||Sundarakanda ||

|| Sarga 34||(Slokas in Kannada)

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ತಸ್ಯಾತ್ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಹರಿಯೂಧಪಃ|
ದುಃಖಾ ದುಃಖಾಭಿಭೂತಾಯಾಃ ಸಾಂತ್ವ ಮುತ್ತರ ಮಬ್ರವೀತ್||1||

ಅಹಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸಂದೇಶಾತ್ ದೇವಿ ದೂತಸ್ತವಾಗತಃ|
ವೈದೇಹೀ ಕುಶಲೀ ರಾಮಃ ತ್ವಾಂ ಚ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್||2||

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಮಸ್ತ್ರಂ ವೇದಾಂಶ್ಚ ವೇದ ವೇದವಿದಾಂ ವರಃ|
ಸ ತ್ವಾ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ದೇವಿ ಕೌಶಲ ಮಬ್ರವೀತ್||3||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾ ಭರ್ತುಸ್ತೇઽನುಚರಃ ಪ್ರಿಯಃ|
ಕೃತವಾನ್ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಃ ಶಿರಸಾ ತೇ ಅಭಿವಾದನಮ್||4||

ಸಾ ತಯೋಃ ಕುಶಲಂ ದೇವೀ ನಿಶಮ್ಯ ನರಸಿಂಹಯೋಃ|
ಪ್ರೀತಿಸಂಹೃಷ್ಟ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಹನೂಮಂತಂ ಅಥಾಬ್ರವೀತ್||5||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಬತಗಾಥೇಯಂ ಲೌಕೀಕಿ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ|
ಏತಿ ಜೀವಿತಮಾನಂದೋ ನರಂ ವರ್ಷಶತಾದಪಿ||6||

ತಯಾ ಸಮಾಗತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀತಿರುತ್ಪಾದಿತಾದ್ಭುತಾ|
ಪರಸ್ಪರೇಣ ಚಾಲಾಪಂ ವಿಶ್ವಸ್ತೌತೌ ಪ್ರಚಕ್ರತುಃ||7||

ತಸ್ಯಾಃ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಹರಿಯೂಧಪಃ|
ಸೀತಾಯಾಃ ಶೋಕದೀನಾಯಾಃ ಸಮೀಪಮುಪಚಕ್ರಮೇ||8||

ಯಥಾ ಯಥಾ ಸಮೀಪಂ ಸ ಹನುಮಾನುಪಸರ್ಪತಿ|
ತಥಾ ತಥಾ ರಾವಣಂ ಸಾ ತಂ ಸೀತಾ ಪರಿಶಂಕತೇ||9||

ಅಹೋಧಿಗ್ದುಷ್ಕೃತ ಮಿದಂ ಕಥಿತಂ ಹಿ ಯ ದಸ್ಯ ಮೇ|
ರೂಪಾಂತರ ಮುಪಾಗಮ್ಯ ಸ ಏವಾಯಂ ಹಿ ರಾವಣಃ||10||

ತಾಮಶೋಕಸ್ಯ ಶಾಖಾಂ ಸಾ ವಿಮುಕ್ತ್ವಾ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ|
ತಸ್ಯಾ ಮೇ ವಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ಧರಣ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾವಿಶತ್||11||

ಹನುಮಾನಪಿ ದುಃಖಾರ್ತಾಂ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯಮೋಹಿತಾಮ್|
ಅವಂದತ ಮಹಾಬಾಹುಃ ತತಸ್ತಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||12||

ಸಾ ಚೈನಂ ಭಯವಿತ್ರಸ್ತಾ ಭೂಯೋ ನೈವಾಭ್ಯುದೈಕ್ಷತ|
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಂದಮಾನಂ ತು ಸೀತಾ ಶಶಿನಿಭಾನನಾ||13||

ಅಬ್ರವೀತ್ ದೀರ್ಘಮುಚ್ಛ್ವಸ್ಯ ವಾನರಂ ಮಧುರಸ್ವರಾ|
ಮಾಯಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಮಾಯಾವೀ ಯದಿ ತ್ವಂ ರಾವಣಃ ಸ್ವಯಮ್||14||

ಉತ್ಪಾದಯಸಿ ಮೇ ಭೂಯಃ ಸಂತಾಪಂ ತನ್ನಶೋಭನಮ್|
ಸ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರೂಪಂ ಯಃ ಪರಿವ್ರಾಜಕರೂಪಧೃತ್||15||

ಜನಸ್ಥಾನೇ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ತ್ವಂ ಸ ಏವಾಸಿ ರಾವಣಃ|
ಉಪವಾಸಕೃಶಾಂ ದೀನಾಂ ಕಾಮರೂಪ ನಿಶಾಚರ||16||

ಸಂತಾಪಯಸಿ ಮಾಂ ಭೂಯಃ ಸಂತಪ್ತಾಂ ತನ್ನಶೋಭನಮ್|
ಅಥವಾ ನೈತದೇವಂ ಹಿ ಯನ್ಮಯಾ ಪರಿಶಂಕಿತಮ್||17||

ಮನಸೋ ಹಿ ಮಮ ಪ್ರೀತಿರುತ್ಪನ್ನಾ ತವದರ್ಶನಾತ್|
ಯದಿ ರಾಮಸ್ಯ ದೂತಸ್ತ್ವಂ ಆಗತೋ ಭದ್ರಮಸ್ತುತೇ||18||

ಪೃಛ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮಕಥಾ ಹಿ ಮೇ|
ಗುಣಾನ್ ರಾಮಸ್ಯ ಕಥಯ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಮಮ ವಾನರ||19||

ಚಿತ್ತಂ ಹರಸಿ ಮೇ ಸೌಮ್ಯ ನದೀಕೂಲಂ ಯಥಾ ರಯಃ
ಅಹೋ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಸುಖತಾ ಯಾsಹಮೇವಂ ಚಿರಾಹೃತಾ||20||

ಪ್ರೇಷಿತಂ ನಾಮ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಾಘವೇಣ ವನೌಕಸಂ|
ಸ್ವಪ್ನೇઽಪಿ ಯದ್ಯಹಂ ವೀರಂ ರಾಘವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್||21||

ಪಶ್ಯೇಯಂ ನಾವಸೀದೇಯಂ ಸ್ವಪ್ನೋઽಸಿ ಮಮಮತ್ಸರೀ|
ನಾಹಂ ಸ್ವಪ್ನ ಮಹಂ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ವಾನರಮ್||22||

ನ ಶಕ್ಯೋઽಭ್ಯುದಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ಚಾಭ್ಯುದಯೋ ಮಮ|
'ಕಿನ್ನು ಸ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ತಮೋಹೋઽಯಂ ಭವೇದ್ವಾತಗತಿಸ್ತ್ವಿಯಮ್||23||

ಉನ್ಮಾದಜೋ ವಿಕಾರೋ ವಾ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾ|
ಅಥವಾ ನಾಯಮುನ್ಮಾದೋ ಮೋಹೋઽಪ್ಯುನ್ಮಾದಲಕ್ಷಣಃ||24||

ಸಂಬುಧ್ಯೇ ಚಾಹ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಇಮಂ ಚಾಪಿ ವನೌಕಸಮ್|
ಇತ್ಯೇವಂ ಬಹುಧಾ ಸೀತಾ ಸಂಪ್ರಧಾರ್ಯ ಬಲಾಬಲಮ್||25||

ರಕ್ಷಸಾಂ ಕಾಮರೂಪತ್ವಾನ್ ಮೇನೇ ತಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಮ್|
'ಏತಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ತದಾ ಕೃತ್ವಾ ಸೀತಾ ಸಾ ತನುಮಧ್ಯಮಾ||26||

ನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಜಹಾರಾsಥ ವಾನರಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ಸೀತಾಯಾಶ್ಚಿಂತಿತಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||27||

ಶ್ರೋತ್ರಾನುಕೂಲೈ ರ್ವಚನೈಃ ತದಾ ತಾಂ ಸಂಪ್ರಹರ್ಷಯತ್|
ಅದಿತ್ಯ ಇವ ತೇಜಸ್ವೀ ಲೋಕಕಾಂತಃ ಶಶೀ ಯಥಾ||28||

ರಾಜಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ಯಥಾ|
ವಿಕ್ರಮೇಣೋಪಪನ್ನಶ್ಚ ಯಥಾ ವಿಷ್ಣು ರ್ಮಹಾಯಶಾಃ||29||

ಸತ್ಯವಾದೀ ಮಥುರವಾಗ್ದೇವೋ ವಾಚಸ್ಪತಿ ರ್ಯಥಾ|
ರೂಪವಾನ್ ಸುಭಗಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕಂದರ್ಪ ಇವ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್||30||

ಸ್ಥಾನಕ್ರೋಥಃಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಲೋಕೇ ಮಹಾರಥಃ|
ಬಾಹುಚ್ಛಾಯಾ ಮವಷ್ಟಬ್ಧೋ ಯಸ್ಯ ಲೋಕೋ ಮಹಾತ್ಮನಃ||31||

ಅಪಕೃಷ್ಯಾಶ್ರಮಪದಾನ್ ಮೃಗರೂಪೇಣ ರಾಘವಂ|
ಶೂನ್ಯೇ ಯೇನಾಪನೀತಾಪಿ ತಸ್ಯ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಯತ್ ಫಲಮ್||32||

'ನ ಚಿರಾತ್ ರಾವಣಂ ಸಂಖ್ಯೇ ಯೋ ವಧಿಷ್ಯತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ರೋಷಪ್ರಮುಕ್ತೈ ರಿಷುಭಿಃ ಜ್ವಲದ್ಭಿರಿವ ಪಾವಕೈಃ||33||

ತೇನಾಹಂ ಪ್ರೇಷಿತೋ ದೂತಃ ತ್ವತ್ಸಕಾಶ ಮಿಹಾಗತಃ|
ತದ್ವಿಯೋಗೇನ ದುಃಖಾರ್ತಃ ಸ ತ್ವಾಂ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್||34||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದವರ್ಧನಃ|
ಅಭಿವಾದ್ಯ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸ ತ್ವಾಂ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್||35||

ರಾಮಸ್ಯ ಚ ಸಖಾ ದೇವಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ನಾಮ ವಾನರಃ|
ರಾಜಾ ವಾನರಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಸ ತ್ವಾಂ ಕೌಶಲಮಬ್ರವೀತ್ ||36||

'ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರತಿ ರಾಮಃ ತ್ವಾಂ ಸಸುಗ್ರೀವಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಜೀವಸಿ ವೈದೇಹೀ ರಾಕ್ಷಸೀವಶಮಾಗತಾ||37||

ನ ಚಿರಾತ್ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೇ ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಮಹಾಬಲಮ್|
ಮಧ್ಯೇ ವಾನರ ಕೋಟೀನಾಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಚಾಮಿತೌಜಸಮ್||38||

ಅಹಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವೋ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ವಾನರಃ|
ಪ್ರವಿಷ್ಠೋ ನಗರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಲಂಘಯಿತ್ವಾ ಮಹೋದಧಿಮ್||39||

ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಪದನ್ಯಾಸಂ ರಾವಣಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ|
ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟು ಮುಪಯಾತೋઽಹಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್||40||

'ನಾಹ ಮಸ್ಮಿ ತಥಾ ದೇವೀ ಯಥಾ ಮಾಮ್ ಅವಗಚ್ಛಸಿ|
ವಿಶಂಕಾ ತ್ಯಜತಾಂ ಏಷಾ ಶ್ರದ್ಧತ್ಸ್ವ ವದತೋ ಮಮ||41||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

|| Om tat sat ||