||Sundarakanda ||

|| Sarga 34||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુંદરકાંડ.
અથ ચતુસ્ત્રિંશસ્સર્ગઃ

તસ્યાત્ તદ્વચનં શ્રુત્વા હનુમાન્ હરિયૂધપઃ|
દુઃખા દુઃખાભિભૂતાયાઃ સાંત્વ મુત્તર મબ્રવીત્||1||

અહં રામસ્ય સંદેશાત્ દેવિ દૂતસ્તવાગતઃ|
વૈદેહી કુશલી રામઃ ત્વાં ચ કૌશલમબ્રવીત્||2||

યો બ્રહ્મમસ્ત્રં વેદાંશ્ચ વેદ વેદવિદાં વરઃ|
સ ત્વા દાશરથી રામો દેવિ કૌશલ મબ્રવીત્||3||

લક્ષ્મણશ્ચ મહાતેજા ભર્તુસ્તેઽનુચરઃ પ્રિયઃ|
કૃતવાન્ શોકસંતપ્તઃ શિરસા તે અભિવાદનમ્||4||

સા તયોઃ કુશલં દેવી નિશમ્ય નરસિંહયોઃ|
પ્રીતિસંહૃષ્ટ સર્વાંગી હનૂમંતં અથાબ્રવીત્||5||

કલ્યાણી બતગાથેયં લૌકીકિ પ્રતિભાતિ મા|
એતિ જીવિતમાનંદો નરં વર્ષશતાદપિ||6||

તયા સમાગતે તસ્મિન્ પ્રીતિરુત્પાદિતાદ્ભુતા|
પરસ્પરેણ ચાલાપં વિશ્વસ્તૌતૌ પ્રચક્રતુઃ||7||

તસ્યાઃ તદ્વચનં શ્રુત્વા હનુમાન્ હરિયૂધપઃ|
સીતાયાઃ શોકદીનાયાઃ સમીપમુપચક્રમે||8||

યથા યથા સમીપં સ હનુમાનુપસર્પતિ|
તથા તથા રાવણં સા તં સીતા પરિશંકતે||9||

અહોધિગ્દુષ્કૃત મિદં કથિતં હિ ય દસ્ય મે|
રૂપાંતર મુપાગમ્ય સ એવાયં હિ રાવણઃ||10||

તામશોકસ્ય શાખાં સા વિમુક્ત્વા શોકકર્શિતા|
તસ્યા મે વાનવદ્યાંગી ધરણ્યાં સમુપાવિશત્||11||

હનુમાનપિ દુઃખાર્તાં તાં દૃષ્ટ્વા ભયમોહિતામ્|
અવંદત મહાબાહુઃ તતસ્તાં જનકાત્મજામ્||12||

સા ચૈનં ભયવિત્રસ્તા ભૂયો નૈવાભ્યુદૈક્ષત|
તં દૃષ્ટ્વા વંદમાનં તુ સીતા શશિનિભાનના||13||

અબ્રવીત્ દીર્ઘમુચ્છ્વસ્ય વાનરં મધુરસ્વરા|
માયાં પ્રવિષ્ટો માયાવી યદિ ત્વં રાવણઃ સ્વયમ્||14||

ઉત્પાદયસિ મે ભૂયઃ સંતાપં તન્નશોભનમ્|
સ્વં પરિત્યજ્ય રૂપં યઃ પરિવ્રાજકરૂપધૃત્||15||

જનસ્થાને મયા દૃષ્ટઃ ત્વં સ એવાસિ રાવણઃ|
ઉપવાસકૃશાં દીનાં કામરૂપ નિશાચર||16||

સંતાપયસિ માં ભૂયઃ સંતપ્તાં તન્નશોભનમ્|
અથવા નૈતદેવં હિ યન્મયા પરિશંકિતમ્||17||

મનસો હિ મમ પ્રીતિરુત્પન્ના તવદર્શનાત્|
યદિ રામસ્ય દૂતસ્ત્વં આગતો ભદ્રમસ્તુતે||18||

પૃછ્છામિ ત્વાં હરિશ્રેષ્ઠ પ્રિયા રામકથા હિ મે|
ગુણાન્ રામસ્ય કથય પ્રિયસ્ય મમ વાનર||19||

ચિત્તં હરસિ મે સૌમ્ય નદીકૂલં યથા રયઃ
અહો સ્વપ્નસ્ય સુખતા યાsહમેવં ચિરાહૃતા||20||

પ્રેષિતં નામ પશ્યામિ રાઘવેણ વનૌકસં|
સ્વપ્નેઽપિ યદ્યહં વીરં રાઘવં સહ લક્ષ્મણમ્||21||

પશ્યેયં નાવસીદેયં સ્વપ્નોઽસિ મમમત્સરી|
નાહં સ્વપ્ન મહં મન્યે સ્વપ્ને દૃષ્ટ્વા હિ વાનરમ્||22||

ન શક્યોઽભ્યુદયઃ પ્રાપ્તું પ્રાપ્ત શ્ચાભ્યુદયો મમ|
'કિન્નુ સ્યાચ્ચિત્તમોહોઽયં ભવેદ્વાતગતિસ્ત્વિયમ્||23||

ઉન્માદજો વિકારો વા સ્યાદિયં મૃગતૃષ્ણિકા|
અથવા નાયમુન્માદો મોહોઽપ્યુન્માદલક્ષણઃ||24||

સંબુધ્યે ચાહ માત્માનં ઇમં ચાપિ વનૌકસમ્|
ઇત્યેવં બહુધા સીતા સંપ્રધાર્ય બલાબલમ્||25||

રક્ષસાં કામરૂપત્વાન્ મેને તં રાક્ષસાધિપમ્|
'એતાં બુદ્ધિં તદા કૃત્વા સીતા સા તનુમધ્યમા||26||

ન પ્રતિ વ્યાજહારાsથ વાનરં જનકાત્મજા|
સીતાયાશ્ચિંતિતં બુદ્ધ્વા હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ||27||

શ્રોત્રાનુકૂલૈ ર્વચનૈઃ તદા તાં સંપ્રહર્ષયત્|
અદિત્ય ઇવ તેજસ્વી લોકકાંતઃ શશી યથા||28||

રાજા સર્વસ્ય લોકસ્ય દેવો વૈશ્રવણો યથા|
વિક્રમેણોપપન્નશ્ચ યથા વિષ્ણુ ર્મહાયશાઃ||29||

સત્યવાદી મથુરવાગ્દેવો વાચસ્પતિ ર્યથા|
રૂપવાન્ સુભગઃ શ્રીમાન્ કંદર્પ ઇવ મૂર્તિમાન્||30||

સ્થાનક્રોથઃપ્રહર્તા ચ શ્રેષ્ઠો લોકે મહારથઃ|
બાહુચ્છાયા મવષ્ટબ્ધો યસ્ય લોકો મહાત્મનઃ||31||

અપકૃષ્યાશ્રમપદાન્ મૃગરૂપેણ રાઘવં|
શૂન્યે યેનાપનીતાપિ તસ્ય દ્રક્ષ્યસિ યત્ ફલમ્||32||

'ન ચિરાત્ રાવણં સંખ્યે યો વધિષ્યતિ વીર્યવાન્|
રોષપ્રમુક્તૈ રિષુભિઃ જ્વલદ્ભિરિવ પાવકૈઃ||33||

તેનાહં પ્રેષિતો દૂતઃ ત્વત્સકાશ મિહાગતઃ|
તદ્વિયોગેન દુઃખાર્તઃ સ ત્વાં કૌશલમબ્રવીત્||34||

લક્ષ્મણશ્ચ મહાતેજાઃ સુમિત્રાનંદવર્ધનઃ|
અભિવાદ્ય મહાબાહુઃ સ ત્વાં કૌશલમબ્રવીત્||35||

રામસ્ય ચ સખા દેવિ સુગ્રીવો નામ વાનરઃ|
રાજા વાનરમુખ્યાનાં સ ત્વાં કૌશલમબ્રવીત્ ||36||

'નિત્યં સ્મરતિ રામઃ ત્વાં સસુગ્રીવઃ સલક્ષ્મણઃ|
દિષ્ટ્યા જીવસિ વૈદેહી રાક્ષસીવશમાગતા||37||

ન ચિરાત્ દ્રક્ષ્યસે રામં લક્ષ્મણં ચ મહાબલમ્|
મધ્યે વાનર કોટીનાં સુગ્રીવં ચામિતૌજસમ્||38||

અહં સુગ્રીવ સચિવો હનુમાન્ નામ વાનરઃ|
પ્રવિષ્ઠો નગરીં લંકાં લંઘયિત્વા મહોદધિમ્||39||

કૃત્વા મૂર્થ્નિ પદન્યાસં રાવણસ્ય દુરાત્મનઃ|
ત્વાં દ્રષ્ટુ મુપયાતોઽહં સમાશ્રિત્ય પરાક્રમમ્||40||

'નાહ મસ્મિ તથા દેવી યથા મામ્ અવગચ્છસિ|
વિશંકા ત્યજતાં એષા શ્રદ્ધત્સ્વ વદતો મમ||41||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે ચતુસ્ત્રિંશસ્સર્ગઃ||

|| ઓમ્ તત્ સત્ ||
|| Om tat sat ||