Samkshipta Ramayanam

Balakanda

Srimad Valmiki Ramayanam

Slokas in Kannada text with english meanings !

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಸರ್ಗ - 2

ನಾರದಸ್ಯ ತು ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ವಿಶಾರದಃ |
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಧರ್ಮತ್ಮಾ ಸಹಶಿಷ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ||
ಯಥಾವತ್ ಪೂಜಿತಸ್ತೇನ ದೇವರ್ಷಿಃ ನಾರದಃ ತದಾ |
ಅಪೃಷ್ಟ್ವೈವಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಸ ಜಗಾಮ ವಿಹಾಯಸಮ್ ||

Hearing those words of sage Narada , Valmiki the pious one and the master of expression, worshipped the sage along with his disciples. After being worshipped Narada too took permission of Valmiki and left for his abode along the celestial path.

ಸ ಮುಹೂರ್ತಂ ಗತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಲೋಕಂ ಮುನಿಃ ತದಾ |
ಜಗಾಮ ತಮಸಾ ತೀರಂ ಜಾಹ್ನಾವ್ಯಾಸ್ತ್ವವಿದೂರತಃ ||

After the celestial sage has left for his abode in the heavens , sage Valmiki too went to the banks of river Tamasa near the river Ganges

ಸ ತು ತೀರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ತಮಸಯಾ ಮುನಿಃ ತದಾ |
ಶಿಷ್ಯ ಮಾಹ ಸ್ಥಿತಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೀರ್ಥಮಕರ್ದಮಮ್ ||
ಅಕರ್ದಮಮಿದಂ ತೀರ್ಥಂ ಭರಧ್ವಾಜ ನಿಶಾಮಯ |
ರಮಣೀಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಯಥಾ ||
ನ್ಯಸ್ಯತಾಂ ಕಲಶಸ್ತಾತ ದೀಯತಾಂ ವಲ್ಕಲಂ ಮಮ |
ಇದಮೇವಾವಗಾಹಿಷ್ಯೇ ತಮಸಾ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಮ್ ||

Having reached the banks of the river Tamasa, the sage noticed the banks which are free of mud and the river water which is very clear . Then he addressed his disciple. ' Oh Bharadvaja ! See these river waters are clear and transaparent like the mind of a righteous man. Oh son ! keep the pitcher on the bank and give my bath robes. I will take bath in this auspicious and excellent river'.
ಏವಮುಕ್ತೋ ಭರದ್ವಾಜೋ ವಾಲ್ಮೀಕೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಪ್ರಾಯಚ್ಚತ ಮುನೇಃ ತಸ್ಯ ವಲ್ಕಲಂ ನಿಯತೋ ಗುರೋಃ ||
ಸಶಿಷ್ಯ ಹಸ್ತಾದಾದಯ ವಲ್ಕಲಂ ನಿಯತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ವಿಚಚಾರ ಹ ಪಸ್ಯಂಸ್ತತ್ ಸರ್ವತೋ ವಿಪುಲಂ ವನಮ್ ||
ತಸ್ಯಾಭ್ಯಾಶೇ ತು ಮಿಥುನಂ ಚರಂತಮನಪಾಯಿನಮ್ |
ದದರ್ಶ ಭಗವಾನ್ ತತ್ರ ಕ್ರೌಂಚಯೋಃ ಚಾರುನಿಸ್ವನಮ್ ||

Having been ordered by the sage , Bharadvaja who is ever devoted to his guru, gave him the robes . The sage too having taken the robes was lost in thoughts observing the beautiful grove. Then the sage Valmiki saw an inseparable looking Krauncha birds making sweet noises.

ತಸ್ಮಾತ್ತು ಮಿಥುನಾದೇಕಂ ಪುಮಾಂಸಂ ಪಾಪನಿಶ್ಚಯಃ |
ಜಘಾನ ವೈರನಿಲಯೋ ನಿಷಾದಸ್ತಸ್ಯ ಪಶ್ಯತಃ ||
ತಂ ಶೋಣಿತ ಪರೀತಾಂಗಂ ವೇಷ್ಟಮಾನಂ ಮಹೀತಲೇ |
ಭಾರ್ಯಾತು ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರುರಾವ ಕರುಣಾಂ ಗಿರಮ್ ||
ವಿಯುಕ್ತಾ ಪತಿನಾ ತೇನ ದ್ವಿಜೇನ ಸಹಚಾರಿಣಾ |
ತಾಮ್ರಶೀರ್ಷೇಣ ಮತ್ತೇನ ಪತ್ತ್ರಿಣಾ ಸಹಿತೇನ ವೈ ||

Then a Nishada dwelling in the forest living a sinful life killed the male Krauncha bird with an arrow. Hit by the arrrow that bird fell down wounded and tossing about all smeared with blood. Seeing the male bird wounded tossing about, the female Krauncha bird unable to bear the separation started wailing pitiably.

ತಥಾತು ತಂ ದ್ವಿಜಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಷಾದೇನ ನಿಪಾತಿತಮ್ |
ಋಷೇಃ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಂ ಸಮಪದ್ಯತ ||
ತತಃ ಕರುಣ ವೇದಿತ್ವಾತ್ ಅಧರ್ಮೋ ಅಯಂ ಇತಿ ದ್ವಿಜಃ |
ನಿಶಾಮ್ಯ ರುದತೀಂ ಕ್ರೌಂಚೀಂ ಇದಂ ವಚನ ಮಬ್ರವೀತ್ ||

Seeing the Krauncha bird hit by the Nishada in that pitiable state pity was aroused in the heart of the the venerable sage . Seeing that wailing Krauncha bird , the sage seized with compassion and considering that act of nishada as sinful addressed the following words.

ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ತ್ವಮಗಮಃ ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ |
ಯತ್ ಕ್ರೌಂಚಮಿಥುನಾದೇಕಂ ಅವಧೀಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಃ ||

Oh Nishada ! having killed a bird of the couple of Kraunchas which are deeply in love, thus committing a sinful act you will forever attain a disgrace !

ತಸ್ತ್ಯೈವಂ ಬ್ರುವತ ಶ್ಚಿಂತಾ ಬಭೂವ ಹೃದಿ ವೀಕ್ಷತಃ |
ಸೋಕಾರ್ತೇನಾಸ್ಯ ಶಕುನೇಃ ಕಿಮಿದಂ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಮಯಾ ||
ಚಿಂತಯನ್ ಸ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಚಕಾರ ಮತಿಮಾನ್ ಮತಿಮ್|
ಶಿಷ್ಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀದ್ವಾಕ್ಯಂ ಇದಂ ಸ ಮುನಿಪುಂಗವಃ ||
ಪಾದಬದ್ಧೋ ಅಕ್ಷರ ಸಮಃ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತಃ |
ಶೋಕಾರ್ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೋಮೇ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತು ನಾನ್ಯಥಾ ||

Having said those words from deep inside his heart, the sage reflceted. ' tormented as I was with grief what was that uttered by me '. Highly learned and knowing all Sastras reflecting thus spoke to his disciple as follows . 'The words spoken by me are of four metrical padas with equal letters. It is possessing a rhythm , can be sung to the accompaniment of musical instruments' . It , the sloka , is certainly follows the prescribed meter !

ಶಿಷ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಬ್ರುವತೇ ಮುನೇರ್ವಾಕ್ಯಂ ಅನುತ್ತಮಮ್ |
ಪ್ರತಿ ಜಗ್ರಾಹ ಸಂಹೃಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟೋ ಅಭವದ್ಗುರುಃ ||
ಸಃ ಅಭಿಷೇಕಂ ತತಃ ಕೃತ್ವಾ ತೀರ್ಥೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾವಿಧಿ |
ತಮೇವ ಚಿಂತಯನ್ನರ್ಥಂ ಉಪಾವರ್ತತ ವೈ ಮುನಿಃ ||
ಭರದ್ವಾಜಸ್ತತಃ ಶಿಷ್ಯೋ ವಿನೀತಃ ಶ್ರುತವಾನ್ ಗುರೋಃ |
ಕಲಶಂ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೃಷ್ಠತೋ ಅನುಜಗಾಮ ಹ ||
ಸ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಶ್ರಮ ಪದಂ ಶಿಷ್ಯೇ ಣ ಸಹ ದ್ಧರ್ಮವಿತ್ |
ಉಪವಿಷ್ಠಃ ಕಥಾಶ್ಚಾನ್ಯಾಃ ಚಕಾರ ಧ್ಯಾನಮಾಸ್ಥಿತಃ ||

The disciple too received the sages words with delight and repeated to himself. Then the Sage was also very happy . The sage having performed his ablutions in the river, still remembering those words that seemingly came out on their own came back to his hermitage. Then the dutiful Bharadvaja who heard the sloka uttered by the sage also came back to the hermitage after having filled his pitcer with the auspecious waters of theTamasa river. The sage having come back performed his duties and seated comfortably took part in the puranic discussions and immersed himself in meditation.

ಅಜಗಾಮ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಕರ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಃ |
ಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಹಾತೇಜಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತಂ ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ ||

Then Brahma , the one with four heads and the creator himself arrived at the hermitage of Valmiki to see him.

ವಾಲ್ಮೀಕಿರಥ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಹಸೋತ್ಥಾಯ ವಾಗ್ಯತಃ |
ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ತಸ್ಥೌ ಪರಮವಿಸ್ಮಿತಃ ||
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಪಾದಾರ್ಘ್ಯಾಸನವಂದನೈಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಧಿವಚ್ಚೈನಂ ಪೃಷ್ಟ್ವಾsನಾಮಯಮವ್ಯಯಮ್ ||
ಅಥೋಪವಿಶ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಸನೇ ಪರಮಾರ್ಚಿತೇ |
ವಾಲ್ಮೀಕಯೇ ಚ ಋಷಯೇ ಸಂದಿದೇಶಾನಂ ತತಃ ||

Having offerred due respects making him sit down the sage sand the praises of the Bhagavan. Full of surprise having got up to greet the Bhagavan the sage made the enquiries of respect. Bhagavan too having taken a comfortable seat made Valmiki too to sit down.

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಮಮನುಜ್ಞಾತಃ ಸೋsಪ್ಯುಪಾವಿಶದಾಸನೇ |
ಉಪವಿಷ್ಟೇ ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲೋಕ ಪಿತಾಮಹೇ ||
ತದ್ಗತೇನೈವ ಮನಸಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಧ್ಯಾನಮಾಸ್ಥಿತಃ |
ಪಾಪಾತ್ಮನಾ ಕೃತಂ ಕಷ್ಟಂ ವೈರ ಗ್ರಹಣಬುದ್ಧಿನಾ ||
ಯಸ್ತಾದೃಶಂ ಚಾರುರವಂ ಕ್ರೌಂಚಂ ಹನ್ಯಾದಕಾರಣಾತ್ |
ಶೋಚನ್ನೇವ ಮುಹುಃ ಕ್ರೌಂಚೀಂ ಉಪಶ್ಲೋಕ ಮಿಮಂ ಪುನಃ ||
ಜಗಾವಂತರ್ಗತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶೋಕಪರಾಯಣಃ |||

Although he was sitting in the presence of Bhagavan himself the sinful deed of the Nishada in killing without reason that Krauncha bird making sweet noises kept his mind engaged. Thinking of that scene, remebering the sad state of the wailing kraumcha bird the sage repeated the sloka to himself again.

ತಮುವಾಚ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಹಸನ್ ಮುನಿಪುಂಗವಂ |
ಶ್ಲೋಕ ಏವ ತ್ವಯಾ ಬದ್ಧೋ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ||
ಮಚ್ಚಂದಾದೇವ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರವೃತ್ತೇಯಂ ಸರಸ್ವತೀ |
ರಾಮಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಸರ್ವಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಋಷಿಸತ್ತಮ ||
ಧರ್ಮಾತ್ಮನೋ ಗುಣವತೋ ಲೋಕೇ ರಾಮಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ವೃತ್ತಂ ಕಥಯ ಧೀರಸ್ಯ ಯಥಾ ತೇ ನಾರದಾಚ್ಚ್ರುತಮ್ ||

Then Brahma the creator smilingly addressed Valmiki the best of sages. " The words spoken by you is a sloka following the prescribed meter. oh best of Brahmans ! The words spoken by you were as intended by me. Oh venerable sage ! please write the complete story of Rama. SriRama is righteous . Describe the story of Rama as related by Narada for the mankind"

ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಯದ್ವೃತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ರಾಮಸ್ಯ ಸಹ ಸೌಮಿತ್ರೇ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ ||
ವೈದೇಹ್ಯಾಚ್ಚೈವ ಯದ್ವೃತ್ತಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಯದಿ ವಾ ರಹಃ |
ತಚ್ಚಾಪ್ಯ ವಿದಿದಿತಂ ಸರ್ವಂ ವಿದಿತಂ ತೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||
ನತೇ ವಾಗ ವೃತಾ ಕಾವ್ಯೇ ಕಾಚಿದತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಕುರು ರಾಮಕಥಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧಾಂ ಮನೋರಮಾಮ್ ||

The known and unknown parts of the stories of Rama , Lakshmana and the Rakshasas are to be elaborated by you. What you donot know will be known to you. There will be no untruth in the poems so comosed. Relate this auspecious story of Rama in beautiful slokas .

ಯಾವತ್ ಸ್ಥಾಸ್ಯಂತಿ ಗಿರಯಃ ಸರಿತಶ್ಚ ಮಹೀತಲೇ |
ತಾವದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಚರಿಷ್ಯತಿ ||
ಯಾವದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ತ್ವತ್ಕೃತಾ ಪ್ರಚರಿಷ್ಯತಿ |
ತಾವದೂರ್ಧ್ವಮಧಶ್ಚ ತ್ವಂ ಮಲ್ಲೋಕೇಷು ನಿವತ್ಸ್ಯಸಿ |

As long as the mountains and rivers are there on this earth, the story of Rama will be sung in all the three worlds. As long as the story of Rama is recited, your name and fame will be spread in all the three worlds.

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ |
ತತಃ ಸಶಿಷ್ಯೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಃ ಮುನಿರ್ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಯಯೌ ||
ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ ತತಃ ಸರ್ವೇ ಜಗುಃ ಶ್ಲೋಕಮಿಮಂ ಪುನಃ |
ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ಪ್ರೀಯಮಾಣಃ ಪ್ರಾಹುಶ್ಚ ಭೃಶವಿಸ್ಮಿತಾ ||
ಸಮಾಕ್ಷರೈಃ ಚತುರ್ಭಿರ್ಯಃ ಪಾದೈ ರ್ಗೀತೋ ಮಹರ್ಷಿಣಾ |
ಸೋsನುವ್ಯಾಹರಣಾದ್ಭೂಯಃ ಶೋಕಃ ಶ್ಲೋಕತ್ವಮಾಗತಃ ||
ತಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರಿಯಂ ಜಾತಾ ವಾಲ್ಮೀಕೇಃ ಭಾವಿತಾತ್ಮನಃ |
ಕೃತ್ಶ್ನಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕಾವ್ಯಂ ಈದೃಶೈಃ ಕರವಾಣ್ಯಹಮ್ ||

Having said this the Lord Brahma disappeared. The Sage Valmiki as well as his disciple were deeply amazed by this utterence of the Lord. His disciple sang the sloka again and again, and expressed their delight. That sloka of four lines with equal letters was spoken by the venerable sage and it became most famous. Then the Sage having meditated declared that the Ramayana will be composed with similar slokas .

ಉದಾರವೃತ್ತಾರ್ಥ ಪದೈರ್ಮನೋರಮೈಃ
ತದಾಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಚಕಾರ ಕಿರ್ತಿಮಾನ್ |
ಸಮಾಕ್ಷರೈಃ ಶ್ಲೋಕಶತೈರ್ಯಶಸ್ವಿನೋ
ಯಶಸ್ಕರಂ ಕಾವ್ಯಮುದಾರಧೀರ್ಮುನಿ ||

The sage Valmiki composed an epic with detailed stories , meanigful expressions amd beautiful slokas. The epic contained hundreds of such slokas reading which the even fame of the famous was spread further.

ತದುಪಗತ ಸಮಾಸಸಂಧಿಯೋಗಂ
ಸಮಮಧುರೋಪನತಾರ್ಧ ವಾಕ್ಯಬದ್ಧಮ್ |
ರಘುವರಚರಿತಂ ಮುನಿಪ್ರಣೀತಂ
ದಶಶಿರಸಶ್ಚ ವಧಂ ನಿಶಾಮಯಧ್ವಮ್ ||

Ramayan is an epic with conjunctions and samasas as per the rules of grammer. It is full of lines which have clear meaning and are equal in meter and sweetness . The story of Rama born in the lineage of Raghu is told. It tells the story of killing of the ten headed Ravana too.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ
ದ್ವೀತೀಯ ಸರ್ಗಃ ||
|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

 


 

Om tat Sat