||Sundarakanda||

|| Sarga 42 ||

|| Meanings and Summary in English ||

Sanskrit Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| om tat sat||

Sundarakanda
Sarga 42

At the end of Sarga forty-one, Hanuman decides on the course of action having successfully completed his first task of searching for Sita. The very careful Hanuman , who moved around in a small form so as to be not be detected while conducting his search, now decided on course of action to confront Ravana. Accordingly, he goes on a spree of destruction in the Ashoka grove, resulting in the sounds of birds in panic and the crackling sounds of trees being felled, thus alerting the Rakshasas. The Forty second Sarga opens with that scene.

This Sarga also has the famous victory chant of Hanuman, "ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋರಾಮೋ" - We will have more on that.

Now Slokas of Sarga 42

||Sloka 42.01||

ತತಃ ಪಕ್ಷಿ ನಿನಾದೇನ ವೃಕ್ಷಭಂಗಸ್ವನೇನ ಚ|
ಬಭೂವು ಸ್ತ್ರಾಸಸಂಭ್ರಾಂತಾಃ ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾನಿವಾಸಿನಃ||42.01||

ಸ|| ತತಃ ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾವಾಸಿನಃ ಪಕ್ಷಿ ನಿನಾದೇಣ ವೃಕ್ಷಭಂಗಸ್ವನೇನ ಚ ತ್ರಾಸ ಸಂಭ್ರಾಂತಾಃ ಬಭೂವುಃ||

Rama Tika says- ಪಕ್ಷಿನಿನಾದಾದಿನಾ ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾ ನಿವಾಸಿನಃ ತ್ರಾಸೇನ ಭಯೇನ ಸಂಭ್ರಾನ್ತಾಃ ಉದ್ವಿಗ್ನಚಿತ್ತಾಃ ಭಭೂವುಃ||

||Sloka meanings||

ತತಃ ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾವಾಸಿನಃ -
then all the residents of Lanka
ಪಕ್ಷಿ ನಿನಾದೇಣ -
with the sounds of the birds
ವೃಕ್ಷಭಂಗಸ್ವನೇನ ಚ -
with the cracking sounds of trees
ತ್ರಾಸ ಸಂಭ್ರಾಂತಾಃ ಬಭೂವುಃ -
became panicked

||Sloka summary||

"Then all the residents of Lanka became panicked hearing the sounds of the birds and the cracking sounds of trees. " ||42.01||

||Sloka 42.02||

ವಿದ್ರುತಾಶ್ಚ ಭಯತ್ರಸ್ತಾ ವಿನೇದುರ್ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಃ|
ರಕ್ಷಸಾಂ ಚ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಕ್ರೂರಾಣಿ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ||42.02||

ಸ|| ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಃ ವಿದ್ರುತಾಃ ಭಯತ್ರಾಸಾಃ ವಿನೇದುಃ | ರಕ್ಷಸಾಂ ಚ ಕ್ರೂರಾಣಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ||

||Sloka meanings||.

ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಃ ವಿದ್ರುತಾಃ -
beast and birds became scared ran helter skelter
ಭಯತ್ರಾಸಾಃ ವಿನೇದುಃ -
made screeching sounds in fear
ರಕ್ಷಸಾಂ ಚ - Rakshasas too
ಕ್ರೂರಾಣಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ -
saw fierce portends

||Sloka summary||

"The beast and birds became scared ran and flew away in different directions. The Rakshasas saw fierce portents." ||42.02||

||Sloka 42.03||

ತತೋ ಗತಾಯಾಂ ನಿದ್ರಾಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ವಿಕೃತಾನನಃ|
ತದ್ವನಂ ದದೃಶುರ್ಭಗ್ನಂ ತಂ ಚ ವೀರಂ ಮಹಾಕಪಿಮ್||42.03||

ಸ|| ತತಃ ವಿಕೃತಾನನಃ ರಕ್ಷಸ್ಯಃ ನಿದ್ರಾಯಾಂ ಗತಾಯಾಂ ತತ್ ಭಗ್ನಂ ವನಂ ವೀರಂ ಮಹಾಕಪಿಂ ಚ ದದ್ರುಶುಃ ||

||Sloka meanings||

ತತಃ ವಿಕೃತಾನನಃ ರಕ್ಷಸ್ಯಃ -
the Rakshasis with hideous faces
ನಿದ್ರಾಯಾಂ ಗತಾಯಾಂ -
awakened from sleep
ತತ್ ಭಗ್ನಂ ವನಂ -
the devastated grove
ವೀರಂ ಮಹಾಕಪಿಂ ಚ ದದ್ರುಶುಃ-
saw the heroic Vanara

||Sloka summary||

"Then the Rakshasis with hideous faces awakened from sleep saw the devastated grove and the heroic Vanara." ||42.03||

||Sloka 42.04||

ಸ ತಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ಮಹಾಬಲಃ|
ಚಕಾರ ಸುಮಹದ್ರೂಪಂ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಭಯಾವಹಮ್||42.04||

ಸ|| ಮಹಾಬಲಃ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಃ ಸಃ ತಾಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಭಯಾವಹಂ ಸುಮಹತ್ ರೂಪಂ ಚಕಾರ||

||Sloka meanings||

ಮಹಾಬಲಃ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಃ ಸಃ -
powerful mighty hero Hanuman
ತಾಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ - seeing them
ಸುಮಹತ್ ರೂಪಂ ಚಕಾರ -
assumed a very huge form
ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಭಯಾವಹಂ -
creating fear for Rakshasas

||Sloka summary||

"The powerful mighty hero Hanuman seeing the Rakshasas assumed a very huge form to create fear."||42.04||

So, Hanuman who moved around in a small form ( ವೃಷದಂಶಕಮಾತ್ರಃ), now assumed a very huge form to create fear among the enemies.

||Sloka 42.05||

ತತಸ್ತಂ ಗಿರಿ ಸಂಕಾಶಂ ಅತಿಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್|
ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ವಾನರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಪಚ್ಛುರ್ಜನಕಾತ್ಮಜಮ್||42.05||

ಸ|| ತತಃ ತಂ ಗಿರಿಸಂಕಾಶಂ ಅತಿಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಂ ವಾನರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ ಪ್ರಪಚ್ಛುಃ||

||Sloka meanings||

ತತಃ ವಾನರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ -
then seeing the Vanara
ತಂ ಗಿರಿಸಂಕಾಶಂ -
him, of the size of a mountain
ಅತಿಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಂ -
large bodied mighty Vanara
ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ ಪ್ರಪಚ್ಛುಃ -
Rakshasas asked the daughter of Janaka
||Sloka summary||

"Then seeing the large bodied mighty Vanara of the size of a mountain, the Rakshasas asked the daughter of Janaka." ||42.05||

||Sloka 42.06||

ಕೋಽಯಂ ಕಸ್ಯ ಕುತೋ ವಾಯಂ ಕಿನ್ನಿಮಿತ್ತಮಿಹಾಗತಃ|
ಕಥಂ ತ್ವಯಾ ಸಹಾನೇನ ಸಂವಾದಃ ಕೃತ ಇತ್ಯುತ ||42.06||

ಸ|| ಅಯಂ ಕಃ| ಕಸ್ಯ ಅಯಂ| ಕುತಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇಹ ಆಗತಃ| ತ್ವಯಾ ಸಃ ಅನೇನ ಸಂವಾದಃ ಕೃತಃ ಕಥಂ ಇತಿ||

Govindaraja says in his Tika - ಅಯಂ ಕಃ ಕಿಂ ನಾಮ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ತ್ವಯಾ ಸಃ ಸಂವಾದಃ ಕಥಂ ಕೃತಃ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷ್ವಾ ಕಥಯ , ನ ಚ ಸಂವಾದ ಸಮಯೇ ತಸಾಂ ನಿದ್ರಿತಾತ್ವೇನ ಸಂವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಭಾವಾತ್ ಕಥಂ ತದ್ವಿಷಯಕಃ ಪ್ರಶ್ನ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ ಸಂವಾದ ಸಮಯೇ ಕಿಂಚಿನ್ನಿದ್ರಾಪಗಮೇನ ಸೀತಾಮುಖಪ್ರಸಾದ ಹೇತುಕ ತತ್ಸಂಬಧ್ಯಾನುಮಾನೇನ ವಾ ತಜ್ಞ್ಜಾನ ಸಂಭವಾತ್||

||Sloka meanings||

ಅಯಂ ಕಃ -
who is this?
ಕಸ್ಯ ಅಯಂ -
whom did he belong to ?
ಕುತಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇಹ ಆಗತಃ -
where did he come from and for what purpose?
ತ್ವಯಾ ಸಃ ಅನೇನ ಸಂವಾದಃ ಕೃತಃ ಕಥಂ ಇತಿ -
what was the dialog with him?

||Sloka summary||

'Who is this. Whom did he belong to ? Where did he come from and for what purpose? What was the dialog with him?"||42.07||

Some commentators raised the question, of how did the Rakshasa women guarding Sita, who woke up from their slumber, hearing the noises of the birds and falling trees, know that Sita spoke to that Vanara. This was adequately commented upon by Govindaraja in his Tika and also in Rama Tika. Rakshasis, seeing the aura of peace present in Sita's face, on account of her having talked to Hanuma, gave rise to doubts in their minds and that is implied in their questions for Sita. This also fits in with Hanuman's description of Sita in the last Sloka of Sundarakanda, as having provided solace to the troubled mind of Sita.

||Sloka 42.07||

ಆಚಕ್ಷ್ವ ನೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಭೂತ್ತೇ ಸುಭಗೇ ಭಯಮ್|
ಸಂವಾದ ಮಸಿತಾಪಾಂಗೇ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಕೃತವಾನಯಮ್||42.07||

ಸ|| ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ನಃ ಆಚಕ್ಷ್ವ| ಸುಭಗೇ ತೇ ಭಯಂ ಮಾಭೂತ್ | ಅಸಿತಾಪಾಂಗೇ ಅಯಂ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಸಂವಾದಂ ಕೃತವಾನ್ ||

||Sloka meanings||

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ನಃ ಆಚಕ್ಷ್ವ -
o wide eyed Lady you may tell us
ಸುಭಗೇ ತೇ ಭಯಂ ಮಾಭೂತ್ -
o auspicious one let there be no fear
ಅಸಿತಾಪಾಂಗೇ ಅಯಂ ತ್ವಯಾ -
Oh dark eyed one with you
ಕಿಂ ಸಂವಾದಂ ಕೃತವಾನ್ -
what conversation did he have?

||Sloka summary||

"Oh Wide eyed Lady you may tell. Oh Auspicious one let there be no fear. Oh dark eyed one ! What conversation did he have with you"? ||42.07||

||Sloka 42.08||

ಅಥಾಬ್ರವೀನ್ ಮಹಾಸಾಧ್ವೀ ಸೀತಾ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ|
ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೀಮರೂಪಾಣಾಂ ವಿಜ್ಞಾನೇ ಮಮ ಕಾ ಗತಿಃ||42.08||

ಸ|| ಸೀತಾ ಮಹಾಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಅಬ್ರವೀನ್ | ಭೀಮರೂಪಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ವಿಜ್ಞಾನೇ ಗತಿಃ ಮಮ ಕಾ||

||Sloka meanings||

ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ ಮಹಾಸಾಧ್ವೀ -
Chaste lady of beautiful limbs
ಸೀತಾ ಅಬ್ರವೀನ್ - Sita spoke
ಭೀಮರೂಪಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಗತಿಃ-
the ways of fierce looking Rakshasas
ವಿಜ್ಞಾನೇ ಮಮ ಕಾ - How do I know?

||Sloka summary||

"Chaste Sita , a lady of beautiful limbs spoke. ' How do I know the fierce looking Rakshasas." ||42.08||

||Sloka 42.09||

ಯೂಯಮೇವಾಭಿಜಾನೀತ ಯೋಽಯಂ ಯದ್ವಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
ಅ ಹಿ ರೇವ ಹ್ಯಹೇಃ ಪಾದಾನ್ ವಿಜಾನಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ||42.09||

ಸ|| ಯೂಯಂ ಏವ ಅಭಿಜಾನೀತಾ ಅಯಂ ಯಃ ಯದ್ವಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ | ಅಹೇಃ ಪಾದಾನ್ ಅಹಿಃ ಏವ ವಿಜಾನಾತಿ | ಸಂಶಯಃ ನ ||

||Sloka meanings||

ಯೂಯಂ ಏವ ಅಭಿಜಾನೀತಾ -
only you know
ಅಯಂ ಯಃ ಯದ್ವಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ -
who he is, and what he is about?
ಅಹೇಃ ಪಾದಾನ್ ಅಹಿಃ ಏವ ವಿಜಾನಾತಿ -
serpent alone knows the movement of another serpent
ಸಂಶಯಃ ನ -
there is no doubt in that

||Sloka summary||

"Only you know who he is, and what he is about. A serpent alone knows the movement of another serpent."||42.09||

||Sloka 42.10||

ಅಹಮಪ್ಯಸ್ಯ ಭೀತಾಸ್ಮಿ ನೈನಂ ಜಾನಾಮಿ ಕೋನ್ವಯಮ್|
ವೇದ್ಮಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮೇವೈನ ಕಾಮರೂಪಿಣ ಮಾಗತಮ್||42.10||

ಸ||ಅಹಂ ಅಪಿ ಅಸ್ಯ ಭೀತಾ ಅಸ್ಮಿ| ಏನಂ ಕೋ ನು ಅಯಂ ನ ಜಾನಾಮಿ | ಏನಂ ಆಗತಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಏವ ವೇದ್ಮಿ||

Govindaraja says in his Tika- ನೈನಂ ಜಾನಾಮೀತಿ| ವಿವಾಹಕಾಲೇ ರತಿಸಂಪ್ರಯೋಗೇ ಪ್ರಾಣತ್ಯಯೇ ಸರ್ವಧನಾಪಹತ್ರೇ| ಮಿತ್ರಸ್ಯಚಾಽರ್ಥೇಪಿ ಅನೃತಂ ವದೇಯುಃ ಪಂಚಾನೃತಾನ್ಯಾಹು ಅಪಾತಕಾನಿ |ಇತಿ ಸ್ಮರಾಣಾದಸತ್ಯೋಕ್ತಿಃ

||Sloka meanings||

ಅಹಂ ಅಪಿ ಅಸ್ಯ ಭೀತಾ ಅಸ್ಮಿ-
I am also scared of him
ಏನಂ ಕೋ ನು ಅಯಂ ನ ಜಾನಾಮಿ -
I do not know who he is
ಏನಂ ಆಗತಂ -
the one who has come
ಕಾಮರೂಪಿಣಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಏವ ವೇದ್ಮಿ -
I think is a Rakshasa who can assume any form

||Sloka summary||

"I am also scared of him. I do not know who he is. I think the one who has come is Rakshasa who can assume any form".||42.10||

Here, Sita does not tell the truth. Hanuma has come to find her and protect her. If she were to tell the truth, the Rakshasas may capture him and hurt him. Not telling truth is a sin too. Thinking that protecting Hanuma is more important, and thinking that she can bear the sin of telling a lie, Sita decides not to tell the truth.

Hanuma is the Teacher. Sita is the disciple. To protect the teacher, the disciple may tell a lie. Disciple ought to be ever ready to protect the teacher. Following that dictum Sita tells a lie.

In Ramayana we see such an incident on one other occasions. When Rama leaves for forest along with Sita and Lakshmana on a chariot, Dasaratha calls out Sumantra, the charioteer, to stop. Rama tells Sumantra to proceed. Rama also tells Sumantra that he can inform the King, that he did not hear the king's directions. Rama, 'the best of men' spoken of by Narada, tells Sumantra to lie. This leads one to question, why did Rama do that?

If Dasaratha with his powers stops Rama from going to forest, then Dasaratha would be committing the sin of not keeping his word. Dasaratha's order to Sumantra was out of his love for his son. But that clearly makes him default on his moral duty. Rama realizes that. In the event of a father defaulting on his "duty", it is the duty of the son to uphold "that duty". King Dasaratha is his father. King is the ruler of the country. King cannot be defaulting on his duty. To keep the king from defaulting, the minister or the son may tell a lie.

The same message is seen in Kathopanishad. Nachiketa sees his father giving away barren cows. He realizes that such gifts will not lead his father to a world of merit. So Nachiketa asks his father to whom will he be given away. The pestered father, being busy in giving away, says "to Yama" Once Nachiketa gets ready to go to Yama, his father realizes his mistake and tries to backtrack. But Nachiketa would not let his father back track. Convincing his father, he proceeds to Yama loka.

So, to stop a father from committing a sin is son's duty. Rama telling Sumantra not to stop is thus proper. Sita telling a lie to protect Hanuma too is thus proper.

Govindaraja says the following in his Tika - ನೈನಂ ಜಾನಾಮೀತಿ| ವಿವಾಹಕಾಲೇ ರತಿಸಂಪ್ರಯೋಗೇ ಪ್ರಾಣತ್ಯಯೇ ಸರ್ವಧನಾಪಹರೇ | ಮಿತ್ರಸ್ಯಚಾಽರ್ಥೇಪಿ ಅನೃತಂ ವದೇಯುಃ ಪಂಚಾನೃತಾನ್ಯಾಹು ಅಪಾತಕಾನಿ |ಇತಿ ಸ್ಮರಾಣಾದಸತ್ಯೋಕ್ತಿಃ || At the time of marriage, danger to life, at the time of wealth being stolen away, for friends under those circumstance lie may be told and will not result in a sin.

Applacharyulugaru has another thought on this.

Sita said - "ಅ ಹಿ ರೇವ ಹ್ಯಹೇಃ ಪಾದಾನ್ ವಿಜಾನಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ"||9|| ; Here the word ಅಹಿ has two meanings. One is snake and the other is internal enemy. Rakshasa women are the internal enemies of Sita. Hanuma is the internal enemy of the Rakshasa women. The sentence will read as Sita saying, Rakshasa women (her enemies) only will know the footsteps of the destroyer of the grove (Hanuma) who is their enemy. In that interpretation there is no lie!

||Sloka 42.11||

ವೈದೇಹ್ಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಕ್ಷ್ಯಸ್ಯೋ ವಿದ್ರುತಾ ದಿಶಃ|
ಸ್ಥಿತಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಗತಾಃ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ರಾವಣಾಯ ನಿವೇದಿತುಮ್||42.11||

ಸ|| ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ದಿಶಃ ವಿದ್ರುತಾಃ | ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಸ್ಥಿತಃ | ಕಾಶ್ಚಿತ್ ರಾವಣಾಯ ನಿವೇದಿತುಂ ಗತಾಃ||

||Sloka meanings||

ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ -
hearing those words of Sita
ಕಾಶ್ಚಿತ್ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ದಿಶಃ ವಿದ್ರುತಾಃ-
some Rakshasas ran in all directions
ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಸ್ಥಿತಃ -
some stayed there.
ಕಾಶ್ಚಿತ್ ರಾವಣಾಯ ನಿವೇದಿತುಂ ಗತಾಃ -
some went to inform Ravana

||Sloka summary||

"Hearing those words of Sita some Rakshasas ran in all directions. Some stayed there. Some went to inform Ravana"||42.11||

||Sloka 42.12||

ರಾವಣಸ್ಯ ಸಮೀಪೇತು ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ವಿಕೃತಾನನಾಃ|
ವಿರೂಪಂ ವಾನರಂ ಭೀಮ ಮಾಖ್ಯಾತು ಮುಪಚಕ್ರಮುಃ||42.12||

ಸ|| ವಿಕೃತಾನನಃ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ರಾವಣಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ವಿರೂಪಂ ಭೀಮಂ ವಾನರಂ ಆಖ್ಯಾತುಂ ಉಪವಕ್ರಮುಃ||

||Sloka meanings||

ವಿಕೃತಾನನಃ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ -
hideous looking Rakshasas
ರಾವಣಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ -
having gone near Ravana
ವಿರೂಪಂ ಭೀಮಂ ವಾನರಂ -
about the fierce looking Vanara
ಆಖ್ಯಾತುಂ ಉಪವಕ್ರಮುಃ -
started to tell

||Sloka summary||

"The hideous looking Rakshasas having gone to Ravana, started to tell him about the fierce looking Vanara."||42.12||

||Sloka 42.13||

ಅಶೋಕವನಿಕಾಮಧ್ಯೇ ರಾಜನ್ ಭೀಮವಪುಃ ಕಪಿಃ|
ಸೀತಯಾ ಕೃತಸಂವಾದಃ ತಿಷ್ಠತ್ಯಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ||42.13||

ಸ|| ರಾಜನ್ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ಭೀಮಃ ಕಪಿಃ ಸೀತಾಯಾ ಕೃತಸಂವಾದಃ ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಟತಿ||

||Sloka meanings||

ರಾಜನ್ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ -
o king, a very powerful
ಭೀಮಃ ಕಪಿಃ - fierce looking Vanara
ಸೀತಾಯಾ ಕೃತಸಂವಾದಃ -
having had a dialog with Sita
ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಟತಿ -
standing in the middle of the Ashoka grove

||Sloka summary||

"Oh King ! A very powerful fierce looking Vanara , having had a dialog with Sita is standing in the middle of the Ashoka grove." ||42.13||

||Sloka 42.14||

ನ ಚ ತಂ ಜಾನಕೀ ಸೀತಾ ಹರಿಂ ಹರಿಣಲೋಚನಾ|
ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಪೃಷ್ಠಾ ನಿವೇದಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ||42.14||

ಸ|| ಸೀತಾ ಹರಿಣಲೋಚನಾ ಜಾನಕೀ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಬಹುಧಾ ಪೃಷ್ಠಾ ತಂ ನಿವೇದಯಿತುಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ ||

||Sloka meanings||

ಸೀತಾ ಹರಿಣಲೋಚನಾ ಜಾನಕೀ -
Sita, with eyes like that of a deer
ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಬಹುಧಾ ಪೃಷ್ಠಾ -
asked in many ways by us is
ತಂ ನಿವೇದಯಿತುಂ ನ ಇಚ್ಛತಿ -
not willing to talk about him

||Sloka summary||

"Sita, whose eyes are like that of a deer, asked in many ways by us is not willing to disclose." ||42.14||

||Sloka 42.15||

ವಾಸವಸ್ಯ ಭವೇದ್ದೂತೋ ದೂತೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ಯ ವಾ|
ಪ್ರೇಷಿತೋ ವಾಪಿ ರಾಮೇಣ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಕಾಂಕ್ಷಯಾ||42.15||

ಸ|| ವಾಸವಸ್ಯ ದೂತೋ ಭವೇತ್ | ವಾ ವೈಶ್ರವಣಸ್ಯ ದೂತಃ | ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ ರಾಮೇಣ ಪ್ರೇಷಿತಃ ಅಪಿ ವಾ ಭವೇತ್ ||

||ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಮುಲು||

ವಾಸವಸ್ಯ ದೂತೋ ಭವೇತ್ -
maybe he is the messenger of Indra
ವಾ ವೈಶ್ರವಣಸ್ಯ ದೂತಃ -
or the messenger of Vaisravana
ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ -
desirous of knowing Sita
ರಾಮೇಣ ಪ್ರೇಷಿತಃ ಅಪಿ ವಾ ಭವೇತ್ -
may have been sent by Rama

||Sloka summary||

"Maybe he is the messenger of Indra or the messenger of Vaisravana. Or he may have been sent by Rama in search of Sita." ||42.15||

||Sloka 42.16||

ತೇನ ತ್ವದ್ಭುತರೂಪೇಣ ಯತ್ತತ್ತವ ಮನೋಹರಮ್|
ನಾನಾಮೃಗಗಣಾಕೀರ್ಣಮ್ ಪ್ರಮೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಮದಾವನಮ್||42.16||

ಸ|| ಅದ್ಭುತರೂಪೇಣ ತೇನ ಮನೋಹರಂ ನಾನಾಮೃಗಾಕೀರ್ಣಂ ಯತ್ ತವ ಪ್ರಮದಾವನಂ ಪ್ರಮೃಷ್ಟಂ ||

||Sloka meanings||

ಅದ್ಭುತರೂಪೇಣ ತೇನ -
by that fierce looking Vanara
ಯತ್ ತವ ಪ್ರಮದಾವನಂ-
that which is your pleasure garden
ಮನೋಹರಂ ನಾನಾಮೃಗಾಕೀರ್ಣಂ -
beautiful with many varieties of trees and animals
ಪ್ರಮೃಷ್ಟಂ - destroyed

||Sloka summary||

"By that fierce looking Vanara, that beautiful pleasure garden of yours with many varieties of trees and animals, was destroyed."||42.16||

||Sloka 42.17||

ನ ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿದುದ್ದೇಶೋ ಯಸ್ತೇನ ನ ವಿನಾಶಿತಃ|
ಯತ್ರಾ ಸಾ ಜಾನಕೀ ಸೀತಾ ಸ ತೇನ ನ ವಿನಾಶಿತಃ||42.17||

ಸ|| ತೇನ ಯಃ ನ ವಿನಾಶಿತಃ ಉದ್ದೇಶಃ ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ | ಯತ್ರ ಸಾ ಜಾನಕೀ (ಸ್ಥಿತಃ) ಸಃ ತೇನ ನವಿನಾಶಿತಃ||

||Sloka meanings||

ತೇನ ಯಃ ನ ವಿನಾಶಿತಃ -
that which is not destroyed by him
ಉದ್ದೇಶಃ ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ -
not one such place is there
ಯತ್ರ ಸಾ ಜಾನಕೀ (ಸ್ಥಿತಃ) -
only the place where Janaki is
ಸಃ ತೇನ ನವಿನಾಶಿತಃ -
that place was not destroyed by him

||Sloka summary||

"There is no single place not destroyed by him. Only the place where Janaki is , that place is not destroyed."||42.17||

||Sloka 42.18||

ಜಾನಕೀರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಾ ಶ್ರಮಾದ್ವಾ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ|
ಅಥಾವಾ ಕಃ ಶ್ರಮಸ್ತಸ್ಯಸೈವ ತೇ ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಾ||42.18||

ಸ|| ಜಾನಕೀ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಾ ಶ್ರಮಾತ್ ವಾ ನ ಉಪಲಭ್ಯತೇ| ಅಥವಾ ಕಃ ತೇನ ಸ ಏವ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಾ ||

||Sloka meanings||

ಜಾನಕೀ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಾ -
It is to save Janaki or
ಶ್ರಮಾತ್ ವಾ ನ ಉಪಲಭ್ಯತೇ -
may have stopped due to exhaustion
ಅಥವಾ ಕಃ ತೇನ -
or why by him
ಸ ಏವ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಾ -
only she was saved

||Sloka summary||

"It is to save Janaki or may have stopped due to exhaustion. Else why she alone is saved." ||42.18||

||Sloka 42.19||

ಚಾರುಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಂ ಯಂ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಮಾಸ್ಥಿತಾ|
ಪ್ರವ್ರದ್ಧಃ ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷಃ ಸ ಚ ತೇನಾಭಿರಕ್ಷಿತಃ||42.19||

ಸ|| ಸೀತಾ ಚಾರುಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಂ ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಆಸ್ಥಿತಾ ಸಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷಃ ತೇನ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಃ ||

||Sloka meanings||

ಯಂ ಚಾರುಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಂ -
that tree with tender leaves and flower
ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂ ಆಸ್ಥಿತಾ -
(under which) Sita herself is sitting
ಸಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷಃ -
that large Simsupa tree
ತೇನ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಃ -
saved by him

||Sloka summary||."

"The tree with tender leaves and flowers, that large Simsupa tree under which Sita herself is sitting is saved from destruction by him."

||Sloka 42.20||

ತಸ್ಯೋಗ್ರರೂಪಸ್ಯೋಗ್ರ ತ್ವಂ ದಂಡಮಾಜ್ಞಾತು ಮರ್ಹಸಿ|
ಸೀತಾ ಸಂಭಾಷಿತಾ ಯೇನ ತದ್ವನಂ ಚ ವಿನಾಶಿತಮ್||42.20||

ಸ|| ಯೇನ ಸೀತಾ ಸಂಭಾಷಿತಾ ತತ್ ವನಂ ಚ ವಿನಾಶಿತಂ | ತಸ್ಯ ಉಗ್ರರೂಪಸ್ಯ ತ್ವಂ ಉಗ್ರಂ ದಣ್ಡಂ ಆಜ್ಞಾತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ||

||Sloka meanings||

ಯೇನ ಸೀತಾ ಸಂಭಾಷಿತಾ -
the one with whom Sita spoke
ತತ್ ವನಂ ಚ ವಿನಾಶಿತಂ -
that one destroyed the grove
ತಸ್ಯ ಉಗ್ರರೂಪಸ್ಯ ತ್ವಂ -
that one with fierce form
ತ್ವಂ ಉಗ್ರಂ ದಣ್ಡಂ ಆಜ್ಞಾತುಂ ಅರ್ಹಸಿ -
you ought to punish him

||Sloka summary||

"The one with whom Sita spoke , that one destroyed the grove. That one with fierce form ought to be punished."||42.20||

||Sloka 42.21||

ಮನಃ ಪರಿಗೃಹೀತಾಂ ತಾಂ ತವ ರಕ್ಷೋಗಣೇಶ್ವರ|
ಕಃ ಸೀತಾಮಭಿಭಾಷೇತ ಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಃ||42.21||

ಸ|| ರಕ್ಷೋ ಗಣೇಶ್ವರ ಮನಃ ಪರಿಗ್ರಹೀತಾಂ ತಾಂ ಸೀತಾಂ ಯಃ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಃ ನಸ್ಯಾತ್ ಅಭಿಭಾಷೇತ ?||

||Sloka meanings||

ರಕ್ಷೋ ಗಣೇಶ್ವರ ಮನಃ ಪರಿಗ್ರಹೀತಾಂ -
one who captured the mind of the Lord of the Rakshasa
ತಾಂ ಸೀತಾಂ - with that Sita
ಯಃ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಃ ನಸ್ಯಾತ್ ಅಭಿಭಾಷೇತ ? -
unless one has given up hope for life who else can talk

||Sloka summary||

"Unless one has given up hope for life who else can talk to the one who captured the mind of the Lord of the Rakshasa". ||42.21||

||Sloka 42.22||

ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ|
ಹುತಾಗ್ನಿ ರಿವ ಜಜ್ವಾಲ ಕೋಪಸಂವರ್ತಿತೇಕ್ಷಣಃ||42.22||

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ ರಾವಣಃ ಕೋಪ ಸಂವರ್ತಿತ ಈಕ್ಷಣಃ ಹುತಾಗ್ನಿಃ ಇವ ಜಜ್ವಾಲ||

||Sloka meanings||

ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ -
hearing those words of the Rakshasisನ
ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ ರಾವಣಃ -
the lord of the Rakshasas, Ravana
ಕೋಪ ಸಂವರ್ತಿತ ಈಕ್ಷಣಃ -
rolling his eye balls in anger
ಹುತಾಗ್ನಿಃ ಇವ ಜಜ್ವಾಲ -
flared up like the blazing sacrificial fire.

||Sloka summary||

"Hearing those words of the Rakshasis , the lord of the Rakshasas, Ravana flared up like the blazing sacrificial fire, rolling his eye balls."||42.23||

||Sloka 42.23||

ತಸ್ಯ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪತನ್ನಾಸ್ರಬಿಂದವಃ|
ದೀಪ್ತಾಭ್ಯಾಮಿವ ದೀಪಾಭ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಚಿಷಃ ಸ್ನೇಹಬಿಂದವಃ||42.23||

ಸ|| ತಸ್ಯ ಕೃದ್ಧಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ದೀಪ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದೀಪಾಭ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಚಿಷಃ ಸ್ನೇಹಬಿಂದವಃ ಇವ ಅಸ್ರಬಿಂದವಃ ಪ್ರಾಪತನ್ ||

||Sloka meanings||

ತಸ್ಯ ಕೃದ್ಧಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ -
from the two eyes of that angry one
ದೀಪ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದೀಪಾಭ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಚಿಷಃ ಸ್ನೇಹಬಿಂದವಃ ಇವ -
like the drops of old from the burning lamps
ಅಸ್ರಬಿಂದವಃ ಪ್ರಾಪತನ್ -
drops of tears fell down

||Sloka summary||

"From the two eyes of that angry one fell down drops of tears like the drops of old from the burning lamps." ||42.23||

||Sloka 42.24||

ಆತ್ಮನಸದೃಶಾನ್ ಶೂರಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ |
ವ್ಯಾದಿದೇಶ ಮಹಾತೇಜಾ ನಿಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಹನೂಮತಃ||42.24||

ಸ|| ಮಹಾತೇಜಾ ಹನೂಮತಃ ನಿಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಅತ್ಮನಃ ಸದೃಶಾನ್ ಶುರಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವ್ಯಾದಿದೇಶ ||

||Sloka meanings||

ಮಹಾತೇಜಾ ಹನೂಮತಃ ನಿಗ್ರಹಾರ್ಥಂ -
to capture the very powerful Hanuman
ಅತ್ಮನಃ ಸದೃಶಾನ್ ಶುರಾನ್ -
warriors as powerful as himself
ಕಿಂಕರಾನ್ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವ್ಯಾದಿದೇಶ -
sent Rakshasas known as Kinkaras

||Sloka summary||

"To capture the very powerful Hanuman , he ordered Kinkaras who are as powerful as himself."||42.24||

||Sloka 42.25,26||

ತೇಷಾ ಮಶೀತಿ ಸಾಹಸ್ರಂ ಕಿಂಕರಾಣಾಂ ತರಸ್ವಿನಾಮ್|
ನಿರ್ಯಯುರ್ಭವನಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೂಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯಃ||42.25||
ಮಹೋದರಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ಯುದ್ಧಾಭಿಮನಸಃ ಸರ್ವೇ ಹನುಮದ್ಗ್ರಹಣೋನ್ಮುಖಾಃ||42.26||

ಸ|| ತರಸ್ವಿನಾಂ ತೇಷಾಂ ಕಿಂಕರಾಣಾಂ ಅಸೀತಿಸಹಸ್ರಂ ಮಹೋದರಾಃ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಃ ಘೋರರೂಪಾಃಮಹಾಬಲಾಃ ಯುದ್ಧಾಭಿಮನಸಃ ಸರ್ವೇ ಕೂಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯಃ ಹನುಮದ್ಗ್ರಹಣೋದ್ಯತಾಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಭವನಾತ್ ನಿರ್ಯಯುಃ||

||Sloka meanings||

ಮಹೋದರಾಃ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಃ -
large bellied, large toothed
ಘೋರರೂಪಾಃ ಮಹಾಬಲಾಃ -
dreadful looking and powerful
ಯುದ್ಧಾಭಿಮನಸಃ -
interested in fighting wars
ಸರ್ವೇ ಕೂಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯಃ -
all of them armed with hammers and clubs
ಹನುಮದ್ಗ್ರಹಣೋದ್ಯತಾಃ -
intent on capturing Hanuman
ಕಿಂಕರಾಣಾಂ ಅಸೀತಿಸಹಸ್ರಂ -
eighty thousand Kinkaras
ತರಸ್ವಿನಾಂ ತೇಷಾಂ -
those moving swiftly
ತಸ್ಮಾತ್ ಭವನಾತ್ ನಿರ್ಯಯುಃ -
came out from that building

||Sloka summary||

"The large bellied, large toothed , quick moving, eighty thousand Kinkaras , who are dreadful looking and powerful , interested in fighting wars , all of them armed with hammers and clubs came out of that palace." ||42.25,26||

||Sloka 42.27||

ತೇ ಕಪೀಂದ್ರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ತೋರಣಸ್ಥಮವಸ್ಥಿತಮ್|
ಅಭಿಪೇತುರ್ಮಹಾವೇಗಾಃ ಪತಂಗಾ ಇವ ಪಾವಕಮ್||42.27||

ಸ|| ತೇ ತೋರಣಸ್ಥಂ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಕಪೀಂದ್ರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಮಹಾವೇಗಾಗಾಃ ಪತಂಗಾಃ ಪಾವಕಂ ಇವ ಅಭಿಪೇತುಃ||

||Sloka meanings||

ತೋರಣಸ್ಥಂ ಅವಸ್ಥಿತಂ -
the one seated on the archway
ಕಪೀಂದ್ರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ -
approaching the best of Vanaras
ಮಹಾವೇಗಾಃ ಪತಂಗಾಃ ಪಾವಕಂ ಇವ -
like the flies rushing into the fire
ತೇ ಅಭಿಪೇತುಃ -
(ಹನುಮಂತುನಿ) they rushed on him ಪೈ ದೂಕಿರಿ

||Sloka summary||

"They quickly approached the best of Vanaras seated on the archway like the flies rushing into the fire."||42.27||

||Sloka 42.28||

ತೇ ಗದಾಭಿರ್ವಿಚಿತ್ರಾಭಿಃ ಪರಿಘೈಃ ಕಾಂಚನಾಂಗದೈಃ|
ಆಜಘ್ನುಃ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶರೈಶ್ಚಾದಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಭೈಃ||42.28||

ಸ||ತೇ ವಿಚಿತ್ರಾಭಿಃ ಗದಾಭಿಃ ಪರಿಘೈಃ ಕಾಂಚನಾಂಗದೈಃ ಶರೈಃ ಆದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭೈಃ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಆಜಘ್ನುಃ ಚ ||

||Sloka meanings||

ವಿಚಿತ್ರಾಭಿಃ ಗದಾಭಿಃ -
with wonderful iron maces
ಪರಿಘೈಃ ಕಾಂಚನಾಂಗದೈಃ -
with crowbars edged with gold
ಆದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭೈಃ ಶರೈಃ -
arrows resembling Sun's rays
ತೇ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಆಜಘ್ನುಃ ಚ -
they attacked the best of Vanaras

||Sloka summary||

"They attacked the best of Vanaras armed with wonderful iron maces crowbars edged with gold, arrows resembling Sun." ||42.28||

||Sloka 42.29||

ಮುದ್ಗರೈಃ ಪಟ್ತಿಸೈಃ ಶೂಲೈಃ ಪ್ರಾಸತೋಮರಶಕ್ತಿಭಿಃ|
ಪರಿವಾರ್ಯ ಹನೂಮಂತಂ ಸಹಸಾ ತಸ್ಥುರಗ್ರತಃ||42.29||

ಸ|| ಮುದ್ಗರೈಃ ಪಟ್ಟಿ ಶೂಲೈಃ ಪ್ರಾಸತೋಮರಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸಹಸಾ ಹನೂಮಂತಂ ಪರಿವಾರ್ಯ (ತಸ್ಯ) ಅಗ್ರತಃ ತಸ್ಥುಃ||

||Sloka meanings||

ಮುದ್ಗರೈಃ ಪಟ್ಟಿ ಶೂಲೈಃ -
With hammers, sharp edged spears
ಪ್ರಾಸತೋಮರಶಕ್ತಿಭಿಃ -
with barbed missiles and javelins
ಸಹಸಾ ಹನೂಮಂತಂ ಪರಿವಾರ್ಯ -
surrounded Hanuman at once
(ತಸ್ಯ) ಅಗ್ರತಃ ತಸ್ಥುಃ-
stood Infront of him

||Sloka summary||

"With hammers, sharp edged spears, tridents, barbed missiles and javelins, they surrounded Hanuman at once and stood Infront of him."||42.29||

||Sloka 42.30||

ಹನುಮಾನಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪರ್ವತಸನ್ನಿಭಃ|
ಕ್ಷಿತವಾವಿಧ್ಯ ಲಾಂಗೂಲಂ ನನಾದ ಚ ಮಹಾಸ್ವನಮ್||42.30||'

ಸ|| ತೇಜಸ್ವೀ ಪರ್ವತಸನ್ನಿಭಃ ಹನುಮಾನ್ ಅಪಿ ಲಾಂಗೂಲಂ ಕ್ಷಿತೌ ಆವಿಧ್ಯ ಮಹಾಸ್ವನಂ ನನಾದ

||Sloka meanings||

ತೇಜಸ್ವೀ ಪರ್ವತಸನ್ನಿಭಃ -
illustrious one resembling a mountain
ಹನುಮಾನ್ ಅಪಿ ಲಾಂಗೂಲಂ ಆವಿಧ್ಯ ಕ್ಷಿತೌ -
Hanuman shook his tail on the ground
ಮಹಾಸ್ವನಂ ನನಾದ -
making a huge sound

||Sloka summary||

"The illustrious brilliant Hanuman resembling a mountain roared , and shook his tail on the ground making a huge sound."||42.30||

||Sloka 42.31||

ಸ ಭೂತ್ವಾ ಸುಮಹಾಕಾಯೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಧೃಷ್ಟ ಮಾಸ್ಫೋಟಯಾಮಾಸ ಲಂಕಾಂ ಶಬ್ದೇನ ಪೂರಯನ್||42.31||

ಸ|| ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ಹನುಮಾನ್ ಸುಮಹಾಕಾಯಃ ಭೂತ್ವಾ ಶಬ್ದೇನ ಲಂಕಾಂ ಪೂರಯನ್ ಧೃಷ್ಟಂ ಅಸ್ಫೋಟಯಾಮಾಸ||

||Sloka meanings||

ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ಹನುಮಾನ್ -
ಮಾರುತಾತ್ಮಜುಡು ಅಯಿನ ಆ ಹನುಮಂತು
ಸುಮಹಾಕಾಯಃ ಭೂತ್ವಾ-
ತನ ಕಾಯಮುನು ಪೆರಿಗಿಂಚಿ
ಶಬ್ದೇನ ಲಂಕಾಂ ಪೂರಯನ್ -
ಲಂಕಾನಗರಮು ಅಂತಾ ಶಬ್ದಮುತೋ ನಿಂಡುನಟ್ಲು
ಧೃಷ್ಟಂ ಅಸ್ಫೋಟಯಾಮಾಸ -
ಜಬ್ಬಲು ಚರಿಚೆನು

ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸಃ ಹನುಮಾನ್ -
Hanuman , the son of wind god,
ಸುಮಹಾಕಾಯಃ ಭೂತ್ವಾ-
enlarging his body
ಶಬ್ದೇನ ಲಂಕಾಂ ಪೂರಯನ್ -
a loud sound reverberating in Lanka fully
ಧೃಷ್ಟಂ ಅಸ್ಫೋಟಯಾಮಾಸ -
patted himself

||Sloka summary||

"Hanuman , the son of wind god, enlarging his body patted himself making a loud sound reverberating in Lanka fully." ||42.31||

||Sloka 42.32||

ತಸ್ಯಾಸ್ಫೋಟಿತಶಬ್ದೇನ ಮಹತಾ ಸಾನುನಾದಿನಾ|
ಪೇತುರ್ವಿಹಂಗಾ ಗಗನಾದುಚ್ಚೈಶ್ಚೇದ ಮಘೋಷಯತ್ ||42.32||

ಸ|| ತಸ್ಯ ಮಹತಾ ಸಾನುನಾದಿನಾ ಆಸ್ಫೋಟಿತಶಬ್ದೇನ ವಿಹಂಗಾಃ ಗಗನಾತ್ ಪೇತುಃ | ಉಚ್ಚೈಃ ಇದಂ ಅಘೋಷಯತ್ ||

||Sloka meanings||

ತಸ್ಯ ಮಹತಾ ಸಾನುನಾದಿನಾ -
by that great frightening echoing sound
ಆಸ್ಫೋಟಿತಶಬ್ದೇನ -
sound of the patting
ವಿಹಂಗಾಃ ಗಗನಾತ್ ಪೇತುಃ-
birds fell from the sky
ಉಚ್ಚೈಃ ಇದಂ ಅಘೋಷಯತ್ -
this he proclaimed loudly

||Sloka summary||

"By that great frightening echoing sound all the birds fell from the sky. This he proclaimed loudly."||42.32||

||Sloka 42.33-36||

ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ|
ರಾಜಾಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಧಿಪಾಲಿತಃ||42.33||
ದಾಸೋsಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ|
ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||42.34||
ನ ರಾವಣ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಭವೇತ್|
ಶಿಲಾಭಿಸ್ತು ಪ್ರಹರತಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ||42.35||
ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ಮೈಥಿಲೀಮ್|
ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಿಷತಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಮ್||42.36||

ಸ|| ಅತಿ ಬಲಃ ರಾಮಃ ಜಯತಿ | ಮಹಾಬಲಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಚ (ಜಯತಿ) |ರಾಮೇಣ ಅಭಿಲಾಷಿತಃ ರಾಜಾ ಸುಗ್ರೀವಃ ಚ ಜಯತಿ||ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಹನುಮಾನ್ ಅಹಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ರಾಮಸ್ಯ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ದಾಸಃ ||ಸಹಸ್ರಶಃ ಶಿಲಾಭಿಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಪ್ರಹರತಃ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ರಾವಣ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರತಿಬಲಂ ನ ಭವೇತ್ ||ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ ಮಿಷತಾಂ ಲಂಕಾಂ ಪುರೀಂ ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ ಮೈಧಿಲೀಂ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥಃ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ||

||Sloka meanings||

ಅತಿ ಬಲಃ ರಾಮಃ ಜಯತಿ - Rama who has great strength is victorious
ಮಹಾಬಲಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಚ (ಜಯತಿ) - so is mighty Lakshmana.
ರಾಮೇಣ ಅಭಿಲಾಷಿತಃ ರಾಜಾ ಸುಗ್ರೀವಃ ಚ ಜಯತಿ -
king Sugriva ruled by Rama too is victorious

ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾ - killer of the enemy army
ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಹನುಮಾನ್ - the son of wind god, Hanuman
ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ರಾಮಸ್ಯ - of Rama who can overcome all difficulties
ಅಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ದಾಸಃ - I am the servant of the Lord of Kosala

ಸಹಸ್ರಶಃ ಶಿಲಾಭಿಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಪ್ರಹರತಃ -
pound with rocks and trees in thousand ways
ಮೇ ಯುದ್ಧೇ - in the war
ರಾವಣ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರತಿಬಲಂ ನ ಭವೇತ್ -
not even a thousand Ravana's can match me

ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ ಮಿಷತಾಂ - while all the Rakshasa are watching
ಲಂಕಾಂ ಪುರೀಂ ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ - having destroyed Lanka
ಮೈಧಿಲೀಂ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ - saluting Maithili
ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥಃ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ - having accomplished my task I will return

||Sloka summary||

' Rama who has great strength is victorious. So is mighty Lakshmana. The king Sugriva ruled by Rama too is victorious. I , the Killer of the enemy army, the son of wind god, Hanuman I am the servant of Rama ,the Lord of Kosala who can overcome all difficulties. While I pound with rocks and trees in thousand ways in a war, not even a thousand Ravana's can match me. While all the Rakshasa are watching, I will destroy Lanka , saluting Maithili , having accomplished my task I will return." ||42.32-36||

This is the famous 'Victory Chant" or Jaya mantra. These lines are said in first person. When one reads this, it is as though he is chanting. And he will be assured of victory.

The Sloka text is as follows.

"ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ|
ರಾಜಾಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಧಿಪಾಲಿತಃ||33||
ದಾಸೋsಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ|
ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||34||
ನ ರಾವಣ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಭವೇತ್|
ಶಿಲಾಭಿಸ್ತು ಪ್ರಹರತಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ||35||
ಅರ್ದಯಿತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ಮೈಥಿಲೀಮ್|
ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಿಷತಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಮ್"||36||

Here Hanuman makes it clear that he is a servant of Rama. As we read the Sloka it is as though we are proclaiming that, "we are the servants of Rama", we are declaring victory for Rama.

One more thing. Sarga starts with Sita trying to protect Hanuma's identity. Sarga ends with a loud proclamation by Hanuma, that he is the follower of Rama

We have seen Hanuma announcing himself as a minister of Sugriva, and as messenger of Rama. After completing the search and meeting Sita, Hanuma too seemed to have realized his self. Now he describes himself as a follower of Rama. The role of "Self" is also similar. Self is a follower of the Supreme being.

It is said , "ದಾಸಭೂತಾಃ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇ ಆತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ" Self is a natural follower of Paramatma or Supreme being. Whatever is done, do the same as the follower of the Supreme being. Seeing Sita, knowing her as all powerful one, yet being dependent on Rama, Hanuman realizes that he too is a follower of Rama. And as a result, declare himself as the follower of the Supreme being.

Hanuma realizes that it is Rama who is getting things accomplished through him. The result of those actions belongs to Rama only. With that focus Hanuma goes to battle and becomes victorious. The same thought is applicable to us.

||Sloka 42.37||

ತಸ್ಯ ಸನ್ನಾದಶಬ್ದೇನ ತೇsಭವನ್ಭಯಶಂಕಿತಾಃ|
ದದೃಶುಶ್ಚ ಹನೂಮಂತಂ ಸಂಧ್ಯಾಮೇಘ ಮಿವೋನ್ನತಮ್ ||42.37||

ಸ|| ತೇ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಾದಶಬ್ದೇನ ಭಯಶಂಕಿತಾಃ ಅಭವನ್| ಸಂಧ್ಯಾಮೇಘಂ ಇವ ಉನ್ನತಂ ಹನೂಮಂತಂ ದದೃಶುಃ ಚ ||

||Sloka meanings||

ತಸ್ಯ ಸನ್ನಾದಶಬ್ದೇನ -
hearing his loud sound
ತೇ ಭಯಶಂಕಿತಾಃ ಅಭವನ್ -
they became terrified
ಉನ್ನತಂ ಹನೂಮಂತಂ ದದೃಶುಃ ಚ -
saw towering Hanuman
ಸಂಧ್ಯಾಮೇಘಂ ಇವ -
like a cloud in twilight

||Sloka summary||

"They became terrified hearing that loud sound. They saw towering Hanuman like a cloud in twilight. " ||42.37||

||Sloka 42.38||

ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದೇಶನಿಶ್ಸಂಕಾಃ ತತಸ್ತೇ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕಪಿಮ್|
ಚಿತ್ರೈಃ ಪ್ರಹರಣೈರ್ಭೀಮೈಃ ಅಭಿಪೇತುಸ್ತತಸ್ತಃ||42.38||

ಸ||ತತಃ ತೇ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಸ್ವಾಮಿಸಂದೇಶ ನಿಃಶಂಕಾಃ ಚಿತ್ರೈಃ ಪ್ರಹರಣೈಃ ಕಪಿಂ ಅಭಿಪೇತುಃ||

||Sloka meanings||

ತತಃ ತೇ ರಾಕ್ಷಸಾಃ -
then those Rakshasas
ಸ್ವಾಮಿಸಂದೇಶ ನಿಃಶಂಕಾಃ -
ordered by the king without any doubt
ಚಿತ್ರೈಃ ಪ್ರಹರಣೈಃ -
with dreadful weapons
ಕಪಿಂ ಅಭಿಪೇತುಃ -
attacked Hanuman

||Sloka summary||

"Then the Rakshasas ordered by the king without any doubt attacked Hanuman with dreadful weapons." ||42.38||

||Sloka 42.39||

ಸ ತೈ ಪರಿವೃತಃ ಶೂರೈಃ ಸರ್ವತಃ ಸುಮಹಬಲಃ |
ಅಸಸಾದಾಽರಗ್ಯಸಂ ಭೀಮಂ ಪರಿಘಂ ತೋರಣಾಶ್ರಿತಮ್||42.39||

ಸ|| ಸುಮಹಾಬಲಃ ಸಃ ತೈಃ ಶೂರೈಃ ಸರ್ವತಃ ಪರಿವೃತಃ ತೋರಣಾಶ್ರಿತಂ ಭೀಮಂ ಆಯಸಂ ಪರಿಘಂ ಅಸಸಾದ||

||Sloka meanings||

ಸುಮಹಾಬಲಃ ಸಃ -
he the very powerful one
ತೈಃ ಶೂರೈಃ ಸರ್ವತಃ ಪರಿವೃತಃ -
surrounded all over by the warriors
ತೋರಣಾಶ್ರಿತಂ - from the archway
ಭೀಮಂ ಆಯಸಂ ಪರಿಘಂ ಅಸಸಾದ -
picked up the terrific iron beam

||Sloka summary||

"The very powerful one surrounded by all the warriors, took the iron beam from the archway." ||42.39||

||Sloka 42.40||

ಸ ತಂ ಪರಿಘಮಾದಾಯ ಜಘಾನ ರಜನೀಚರಾನ್|
ಸ ಪನ್ನಗಮಿವಾದಾಯ ಸ್ಫುರಂತಂ ವಿನತಾಸುತಃ||42.40||
ವಿಚಚಾ ರಾಂಬರೇ ವೀರಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಚ ಮಾರುತಿಃ|

ಸ|| ಸಃ ತಂ ಪರಿಘಂ ಆದಾಯಾ ರಜನೀಚರಾನ್ ಜಘಾನ | ವೀರಃ ಸಃ ಮಾರುತಿಃ ವಿನತಾಸುತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ ಪನ್ನಗಾಂ ಆದಾಯ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಅಂಬರೇ ವಿಚಚಾರ||

||Sloka meanings||

ಸಃ ತಂ ಪರಿಘಂ ಆದಾಯಾ ರಜನೀಚರಾನ್ ಜಘಾನ -
he took that beam and struck the night beings
ವೀರಃ ಸಃ ಮಾರುತಿಃ - that hero Maruti
ವಿನತಾಸುತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ ಪನ್ನಗಾಂ ಆದಾಯ -
like the son of Vinata attacking a serpent raising its head.
ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಅಂಬರೇ ವಿಚಚಾರ-
moved about the sky with that( iron beam)

||Sloka summary||

"He took that beam and struck the night beings. That hero then moved about the sky like the son of Vinata attacking a serpent raising its head."||42.40||

||Sloka 42.41||

ಸ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವೀರಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||42.41||
ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷೀ ಪುನರ್ವೀರಃ ತೋರಣಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ|

ಸ||ವೀರಃ ಸಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ವೀರಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಹತ್ವಾ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷೀ ತೋರಣಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ||

||Sloka meanings||

ವೀರಃ ಸಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ -
the hero, the son of wind god
ವೀರಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಹತ್ವಾ -
having killed the Rakshasas named Kinkaras
ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷೀ ತೋರಣಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ-
climbed up the arch way again wanting to battle more

||Sloka summary||

"The hero , the son of wind god having killed the Kinkaras , wanting to battle more , climbed up the arch way again." ||42.41||

||Sloka 42.42,43||

ತತಃ ತಸ್ಮಾದ್ಭಯಾನ್ಮುಕ್ತಾಃ ಕತಿಚಿತ್ತತ್ರ ರಾಕ್ಷಸಾಃ||42.42||
ನಿಹತಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ರಾವಣಾಯ ನ್ಯವೇದಯನ್||42.43||

ಸ|| ತತಃ ತತ್ರ ತಸ್ಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಮುಕ್ತಾಃ ಕತಿಚಿತ್ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಸರ್ವಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ನಿಹತಾನ್ (ಇತಿ) ರಾವಣಾಯ ನ್ಯವೇದಯನ್||

||Sloka meanings||

ತತಃ ಕತಿಚಿತ್ ರಾಕ್ಷಸಾಃ - then some of the Rakshasas
ತತ್ರ ತಸ್ಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಮುಕ್ತಾಃ -
being relieved from fear
ಸರ್ವಾನ್ ಕಿಂಕರಾನ್ ನಿಹತಾನ್ (ಇತಿ)-
that all the Kinkaras have been killed
ರಾವಣಾಯ ನ್ಯವೇದಯನ್ -
reported to Ravana

||Sloka summary||

"Then some of the Rakshasas relieved from fear reported to Ravana that all the Kinkaras have been killed."||42.42,43||

||Sloka 42.44||

ಸ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ನಿಹತಂ ಮಹದ್ಬಲಂ
ನಿಶಮ್ಯ ರಾಜಾ ಪರಿವೃತ್ತ ಲೋಚನಃ|
ಸಮಾದಿದೇಶಾಪ್ರತಿಮಂ ಪರಾಕ್ರಮೇ
ಪ್ರಹಸ್ತಪುತ್ರಂ ಸಮರೇ ಸುದುರ್ಜಯಮ್||42.44||

ಸ||ಸಃ ರಾಜಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಮಹತ್ ಬಲಂ ನಿಹತಂ ನಿಶಮ್ಯ ಪರಿವೃತಲೋಚನಃ ಪರಾಕ್ರಮೇ ಅಪ್ರತಿಮಂ ಸಮರೇ ಸುದುರ್ಜಯಂ ಪ್ರಹಸ್ತ ಪುತ್ರಂ ಸಮಾದಿದೇಶ||

||Sloka meanings||

ಸಃ ರಾಜಾ - that King
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಮಹತ್ ಬಲಂ ನಿಹತಂ ನಿಶಮ್ಯ -
that the great force of Rakshasas was killed,
ಪರಿವೃತಲೋಚನಃ - with eyes rolling
ಪರಾಕ್ರಮೇ ಅಪ್ರತಿಮಂ ಸಮರೇ ಸುದುರ್ಜಯಂ -
the difficult to conquer and matchless one son of Prahasta
ಪ್ರಹಸ್ತ ಪುತ್ರಂ ಸಮಾದಿದೇಶ -
son of Prahasta son of Prahasta

||Sloka summary||

"That King having heard that the great force of Rakshasas was killed, with eyes rolling son of Prahasta difficult to conquer and matchless son of Prahasta."||42.44||

Having heard that Kinkaras have been killed, Ravana orders son of Prahasta , his minister to go and capture the Vanara. With that line Sarga 42 comes to an end.

Highlight of this Sarga is the victory chant of Hanuma. This is chant that is adored commented upon and has reverberated through ages.

Picking on the line of "ದಾಸೋಽಹಂ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ", he says the following:

We have three enemies.
(1) The "I" feeling.
(2) The feeling that I can protect myself.
(3) The feeling that I am the "doer".

Winning over these three is the victory. To win over them, the tool is a "Mantra". That mantra is "Ram raamaaya namah! "ನಮಃ" has been elaborated before. It says, "this is not mine". When one completes a work and says "Namah", it is as though; you are offering the fruits to the supreme being. One may offer the fruits to Supreme being and be free of bondage. This is the same thing we hear in Gita too.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

Thus ends the Sarga forty-two of Sundarakanda in Ramayana the first ever poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

||om tat sat||