తెలుగు లో ప్రార్థన !!

శ్రీ రామ స్తోత్రాలు !

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజ

 

 


||ఓమ్ తత్ సత్ ||

|| శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు||
శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణమ్ ।
నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణమ్ ॥ 1 ॥
కందర్ప అగణిత అమిత ఛవి నవ నీల నీరజ సుందరమ్ ।
వటపీత మానహు తడిత రుచి శుచి నౌమి జనక సుతావరమ్ ॥ 2 ॥
భజు దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్యవంశనికందనమ్ ।
రఘునంద ఆనందకంద కౌశల చంద దశరథ నందనమ్ ॥ 3 ॥
శిర ముకుట కుండల తిలక చారు ఉదార అంగ విభూషణమ్ ।
ఆజానుభుజ శరచాపధర సంగ్రామ జిత కరదూషణమ్ ॥ 4 ॥
ఇతి వదతి తులసీదాస శంకర శేష ముని మనరంజనమ్ ।
మమ హృదయకంజ నివాస కురు కామాది ఖలదలమంజనమ్ ॥ 5 ॥

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణమ్ ।
నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణమ్ ॥ 1 ॥

||ఓమ్ తత్ సత్||