Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda

Sankshipta Ramayanam ...

Parayana Slokas Text in Kannada !!!

ಓಮ್
ಶ್ರೀರಾಮಾಯನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್
ಬಾಲಕಾಂಡಮ್
ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗಃ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರಾಮಾಣಮ್

ಓಮ್ ತಪಸ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಗ್ವಿದಾಂ ವರಮ್ |
ನಾರದಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ ||

ಕೋನ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೇ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ ||

ಚಾರಿತ್ರೇಣ ಚ ಕೋ ಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕೋ ಹಿತಃ |
ವಿದ್ವಾನ್ ಕಃ ಕಃ ಸಮರ್ಥಶ್ಚ ಕಃ ಏಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ||

ಆತ್ಮವಾನ್ ಕೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಕೋನಸೂಯಕಃ |
ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತರೋಷಸ್ಯ ಸಂಯುಗೇ ||

ಏತದಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ |
ಮಹರ್ಷೇ ತ್ವಂ ಸಮರ್ಥೋಸಿ ಜ್ಞಾತುಮೇವಂ ವಿಧಂ ನರಮ್ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈತತ್ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞೋ ವಾಲ್ಮಿಕೇರ್ನಾರದೋ ವಚಃ |
ಶ್ರೂಯತಾಮಿತಿ ಚಾಮಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ||

ಬಹವೋ ದುರ್ಲಭಾಶ್ಚೈವ ಯೇ ತ್ವಯಾ ಕೀರ್ತಿತಾ ಗುಣಾಃ |
ಮುನೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಬುಧ್ವಾ ತೈರ್ಯುಕ್ತಃ ಶ್ರೂಯತಾಮ್ ನರಃ ||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಪ್ರಭವೋ ರಾಮೋ ನಾಮ ಜನೈಃ ಶ್ರುತಃ |
ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಮಹೋವೀರ್ಯೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ವಶೀ ||

ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ನೀತಿಮಾನ್ ವಾಗ್ಮೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶತ್ರು ನಿಬರ್ಹಣಃ |
ವಿಪುಲಾಂಸೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಕಂಬುಗ್ರೀವೋ ಮಹಾ ಹನುಃ ||

ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಗೂಢಜತ್ರುಃ ಅರಿಂದಮಃ |
ಆಜಾನುಬಾಹುಃ ಸುಶಿರಾಃ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ||

ಸಮಃ ಸಮವಿಭಕ್ತಾಂಗಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವರ್ಣಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಸೀನವಕ್ಷಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ||

ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ಪ್ರಜಾನಾಂಚ ಹಿತೇ ರತಃ |
ಯಶಸ್ವೀ ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಃ ಶುಚಿ ರ್ವಸ್ಯಃ ಸಮಾಧಿಮಾನ್ ||

ಪ್ರಜಾಪತಿಸಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧಾತಾ ರಿಪುನಿಷೂದನಃ |
ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಿತಾ ||

ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ |
ವೇದ ವೇದಾಂಗ ತತ್ವಜ್ಞೋ ಧನುರ್ವೇದೇ ಚ ನಿಷ್ಠಿತಃ ||

ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಃ ಸ್ಮೃತಿಮಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾನವಾನ್ |
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಃ ಸಾಧುಃ ಅದೀನಾತ್ಮಾ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ||

ಸರ್ವದಾಭಿಗತಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಸಿಂದುಭಿಃ |
ಆರ್ಯಃ ಸರ್ವಸಮಶ್ಚೈವ ಸದೈವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ||

ಸ ಚ ಸರ್ವ ಗುಣೋಪೇತಃ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ |
ಸಮುದ್ರ ಇವ ಗಾಂಭೀರ್ಯೇ ಧೈರ್ಯೇನ ಹಿಮವಾನಿವ ||

ವಿಷ್ಣೂನಾ ಸದೃಶೋ ವೀರ್ಯೇ ಸೋಮವತ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಸದೃಶಃ ಕ್ರೋಧೇ ಕ್ಷಮಯಾ ಪೃಥಿವೀ ಸಮಃ ||
ಧನದೇನ ಸಮಸ್ತ್ಯಾಗ್ರೇ ಸತ್ಯೇ ಧರ್ಮ ಇವಾಪರಃ ||

ತಮೇವಂ ಗುಣಸಂಪನ್ನಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಂ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಿಯಂ ದಶರಥಸ್ಸುತಮ್ ||

ಪ್ರಕೃತೀನಾಂ ಹಿತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯಕಾಮ್ಯಯಾ |
ಯೌವರಾಜ್ಯೇನ ಸಂಯೋಕ್ತುಂ ಇಚ್ಚತ್ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮಹೀಪತಿಃ ||

ತಸ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಸಂಭಾರಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಾರ್ಯಾ ಅಧ ಕೈಕೇಯೀ |
ಪೂರ್ವಂ ದತ್ತವರಾ ದೇವೀ ವರಂ ಏನಮ್ ಅಯಾಚತ |
ವಿವಾಸನಂಚ ರಾಮಸ್ಯ ಭರತಸ್ಯಾಭಿಷೇಚನಮ್ ||

ಸ ಸತ್ಯವಚಾನಾದ್ರಾಜಾ ಧರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಸಂಯುತಃ |
ವಿವಾಸಯಾಮಾಸ ಸುತಂ ರಾಮಂ ದಶರಥಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ||

ಸ ಜಗಾಮ ವನಂ ವೀರಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಅನುಪಾಲಯನ್ |
ಪಿತುರ್ವಚನ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಕೈಕೇಯ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಕಾರಣಾತ್ ||

ತಂ ವ್ರಜಂತಂ ಪ್ರಿಯೋ ಭ್ರಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋನುಜಗಾಮ ಹ|
ಸ್ನೇಹಾದ್ವಿಯಸಂಪನ್ನಃ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದವರ್ಧನಃ ||
ಭ್ರಾತರಂ ದಯಿತೋ ಭ್ರಾತುಃ ಸೌಭ್ರಾತ್ರ ಮನುದರ್ಶಯನ್ |||

ರಾಮಸ್ಯ ದಯಿತಾ ಭಾರ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಸಮಾಹಿತಾ |
ಜನಕಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತಾ ದೇವಮಾಯೇವ ನಿರ್ಮಿತಾ ||

ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನಾ ನಾರೀಣಾಂ ಉತ್ತಮಾವಧುಃ |
ಸೀತಾ ಅಪಿ ಅನುಗತಾ ರಾಮಂ ಶಶಿನಂ ರೋಹಿಣೀ ಯಥಾ ||

ಪೌರೈ ರನುಗತೋ ದೂರಂ ಪಿತ್ರಾ ದಶರಥೇನ ಚ ||
ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರೇ ಸೂತಂ ಗಂಗಾಕೂಲೇ ವ್ಯಸರ್ಜಯತ್ |
ಗುಹಾಮಾಸಾದ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಂ ಪ್ರಿಯಮ್||

ಗುಹೇನ ಸಹಿತೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮನೇನ ಚ ಸೀತಯಾ |
ತೇ ವನೇನ ವನಂ ಗತ್ವಾ ನದೀ ಸ್ತೀರ್ತ್ವಾ ಬಹೂದಕಾಃ ||

ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ಭರಧ್ವಾಜಸ್ಯ ಶಾಸನಾತ್ |
ರಮ್ಯಮಾವಸಥಂ ಕೃತ್ವಾ ರಮಮಾಣಾ ವನೇ ತ್ರಯಃ ||
ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಕಾಶಾಃ ತತ್ರ ತೇ ನ್ಯವಸನ್ ಸುಖಮ್ |||

ಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಗತೇ ರಾಮೇ ಪುತ್ರಶೋಕಾತುರಸ್ತದಾ |
ರಾಜಾ ದಶರಥಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಗಾಮ ವಿಲಪನ್ ಸುತಮ್ ||

ಮೃತೇತು ತಸ್ಮಿನ್ ಭರತೋ ವಸಿಷ್ಠಪ್ರಮುಖೈರ್ದ್ವಿಜೈಃ |
ನಿಯುಜ್ಯಮಾನೋ ರಾಜ್ಯಾಯ ನೈಚ್ಛದ್ರಾಜ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಃ ||

ಸ ಜಗಾಮ ವನಂ ವೀರೋ ರಾಮಪಾದ ಪ್ರಸಾದಕಃ |

ಗತ್ವಾ ತು ಸುಮಹಾತ್ಮಾನಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್ |
ಅಯಾಚತ್ ಭ್ರಾತ್ರಂ ರಾಮಂ ಆರ್ಯ ಭಾವ ಪುರಸ್ಕೃತಃ ||
ತ್ವಮೇವ ರಾಜಾ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಇತಿ ರಾಮಂ ವಚೋ ಅಬ್ರವೀತ್ |||

ರಾಮೋಪಿ ಪರಮೋದಾರಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಮಹಾಯಶಾಃ |
ನ ಚೈಛ್ಚತ್ ಪಿತುರಾದೇಶಾತ್ ರಾಜ್ಯಂ ರಾಮೋ ಮಹಾಬಲಃ ||

ಪಾದುಕೇ ಚಾಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಸಂ ದತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ನಿವರ್ತಯಾಮಾಸ ತತೋ ಭರತಂ ಭರತಾಗ್ರಜಃ ||

ಸ ಕಾಮಂ ಆನವಾಪ್ಯೈವ ರಾಮಪಾದವುಪಸ್ಪೃಶನ್ |
ನಂದಿಗ್ರಾಮೇ ಕರೋತ್ ರಾಜ್ಯಂ ರಾಮಾಗಮನ ಕಾಂಕ್ಷಯಾ ||

ಗತೇತು ಭರತೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸತ್ಯಸಂಧೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |

ರಾಮಸ್ತು ಪುನರಾಲಕ್ಷ್ಯ ನಾಗರಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಚ |
ತತ್ರಾಗಮನಮೇಕಾಗ್ರೋ ದಂಡಕಾನ್ ಪ್ರವಿವೇಶ ಹ ||

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತು ಮಹಾರಣ್ಯಂ ರಾಮೋ ರಾಜೀವ ಲೋಚನಃ |
ವಿರಾಥಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಹತ್ವಾ ಶರಭಂಗಂ ದದರ್ಸ ಹ ||
ಸು ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ಚಾಪ್ಯಗಸ್ತ್ಯಂಚ ಆಗಸ್ತ್ಯ ಭ್ರಾತರಮ್ ತಥಾ |||

ಅಗಸ್ತ್ಯವಚನಾಚ್ಚೈವ ಜಗ್ರಾಹ ಐಂದ್ರಂ ಶರಾಸನಮ್ |
ಖಡ್ಗಂ ಚ ಪರಮ ಪ್ರೀತಃ ತೂಣೀಚಾಕ್ಷಯಸಾಯಕೌ ||

ವಸತಸ್ತಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ವನೇ ವನಚರೈಃ ಸಹ |
ಋಷಯೋ ಅಭ್ಯಾಗಮನ್ ಸರ್ವೇ ವಧಾಯ ಸು ರರಕ್ಷಸಾಮ್ ||

ಸ ತೇಷಾಂ ಪ್ರತಿಶುಶ್ರಾವ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ತಥಾ ವನೇ |

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಶ್ಚ ರಾಮೇಣ ವಧಃ ಸಂಯತಿ ರಕ್ಷಸಾಂ |
ಋಷಿಣಾಮಗ್ನಿಕಲ್ಪಾನಾಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಾಸಿನಾಮ್ ||

ತೇನ ತತ್ರೈವ ವಸತಾ ಜನಸ್ಥಾನ ನಿವಾಸಿನೀ |
ವಿರೂಪಿತಾ ಶೂರ್ಪಣಖಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ||

ತತಃ ಶೂರ್ಪಣಖಾವಾಕ್ಯಾದುದ್ಯುಕ್ತಾನ್ ಸರ್ವ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ |
ಖರಂ ತ್ರಿಶಿರಸಂ ಚೈವ ದೂಷಣಂ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ||
ನಿಜಘಾನ ರಣೇ ರಾಮಃ ತೇಷಾಂ ಚೈವ ಪದಾನುಗಾನ್ |||

ವನೇ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿವಸತಾ ಜನಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನಾಮ್ |
ರಕ್ಷಸಾಮ್ ನಿಹತಾನ್ಯಾಸನ್ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚತುರ್ದಶ ||

ತತೋ ಜ್ಞಾತಿವಧಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾವಣಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಚಿತಃ |
ಸಹಾಯಂ ವರಯಾಮಾಸ ಮಾರೀಚಂ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ||

ವಾರ್ಯಮಾಣಸ್ಸುಬಹುಶೋ ಮಾರೀಚೇನ ಸ ರಾವಣಃ |
ನ ವಿರೊಥೋ ಬಲವತಾ ಕ್ಷಮೋ ರಾವಣ ತೇನ ತೇ ||

ಅನಾದೃತ್ಯ ತು ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ರಾವಣಃ ಕಾಲಚೋದಿತಃ |
ಜಗಾಮ ಸಹ ಮಾರೀಚಃ ತಸ್ಯ ಆಶ್ರಮಪದಂ ತದಾ ||

ತೇನ ಮಾಯಾವಿನಾ ದೂರಂ ಅಪವಾಹ್ಯ ನೃಪಾತ್ಮಜೌ |
ಜಹಾರ ಭಾರ್ಯಾಂ ರಾಮಸ್ಯ ಗೃಧ್ರಂ ಹತ್ವಾ ಜಟಾಯುಷಮ್ ||

ಗೃಧ್ರಂ ಚ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಮೈಥಿಲೀಮ್ |
ರಾಘವಃ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತೋ ವಿಲಲಾಪಾಕುಲೇಂದ್ರಿಯಃ ||

ತತ ಸ್ತೇನೈವ ಶೋಕೇನ ಗೃಧ್ರಂ ದಗ್ಧ್ವಾ ಜಟಾಯುಷಮ್ |

ಮಾರ್ಗಮಾಣೋ ವನೇ ಸೀತಾಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಸಂದದರ್ಶ ಹ |
ಕಬಂಧಂ ನಾಮ ರೂಪೇಣ ವಿಕೃತಂ ಘೋರ ದರ್ಶನಮ್ ||
ತಂ ನಿಹತ್ಯ ಮಹಾಬಾಹುಃ ದದಾಹ ಸ್ವರ್ಗತಶ್ಚ ಸಃ |||

ಸ ಚಾಸ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ ಶಬರೀಂ ಧರ್ಮ ಚಾರಿಣೀಮ್ |
ಶ್ರಮಣೀಂ ಧರ್ಮನಿಪುಣಾಂ ಅಭಿಗಚ್ಛೇತಿ ರಾಘವ ||

ಸೋಭ್ಯಗಚ್ಛನ್ಮಹಾತೇಜಾಃ ಶಬರೀಮ್ ಶತ್ರುಸೂದನಃ |
ಶಬರ್ಯಾ ಪೂಜಿತಃ ಸಮ್ಯಗ್ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ||

ಪಂಪಾತೀರೇ ಹನುಮತಾ ಸಂಗತೋ ವಾನರೇಣ ಹ |
ಹನುಮಾದ್ವಚನಾಚ್ಚೈವ ಸುಗ್ರಿವೇಣ ಸಮಾಗತಃ ||

ಸುಗ್ರೀವಾಯ ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಂಸದ್ರಾಮೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಆದಿತಸ್ತದ್ ಯಥಾವೃತ್ತಂ ಸೀತಾಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ ||

ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚಾಪಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಮಸ್ಯ ವಾನರಃ |
ಚಕಾರ ಸಖ್ಯಂ ರಾಮೇಣ ಪ್ರೀತಶ್ಚೈವಾಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಕಮ್ ||

ತತೋ ವಾನರ ರಾಜೇನ ವೈರಾಮ ಕಥನಂ ಪ್ರತಿ |
ರಾಮಾಯಾವೇದಿತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಣಯಾದ್ದುಃಖಿತೇನ ಚ ||

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ಚ ರಾಮೇಣ ತಥಾ ವಾಲಿ ವಥಂ ಪ್ರತಿ|
ವಾಲಿನಶ್ಚ ಬಲಂ ತತ್ರ ಕಥಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ ||

ಸುಗ್ರೀವ ಶ್ಶಂಕಿತಶ್ಚಾಸೀ ನ್ನಿತ್ಯಂ ವೀರ್ಯೇಣ ರಾಘವೇ |
ರಾಘವಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಧಂ ತು ದುಂದುಭೇಃ ಕಾಯ ಮುತ್ತಮಮ್ |
ದರ್ಶಯಾಮಸ ಸುಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಪರ್ವತ ಸನ್ನಿಭಮ್ ||

ಉತ್ಸ್ಮಯಿತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಚಾಸ್ಥಿ ಮಹಾಬಲಃ |
ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠೇನ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ದಶ ಯೋಜನಮ್ ||

ಬಿಭೇದ ಚ ಪುನಸ್ತಾಲಾನ್ ಸಪ್ತೈಕೇನ ಮಹೇಷುಣಾ |
ಗಿರಿಂ ರಸಾತಲಂ ಚೈವ ಜನಯನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ತದಾ ||

ತತಃ ಪ್ರೀತಿಮನಾಸ್ತೇನ ವಿಶ್ವಸ್ತಃ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ |
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಂ ರಾಮಸಹಿತೋ ಜಗಾಮ ಚ ಗುಹಾಂ ತಥಾ ||

ತತೋ ಗರ್ಜತ್ ಹರಿವರಂ ಸುಗ್ರೀವೋ ಹೇಮ ಪಿಂಗಳಃ |
ತೇನ ನಾದೇನ ಮಹತಾ ನಿರ್ಜಗಾಮ ಹರೀಶ್ವರಃ ||

ಅನುಮಾನ್ಯ ತದಾ ತಾರಾಂ ಸುಗ್ರೀವೇಣ ಸಮಾಗತಃ |
ನಿಜಘಾನ ಚ ತತ್ರೈನಂ ಶರೇಣೈಕೇನ ರಾಘವಃ ||

ತತಃ ಸುಗ್ರೀವ ವಚನಾತ್ ಹತ್ವಾ ವಾಲಿನಮಾಹವೇ |
ಸುಗ್ರೀವಮೇವ ತದ್ರಾಜ್ಯೇ ರಾಘವಃ ಪ್ರತ್ಯ ಪಾದಯತ್ ||

ಸ ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮಾನೀಯ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಃ |
ದಿಶಃ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ದಿದೃಕ್ಷುರ್ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||

ತತೋ ಗೃಧ್ರಸ್ಯ ವಚನಾತ್ ಸಂಪಾತೇರ್ಹನುಮಾನ್ ಬಲೀ |
ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಪುಪ್ಲುವೇ ಲವಣಾರ್ಣವಮ್ ||

ತತ್ರ ಲಂಕಾಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಪುರೀಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್ |
ದದರ್ಶ ಸೀತಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತೀಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಂ ಗತಾಮ್ ||

ನಿವೇದಯಿತ್ವಾ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವೃತಿಂ ಚ ನಿವೇದ್ಯ ಚ |
ಸಮಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಚ ವೈದೇಹೀಂ ಮರ್ದಯಾಮಾಸ ತೋರಣಮ್ ||

ಪಂಚ ಸೇನಾಗ್ರಗಾನ್ ಹತ್ವಾ ಸಪ್ತಮಂತ್ರಿ ಸುತಾನಪಿ |
ಶೂರಮಕ್ಷಂ ಚ ನಿಷ್ಪಿಪ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಸಮುಪಾಗಮತ್ ||

ಅಸ್ತ್ರೇಣೋನ್ಮುಕ್ತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪೈತಾಮಹಾದ್ವರಾತ್ |
ಮರ್ಷಯನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ವೀರೋ ಯಂತ್ರಿಣಸ್ತಾನ್ ಯದೃಚ್ಚಯಾ ||

ತತೋ ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಋತೇ ಸೀತಾಂ ಚ ಮೈಥಿಲೀಮ್ |
ರಾಮಾಯ ಪ್ರಿಯಮಾಖ್ಯಾತುಂ ಪುನರಾಯಾನ್ಮಹಾಕಪಿಃ ||
ಸೋ ಭಿಗಮ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ರಾಮಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂಮ್ |
ನ್ಯವೇದಯದಮೇಯಾತ್ಮಾ ದೃಷ್ಠಾ ಸೀತೇತಿ ತತ್ವತಃ ||

ತತಃ ಸುಗ್ರೀವಸಹಿತೋ ಗತ್ವಾ ತೀರಂ ಮಹದಧೇಃ |
ಸಮುದ್ರಂ ಕ್ಷೋಭಯಾಮಾಸ ಶರೈರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭೈಃ ||

ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಸಮುದ್ರಃ ಸರಿತಾಂ ಪತಿಃ |
ಸಮುದ್ರವಚನಾಚ್ಛೈವ ನಳಂ ಸೇತುಮಕಾರಯತ್ ||

ತೇನ ಗತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಹತ್ವಾ ರಾವಣ ಮಾಹವೇ |
ರಾಮಸ್ಸೀತಾಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ಪರಾಂ ವ್ರೀಡಾಮುಪಾಗಮತ್ ||

ತಾಮುವಾಚ ತತೋ ರಾಮಃ ಪರುಷಂ ಜನಸಂಸದಿ |
ಅಮೃಷ್ಯಮಾಣಾ ಸಾ ಸೀತಾ ವಿವೇಶ ಜ್ವಲನಂ ಸತೀ ||

ತತೋ ಅಗ್ನಿವಚನಾತ್ ಸೀತಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಗತ ಕಲ್ಮಷಾಮ್ |
ಬಭೌ ರಾಮಃ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ ಪೂಜಿತಃ ಸರ್ವ ದೈವತೈಃ ||

ಕರ್ಮಣಾ ತೇನ ಮಹತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸ ಚರಾಚರಮ್ |
ಸ ದೇವರ್ಷಿಗಣಂ ತುಷ್ಟಂ ರಾಘವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ||

ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ಚ ಲಂಕಾಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಮ್ ವಿಭೀಷಣಮ್ |
ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತದಾ ರಾಮೋ ವಿಜ್ವರಃ ಪ್ರಮುಮೋದ ಹ ||

ದೇವತಾಭ್ಯೋ ವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಚ ವಾನರಾನ್ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತೋ ರಾಮಃ ಪುಷ್ಪಕೇಣ ಸುಹೃದ್ವೃತಃ ||

ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಂ ಗತ್ವಾ ರಾಮಃ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಭರತಸ್ಯಾಂತಿಕಂ ರಾಮೋ ಹನೂಮಂತಂ ವ್ಯಸರ್ಜಯತ್ ||

ಪುನರಾಖ್ಯಾಯಿಕಾಂ ಜಲ್ಪನ್ ಸುಗ್ರೀವಸಹಿತಶ್ಚ ಸಃ |
ಪುಷ್ಪಕಂ ತತ್ ಸಮಾರುಹ್ಯ ನಂದಿಗ್ರಾಮಂ ಯಯೌ ತಥಾ ||

ನಂದಿಗ್ರಾಮೇ ಜಟಾಂ ಹಿತ್ವಾ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹಿತೋ ಅನಘಃ |
ರಾಮಃ ಸೀತಾ ಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಪುನರವಾಸ್ತವಾನ್ ||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋಮುದಿತೋ ಲೋಕಃ ತುಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಸುಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ನಿರಾಮಯೋ ಹ್ಯರೋಗಿಶ್ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಭಯವರ್ಜಿತಃ ||

ನ ಪುತ್ರಮರಣಂ ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಪುರುಷಾಃ ಕ್ವಚಿತ್ |
ನಾರ್ಯಶ್ಚಾ ಅವಿಧವಾ ನಿತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಪತಿವ್ರತಾಃ ||

ನ ಚಾಗ್ನಿಜಂ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಪ್ಸು ಮಜ್ಜಂತಿ ಜಂತವಃ |
ನ ವಾತಜಂ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಪಿ ಜ್ವರಕೃತಂ ತಥಾ ||
ನ ಚಾಪಿ ಕ್ಷುದ್ಭಯಂ ತತ್ರ ನ ತಸ್ಕರ ಭಯಮ್ ತಥಾ |||

ನಗರಾಣೀ ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಯುತಾನಿಚ |
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಯಥಾ ಕೃತಯುಗೇ ತಥಾ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಶತೈರಿಷ್ಟ್ವಾ ತಥಾ ಬಹುಸುವರ್ಣಕೈಃ |
ಗವಾಂ ಕೋಟ್ಯಯುತಂ ದತ್ವಾ ವಿದ್ವಭ್ಯೋ ವಿಧಿಪುರ್ವಕಮ್ |
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಂ ಧನಂ ದತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ||

ರಾಜವಂಶಾನ್ ಶತಗುಣಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ |
ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಚ ಲೋಕೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಧರ್ಮೇ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ ||

ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷ ಶತಾನಿ ಚ |
ರಾಮೋರಾಜ್ಯಮುಪಾಸಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ||

ಇದಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪುಣ್ಯಂ ವೇದೈಶ್ಚ ಸಮ್ಮಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾಮಚರಿತಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ||

ಏತದಾಖ್ಯಾನಸಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪಠನ್ ರಾಮಾಯಣಂ ನರಃ |
ಸಪುತ್ರಪೌತ್ರಃ ಸಗಣಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮಹೀಯತೇ ||

ಪಠನ್ ದ್ವಿಜೋ ವಾಗೃಷಭತ್ವಮೀಯಾತ್
ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ಭೂಮಿಪತಿತ್ವಮೀಯಾತ್ |
ವಣಿಗ್ಜನಃ ಪಣ್ಯಫಲತ್ವಮೀಯಾತ್
ಜನಶ್ಚ ಶೂದ್ರೋ ಅಪಿ ಮಹತ್ವಮೀಯಾತ್ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ಆದಿ ಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲ ಕಾಂಡೇ
ಪ್ರಧಮಸರ್ಗಃ
ಸಮಾಪ್ತಮು ||

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

 

 

Om tat Sat