||Sundarakanda ||

|| Sarga 33||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| Om tat sat ||

સુન્દરકાંડ.
અથ ત્રયસ્ત્રિંશસ્સર્ગઃ

સોઽવતીર્ય દ્રુમા ત્તસ્મા દ્વિદ્રુમપ્રતિમાનનઃ|
વિનીતવેષઃ કૃપણઃ પ્રણિપ ત્યોપસૃત્ય ચ||1||

તા મબ્રવીન્મહાતેજા હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
શિર સ્યંજલિમાધાય સીતાં મધુરયા ગિરા||2||

કાનુ પદ્મ પલાશાક્ષિ ક્લિષ્ટકૌશેયવાસિનિ|
દ્રુમસ્ય શાખામાલંબ્ય તિષ્ઠસિ ત્વમનિંદિતે||3||

કિમર્થં તવ નેત્રાભ્યાં વારિસ્રવતિ શોકજં|
પુંડરીકપલાશાભ્યાં વિપ્રકીર્ણ મિવોદકમ્||4||

સુરાણાં અસુરાણાં વા નાગગંધર્વ રક્ષસામ્|
યક્ષાણાં કિન્નરાણાં વા કા ત્વં ભવસિ શોભને||5||

કા ત્વં ભવસિ રુદ્રાણાં મરુતાં વા વરાનને|
વસૂનાં વા વરારોહે દેવતા પ્રતિભાસિમે||6||

કિન્નુ ચંદ્રમસા હીના પતિતા વિબુધાલયાત્|
રોહિણી જ્યોતિષાં શ્રેષ્ઠા શ્રેષ્ઠસર્વગુણાન્વિતા||7||

કા ત્વં ભવસિ કલ્યાણી ત્વ મનિંદિતલોચને|
કોપાદ્વા યદિ મોહાત્ ભર્તારમસિતેક્ષણા||8||
વસિષ્ટં કોપયિત્વા ત્વં નાસિ કલ્યાણ્યરુંધતી|

કોનુપુત્રઃ પિતા ભ્રાતા ભર્તા વા તે સુમધ્યમા||9||
અસ્માલ્લોકાદમું લોકં ગતં ત્વં અનુશોચસિ|

રોદના દતિનિશ્શ્વાસાત્ ભૂમિસંસ્પર્શના દપિ||10||
ન ત્વાં દેવી મહં મન્યે રાજ્ઞ સ્સંજ્ઞાવધારણાત્|

વ્યંજનાનિ ચ તે યાનિ લક્ષણાનિ ચ લક્ષયે||11||
મહિષી ભૂમિપાલસ્ય રાજકન્યાઽસિ મે મતા|

રાવણેન જનસ્થાનાત્ બલાદપહૃતા યદિ||12||
સીતા ત્વમસિ ભદ્રં તે તન્મમાચક્ષ્ય પૃચ્છતઃ|

યથા હિ તવ વૈ દૈન્યં રૂપં ચાપ્યતિમાનુષમ્||13||
તપસા ચાન્વિતો વેષઃ ત્વં રામમહિષી ધ્રુવમ્|

સા તસ્ય વચનં શ્રુત્વા રામકીર્તન હર્ષિતા||14||
ઉવાચ વાક્યં વૈદેહી હનુમંતં દ્રુમાશ્રિતમ્|

પૃથિવ્યાં રાજસિંહાનાં મુખ્યસ્ય વિદિતાત્મનઃ||15||
સ્નુષા દશરથસ્યાહં શત્રુસૈન્યપ્રતાપિનઃ|

દુહિતા જનકસ્યાહં વૈદેહસ્ય મહાત્મનઃ||16||
સીતેતિ નામ નામ્નાsહં ભાર્યા રામસ્ય ધીમતઃ|

સમા દ્વાદશ તત્રાહં રાઘવસ્ય નિવેશને||17||
ભુંજાના માનુષાન્ ભોગાન્ સર્વકામસમૃદ્ધિની|

તત્ર ત્રયોદશે વર્ષે રાજ્યે નેક્ષ્વાકુનંદનમ્||18||
અભિષેચયિતું રાજા સોપાધ્યાયઃ પ્રચક્રમે|

તસ્મિન્ સંભ્રિયમાણે તુ રાઘવસ્યાભિષેચને||19||
કૈકેયી નામ ભર્તારં દેવી વચનમબ્રવીત્|

ન પિબેયં ન ખાદેયં પ્રત્યહં મમ ભોજનમ્||20||
એષ મે જીવિતસ્યાંતો રામો યદ્યભિષિચ્યતે|

યત્ત દુક્તં ત્વાયા વાક્યં પ્રીત્યા નૃપતિ સત્તમ||21||
તચ્છેન્ન વિતથં કાર્યં વનં ગચ્છતુ રાઘવઃ|

સ રાજા સત્યવાગ્દેવ્યા વરદાનમનુસ્મરન્||22||
મુમોહ વચનં શ્રુત્વા કૈકેય્યાઃ ક્રૂરમપ્રિયમ્|

તતસ્થુ સ્થવિરો રાજા સત્યે ધર્મે વ્યવસ્થિતઃ||23||
જ્યેષ્ઠં યશસ્વિનં પુત્ત્રં રુદન્ રાજ્ય મયાચત|

સ પિતુર્વચનં શ્રીમાન્ અભિષેકાત્પરં પ્રિયમ્||24||
મનસા પૂર્વ માસાદ્ય વાચા પ્રતિગૃહીતવાન્|

દદ્યાન્નપ્રતિગૃહ્ણીયાન્ નબ્રૂયાત્ કિંચિદપ્રિયમ્||25||
અ પિ જીવિતહેતોર્વા રામઃ સત્યપરાક્રમઃ|

સ વિહા યોત્તરીયાણિ મહાર્હાણિ મહાયશાઃ||26||
વિસૃજ્ય મનસા રાજ્યં જનન્યૈ માં સમાદિશત્|

સાહં તસ્યાગ્રતસ્તૂર્ણં પ્રસ્થિતા વનચારિણી||27||
ન હિ મે તેન હીનયા વાસઃ સ્વર્ગેઽપિ રોચતે|

પ્રાગેન તુ મહાભાગઃ સૌમિત્રિઃ મિત્રનંદનઃ||28||
પૂર્વજ સ્યાનુયાત્રાર્થે દ્રુમચીરૈ રલંકૃતઃ|

તે વયં ભર્તુરાદેશં બહુમાન્ય દૃઢવ્રતાઃ||29||
પ્રવિષ્ટાઃ સ્મ પુરા દૃષ્ટં વનં ગંભીરદર્શનમ્|

વસતો દંડકારણ્યે તસ્યાહ મમિતૌજસઃ||30||
રક્ષસા પહૃતા ભાર્યા રાવણેન દુરાત્મના|

દ્વૌમાસૌ તેન મે કાલો જીવિતાનુગ્રહઃ કૃતઃ||31||
ઊર્ધ્વં દ્વાભ્યાં તુ માસાભ્યાં તતસ્તક્ષ્યામિ જીવિતમ્||32||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ત્રયસ્ત્રિંશસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||