||Sundarakanda ||

|| Sarga 3||( Only Slokas in Devanagari) )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

સુનદરકઅણ્ડ.
અથ તૃતીય સર્ગઃ

શો|| સ લમ્બ શિખરે લમ્બે લમ્બતોયદ સન્નિભે|
સત્ત્વમાસ્થાય મેધાવી હનુમાન્મારુતાત્મજઃ||1||

નિશિ લઙ્કાં મહોસત્ત્વો વિવેશ કપિકુંજરઃ|
રમ્યકાનન તોયાઢ્યાં પુરીં રાવણપાલિતામ્||2||

શારદાંબુર પ્રખ્યૈઃ ભવનૈરુપશોભિતામ્|
સાગરોપમનિર્ઘોષાં સાગરાનિલસેવિતામ્||3||

સુપુષ્ઠબલસંપુષ્ઠાં યથૈવ વિટપાવતીમ્|
ચારુતોરણ નિર્યૂહાં પાણ્ડુરદ્વારતોરણામ્||4||

ભુજગાચરિતાં ગુપ્તાં શુભાં ભોગવતી મિવ|
તાં સવિદ્યુદ્ઘનાકીર્ણં જ્યોતિર્માર્ગનિષેવિતામ્||5||

મંદમારુત સંચારાં યથેંદ્રસ્ય અમરાવતીમ્|
શાતકુંભેન મહતા પ્રાકારેણાભિસંવૃતામ્||6||

કિંકિણીજાલઘોષાભિઃ પતાકાભિરલંકૃતામ્|
અસાદ્ય સહસા હૃષ્ટઃ પ્રાકારમભિપેદિવાન્||7||

વિસ્મયાવિષ્ઠહૃદયઃ પુરીમાલોક્ય સર્વતઃ|
જાંબૂનદમયૈર્દ્વારૈઃ વૈઢૂર્યકૃતવેદિકૈઃ ||8||

વજ્રસ્ફટિકમુક્તાભિઃ મણિકુટ્ટિમભૂષિતૈઃ|
તપ્તહાટકનિર્યૂહૈ રાજતામલપાણ્ડુરૈઃ||9||

વૈઢૂર્યકૃતસોપાનૈઃ સ્ફાટિકાંતર પાંસુભિઃ|
ચારુસંજવનોપેતૈઃ ખમિવોત્પતૈ શ્શુભૈઃ||10||

ક્રૌંચબર્હિણસંઘુષ્ઠૈઃ રાજહંસનિષેવિતૈઃ|
તૂર્યાભરણનિર્ઘોષૈઃ સર્વતઃ પ્રતિનાદિતામ્||11||

વસ્વૌકસારાપ્રતિમાં તાં વીક્ષ્ય નગરીં તતઃ |
ખમિવોત્પતિતું કામાં જહર્ષ હનુમાન્ કપિઃ||12||

તાં સમીક્ષ્ય પુરીમ્ રમ્યાં રાક્ષસાધિપતે શ્શુભામ્|
અનુત્તમાં વૃદ્ધિયુતાં ચિંતયામાસ વીર્યવાન્||13||

નેયમન્યેન નગરી શક્યા ધર્ષયિતું બલાત્ |
રક્ષિતા રાવણ બલૈઃ ઉદ્યતાયુધદારિભિઃ ||14||

કુમુદાઙ્ગદયોર્વાપિ સુષેણસ્ય મહાકપેઃ|
પ્રસિદ્ધેયં ભવેત્ ભૂમિઃ મૈન્દદ્વિવિદયો રપિ||15||

વિવસ્વત સ્તનૂજસ્ય હરેશ્ચ કુશપર્વણઃ|
ઋક્ષસ્ય કેતુમાલસ્ય મમ ચૈવ ગતિર્ભવેત્ ||16||

સમીક્ષ્યતુ મહાબાહૂ રાઘવસ્ય પરાક્રમમ્|
લક્ષ્મણસ્ય વિક્રાન્તં અભવત્પ્રીતિમાન્ કપિઃ||17||

તાં રત્ન વસનોપેતાં કોષ્ઠાગારાવતંસકામ્|
યંત્રાગારાસ્તનીમૃદ્ધાં પ્રમદામિવ ભૂષિતામ્||18||

તાં નષ્ઠતિમિરાં દીપ્તૈર્ભાસ્વરૈશ્ચ મહાગૃહૈઃ|
નગરીં રાક્ષસેંદ્રસ્ય સ દદર્શ મહાકપિઃ||19||

અથ સા હરિશાર્દૂલં પ્રવિશંતં મહાબલઃ|
નગરીસ્વેન રૂપેણ દદર્શ પવનાત્મજમ્||20||

સા તં હરિવરં દૃષ્ટ્વા લઙ્કારાવણપાલિતા|
સ્વયમેવોથ્થિતા તત્ર વિકૃતાનન દર્શના||21||

પુરસ્તાત્ કપિવર્યસ્ય વાયુસૂનોરતિષ્ઠત|
મુઞ્ચમાના મહાનાદં અબ્રવીત્ પવનાત્મજમ્||22||

કસ્ત્વં કેન ચ કાર્યેણ ઇહ પ્રાપ્તો વનાલય|
કથય સ્વેહ યત્તત્વં યાવત્પ્રાણાધરંતિ તે ||23||

ન શક્યં ખલ્વિયં લઙ્કા પ્રવેષ્ઠું વાનર ત્વયા |
રક્ષિતા રાવણ બલૈઃ અભિગુપ્તાસમંતતઃ||24||

અથ તામબ્રવીદ્વીરો હનુમાનગ્રતસ્થિતામ્|
કથયિષ્યામિ તે તત્ત્વં યન્માં ત્વં પરિપૃચ્છસિ||25||

કા ત્વં વિરૂપનયના પુરદ્વારે અવતિષ્ઠસિ|
કિમર્થં ચાપિ માં રુદ્દ્વા નિર્ભર્ત્સયસિ દારુણા||26||

હનુમાદ્વચનં શ્રુત્વા લઙ્કા સા કામરૂપિણી|
ઉવાચ વચનં ક્રુદ્ધા પરુષં પવનાત્મજમ્||27||

અહં રાક્ષસરાજસ્ય રાવણસ્ય મહાત્મનઃ|
અજ્ઞાપ્રતીક્ષા દુર્દર્ષા રક્ષામિ નગરીં ઇમામ્||28||

ન શક્યા મામવજ્ઞાય પ્રવેષ્ઠું નગરી ત્વયા|
અદ્ય પ્રાણૈઃ પરિત્યક્તઃ સ્વપ્સ્યસે નિહતો મયા||29||

અહં હિ નગરી લઙ્કા સ્વયમેવ પ્લવંગમ|
સર્વતઃ પરિરક્ષામિ હ્યેતત્તે કથિતં મયા||30||

લઙ્કાયા વચનં શ્રુત્વા હનુમાન્મારુતાત્મજઃ|
યત્નવાન્ સ હરિશ્રેષ્ઠઃ સ્થિતશ્શૈલ ઇવાપરઃ||31||

સ તાં સ્ત્રીરૂપ વિકૃતાં દૃષ્ટ્વા વાનરપુંગવઃ|
અબભાષેઽથ મેધાવી સત્ત્વવાન્ પ્લવગર્ષભઃ||32||

દ્રક્ષ્યામિ નગરીં લઙ્કાં સાટ્ટપ્રાકારતોરણામ્|
ઇત્યર્થમિહ સંપ્રાપ્તઃ પરં કૌતૂહલમ્ હિ મે ||33||

વવાન્યુપવનાનીહ લઙ્કાયાઃ કાનનાનિચ |
સર્વતો ગૃહમુખ્યાનિ દ્રષ્ટુમાગમનં હિ મે|| 34||

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા લઙ્કા સા કામરૂપિણી|
ભૂય એવ પુનર્વાક્યં બભાષે પરુષાક્ષરમ્||35||

મામનિર્જિત્ય દુર્બુદ્ધે રાક્ષસેશ્વરપાલિતામ્|
ન શક્યમદ્ય તે દ્રષ્ટું પુરીયં વાનરાધમા||36||

તતસ્સ કપિશાર્દૂલઃ તાં ઉવાચ નિશાચરીમ્|
દૃષ્ટ્વાપુરીં ઇમાં ભદ્રે પુનર્યાસ્યે યથાગતમ્||37||

તતઃ કૃત્વા મહાનાદં સાવૈ લઙ્કા ભયાવહં |
તલેન વાનરશ્રેષ્ઠં તાડયામાસ વેગિતા ||38||

તતસ્સ કપિશાર્દૂલો લઙ્કયા તાડિતો ભૃશમ્|
નનાદ સુ મહાનાદં વીર્યવાન્ પવનાત્મજઃ||39||

તતસ્સંવર્તયામાસ વામહસ્તસ્યસોઽઙ્ગુળીઃ|
મુષ્ઠિનાઽભિજઘાનૈનાં હનુમાન્ ક્રોધમૂર્ચ્છિતઃ||40||

સ્ત્રીચેતિ મન્યમાનેન નાતિ ક્રોધઃ સ્વયં કૃતઃ|
સા તુ તેન પ્રહારેણ વિહ્વલાઙ્ગી નિશાચરી||41||

પપાત સહસા ભુમૌ વિકૃતાનન દર્શના|
તતસ્તુ હનુમાન્ પ્રાજ્ઞસ્તાં દૃષ્ટ્વા વિનિપાતિતામ્||42||

કૃપાં ચકાર તેજસ્વી મન્યમાનઃ સ્ત્રિયમ્ તુ તામ્|
તતો વૈભૃશ સંવિગ્ના લઙ્કા સા ગદ્ગદાક્ષરમ્||43||

ઉવાચ ગર્વિતં વાક્યં હનૂમંતં પ્લવઙ્ગમમ્|
પ્રસીદ સુમહાબાહો ત્રાયસ્વ હરિસત્તમ||44||

સમયે સૌમ્ય તિષ્ઠંતિ સત્ત્વવંતો મહાબલાઃ|
અહં તુ નગરી લઙ્કા સ્વયમેવ પ્લવઙ્ગમ||45||

નિર્જિતાહં ત્વયા વીર વિક્રમેણ મહાબલ|
ઇદં તુ તથ્યં શૃણૂવૈ બ્રુવંત્યા હરીશ્વર||46||

સ્વયંભુવા પુરા દત્તં વરદાનં યથા મમ|
યદા ત્વાં વાનરઃ કશ્ચિત્ વિક્રમાત્ વશમાનયેત્||47||

તદા ત્વયા હિ વિજ્ઞેયં રક્ષસાં ભયમાગતમ્
સ હિ મે સમયઃ સૌમ્ય પ્રાપ્તોsદ્યતવદર્શનાત્||48||

સ્વયંભૂવિહિતઃ સત્યો ન તસ્યાસ્તિ વ્યતિક્રમઃ |
સીતાનિમિત્તં રાજ્ઞસ્તુ રાવણસ્ય દુરાત્મનઃ||49||

રક્ષસાં ચૈવ સર્વેષાં વિનાશઃ સમુપાગતઃ|
તત્પ્રવિશ્ય હરિશ્રેષ્ઠ પુરીં રાવણપાલિતામ્||50 ||
વિધત્સ્વસર્વ કાર્યાણિ યાનિ યાનીહ વાંચ્છસિ||51||

પ્રવિશ્ય શાપોપહતં હરીશ્વરઃ
શુભાં પુરીં રાક્ષસ મુખ્યપાલિતામ્|
યદૃચ્છયા ત્વં જનકાત્મજાં સતીમ્
વિમાર્ગ સર્વત્ર ગતો યથા સુખમ્||52||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે તૃતીય સ્સર્ગઃ||

|| om tat sat||