Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 21

' Dasaratha agrees to send Rama' !!!

With Sanskrit text in Devanagari, Telugu and Kannada

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಏಕವಿಂಶ ಸರ್ಗಃ

ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಪರ್ಯಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ |
ಸಮನ್ಯುಃ ಕೌಶಿಕೋ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಹೀಪತಿಮ್ ||

Hearing those faltering words of the king Dasaratha delivered more with parental affection, the sage Viswamitra very much angered spoke as follows.

ಪೂರ್ವಮನ್ಯುಃ ಪ್ರತಿಶ್ರುತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಹಾತುಮಿಚ್ಛಸಿ |
ರಾಘವಾಣಾಂ ಅಯುಕ್ತೋsಯಂ ಕುಲಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯಃ ||
ಯದೀದಂ ತೇ ಕ್ಷಮಂ ರಾಜನ್ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಗತಮ್ |
ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಜ್ಞಃ ಕಾಕುತ್ಥ್ಸ ಸುಖೀಭವ ಸಬಾಂಧವಃ ||

'O King ! Having promised earlier , now you are preparing to go against that promise. This is not proper for the line of Raghus. This is a blemish on your race. If you think it is right then I will go the way I have come. Born into the Kakuthsa line you have gone back on your word. May you live happily with your people'.

ತಸ್ಯ ರೋಷಪರೀತಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ||
ಚಚಾಲ ವಸುಧಾ ಕೃತ್ಶ್ನಾ ವಿವೇಶ ಚ ಭಯಂ ಸುರಾನ್ ||
ತ್ರಸ್ತರೂಪಂ ತು ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಃ |
ನೃಪತಿಂ ಸುವ್ರತೋ ಧೀರೋ ವಸಿಷ್ಠೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ||

When that great Viswamitra was seized with fury, the whole earth shook and fear entered the minds of Devas. Realizing that the whole earth is alarmed, the great and noble sage Vasistha then spoke to king Dasaratha.

ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಮ ಇವಾಪರಃ |
ಧೃತಿಮಾನ್ ಸುವ್ರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ ಧರ್ಮಂ ಹಾತುಮರ್ಹಸಿ ||
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಖ್ಯಾತೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಇತಿ ರಾಘವ |
ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಸ್ವ ನಾಧರ್ಮಂವೋಢುಮರ್ಹಸಿ ||

' Oh King You are born into the line of Ishwakus. You are personification of Dharma. You are courageous and stickler to truth. Hence you can not abandon the right path. Oh Raghava ! You are known in the three worlds as man of righteous action. Please stick to your duty . Do not fall prey to unrighteousness'.

ಸಂಶ್ರುತ್ಯೈವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮೀತ್ಯಕುರ್ವಾಣಸ್ಯ ರಾಘವ |
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತವಧೋ ಭೂಯಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ರಾಮಂ ವಿಸರ್ಜಯ ||
ಕೃತಾಸ್ತ್ರಂ ಅಕೃತಾಸ್ತ್ರಂ ವಾ ನೈನಂ ಶಕ್ಷ್ಯಂತಿ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಗುಪ್ತಂ ಕುಶಿಕಪುತ್ರೇಣ ಜ್ವಲನೇನಾಮೃತಂ ಯಥಾ ||

'Oh Raghava ! One who having promised 'I will fulfil your wish' does not do so , will lose all the merits of having performed the Aswmedha Yaga or any other fruitful actions . Hence please send SriRama along with Sage Viswamitra. Though Rama may not yet be proficient in the art of weapons none of the ogres can touch him when is under the protection of Viswamitra, like the nectar protected by a ring of fire'.

ಏಷ ವಿಗ್ರಹಾನ್ ಧರ್ಮ ಏಷ ವೀರ್ಯವತಾಂ ವರಃ |
ಏಷ ಬುಧ್ಯಾsಧಿಕೋ ಲೋಕೇ ತಪಸಶ್ಚ ಪರಾಯಣಮ್ ||
ಏಷೋsಸ್ತ್ರಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ವೇತ್ತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸ ಚರಾಚರೇ |
ನೈನಮನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ವೇತ್ತಿ ನ ಚ ವೇತ್ಸಂತಿ ಕೇಚನ ||
ನ ದೇವಾ ನರ್ಷಯಃ ಕೇಚಿತ್ ನಾಸುರಾ ನ ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಪ್ರವರಾಃ ಸ ಕಿನ್ನರಮಹೋರಗಾಃ ||

'Viswamitra is piety incarnate. He is the best among those endowed with prowess. He knows all types of weapons . Among all the moving and non moving beings in the three worlds, there is no one who equals him and there will be none too in the future. Among Devas, Rishis, Gandharvas , Asuras, Kinneras , Nagas etc there is no one who is equal to him'.

ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕೃಶಾಶ್ವಸ್ಯ ಪುತ್ತ್ರಾಃ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಾಃ |
ಕೌಶಿಕಾಯ ಪುರಾದತ್ತಾ ಯದಾರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ||
ತೇsಪಿ ಪುತ್ತ್ರಾಃ ಕೃಶಾಶ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಸುತಾಸುತಾಃ |
ನೈಕರೂಪಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ದೀಪ್ತಿಮಂತೋ ಜಯಾವಹಾಃ ||

'When Viswamitra was a king, a Prajapatthi by name Krusaasva gave away his sons in the form of weapons to the king. Krusaasvas sons are the in-laws of Daksha. They are of different forms with prowess and they bring victory'

ಜಯಾ ಚ ಸುಪ್ರಭಾಚೈವ ದಕ್ಷಕನ್ಯೇ ಸುಮಧ್ಯಮೇ |
ತೇ ಸುವಾತೇsಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಣೀ ಶತಂ ಪರಮಭಾಸ್ವರಮ್ ||
ಪಂಚಾಶತಂ ಸುತಾನ್ ಲೇಭೇ ಜಯಾ ನಾಮ ಪರಾನ್ ಪುರಾ |
ವಧಾಯಾ ಸುರ ಸೈನ್ಯಾನಾಮ್ ಅಮೇಯಾನ್ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ ||
ಸುಪ್ರಭಾsಜನಯಚ್ಚಾಪಿ ಪುತ್ತ್ರಾನ್ ಪಂಚಶತಂ ಪುನಃ |
ಸಂಹಾರಾನ್ ನಾಮ ದುರ್ದರ್ಷಾನ್ ದುರಾಕ್ರಮಾನ್ ಬಲೀಯಸಃ ||

' Beautiful and of wonderful form Jaya and Suprabha are Daksha's daughters . They produced hundred powerful weapons to defeat enemies . To defeat the armies of Asuras Jaya gave birth to fifty sons who are capable of taking any form and who are very powerful. Suprabha too gave birth to fifty sons by name 'Samharas' . They are of great prowess and are very powerful. They cannot be overpowered'.

ತಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವೇತ್ಯೇಷ ಯಥಾವತ್ ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಃ |
ಅಪೂರ್ವಾಣಾಂ ಚ ಜನನೇ ಶಕ್ತೋ ಭೂಯಸ್ಸಧರ್ಮವಿತ್ ||
ಏವಂ ವೀರ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾಯಯಶಾಃ |
ನ ರಾಮಗಮನೇ ರಾಜನ್ ಸಂಶಯಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ||
ತೇಷಾಂ ನಿಗ್ರಹೇಣ ಶಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂ ಚ ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಃ |
ತವಪುತ್ತ್ರ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ತ್ವಾಂ ಉಪೇತ್ಯಾಭಿಯಾಚತೇ ||

' Righteous Viswamitra, the son of Kusika knows all the weapons and is even capable of creating new ones. O King ! Viswamitra is high souled jewel among sages and is well known . Hence O King! have no doubts about sending SriRama with him. Viswamitra himself is capable of handling the ogres . He is here for the sake of doing good to your son and is soliciting your assistance. '

ಇತಿ ಮುನಿವಚನಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತೋ
ರಘುವೃಷಬಸ್ತು ಮುಮೋದ ಭಾಸ್ವರಾಂಗಃ |
ಗಮನಮಭಿರುರೋಚ ರಾಘವಸ್ಯ
ಪ್ರಥಿತ ಯಶಾಃ ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಾಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ||

Hearing those words of the sage king Dasaratha was delighted in his mind . King Dasaratha with a disciplined mind agreed to send SriRama with the sage Viswamitra.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಏಕವಿಂಶ ಸ್ಸರ್ಗಃ |
ಸಮಾಪ್ತಂ||

 

Thus ends chapter 21 of Balakanda in Valmiki Ramayana


|| om tat sat ||