తెలుగు లో ప్రార్థన !!

శ్రీ రామ స్తోత్రాలు !

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్

 

 


|| ఓమ్ తత్ సత్ ||

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్
ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమన్త్రస్య
బుధకౌశిక ఋషిః
శ్రీ సీతారామ చన్ద్రోదేవతా
అనుష్టుప్ ఛన్దః
సీతా శక్తిః
శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకమ్
శ్రీరామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥
ధ్యానమ్
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం
పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ ।
వామాఙ్కారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలఙ్కార దీప్తం దధతమురు జటామణ్డలం రామచన్ద్రమ్ ॥
స్తోత్రమ్
చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ ।
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ॥ 1 ॥
ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ ।
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మణ్డితమ్ ॥ 2 ॥
సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాన్తకమ్ ।
స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ॥ 3 ॥
రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ ।
శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః ॥ 4 ॥
కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ ।
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ॥ 5 ॥
జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కణ్ఠం భరతవన్దితః ।
స్కన్ధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ॥ 6 ॥
కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ ।
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జామ్బవదాశ్రయః ॥ 7 ॥
సుగ్రీవేశః కటిం పాతు సక్థినీ హనుమత్-ప్రభుః ।
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకుల వినాశకృత్ ॥ 8 ॥
జానునీ సేతుకృత్-పాతు జఙ్ఘే దశముఖాన్తకః ।
పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామోఽఖిలం వపుః ॥ 9 ॥
ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ ।
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ ॥ 10 ॥
పాతాళ-భూతల-వ్యోమ-చారిణ-శ్చద్మ-చారిణః ।
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః ॥ 11 ॥
రామేతి రామభద్రేతి రామచన్ద్రేతి వా స్మరన్ ।
నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి ॥ 12 ॥
జగజ్జైత్రైక మన్త్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్ ।
యః కణ్ఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వసిద్ధయః ॥ 13 ॥
వజ్రపఞ్జర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్ ।
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమఙ్గళమ్ ॥ 14 ॥
ఆదిష్టవాన్-యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః ।
తథా లిఖితవాన్-ప్రాతః ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశికః ॥ 15 ॥
ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్ ।
అభిరామ-స్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్ స నః ప్రభుః ॥ 16 ॥
తరుణౌ రూపసమ్పన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ ।
పుణ్డరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినామ్బరౌ ॥ 17 ॥
ఫలమూలాశినౌ దాన్తౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ ।
పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ॥ 18 ॥
శరణ్యౌ సర్వసత్త్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతామ్ ।
రక్షఃకుల నిహన్తారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ ॥ 19 ॥
ఆత్త సజ్య ధనుషా విషుస్పృశా వక్షయాశుగ నిషఙ్గ సఙ్గినౌ ।
రక్షణాయ మమ రామలక్షణావగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతామ్ ॥ 20 ॥
సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా ।
గచ్ఛన్ మనోరథాన్నశ్చ (మనోరథోఽస్మాకం) రామః పాతు స లక్ష్మణః ॥ 21 ॥
రామో దాశరథి శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ ।
కాకుత్సః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః ॥ 22 ॥
వేదాన్తవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః ।
జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయ పరాక్రమః ॥ 23 ॥
ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః ।
అశ్వమేధాధికం పుణ్యం సమ్ప్రాప్నోతి న సంశయః ॥ 24 ॥
రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతవాససమ్ ।
స్తువన్తి నాభి-ర్దివ్యై-ర్నతే సంసారిణో నరాః ॥ 25 ॥
రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సున్దరమ్
కాకుత్స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్ ।
రాజేన్ద్రం సత్యసన్ధం దశరథతనయం శ్యామలం శాన్తమూర్తిమ్
వన్దే లోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ ॥ 26 ॥
రామాయ రామభద్రాయ రామచన్ద్రాయ వేధసే ।
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ॥ 27 ॥
శ్రీరామ రామ రఘునన్దన రామ రామ
శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ ।
శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ ॥ 28 ॥
శ్రీరామ చన్ద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీరామ చన్ద్ర చరణౌ వచసా గృహ్ణామి ।
శ్రీరామ చన్ద్ర చరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీరామ చన్ద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 29 ॥
మాతా రామో మత్-పితా రామచన్ద్రః
స్వామీ రామో మత్-సఖా రామచన్ద్రః ।
సర్వస్వం మే రామచన్ద్రో దయాళుః
నాన్యం జానే నైవ న జానే ॥ 30 ॥
దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ (తు) జనకాత్మజా ।
పురతో మారుతిర్యస్య తం వన్దే రఘునన్దనమ్ ॥ 31 ॥
లోకాభిరామం రణరఙ్గధీరం
రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథమ్ ।
కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం
శ్రీరామచన్ద్రం శరణ్యం ప్రపద్యే ॥ 32 ॥
మనోజవం మారుత తుల్య వేగం
జితేన్ద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ ।
వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే ॥ 33 ॥
కూజన్తం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్ ।
ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వన్దే వాల్మీకి కోకిలమ్ ॥ 34 ॥
ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసమ్పదామ్ ।
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ ॥ 35 ॥
భర్జనం భవబీజానామర్జనం సుఖసమ్పదామ్ ।
తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనమ్ ॥ 36 ॥
రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః ।
రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం
రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర ॥ 37 ॥
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే ।
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ॥ 38 ॥
ఇతి శ్రీబుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
శ్రీరామ జయరామ జయజయరామ ।

||ఓమ్ తత్ సత్||