||Sundarakanda||

|| Sarga 22 ||

|| Meanings and Summary in English ||

Sanskrit Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| om tat sat||

Sundarakanda
Sarga 22

Though Sita spoke in the voice of a mother chiding a child , towards the end of her reply she warns Ravana. The warning is that he cannot avoid the arrows of Rama, where ever he might be, unless he seeks protection of Rama. That surely is a hit on the ego of Ravana. So in Sarga 22 we hear Ravana's threats and Sita's reply .That is followed by the orders of Ravana to the Rakshasa women guarding Sita.

We now go through the slokas of Sarga 22.

||Sloka 22.01||

ಸೀತಾಯಾವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪರುಷಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ|
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ತತಃ ಸೀತಾಂ ವಿಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಮ್||22.01||

ಸ|| ಸೀತಾಯಾಃ ತತ್ ಪರುಷಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಂ ಸೀತಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ವಿಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ||

||Sloka meanings||

ಸೀತಾಯಾಃ ತತ್ ಪರುಷಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ -
Hearing those unpleasant words of Sita
ತಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಂ ಸೀತಾಂ -
to that Sita of pleasant looks
ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ವಿಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ -
the king of Rakshasas replied thus

||Sloka summary||

"Hearing those unpleasant words of Sita, the king of Rakshasas replied Sita in unpleasant words."||22.01||

||Sloka 22.02||

ಯಥಾ ಯಥಾ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತಾ ವಶ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ತಥಾ ತಥಾ|
ಯಥಾ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಂ ವಕ್ತಾ ಪರಿಭೂತ ಸ್ತಥಾ ತಥಾ||22.02||

ಸ|| ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಯಥಾ ಯಥಾ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತಾ ತಥಾ ತಥಾ ವಶ್ಯಃ ಯಥಾ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಂ ವಕ್ತಾ ತಥಾ ತಥಾ ಪರಿಭೂತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

Tilaka Tika says- ಲೋಕೇ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತಾ ಪುಮಾನ್ ಯಥಾ ಯಥಾ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತಿ ತಥಾ ತಥಾ ತತ್ ಸಾನ್ತ್ವಾನುಸಾರೇಣ ಸ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ವಶ್ಯ ಇಷ್ಟೋ ಭವತಿ, ತ್ವತ್ಯಿ ತು ಯಥಾಽಹಂ ಪ್ರಿಯಂ ವಕ್ತಾಽಭೂವಂ ತಥಾ ತಥಾ ತ್ವಯಿ ಪರಿಭೂತ ಏವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಶೇಷಃ||

||Sloka meanings||

ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಯಥಾ ಯಥಾ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತಾ -
among the women more and more the passionate one is courteous
ತಥಾ ತಥಾ ವಶ್ಯಃ -
more and more he is in their control
ಯಥಾ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಂ ವಕ್ತಾ -
the more he speaks sweetly
ತಥಾ ತಥಾ ಪರಿಭೂತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ - more is he humiliated

||Sloka summary||

Among the women more and more the passionate one is courteous - more and more he is in their control; the more he speaks sweetly, the more he is humiliated. ||22.02||

||Sloka 22.03||

ಸನ್ನಿಯಮೇಚ್ಛತಿ ಮೇ ಕ್ರೋಥಂ ತ್ವಯಿ ಕಾಮಃ ಸಮುತ್ಥಿತಃ|
ದ್ರವತಽಮಾರ್ಗ ಮಾಸಾದ್ಯ ಹಯಾ ನಿವ ಸುಸಾರಥಿಃ ||22.03||

ಸ|| ತ್ವಯಿ ಸಮುತ್ಥಿಥಾ ಕಾಮಃ ಸುಸಾರಥಿಃ ಅಮಾರ್ಗಂ ಆಸಾದ್ಯ ದ್ರವತಃ ಹಯಾನಿವ ಮೇ ಕ್ರೋಧಂ ಸನ್ನಿಯಮೇಚ್ಛತಿ ||

||Sloka meanings||

ತ್ವಯಿ ಸಮುತ್ಥಿಥಾ ಕಾಮಃ -
the passion for you that has arisen (in me)
ಮೇ ಕ್ರೋಧಂ ಸನ್ನಿಯಮೇಚ್ಛತಿ -
has controlled my anger
(ಯಥಾ) ಸುಸಾರಥಿಃ -
like a good charioteer
ಅಮಾರ್ಗಂ ಆಸಾದ್ಯ ದ್ರವತಃ ಹಯಾನಿವ -
(controls) the horses that are running on a wrong path

||Sloka summary||

"The passion for you that has arisen in me has controlled my anger like a good charioteer controls the horses that are running on a wrong path". ||22.03||

So hearing those searing words of Sita, which are not music to Ravana, the king of Rakshasas starts his reply saying,

"ಯಥಾ ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಂವಕ್ತಾ
ಪರಿಭೂತಃ ತಥಾ ತಥಾ |"

Treating Sita's advice as a humiliation, he says that, "the more one speaks sweetly, the more one is humiliated". Saying that she is fit to be killed for the words she spoke, Ravana says , "That passion that has arisen me has controlled the anger, like a good charioteer controls the horses that are running on a wrong path". Ravana says, "For these reasons, Oh the best among women, though worthy of being killed and worthy of being put to shame, you will not be killed."

Lot of times we see both anger and desire follow the same path. Here the passion is keeping the anger under control, and Sita is protected.

||Sloka 22.04||

ವಾಮಃ ಕಾಮೋ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಿಲ ನಿಬಧ್ಯತೇ|
ಜನೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತ್ವನುಕ್ರೋಶ ಸ್ನೇಹಶ್ಚ ಕಿಲ ಜಾಯತೇ ||22.04||

ಸ|| ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾಮಃ ವಾಮಃ ಯಸ್ಮಿನ್ಜನೇ ನಿಬಧ್ಯತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಅನುಕ್ರೋಶಃ ಸ್ನೇಹಃ ಚ ಜಾಯತೇ ಕಿಲ||

||Sloka meanings||

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾಮಃ ವಾಮಃ -
among men the love is partial
ವಾಮಃ ಯಸ್ಮಿನ್ಜನೇ ನಿಬಧ್ಯತೇ -
those on whom this love is bound
ತಸ್ಮಿನ್ ಅನುಕ್ರೋಶಃ ಸ್ನೇಹಃ ಚ -
in those friendship and compassion too
ಜಾಯತೇ ಕಿಲ -
bound to be generated

||Sloka summary||

"Among men the love is partial and is bound it generate friendship and compassion (though they may be punishable)." ||22.04||

||Sloka 22.05||

ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಾಣಾನ್ ನ ತ್ವಾಂ ಘಾತಯಾಮಿ ವರಾನನೇ|
ವಧಾರ್ಹಾಂ ಅವಮಾನಾರ್ಹಾಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರವ್ರಜಿತೇ ರತಾಮ್||22.05||

ಸ|| ವರಾನನೇ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ವಧಾರ್ಹಂ ಅವಮಾನಾರ್ಹಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರವ್ರಜಿತೇ ರತಾಮ್ ತ್ವಾಂ ನ ಘಾತಯಾಮಿ ||

||Sloka meanings||

ವರಾನನೇ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ -
for these reasons O the best among women
ವಧಾರ್ಹಂ ಅವಮಾನಾರ್ಹಂ -
though worthy of being killed and worthy of being put to shame
ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರವ್ರಜಿತೇ ರತಾಮ್ ತ್ವಾಂ -
engaged in a pseudo ascetic life
ನ ಘಾತಯಾಮಿ - not killing you

||Sloka summary||

"For these reasons Oh the best among women! though worthy of being killed and worthy of being put to shame, you will not be killed

||Sloka 22.06||

ಪರುಷಾಣೀಹ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಬ್ರವೀಷಿ ಮಾಮ್|
ತೇಷು ತೇಷು ವಧೋಯುಕ್ತಃ ತವ ಮೈಥಿಲಿ ದಾರುಣಃ||22.06||

ಸ|| ಮೈಥಿಲಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಪರುಷಾಣೀಹ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಮಾಮ್ ಬ್ರವೀಷಿ ತೇಷು ತೇಷು ತವ ದಾರುಣಃ ವಧಃ ಯುಕ್ತಃ ||

||Sloka meanings||.

ಮೈಥಿಲಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ -
Maithili whatever
ಪರುಷಾಣೀಹ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಮಾಮ್ ಬ್ರವೀಷಿ -
angry words you have told me
ತೇಷು ತೇಷು ತವ ದಾರುಣಃ ವಧಃ ಯುಕ್ತಃ -
for those words you deserve to be killed

||Sloka summary||

"Maithili whatever angry words you have told me for those words you deserve to be killed'.

||Sloka 22.07||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾತು ವೈದೇಹೀಂ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ|
ಕ್ರೋಧಸಂರಮ್ಭ ಸಂಯುಕ್ತಃ ಸೀತಾಂ ಉತ್ತರಮಬ್ರವೀತ್ ||22.07||

ಸ|| ವೈದೇಹೀಂ ಸೀತಾಂ ಏವಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾತು ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ಕ್ರೋಧಸಂರಂಭ ಸಂಯುಕ್ತಃ ರಾವಣಃ ಉತ್ತರಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

||Sloka meanings||

ವೈದೇಹೀಂ ಸೀತಾಂ ಏವಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾತು -
having said this to Sita the daughter of Videha
ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ರಾವಣಃ -
Ravana the king of Rakshasa
ಕ್ರೋಧಸಂರಂಭ ಸಂಯುಕ್ತಃ -
stirred up with anger mixed with excitement.
ಉತ್ತರಂ ಅಬ್ರವೀತ್ - said in reply

||Sloka summary||

'Having said this to Sita the daughter of Videha, Ravana , the king of Rakshasa stirred up with anger mixed with excitement, said in reply." ||22.07||

||Sloka 22.08||

ದ್ವೌಮಾಸೌ ರಕ್ಷಿತವ್ಯೌ ಮೇ ಯೋಽವಧಿಸ್ತೇ ಮಯಾ ಕೃತಃ|
ತತ ಶ್ಶಯನಮಾರೋಹ ಮಮತ್ವಂ ವರವರ್ಣಿನೀ ||22.08||

ಸ|| ಮಯಾ ತೇ ಯಃ ಅವಧಿಃ ಕೃತಃ | ದ್ವೌ ಮಾಸೌ ಮೇ ರಕ್ಷಿತವ್ಯೌ ವರವರ್ಣಿನೀ ತತಃ ಮಮ ಶಯನಂ ಆರೋಹ ||

Tilaka Tika says - ಅವಧಿಃ 'ಮಾಸಾನ್ ದ್ವಾದಶ ಭಾಮಿನಿ', ಇತ್ಯಾಅರಣ್ಯಕಾಣ್ಡೋಕ್ತಃ ತನಮಧ್ಯೇ ದ್ವೌ ಮಾಸಃ ಅವಶಿಷ್ಟೌ ತೌ ಮಯಾ ರಕ್ಷಿಣೀಯೌ| ಯದ್ಯಪಿ ' ವರ್ತತೇ ದಶಮೋ ಮಾಸೋ ದ್ವೌ ತು ಶೇಷೋ ಪ್ಲವಙ್ಗಮ' ಇತಿ ಸೀತಾ ಅಪಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ |

||Sloka meanings||

ಮಯಾ ತೇ ಯಃ ಅವಧಿಃ ಕೃತಃ-
the deadline which was fixed by me for you.
ದ್ವೌ ಮಾಸೌ ಮೇ ರಕ್ಷಿತವ್ಯೌ-
you will be protected for two months
ವರವರ್ಣಿನೀ ತತಃ ಮಮ ಶಯನಂ ಆರೋಹ -
oh beautiful lady after that you will climb into my bed

||Sloka summary||

"Deadline has been fixed by me for you. you will be protected for two . oh beautiful lady after that you will climb into my bed months." ||22.08||

In Aranya kanda, Ravana has given Sita a one-year deadline. It means that ten months have elapsed. And only two more months are now left.

||Sloka 22.09||

ಊರ್ಧ್ವಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತು ಮಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಭರ್ತಾರಂ ಮಾ ಮನಿಚ್ಛತೀಮ್|
ಮಮ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾತರಾಶಾರ್ಥಂ ಆಲಭನ್ತೇ ಮಹಾನಸೇ ||22.09||

ಸ|| ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಮಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಾಂ ಭರ್ತಾರಮ್ ಅನಿಚ್ಛತೀಂ ತ್ವಾಂ ಮಮ ಪ್ರಾತರಾಶಾರ್ಥಂ ಮಹನಸೇ ಆಲಭಂತೇ||

||Sloka meanings||

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಮಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಊರ್ಧ್ವಂ -
beyond two months
ಮಾಂ ಭರ್ತಾರಮ್ ಅನಿಚ್ಛತೀಂ ತ್ವಾಂ -
if you do not wish to accept me as your husband
ಮಮ ಪ್ರಾತರಾಶಾರ್ಥಂ ಮಹನಸೇ ಆಲಭಂತೇ -
for my breakfast (you) will be cooked in the kitchen

||Sloka summary||

"Beyond two months if you do not wish to accept me as your husband for my breakfast (you) will be cooked in the kitchen ".||22.09||

||Sloka 22.10||

ತಾಂ ತರ್ಜ್ಯಮಾನಾಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರೇಣ ಜಾನಕೀಂ|
ದೇವಗನ್ಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ ವಿಷೇದುರ್ವಿಕೃತೇಕ್ಷಣಾಃ||22.10||

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇಣ ತರ್ಜ್ಯಮಾನಂ ತಾಂ ಜಾನಕೀಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ದೇವಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ ವಿಕೃತೇಕ್ಷಣಾಃ ವಿಷೇದುಃ ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇಣ ತರ್ಜ್ಯಮಾನಂ -
being threatened by the king of Rakshasas
ತಾಂ ಜಾನಕೀಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ - seeing that Janaki
ದೇವಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ - Deva and Gandharva women
ವಿಕೃತೇಕ್ಷಣಾಃ ವಿಷೇದುಃ - wept with distressed eyes

||Sloka summary||

"Seeing that Janaki who is being threatened by the king of Rakshasas, the Deva and Gandharva women wept with distressed eyes."

||Sloka 22.11||

ಓಷ್ಠಪ್ರಕಾರೈಃ ಅಪರಾ ವಕ್ತ್ರನೇತ್ರೈ ಸ್ತಥಾಽಪರೇ |
ಸೀತಾಂ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸುಸ್ತರ್ಜಿತಾಂ ತೇನ ರಕ್ಷಸಾ||22.11||

ಸ|| ತೇನ ರಕ್ಷಸಾ ತರ್ಜಿತಾಂ ತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಪರಾಂ ಔಷ್ಟಪ್ರಕಾರೈಃ ತಥಾ ಅಪರಾಃ ವಕ್ತ್ರನೇತ್ರೈಃ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸುಃ ||

||Sloka meanings||

ತೇನ ರಕ್ಷಸಾ ತರ್ಜಿತಾಂ ತಾಂ ಸೀತಾಂ -
that Sita being threatened by that Rakshasa
ಅಪರಾಂ ಔಷ್ಟಪ್ರಕಾರೈಃ -
some by movement of lips
ತಥಾ ಅಪರಾಃ ವಕ್ತ್ರನೇತ್ರೈಃ -
yet others with movement of eyes and faces
ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸುಃ - consoled

||Sloka summary||

"That Sita being threatened by that Rakshasa, was consoled by the others with movement of lips and yet others with movement of eyes and faces." ||22.11||

||Sloka 22.12||

ತಾಭಿರಾಶ್ವಾಸಿತಾ ಸೀತಾ ರಾವಣಮ್ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಮ್|
ಉವಾಚಾತ್ಮಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ವೃತ್ತ ಶೌಣ್ಡೀರ್ಯ ಗರ್ವಿತಮ್|| 22.12||

ಸ|| ತಾಭಿಃ ಆಶ್ವಾಸಿತಾ ಸೀತಾ ವೃತ್ತಶೌಂಡೀರ್ಯ ಗರ್ವಿತಂ ಆತ್ಮಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಂ ರಾವಣಮ್ ಉವಾಚ||

||Sloka meanings||

ತಾಭಿಃ ಆಶ್ವಾಸಿತಾ ಸೀತಾ - thus consoled Sita
ವೃತ್ತಶೌಂಡೀರ್ಯ ಗರ್ವಿತಂ -
proud of the power of her virtues
ಆತ್ಮಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ -
said the following lines in her defense
ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಂ ರಾವಣಮ್ -
to Ravana the king of Rakshasas

||Sloka summary||

"Thus consoled Sita, proud of the power of her virtues, said the following in her defense to Ravana the king of Rakshasas."

||Sloka 22.13||

ನೂನಂ ನತೇ ಜನಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಥಿತಃ|
ನಿವಾರಯತಿ ಯೋ ನ ತ್ವಾಮ್ ಕರ್ಮಣೋಽಸ್ಮಾತ್ ವಿಗರ್ಹಿತಾತ್ ||22.13||

ಸ|| ನಿಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಜನಃ ಯೋ ತ್ವಾಂ ಅಸ್ಮಾತ್ ವಿಗರ್ಹಿತಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ನಿವಾರಯತಿ ನ ಅಸ್ತಿ ನೂನಂ ||

||Sloka meanings||

ನಿಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಥಿತಃ -
those who are interested in your welfare
ತ್ವಾಂ ಅಸ್ಮಾತ್ ವಿಗರ್ಹಿತಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ನಿವಾರಯತಿ -
who can prevent you from this despicable act?
ಕಶ್ಚಿತ್ ಜನಃ ಯೋ ನ ಅಸ್ತಿ ನೂನಂ -
such people are surely not there

||Sloka summary||

"Surely people who are interested in your welfare who can prevent you from this despicable act are surely not there." ||22.13||

||Sloka 22.14||

ಮಾಂ ಹಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ ಶಚೀಮಿವ ಶಚೀಪತೇಃ|
ತ್ವದನ್ಯಃ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನ್ಮನಸಾಽಪಿ ಕಃ||22.14||

ಸ|| ಶಚೀಪತೇಃ ಶಚೀಮಿವ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ ಮಾಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತ್ವದನ್ಯಃ ಕಃ ಮನಸಾದಪಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ ||

||Sloka meanings||

ಶಚೀಪತೇಃ ಶಚೀಮಿವ -
like Sachi, the wife of Indra
ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ ಮಾಂ -
me the righteous Ram's wife
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತ್ವದನ್ಯಃ -
In the three worlds there is no body other than you
ಕಃ ಮನಸಾದಪಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ -
who can even in his mind desire me?

||Sloka summary||

"In the three worlds there is no body other than you who can even in his mind desire me the righteous Ram's wife, who is pure like Sachi, the wife of Indra."

||Sloka 22.15||

ರಾಕ್ಷಸಾಧಮ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂ ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ|
ಉಕ್ತವಾನಪಿ ಯತ್ಪಾಪಂ ಕ್ವ ಗತ ಸ್ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ||22.15||

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸಾಧಮ ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂ ಯತ್ ಪಾಪಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಸಿ ತಸ್ಯ ಕ್ವ ಗತಃ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸಾಧಮ - Oh the lowest among Rakshasas
ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂ -
the wife of Rama who is of great brilliance
ಯತ್ ಪಾಪಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಸಿ -
for the sinful words you spoke
ತಸ್ಯ ಕ್ವ ಗತಃ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ -
what consequences you will bear

||Sloka summary||

"Oh the Lowest among Rakshasas, for the sinful words you spoke to the wife of Rama who is of great brilliance, where can you go to escape the consequences?" ||22.15||

||Sloka 22.16||

ಯಥಾ ದೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾತಙ್ಗಃ ಶಶ ಶ್ಚ ಸಹಿತೋ ವನೇ|
ತಥಾ ದ್ವಿರದವದ್ರಾಮಸ್ತ್ವಂ ನೀಚ ಶಶವತ್ ಸ್ಮೃತಃ||22.16||

ಸ|| ಯುಧಿ ಸದೃಶಃ ದೃಪ್ತಃ ಮಾತಂಗಃ ಶಶಃ ಚ ಯಥಾ , ತಥಾ ರಾಮಃ ದ್ವಿರವತ್ ತ್ವಂ ನೀಚಃ ಶಶವತ್ ಸ್ಮೃತಃ ||

||Sloka meanings||

ದೃಪ್ತಃ ಮಾತಂಗಃಯುಧಿ ಸದೃಶಃ-
Like an arrogant elephant in battle
ಶಶಃ ಚ ಯಥಾ - like the rabbit
ತಥಾ ರಾಮಃ ದ್ವಿರದವತ್ -
Rama is like the elephant
ತ್ವಂ ನೀಚಃ ಶಶವತ್ ಸ್ಮೃತಃ -
you will be remembered like a lowly rabbit

||Sloka summary||

" Similar to the battle of an arrogant elephant with a rabbit, you will be remembered like a lowly rabbit and Rama is like the elephant."||22.16||

||Sloka 22.17||

ಸ ತ್ವಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಾಥಂ ವೈ ಕ್ಷಿಪನ್ನಿಹನ ಲಜ್ಜಸೇ|
ಚಕ್ಷುಷೋರ್ವಿಷಯಂ ತಸ್ಯ ನ ತಾವ ದುಪಗಚ್ಛಸಿ ||22.17||

ಸ|| ಸಃ ತ್ವಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಾಥಂ ಕ್ಷಿಪನ್ ನ ಲಜ್ಜಸೇ ತಸ್ಯ ಚಕ್ಷೋರ್ವಿಷಯಂ ತಾವತ್ ನ ಉಪಗಚ್ಛಸಿ ||

||Sloka meanings||

ಸಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಾಥಂ -
that scion of Ikshavakus
ಕ್ಷಿಪನ್ ತ್ವಂ ನ ಲಜ್ಜಸೇ -
are you not ashamed to belittle him?
ತಸ್ಯ ಚಕ್ಷೋರ್ವಿಷಯಂ - in his sight
ತಾವತ್ ನ ಉಪಗಚ್ಛಸಿ -
you cannot present yourself

||Sloka summary||

"You should be ashamed of looking down upon that scion of Ikshavakus in whose sight you dare not walked." ||22.17||

||Sloka 22.18||

ಇಮೇ ತೇ ನಯನೇ ಕ್ರೂರೇ ವಿರೂಪೇ ಕೃಷ್ಣಪಿಙ್ಗಳೇ |
ಕ್ಷಿತೌ ನ ಪತಿತೇ ಕಸ್ಮಾನ್ಮಾಮನಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತಃ||22.18||

ಸ|| ಅನಾರ್ಯ ಮಾಮ್ ನಿರೀಕ್ಷತಃ ತೇ ಕೄರೇ ವಿರೂಪೇ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷೇ ಇಮೇ ನಯನೇ ಕಸ್ಮಾತ್ ನ ಪತಿತೇ ಕ್ಷಿತೌ||

||Sloka meanings||

ತೇ ಕೄರೇ ವಿರೂಪೇ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷೇ ನಯನೇ ಇಮೇ –
those cruel uncouth reddish-brown eyes of yours's
ಅನಾರ್ಯ ಮಾಮ್ ನಿರೀಕ್ಷತಃ -
seeing me, oh ignoble wretch,
ಕಸ್ಮಾತ್ ನ ಪತಿತೇ ಕ್ಷಿತೌ -
why are they not falling off on the ground?

||Sloka summary||

"Oh Dishonorable wretch, those dark brown eyes which are seeing me, why are they not falling off on the ground?.

||Sloka 22.19||

ತಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ ಸ್ನುಷಾಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ|
ಕಥಂ ವ್ಯಾಹರತೋ ಮಾಂ ತೇನ ಜಿಹ್ವಾ ವ್ಯವಸೀರ್ಯತೇ ||22.19||

ಸ|| ತಸ್ಯ ( ರಾಮಸ್ಯ) ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಸ್ನುಷಾ ಚ ಮಾಂ ವ್ಯಾಹರತೋ ತೇನ ಜಿಹ್ವಾ ಕಥಂ ನ ವ್ಯವಸೀರ್ಯತೇ |

||Sloka meanings||

ತಸ್ಯ ( ರಾಮಸ್ಯ) ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪತ್ನೀಂ -
the wife of that righteous one
ದಶರಥಸ್ಯ ಸ್ನುಷಾ ಚ -
the daughter in law of King Dasaratha
ಮಾಂ ವ್ಯಾಹರತೋ -
while you speak to me
ತೇನ ಜಿಹ್ವಾ ಕಥಂ ನ ವ್ಯವಸೀರ್ಯತೇ -
why does not your tongue not fall on the ground?

||Sloka summary||

"While you thus speak to me, the wife of that righteous one and the daughter in law of King Dasaratha, why does not your tongue not fall on the ground." ||22.19||

||Sloka 22.20||

ಅಸಂದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ತಪಸಶ್ಚಾನುಪಾಲನಾತ್|
ನ ತ್ವಾಂ ಕುರ್ಮಿ ದಶಗ್ರೀವ ಭಸ್ಮ ಭಸ್ಮಾರ್ಹ ತೇಜಸಾ ||22.20||

ಸ|| ಭಸ್ಮಾರ್ಹ ದಶಗ್ರೀವ ರಾಮಸ್ಯ ಅಸಂದೇಶಾತ್ ತಪಸಃ ಅನುಪಾಲನಾತ್ ತೇಜಸಾ ತ್ವಾಂ ಭಸ್ಮ ನಕುರ್ಮಿ||

||Sloka meanings||

ದಶಗ್ರೀವ ರಾಮಸ್ಯ ಅಸಂದೇಶಾತ್ -
oh Ten headed one ! for want of permission from Rama
ತಪಸಃ ಅನುಪಾಲನಾತ್ -
following the traditions of ascetic life
ಭಸ್ಮಾರ್ಹ ತ್ವಾಂ -
though you are fit to be destroyed
ತೇಜಸಾ ಭಸ್ಮ ನಕುರ್ಮಿ -
with my power not destroying you

||Sloka summary||

"Though you deserve to be turned into ashes , oh Ten headed one, for want of permission from Rama I am not turning you to ashes with my powers of penance." ||22.20||

Though she continues in an angry tone, Sita is a devout wife. She is an ascetic too. When she heard that Hanuma's tail was set on fire, saying "ಶೀತೋಭವತು ಹನುಮತಃ, she controlled the fire.

So why did she not simply say,"ದಗ್ಧೋಭವ ದಶಾನನಾ" and burn that Ravana down to ashes? Sita gives two reasons that saying,

"ಅಸನ್ದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ
ತಪಸಶ್ಚಾನುಪಾಲನಾತ್

She has not received the permission from Rama to do so. Secondly she is following the ascetic code.

The powers are gained through penance. Those are only for the purposes of going forward in the spiritual path. That is the ascetic code. If one uses the spiritual powers for other purposes, those powers get depleted correspondingly, and the spiritual journey gets extended. So she says, "ತಪಸಶ್ಚಾನುಪಾಲನಾತ್"

The other reason is
"ಅಸನ್ದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ"
No communication from Rama. Even though Ravana deserves to be turned into ashes (ಭಸ್ಮಾರ್ಹ !), even though Sita is capable of making Ravana into ashes ( ಭಸ್ಮೀಕರಣಾರ್ಹ !), Sita would not do anything because "ಅಸನ್ದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ". She would not be doing anything that is not appropriate for herself or Rama.

When Hanuma who could cross the ocean easily, offers to carry her back and unite her with Rama in a moment, Sita declines that offer insisting that there is only one appropriate way. That would be for Rama to come to Lanka defeat Ravana and take her back. Any other way would be inappropriate for Rama.

||Sloka 22.21||

ನಾಪಹರ್ತು ಮಹಂ ಶಕ್ಯಾ ತ್ವಯಾ ರಾಮಸ್ಯ ಧೀಮತಃ|
ವಿಧಿಸ್ತವ ವಧಾರ್ಧಾಯ ವಿಹಿತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||22.21||

ಸ|| ಧೀಮತಃ ರಾಮಸ್ಯ ಅಹಂ ತ್ವಯಾ ಅಪಹರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಾ | ತವ ವಧಾರ್ಧಾಯ ವಿಧಿಃ ಅತ್ರ ವಿಹಿತಃ ನ ಸಂಶಯಃ|||

Tilaka Tika says - ನೇತಿ| ತಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ತ್ವಯಾ ಅಪಹರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಾ| ಅಥಾಪಿ ಅಯಂ ವಿಧಿಃ ಅಪಹರಣ ರೂಪ ವಿಧಿಃ ತವ ವಧಾರ್ಥಾಯ ದೇವೇನ ವಿಹಿತಃ ಅತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ||

||Sloka meanings||

ಧೀಮತಃ ರಾಮಸ್ಯ -
of the wise one Rama
ಅಹಂ ತ್ವಯಾ ಅಪಹರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಾ -
I not possible to be stolen by you
ತವ ವಧಾರ್ಹಾಯ ವಿಧಿಃ for your death
ವಿಧಿಃ ಅತ್ರ ವಿಹಿತಃ ನ ಸಂಶಯಃ-
this fate has ordained , no doubt

||Sloka summary||

"You are not capable of stealing me from Rama. Fate has made it happen for your death only." ||22.21||

Here, Sita also says Ravana is in fact not capable of stealing her from Rama, and she adds, "ವಿಧಿಃ ತವ ವಧರ್ಥಾಯ ವಿಹಿತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ"|; "It is fate that made it happen to ensure your death , there is no doubt "; While Sita says this in her anger, that is also the truth. Rama was born to kill Ravana, abduction of Sita provided the cause.

||Sloka 22.22||

ಶೂರೇಣ ಧನದಭ್ರಾತ್ರಾ ಬಲೈ ಸ್ಸಮುದಿತೇನ ಚ|
ಅಪೋಹ್ಯಾ ರಾಮಂ ಕಸ್ಮಾದ್ಧಿ ದಾರಚೌರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಕೃತಮ್||22.22||

ಸ|| ಶೂರೇಣ ಧನದಭ್ರಾತ್ರಾ ಬಲೈಃ ಸಮುದಿತೇನ ಚ ತ್ವಯಾ ರಾಮಂ ಅಪೋಹ್ಯ ಕಸ್ಮಾತ್ ದಾರಚೌರ್ಯಂ ಕೃತಂ |

||Sloka meanings||

ಶೂರೇಣ ಧನದಭ್ರಾತ್ರಾ -
brother of Kubera in valor
ಬಲೈಃ ಸಮುದಿತೇನ ಚ -
endowed with forces
ರಾಮಂ ಅಪೋಹ್ಯ - tricking Rama
ತ್ವಯಾ ಕಸ್ಮಾತ್ ದಾರಚೌರ್ಯಂ ಕೃತಂ -
stealing of other's wife is done by you

||Sloka summary||

" Being a warrior brother of Kubera, and possessed of an army, stealing of other's wife is done by you tricking Rama.?

||Sloka 22.23||

ಸೀತಾಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ|
ವಿವೃತ್ಯ ನಯನೇ ಕ್ರೂರೇ ಜಾನಕೀ ಮನ್ವವೈಕ್ಷತ ||22.23||

ಸ|| ರಾವಣಃ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ಸೀತಾಯಾಃ ವಚನಮ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜಾನಕೀಂ ಕೄರೇ ವಿವೃತ್ಯನಯನೇ ಅನ್ವವೈಕ್ಷತ||

||Sloka meanings||

ರಾವಣಃ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ -
Ravana , the king of Rakshasas
ಸೀತಾಯಾಃ ವಚನಮ್ ಶ್ರುತ್ವಾ -
hearing those words of Sita
ಜಾನಕೀಂ ಕೄರೇ ವಿವೃತ್ಯನಯನೇ ಅನ್ವವೈಕ್ಷತ -
started looking at Janaki with cruel eyes

||Sloka summary||

"Ravana , the king of Rakshasas, hearing those words of Sita, started looking at Janaki with cruel eyes."||22.23||
.
||Sloka 22.24||

ನೀಲಜೀಮೂತ ಸಂಕಾಶೋ ಮಹಾಭುಜಶಿರೋಧರಃ|
ಸಿಂಹಸತ್ವಗತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೀಪ್ತಜಿಹ್ವಾಗ್ರಲೋಚನಃ ||22.24||

ಸ|| ನೀಲಜೀಮೂತ ಸಂಕಾಶಃ ಮಹಾಭುಜಶಿರೋಧರಃ ಸಿಂಹಸತ್ವಗತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೀಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಲೋಚನಃ |

||Sloka meanings||.

ನೀಲಜೀಮೂತ ಸಂಕಾಶಃ -
looking like mass of dark clouds
ಮಹಾಭುಜ ಶಿರೋಧರಃ -
with strong arms and neck
ಸಿಂಹಸತ್ವಗತಿಃ -
with the gait of a lion
ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೀಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಲೋಚನಃ -
he has blazing eyes and tongue

||Sloka summary||

"He was looking like mass of dark clouds, with strong arms and neck, with the gait of a lion , blazing eyes and tongue. "||22.24||

||Sloka 22.25||

ಚಲಾಗ್ರಮಕುಟಪ್ರಾಂಶುಃ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ|
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಃ ತಪ್ತಾಂಗದ ವಿಭೂಷಣಃ||22.25||

ಸ|| ಚಲಾಗ್ರಮಕುಟಪ್ರಾಂಶುಃ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ತತ್ಸಂಗದವಿಭೂಷಣಃ ||

||Sloka meanings||

ಚಲಾಗ್ರಮಕುಟಪ್ರಾಂಶುಃ -
with an unsteady crown on his tall head
ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ -
with wonderful garments and smeared with unguents
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ -
adorned with red flower garlands
ತತ್ಸಂಗದವಿಭೂಷಣಃ -
wearing shining ornamental armlets

||Sloka summary||

" With an unsteady crown on his tall head, with wonderful garments and smeared with unguents, adorned with red flower garlands, wearing shining ornamental armlets." ||22.25||

||Sloka 22.26||

ಶ್ರೋಣಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಮಹತಾ ಮೇಚಕೇನ ಸುಸಂವೃತಃ|
ಅಮೃತೋತ್ಪಾದನದ್ದೇನ ಭುಜಗೇನೈವ ಮನ್ದರಃ||22.26||

ಸ|| ಅಮೃತೋತ್ಪಾದನದ್ಧೇನ ಭುಜಗೇನ ಮನ್ದರಃ ಇವ ಮಹತಾ ಮೇಚಕೇನ ಶ್ರೋಣಿಸೂತ್ರೇಣ ಸುಸಂವೃತಃ||

||Sloka meanings||

ಅಮೃತೋತ್ಪಾದನದ್ಧೇನ -
at the time of the great churning for the nectar
ಭುಜಗೇನ ಮನ್ದರಃ ಇವ -
mount Mandara wrapped with black serpent
ಮಹತಾ ಮೇಚಕೇನ -
with black thread
ಶ್ರೋಣಿಸೂತ್ರೇಣ ಸುಸಂವೃತಃ -
wrapped around his waist

||Sloka summary||

With black thread around his waist he was like the mount Mandara wrapped with black serpent at the time of the great churning for the nectar

||Sloka 22.27||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ|
ಶುಶುಭೇಽಚಲಸಂಕಾಶಃ ಶೃಙ್ಗಾಭ್ಯಾಮಿವ ಮಂದರಃ||22.27||

ಸ|| ತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಮಂದರ ಇವ ಸಃ ಅಚಲಸಂಕಾಸಃ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ ಶುಶುಭೇ|| ||

||Sloka meanings||

ತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭುಜಾಭ್ಯಾಂ -
with his two long arms
ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಮಂದರ ಇವ -
like two mountain peaks of Mandara mountain
ಸಃ ಅಚಲಸಂಕಾಸಃ - he, who looked like a mountain
ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ ಶುಶುಭೇ -
the King of Rakshasas shone

||Sloka summary||

"The King of Rakshasas, looking like a mountain, shone like the mount Mandara with his two long arms shining like two mountain peaks." ||22.27||

||Sloka 22.28||

ತರುಣಾದಿತ್ಯವರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಕುಣ್ಡಲಾಭ್ಯಾಂ ವಿಭೂಷಿತಃ|
ರಕ್ತಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ಅಶೋಕಾಭ್ಯಾಂ ಇವಾಚಲಃ||22.28||

ಸ|| ತರುಣಾದಿತ್ಯ ವರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಕುಣ್ಡಲಾಭ್ಯಾಂ ವಿಭೂಷಿತಃ ರಕ್ತಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಭ್ಯಂ ಅಶೋಕಾಭ್ಯಾಂ ಅಚಲಃ ಇವ||

||Sloka meanings||

ತರುಣಾದಿತ್ಯ ವರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ -
of the color of the rising sun
ಕುಣ್ಡಲಾಭ್ಯಾಂ ವಿಭೂಷಿತಃ -
adorned with earrings
ರಕ್ತಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಭ್ಯಂ -
with red leaves and flowers
ಅಶೋಕಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಅಚಲಃ ಇವ -
like a mountain with Ashoka trees
(shone.)

||Sloka summary||

"Adorned with earrings of the color of the rising sun, he was looking like a mountain with Ashoka trees with red leaves and flowers." ||22.28||

||Sloka 22.29||

ಸಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪ್ರತಿಮೋ ವಸಂತ ಇವ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್|
ಶ್ಮಶಾನಚೈತ್ಯಪ್ರತಿಮೋ ಭೂಷಿತಽಪಿ ಭಯಂಕರಃ ||22.29||

ಸ|| ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪ್ರತಿಮಃ ಸಃ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ವಸಂತಃ ಇವ ಶ್ಮಶಾನಚೈತ್ಯಪ್ರತಿಮಃ ಭೂಷಿತಃ ಅಪಿ ಭಯಂಕರಃ ||

||Sloka meanings||

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪ್ರತಿಮಃ -
resembling a wish fulfilling tree
ಸಃ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ವಸಂತಃ ಇವ -
he was like the personification of spring season
ಶ್ಮಶಾನಚೈತ್ಯಪ್ರತಿಮಃ -
like a memorial on burial grounds
ಭೂಷಿತಃ ಅಪಿ ಭಯಂಕರಃ -
though well adorned he was fearsome.

||Sloka summary||

"Though resembling a wish fulfilling tree, like personification of spring season, he was fearsome like a memorial on burial grounds." ||22.29||

||Sloka 22.30||

ಅವೇಕ್ಷಮಾಣೋ ವೈದೇಹೀಂ ಕೋಪಸಂರಕ್ತ ಲೋಚನಃ|
ಉವಾಚ ರಾವಣಃ ಸೀತಾಂ ಭುಜಙ್ಗ ಇವ ನಿಶ್ಶ್ವಸನ್ ||22.30||

ಸ|| ಕೋಪಸಂರಕ್ತ ಲೋಚನಃ ರಾವಣಃ ವೈದೇಹೀಂ ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಭುಜಂಗ ಇವ ನಿಃಶ್ವಸನ್ ಸೀತಾಂ ಉವಾಚ||

||Sloka meanings||

ಕೋಪಸಂರಕ್ತ ಲೋಚನಃ -
with his eyes flashing red with anger
ರಾವಣಃ ವೈದೇಹೀಂ ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಃ -
Ravana looking at Vaidehi
ಭುಜಂಗ ಇವ ನಿಃಶ್ವಸನ್ -
breathing like the serpent king
ಸೀತಾಂ ಉವಾಚ - spoke to Sita thus

||Sloka summary||

"Looking at Vaidehi , with his eyes flashing red with anger and hissing like a serpent, Ravana spoke to Sita". ||22.30||

||Sloka 22.31||

ಅನಯೇನಾಭಿಸಂಪನ್ನಮ್ ಅರ್ಥಹೀನಂ ಅನುವ್ರತೇ|
ನಾಶಯಾ ಮ್ಯಹಮದ್ಯ ತ್ವಾಂ ಸೂರ್ಯಃ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಮಿವೌಜಸಾ||22.31||

ಸ|| ಅನಯೇನ ಅಭಿಸಂಪನ್ನಂ ಅರ್ಥ ಹೀನಂ ಅನುವ್ರತೇ ಅದ್ಯ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸೂರ್ಯ ಔಜಸಾಸನ್ಧ್ಯಾಮಿವ ನಾಶಯಾಮಿ ||

||Sloka meanings||

ಅನಯೇನ ಅಭಿಸಂಪನ್ನಂ -
endowed with a wrong vow
ಅರ್ಥ ಹೀನಂ ಅನುವ್ರತೇ -
following one without means
ಅದ್ಯ ಅಹಂ - now I will
ಸೂರ್ಯ ಔಜಸಾ ಸನ್ಧ್ಯಾಮಿವ -
like Sun destroys twilight with his luster
ತ್ವಾಂ ನಾಶಯಾಮಿ -
will destroy you

||Sloka summary||

"Sita, endowed with a wrong vow, following one without means, I am going to destroy you like the Sun destroys twilight with his luster." ||22.31||

||Sloka 22.32||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮೈಥಿಲೀಂ ರಾಜ ರಾವಣಃ ಶತ್ರು ರಾವಣಃ|
ಸಂದಿದೇಶ ತತಃ ಸರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸೀರ್ಘೋರದರ್ಶನಾಃ||22.32||

ಸ|| ರಾವಣಃ ರಾಜಾ ಶತ್ರುರಾವಣಃ ಮೈಥಿಲೀಂ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ತತಃ ಘೋರದರ್ಶನಾಃ ರಾಕ್ಷಸೀಃ ಸಂದಿದೇಶ||

||Sloka meanings||

ರಾವಣಃ ರಾಜಾ ಶತ್ರುರಾವಣಃ -
the king Ravana, who torments his enemies
ಮೈಥಿಲೀಂ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ -
having said this to Sita
ಘೋರದರ್ಶನಾಃ ರಾಕ್ಷಸೀಃ -
the fearsome looking Rakshasa women.
ತತಃ ಸಂದಿದೇಶ - then addressed

||Sloka summary||

"Having said this Ravana, the king, who torments his enemies, then addressed the fearsome looking Rakshasa women."||22.32||

||Sloka 22.33||

ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಕರ್ಣಾಂ ಚ ಕರ್ಣಪ್ರಾವರಣಂ ತಥಾ|
ಗೋಕರ್ಣೀಂ ಹಸ್ತಿಕರ್ಣೀಂ ಚ ಲಮ್ಬಕರ್ಣೀಂ ಅಕರ್ಣಿಕಾಮ್ ||22.33||

ಸ|| ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಕರ್ಣಾಂ ತಥಾ ಕರ್ಣಪ್ರಾವರಣಂ ಚ ಗೋಕರ್ಣೀಂ ಹಸ್ತಿಕರ್ಣೀಂ ಲಂಬಕರ್ಣೀಂ ಅಕರ್ಣಿಕಾಮ್ ಚ||

||Sloka meanings||

ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಕರ್ಣಾಂ -
with one eye, one ear
ತಥಾ ಕರ್ಣಪ್ರಾವರಣಂ ಚ -
with an ear that was spread all over
ಗೋಕರ್ಣೀಂ ಹಸ್ತಿಕರ್ಣೀಂ -
with ears of cow, ears of an elephant
ಲಂಬಕರ್ಣೀಂ ಅಕರ್ಣಿಕಾಮ್ ಚ -
with long ears and there are those without ears

||Sloka summary||

"Some Rakshasa women are with one eye, one ear. Some are with covered ears, ears of cow, ears of an elephant, long ears and there are those without ears". ||22.33||

||Sloka 22.34||

ಹಸ್ತಿ ಪಾದ್ಯಶ್ವಪಾದ್ಯೌ ಚ ಗೋಪಾದೀಂ ಪಾದಚೂಳಿಕಮ್|
ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಪಾದೀಂ ಚ ಪೃಥುಪಾದೀಂ ಅಪಾದಿಕಾಮ್ ||22.34||

ಸ|| ಹಸ್ತಿಪಾದ್ಯಃ ಅಶ್ವಪಾದ್ಯಃ ಗೋಪಾದೀಂ ಪಾದಚೂಳೀಕಾಂ ಚ ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಪಾದೀಂ ಪೃಥುಪಾದೀಂ ಅಪಾದಿಕಾಂ ಚ||

||Sloka meanings||

ಹಸ್ತಿಪಾದ್ಯಃ ಅಶ್ವಪಾದ್ಯಃ ಗೋಪಾದೀಂ-
with feet of an elephant, horse and cow
ಪಾದಚೂಳೀಕಾಂ ಚ -
with hair grown on the feet
ಏಕಾಕ್ಷೀಂ ಏಕಪಾದೀಂ -
with one eye, one leg
ಪೃಥುಪಾದೀಂ ಅಪಾದಿಕಾಂ ಚ -
with many feet, and without feet too

||Sloka summary||

"They have feet of an elephant, horse, or cow. Some of them have hair grown on the feet. Some are with one eye, one leg, many feet, and without feet too."||22.34||

||Sloka 22.35||

ಅತಿಮಾತ್ರ ಶಿರೋ ಗ್ರೀವಾಂ ಅತಿಮಾತ್ರ ಕುಚೋದರೀಮ್|
ಅತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಂ ಚ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಂ ಅಜಿಹ್ವಿಕಾಮ್ ||22.35||
ಅನಾಶಿಕಾಂ ಸಿಂಹಮುಖೀಂ ಗೋಮುಖೀಂ ಸೂಕರೀಮುಖೀಮ್|

ಸ|| ಅತಿಮಾತ್ರ ಶಿರೋಗ್ರೀವಾಂ ಅತಿಮಾತ್ರ ಕುಚೋದರೀಂ ಅತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಂ ಚ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಂ ಅಜಿಹ್ವಿಕಾಂ ಚ ಅನಾಸಿಕಾಂ ಸಿಂಹಮುಖೀಂ ಗೋಮುಖೀಂ ಸೂಕರೀಮುಖೀಂ ಚ|

||Sloka meanings||

ಅತಿಮಾತ್ರ ಶಿರೋಗ್ರೀವಾಂ -
with huge neck and head
ಅತಿಮಾತ್ರ ಕುಚೋದರೀಂ -
with large breasts and belly
ಅತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಂ ಚ -
with large eyes
ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಂ ಅಜಿಹ್ವಿಕಾಂ ಚ -
with long tongue, without tongue too
ಅನಾಸಿಕಾಂ ಸಿಂಹಮುಖೀಂ -
without nose, with the face of a lion
ಗೋಮುಖೀಂ ಸೂಕರೀಮುಖೀಂ ಚ -
with the face of a cow and boar too

||Sloka summary||

"Some are with huge neck and head, with large breasts and belly. Some are with large eyes, long tongue, without tongue too. Some are without nose, with the face of a lion, with the face of a cow and boar too." ||22.35||

||Sloka 22.36||

ಯಥಾ ಮದ್ವಶಗಾ ಸೀತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಜಾನಕೀ ||22.36||
ತಥಾ ಕುರುತ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಸರ್ವಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಮೇತ್ಯ ಚ|

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಮೇತ್ಯ ಜಾನಕೀ ಸೀತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಯಥಾ ಮದ್ವಶಗಾ ಭವತಿ ತಥಾ ಕುರುತ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಮೇತ್ಯ -
Oh Rakshasa women all of you together quickly
ಜಾನಕೀ ಸೀತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ -
Janaki Sita quickly
ಯಥಾ ಮದ್ವಶಗಾ ಭವತಿ -
how she may come under my spell
ತಥಾ ಕುರುತ - that way you act

||Sloka summary||

"Oh Rakshasa women, quickly all of you together act in a way to make Sita to be under my control." ||22.36||

||Sloka 22.37||

ಪ್ರತಿಲೋಮಾನು ಲೋಮೈಶ್ಚ ಸಾಮದಾನಾದಿ ಭೇದನೈಃ ||22.37||
ಅವರ್ಜಯತ ವೈದೇಹೀಂ ದಣ್ಡಸ್ಯೋದ್ಯಮನೇನಚ|

ಸ|| ಪ್ರತಿಲೋಮಾನುಲೋಮೈಶ್ಚ ಸಾಮದಾನಾದಿಭೇದನೈಃ ದಣ್ಡಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಾನೇನ ವೈದೇಹೀಂ ಅವರ್ಜಯತ||

Govindaraja Tika says - ಪ್ರತಿಲೋಮಾನುಲೋಮೈಃ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಚರಣೈಃ|

||Sloka meanings||

ಪ್ರತಿಲೋಮಾನುಲೋಮೈಶ್ಚ -
adopting means favorable or contrary
ಸಾಮದಾನಾದಿಭೇದನೈಃ -
using the persuasion, gifts , confusion
ದಣ್ಡಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಾನೇನ -
or threat of force
ವೈದೇಹೀಂ ಅವರ್ಜಯತ -
win over Vaidehi

||Sloka summary||

"Adopting means favorable or contrary using the persuasion, gifts , confusion, or threats win over Vaidehi". ||22.37||

||Sloka 22.38||

ಇತಿ ಪ್ರತಿಸಮಾದಿಶ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರಃ ಪುನಃ ಪುನಃ||22.38||
ಕಾಮಮನ್ಯುಪರೀತಾತ್ಮಾ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯತರ್ಜಯತ್|

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಾಮಮನ್ಯುಪರೀತಾತ್ಮಾ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯತರ್ಜಯತ್ ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಃ ಕಾಮಮನ್ಯುಪರೀತಾತ್ಮಾ-
the king of Rakshasas burning with passion and anger
ಪುನಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಸಮಾಸಾದ್ಯ -
again repeated his orders
ಪುನಃ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯತರ್ಜಯತ್ -
and again threatened Sita

||Sloka summary||

"The king of Rakshasas burning with passion and anger thus ordering them again and again threatened Sita." ||22.38||

||Sloka 22.39||

ಉಪಗಮ್ಯ ತತಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ರಾಕ್ಷಸೀ ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನೀ||22.39||
ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ದಶಗ್ರೀವಂ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್|

ಸ|| ತತಃ ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ಶೀಘ್ರಂ ಉಪಗಮ್ಯ ದಶಗ್ರೀವಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

||Sloka meanings||

ತತಃ ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನೀ ರಾಕ್ಷಸೀ -
then a Rakshasa woman Dhyanamalini
ಶೀಘ್ರಂ ಉಪಗಮ್ಯ - quickly approached
ದಶಗ್ರೀವಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ -
embracing the ten headed one
ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್ -
said the following words

||Sloka summary||

"Then a Rakshasa woman Dhyanamalini quickly approached the ten headed one embracing him said the following words." ||22.39||

||Sloka 22.40||

ಮಯಾಕ್ರೀಡ ಮಹಾರಾಜ ಸೀತಯಾ ಕಿಂ ತವಾನಯಾ ||22.40||
ವಿವರ್ಣಯಾ ಕೃಪಣಯಾ ಮಾನುಷ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ|

ಸ|| ಮಹಾರಾಜ ಮಯಾ ಕ್ರೀಡ| ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ವಿವರ್ಣಯಾ ಕೃಪಣಯಾ ಮಾನುಷ್ಯಾ ಅನಯಾ ಸೀತಯಾ ತವ ಕಿಂ ||

||Sloka meanings||

ಮಹಾರಾಜ ಮಯಾ ಕ್ರೀಡ -
Oh King ! Play with me
ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ವಿವರ್ಣಯಾ -
Oh King of Rakshasas with this pale
ಅನಯಾ ಕೃಪಣಯಾ ಮಾನುಷ್ಯಾ -
this pitiable human being
ಸೀತಯಾ ತವ ಕಿಂ -
What have you to do with Sita?

||Sloka summary||

'Oh King ! Play with me. Oh King of Rakshasas! What have you to do with this pale, pitiable human being Sita?" ||22.40||

||Sloka 22.41||

ನೂನಂ ಅಸ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜ ನ ದಿವ್ಯಾನ್ ಭೋಗಸತ್ತಮಾನ್ ||22.41||
ವಿದದಧಾತ್ಯಮರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತವ ಬಾಹುಬಲಾರ್ಜಿತಾನ್|

ಸ|| ಮಹಾರಾಜ ಅಮರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತವ ಬಾಹುಬಲಾರ್ಜಿತಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ಭೋಗಸತ್ತಮಾನ್ ಅಸ್ಯಾಃ ನೂನಂ ನ ವಿದಧಾತಿ ||

||Sloka meanings||

ಮಹಾರಾಜ ಅಮರಶ್ರೇಷ್ಠಃ -
Oh Great King ! foremost among immortal
ತವ ಬಾಹುಬಲಾರ್ಜಿತಾನ್ -
won by the power of your arms
ದಿವ್ಯಾನ್ ಭೋಗಸತ್ತಮಾನ್ -
these celestial luxuries
ಅಸ್ಯಾಃ ನೂನಂ ನ ವಿದಧಾತಿ -
surely not to be destined for her

||Sloka summary||

"Oh Great King ! The immortal luxuries won by the power of your arms are not destined for her surely" ||22.41||.

||Sloka 22.42||

ಅಕಾಮಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ ಶರೀರಮುಪತಪ್ಯತೇ||22.42||
ಇಚ್ಛನ್ತೀಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿರ್ಭವತಿ ಶೋಭನಾ|

ಸ|| ಅಕಾಮಾಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ ಶರೀರಂ ಉಪತಪ್ಯತೇ ಇಚ್ಛಂತೀಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ ಶೋಭನಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಭವತಿ ||

||Sloka meanings||

ಅಕಾಮಾಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ -
loving one who does not reciprocate
ಶರೀರಂ ಉಪತಪ್ಯತೇ -
body only gets tormented
ಇಚ್ಛಂತೀಂ ಕಾಮಯಾನಸ್ಯ -
loving one who reciprocates
ಶೋಭನಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಭವತಿ -
enjoyable pleasure results

||Sloka summary||

"loving one who does not reciprocate, body only gets tormented. Loving one who reciprocates enjoyable pleasure results." ||22.42||

||Sloka 22.43||

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ತತೋ ಬಲೀ ||22.43||
ಪ್ರಹಸನ್ಮೇಘ ಸಙ್ಕಾಶೋ ರಾಕ್ಷಸಃ ಸ ನ್ಯವರ್ತತ|

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾ ಏವಮುಕ್ತಃ ಬಲೀ ಮೇಘಸಂಕಾಶಃ ಸಃ ರಾಕ್ಷಸಃ ತತಃ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪ್ರಹಸನ್ ನ್ಯವರ್ತತ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾ ಏವಮುಕ್ತಃ -
having been addressed thus
ಬಲೀ ಮೇಘಸಂಕಾಶಃ -
powerful one resembling a cloud
ಸಃ ರಾಕ್ಷಸಃ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಃ -
Rakshasa turned back
ತತಃ ಪ್ರಹಸನ್ ನ್ಯವರ್ತತ -
went away laughing heartily

||Sloka summary||

"Having been addressed thus, the powerful Rakshasa resembling a cloud turned away laughing heartily." ||22.43||

||Sloka 22.44||

ಪ್ರಸ್ಥಿತಃ ಸ ದಶಗ್ರೀವಃ ಕಂಪಯನ್ನಿವ ಮೇದಿನೀಮ್||22.44||
ಜ್ವಲದ್ಭಾಸ್ಕರವರ್ಣಾಭಾಂ ಪ್ರವಿವೇಶ ನಿವೇಶನಮ್|

ಸ|| ಸಃ ದಶಗ್ರೀವಃ ಮೇದಿನೀಂ ಕಂಪಯನ್ನಿವ ಪ್ರಸ್ಥಿತಃ ಜ್ವಲದಭಾಸ್ಕರವರ್ಣಾಭಮ್ ನಿವೇಶನಮ್ ಪ್ರವಿವೇಶ||

||Sloka meanings||

ಸಃ ದಶಗ್ರೀವಃ - that ten headed one
ಮೇದಿನೀಂ ಕಂಪಯನ್ನಿವ ಪ್ರಸ್ಥಿತಃ -
left as if shaking the earth
ಜ್ವಲದಭಾಸ್ಕರವರ್ಣಾಭಮ್ -
with the glow like that of the blazing mid-day Sun
ನಿವೇಶನಮ್ ಪ್ರವಿವೇಶ -
entered his residence

||Sloka summary||

"That ten headed one left as if shaking the earth, entered his residence with the glow like that of the blazing mid-day Sun." ||22.44||

||Sloka 22.45||

ದೇವಗನ್ಧರ್ವ ಕನ್ಯಾಶ್ಚ ನಾಗಕನ್ಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ|
ಪರಿವಾರ್ಯ ದಶಗ್ರೀವಂ ವಿವಿಶು ಸ್ತಂ ಗೃಹೋತ್ತಮಮ್ ||22.45||

ಸ|| ದೇವಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ ಚ ನಾಗಕನ್ಯಾಃ ಚ ಸರ್ವತಃ ದಶಗ್ರೀವಂ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಂ ಗೃಹೋತ್ತಮಂ ವಿವಿಶುಃ||

||Sloka meanings||.

ದೇವಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಃ ಚ ನಾಗಕನ್ಯಾಃ ಚ -
the daughters of Devas Gandharvas and Nagas
ಸರ್ವತಃ ದಶಗ್ರೀವಂ ಪರಿವಾರ್ಯ -
followed the ten headed one
ತಂ ಗೃಹೋತ್ತಮಂ ವಿವಿಶುಃ -
entered the best of palaces

||Sloka summary||

"The daughters of Devas Gandharvas and Nagas too followed the ten headed one and entered the best of palaces." ||22.45||

||Sloka 22.46||

ಸ ಮೈಥಿಲೀಂ ಧರ್ಮಪರಾಂ ಅವಸ್ಥಿತಾಮ್
ಪ್ರವೇಪಮಾನಾಂ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯ ರಾವಣಃ|
ವಿಹಾಯಸೀತಾಂ ಮದನೇನ ಮೋಹಿತಃ
ಸ್ವಮೇವ ವೇಶ್ಮ ಪ್ರವಿವೇಶ ಭಾಸ್ವರಮ್||22.46||

ಸ|| ಸಃ ರಾವಣಃ ಧರ್ಮಪರಾಂ ಅವಸ್ಥಿತಾಂ ಪ್ರವೇಪಮಾನಾಂ ಮೈಥಿಲೀಂ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯ ಸೀತಾಂ ವಿಹಾಯ ಮದನೇನ ಮೋಹಿತಃ ಭಾಸ್ವರಂ ಸ್ವಂ ವೇಶ್ಮೇವಪ್ರವಿವೇಶ||

||Sloka meanings||

ಧರ್ಮಪರಾಂ ಅವಸ್ಥಿತಾಂ -
one who is steadfast wedded to righteous conduct
ಪ್ರವೇಪಮಾನಾಂ ಮೈಥಿಲೀಂ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯ-
having derided Sita who is trembling with fear
ಮದನೇನ ಮೋಹಿತಃ ಸಃ ರಾವಣಃ -
that Ravana who is over powered with passion
ಸೀತಾಂ ವಿಹಾಯ - left Sita
ಭಾಸ್ವರಂ ಸ್ವಂ ವೇಶ್ಮೇವಪ್ರವಿವೇಶ -
entered his glittering mansion

||Sloka summary||

"Having derided Mythili who is steadfast wedded to righteous conduct, who is trembling with fear, that Ravana who is over powered with passion left Sita and he entered his glittering mansion." ||22.46||

Thus ends the 22nd Sarga of Sundarakanda

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಾವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||