ಕಾರಣಂ ಯೇನ ರಾಮೋ ಧೃಢ ಪರಾಕ್ರಮಃ|
ರಕ್ಷಸಾಪಹೃತಾಂ ಭಾರ್ಯಾ ಮಿಷ್ಟಾಂ ನಾಭ್ಯವಪದ್ಯತೇ||18||

ಇಹಸ್ಥಾಂ ಮಾಂ ನ ಜಾನೀತೇ ಶಙ್ಕೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಃ|
ಜಾನನ್ನಪಿ ಹಿ ತೇಜಸ್ವೀ ಧರ್ಷಣಂ ಮರ್ಷಯಿಷ್ಯತಿ||19||

ಹೃತೇತಿ ಯೋಽಧಿಗತ್ವಾ ಮಾಂ ರಾಘವಾಯ ನಿವೇದಯೇತ್ |
ಗೃಧರಾಜೋಽಪಿ ಸ ರಣೇ ರಾವಣೇನ ನಿಪಾತಿತಃ||20||

ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಮಹತ್ತೇನ ಮಾಂ ತಥಾಽಭ್ಯವಪದ್ಯತಾ|
ತಿಷ್ಠತಾ ರಾವಣದ್ವನ್ದ್ವೇ ವೃದ್ಧೇನಾಪಿ ಜಟಾಯುಷಾ||21||

ಯದಿ ಮಾ ಮಿಹ ಜಾನೀಯಾತ್ ವರ್ತಮಾನಂ ಸ ರಾಘವಃ|
ಅದ್ಯ ಬಾಣೈ ರಭಿಕ್ರುದ್ಧಃ ಕುರ್ಯಾಲ್ಲೋಕಮರಾಕ್ಷಸಮ್||22||

ವಿಧಮೇಚ್ಛ ಪುರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಶೋಷಯೇಚ್ಛ ಮಹೋದಧಿಮ್|
ರಾವಣಸ್ಯ ಚ ನೀಚಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿಂ ನಾಮ ಚ ನಾಶಯೇತ್||23||

ತತೋ ನಿಹತಾ ನಾಧಾನಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ|
ಯಥಾ ಹಮೇವಂ ರುದತೀ ತದಾ ಭೂಯೋ ನಸಂಶಯಃ||24||

ಅನ್ವಿಷ್ಯ ರಕ್ಷಸಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಕುರ್ಯಾದ್ರಾಮಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ನ ಹಿ ತಾಭ್ಯಾಂ ರಿಪುರ್ದೃಷ್ಟೋ ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ಜೀವತಿ||25||

ಚಿತಾಧೂಮಾಕುಲಪಥಾ ಗೃಧಮಣ್ಡಲ ಸಂಕುಲಾ |
ಅಚಿರೇಣ ತು ಲಙ್ಕೇಯಂ ಶ್ಮಶಾನ ಸದೃಶೀಭವೇತ್||26||

ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮ್ಯೇವ ಮನೋರಥಮ್|
ದುಷ್ಪ್ರಸ್ಥಾನೋಽಯ ಮಾಖ್ಯಾತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವೋ ವಿಪರ್ಯಯಮ್||27||

ಯಾದೃಶಾ ನೀಹ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಲಙ್ಕಾಯಾ ಮಶುಭಾನಿ ವೈ|
ಅಚಿರೇಣ ತು ಕಾಲೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಹತಪ್ರಭಾ||28||

ನೂನಂ ಲಙ್ಕಾ ಹತೇ ಪಾಪೇ ರಾವಣೇ ರಾಕ್ಷಸಾಧಮೇ|
ಶೋಷಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ದುರ್ಧರ್ಷಾ ಪ್ರಮದಾ ವಿಧವಾ ಯಥಾ||29||

ಪುಣ್ಯೋತ್ಸವಸಮುತ್ಥಾ ಚ ನಷ್ಟಭರ್ತ್ರೀ ಸ ರಾಕ್ಷಸೀ|
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುರೀ ಲಂಕಾ ನಷ್ಟಭರ್ತ್ರೀ ಯಥಾಽಙ್ಗನಾ||30||

ನೂನಂ ರಾಕ್ಷಸಕನ್ಯಾನಾಂ ರುದನ್ತೀನಾಂ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ|
ಶ್ರೋಷ್ಯಾಮಿ ನ ಚಿರಾದೇವ ದುಃಖಾರ್ತಾನಾ ಮಿಹ ಧ್ವನಿಮ್||31||

ಸಾನ್ಧಕಾರಾ ಹತದ್ಯೋತಾ ಹತ ರಾಕ್ಷಸಪುಙ್ಗವಾ|
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುರೀ ಲಙ್ಕಾ ನಿರ್ದಗ್ಧಾ ರಾಮಸಾಯಕೈಃ||32||

ಯದಿ ನಾಮ ಸ ಶೂರೋ ಮಾಂ ರಾಮೋ ರಕ್ತಾನ್ತಲೋಚನಃ|
ಜಾನೀಯಾದ್ವರ್ತಮಾನಾಂ ಹಿ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ||33||

ಅನೇನ ತು ನೃಶಂಸೇನ ರಾವಣೇ ನಾಧಮೇನ ಮೇ|
ಸಮಯೋ ಯಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ತಸ್ಯಕಾಲೋಽಯಮಾಗತಃ||34||

ಸ ಚ ಮೇ ವಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯುರಸ್ಮಿನ್ ದುಷ್ಟೇ ನ ವರ್ತತೇ|
ಅಕಾರ್ಯಂ ಯೇ ನ ಜಾನನ್ತಿ ನೈರೃತಾಂ ಪಾಪಕಾರಿಣಃ|
ಅಧರ್ಮಾತ್ತು ಮಹೋತ್ಪಾತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಹಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ ||35||

ನೈತೇ ಧರ್ಮಂ ವಿಜಾನನ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಪಿಶಿತಾಶನಾಃ|
ಧ್ರುವಂ ಮಾ ಪ್ರಾತರಾಶಾರ್ಥೇ ರಾಕ್ಷಸಃ ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ||36||

ಸಾಽಹಂ ಕಥಮ್ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಂ ವಿನಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಮ್|
ರಾಮಂ ರಕ್ತಾನ್ತನಯನಂ ಅಪಸ್ಯನ್ತೀ ಸುದುಃಖಿತಾ||37||

ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಪ್ರದಾತಾಮೇ ವಿಷಸ್ಯಾದ್ಯ ಭವೇದಿಹ|
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವೈವಸ್ವತಂ ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಪತಿನಾ ವಿನಾ||38||

ನಾ ಜಾನಾ ಜ್ಜೀವತೀಂ ರಾಮಃ ಸ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಃ|
ಜಾನಂತೌ ತೌ ನ ಕುರ್ಯಾತಾಂ ನೋರ್ವ್ಯಾಂ ಹಿ ಮಮ ಮಾರ್ಗಣಮ್||39||.

ನೂನಂ ಮಮೈವ ಶೋಕೇನ ಸ ವೀರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ|
ದೇವಲೋಕ ಮಿತೋಯಾತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಮಹೀಪತೇ||40||

ಧನ್ಯಾ ದೇವಾಃ ಸಗನ್ಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚಪರಮರ್ಷಯಃ|
ಮಮ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ನಾಥಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವ ಲೋಚನಮ್||41||

ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ತಸ್ಯಾರ್ಥೋ ಧರ್ಮಕಾಮಸ್ಯ ಧೀಮತಃ|
ಮಯಾ ರಾಮಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇರ್ಭಾರ್ಯಯಾ ಪರಮಾತ್ಮನಃ||42||

ದೃಶ್ಯಮಾನೇ ಭವೇತ್ಪ್ರೀತಿಃ ಸೌಹೃದಂ ನಾಸ್ತ್ಯಪಶ್ಯತಃ|
ನಾಶಯಂತಿ ಕೃತಘ್ನಾಸ್ತು ನ ರಾಮೋ ನಾಶಯಿಷ್ಯತಿ||43||

ಕಿಂ ನು ಮೇ ನಗುಣಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಕಿಂವಾ ಭಾಗ್ಯಕ್ಷಯೋ ಮಮ|
ಯಾsಹಂ ಸೀದಾಮಿ ರಾಮೇಣ ಹೀನಾ ಮುಖ್ಯೇನ ಭಾಮಿನೀ||44||

ಶ್ರೇಯೋ ಮೇ ಜೀವಿತಾನ್ ಮರ್ತುಂ ವಿಹೀನಯಾ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ರಾಮಾದಕ್ಲಿಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರಾತ್ ಶೂರಾತ್ ಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಾತ್||45||

ಅಥವಾ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರೌ ತೌ ವನೇ ಮೂಲಫಲಾಶಿನೌ|
ಭ್ರಾತರೌ ಹಿ ನರಶ್ರೇಷ್ಟೌ ಸಂವೃತೌ ವನಗೋಚರೌ||46||

ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರೇಣ ರಾವಣೇನ ದುರಾತ್ಮನಾ|
ಛದ್ಮನಾ ಘಾತಿತೌ ಶೂರೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ||47||

ಸಾಽಹಮೇವಂ ಗತೇ ಕಾಲೇ ಮರ್ತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಥಾ|
ನ ಚ ಮೇ ವಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯು ರಸ್ಮಿನ್ ದುಃಖೇಽಪಿ ವರ್ತತಿ||48||

ಧನ್ಯಾಃ ಖಲು ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮುನಯಃ ತ್ಯಕ್ತ ಕಿಲ್ಬಿಷಾಃ|
ಜಿತಾತ್ಮಾನೋ ಮಹಾಭಾಗಾ ಯೇಷಾಂ ನ ಸ್ತಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ||49||

ಪ್ರಿಯಾನ್ನ ಸಂಭವೇತ್ ದುಃಖಂ ಅಪ್ರಿಯಾದಧಿಕಂ ಭಯಂ|
ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ಯೇ ನಿಯುಜ್ಯಂತೇ ನಮಸ್ತೇಷಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್||50||

ಸಾಽಹಂ ತ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೇಣ ರಾಮೇಣ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾ |
ಪ್ರಾಣಾಂ ಸ್ತ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪಾಪಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಗತಾ ವಶಮ್||51||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಡ್ವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

|| Om tat sat ||