Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 24

' Story of Tataki !'

With Sanskrit text in Telugu , Kannada and Devanagari,

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಚತುರ್ವಿಂಶ ಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತಃ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇ ಕೃತ್ವಾಹ್ನಿಕಂ ಅರಿಂದಮೌ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ನದ್ಯಾಸ್ತೀರಮುಪಾಗತೌ ||

Then Rama and Lakshmana who are capable crushing all enmies completed their daily rituals in the peaceful early morning hours. There after Viswamitra in the forefront they reached the banks of the river Ganga.

ತೇ ಚ ಸರ್ವೇ ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಮುನಯ ಸ್ಸಂಶಿತವ್ರತಾಃ |
ಉಪಸ್ಥಾಪ್ಯ ಶುಭಾಂ ನಾವಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಂ ಅಥಾಬ್ರುವನ್ ||
ಆರೋಹತು ಭವಾನ್ ನಾವಂ ರಾಜಪುತ್ರಪುರಸ್ಕೃತಃ |
ಅರಿಷ್ಟಂ ಗಚ್ಛಪಂಥಾನಂ ಮಾಭೂತ್ ಕಾಲವಿಪರ್ಯಯಃ ||
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಾನ್ ಋಷೀನಭಿಪೂಜ್ಯ ಚ|
ತತಾರ ಸಹಿತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸರಿತಂ ಸಾಗರಂಗಮಾಮ್ ||

The venerable sages who are followers of strict practices then got one boat for crossing the river and spoke to Viswamitra.' Oh Venerable sage ! please get into this boat along with the princes. Without losing time have a safe and fruitful journey '. Then Viswamitra too saying 'so be it' and having honored the sages crossed that river Ganges which ultimately merges with the ocean.

ತತಃ ಶುಶ್ರಾವ ವೈ ಶಬ್ದಂ ಅತಿಸಂರಂಭವರ್ಧಿತಮ್ |
ಮಧ್ಯಮಾಗಮ್ಯ ತೋಯಸ್ಯ ಸಹ ರಾಮಃ ಕನೀಯಸಾ ||
ಅಥ ರಾಮಸ್ಸರಿನ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಪಚ್ಛ ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ ||
ವಾರಿಣೋ ಭಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಿಮಯಂ ತುಮುಲೋ ಧ್ವನಿಃ ||
ರಾಘವಸ್ಯ ವಚಶ್ರುತ್ವಾ ಕೌತೂಹಲಸಮನ್ವಿತಃ |
ಕಥಯಾಮಾಸ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಮ್ ||

When the river reached the mid point of the river, Rama and Lakshmana could hear the roar of the tumultous waves. Then SriRama asked the sage,' What is the reason for the roar of the tumultous waves in the middle of this river '. Then hearing those words of Rama marked with curiosity , Viswamitra the follower of Dharma started to elaborate on the reasons.

ಕೈಲಾಸಪರ್ವತೇ ರಾಮ ಮನಸಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಸರಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನರಶಾರ್ದೂಲ ತೇನೇದಂಮಾನಸಂ ಸರಃ ||
ತಸ್ಮಾತ್ ಶುಶ್ರಾವ ಸರಸಃ ಸಾಯೋಧ್ಯಾಮುಪಗೂಹತೇ |
ಸರಃ ಪ್ರವೃತಾ ಸರಯೂಃ ಪೂಣ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಶ್ಚ್ಯುತಾ ||
ತಸ್ಯಾಯಮತುಲಃ ಶಬ್ದೋ ಜಾಹ್ನವೀಂ ಅಭಿವರ್ತತೇ |
ವಾರಿಸಂಕ್ಷೋಭಜೋ ರಾಮ ಪ್ರಣಾಮಂ ನಿಯತಃ ಕುರು ||

'O Rama Lord Barhma created a lake as he wished in his mind or 'manas'. Hence it came to be known as lake Manas. The river sarayu flows out of this lake and goes around the city of Ayodhya. Because it is flowing out of a lake or Saras , the river came to be known as Sarayu. When the river Sarayu mingles with river Ganges, the clashing of the fast flowing waters generates the sound of the tumultous waves. O Rama ! Pay obeisance to these two rivers respectfully'.

ತಾಭ್ಯಾಂ ತು ತಾ ವುಭೌ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣಾಮಮ್ ಅತಿಧಾರ್ಮಿಕೌ |
ತೀರಂ ದಕ್ಷಿಣಮಾಸಾದ್ಯ ಜಗ್ಮತುರ್ಲಘುವಿಕ್ರಮೌ ||
ಸವನಂ ಘೋರ ಸಂಕಾಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃಪವರಾತ್ಮಜಃ |
ಅವಿಪ್ರಹತ ಮೈಕ್ಷ್ವಾಕಃ ಪ್ರಪಚ್ಛ ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ ||

Reaching the southern bank of the river , Rama and Lakshmana the followers of righteous path paid obeisance to the two rivers and started walking forward quickly. Seeing the dense forest with no movement of human beings , the scion of Ikshwakus spoke to the venerable sage as follows.

ಅಹೋವನ ಮಿದಂ ದುರ್ಗಂ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಗಣನಾದಿತಮ್ |
ಭೈರವೈಃ ಶ್ವಾಸದೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಶಕುಂತೈರ್ದಾರುಣಾರುತೈಃ ||
ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಶಕುನೈ ವಾಶ್ಯದ್ಭಿಃ ಭೈರವಸ್ವನೈಃ |
ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರವರಾಹೈಶ್ಛ ವಾರಣೈಶ್ಚೋಪಶೋಭಿತಮ್ ||
ಧನಾಶ್ವಕರ್ಣಕಕುಭೈಃ ಬಿಲ್ವತಿಂದುಕಪಾಟಲೈಃ |
ಸಂಕೀರ್ಣಂ ಬದರೀಭಿಶ್ಚ ಕಿನ್ನ್ವೇತದ್ದಾರುಣಂ ವನಮ್ ||

'Oh venerable Sir ! This forest is difficult to enter. It is resounding with the sounds of groups of birds. It is full of fearsome animals. It is filled with vultures that give out fearsoms sounds. Lions, tigers and elephants are moving about freely. It is filled with a wide variety of trees . Oh Sir! What is the name of ths forest?'

ತಮುವಾಚ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಮುನಿಃ |
ಶ್ರೂಯತಾಂ ವತ್ಸ ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥ ಯಸ್ಯೈತದ್ದಾರುಣಂ ವನಮ್||
ಏತೌ ಜನಪದೌ ಸ್ಫೀತೌ ಪೂರ್ವಮಾಸ್ತಾಂ ನರೋತ್ತಮ |
ಮಲದಾಶ್ಚ ಕರೂಶಾಶ್ಚ ದೇವನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಿತೌ ||

Sage Viswamitra who radiates power then spoke to Rama with the following words.'O Best of men ! I will tell you about this forest . Please listen. In the olden days there were two lands by name 'Malada' and 'Karusa' which were built by Devas. They were very wealthy , prosperous and full of riches of grains'.

ಪುರಾ ಪುತ್ರವಧೇ ರಾಮ ಮಲೇನ ಸಮಭಿಪ್ಲುತಮ್ |
ಕ್ಷುಧಾ ಚೈವ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಮಾವಿಶತ್ ||
ತಮಿಂದ್ರಂ ಭುಮ್ಯಾಂ ಮಲಂ ದತ್ವಾ ದತ್ವಾ ಕಾರೂಶಮೇವ ಚ
ಶರೀರಜಂ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ ತತೋ ಹರ್ಷಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ ||

'Oh Rama ! In the olden days having killed Vrittasura , Indra was afflicted by the sin of killing a Brahmana. Thus he acquired the impurity and started to be afflicted by hunger and thirst. The Devas and others rich with fruits of penance bathed him with the waters of ganges chanting sacred hymns. Hence the impurities as well as his hunger and thirst were removed. The Devas and the Rishis were delighted with this place since his impurity and the hunger were thus removed'.

ನಿರ್ಮಲೋ ನಿಷ್ಕರೂಶಶ್ಚಶುಚಿರಿಂದ್ರೋ ಯದಾsಭವತ್ |
ದದೌ ದೇಶಸ್ಯ ಸುಪ್ರೀತೋ ವ್ರರಂ ಪ್ರಭುರನುತ್ತಮಮ್ ||
ಇಮೌ ಜನಪದೌ ಸ್ಫೀತೌ ಖ್ಯಾತಿಂ ಲೋಕೇ ಗಮಿಷ್ಯತಃ |
ಮಲದಾಶ್ಚ ಕರೂಶಾಶ್ಚ ಮಮಾಂಗ ಮಲಧಾರಿಣೌ ||
ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ತಂ ದೇವಾಃ ಪಾಕಶಾಸನಮಬ್ರುವನ್|
ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾಂ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃತಾಂ ಶಕ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ ||
ಏತೌ ಜನಪದೌ ಸ್ಫೀತೋ ದೀರ್ಘಕಾಲಮತಿಂದಮ |
ಮಲದಾಶ್ಚ ಕರೂಶಾಶ್ಚ ಮುದಿತೌ ಧನಧಾನ್ಯತಃ ||

'Indra too was happy that his impurity and the hunger were removed and he attained the purity. So he gave the best of the boons pronouncing that these two lands will be well known by the name of 'Malada' and 'Karusa' and will always be prosperous being full of riches of wealth and grains'. Hearing the boon given by that powerful Indra all the Devas too indicated their happiness pronouncing 'well said ', 'well said' . Oh Rama the the two lands of Malada and Karusa shone for a long time with riches'.

ಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವಥ ಕಾಲಸ್ಯ ಯಕ್ಷೀ ವೈ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಬಲಂ ನಾಗಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಧಾರಯಂತೀ ತದಾಹ್ಯಭೂತ್ ||
ತಾಟಕಾ ನಾಮ ಭದ್ರಂತೇ ಭಾರ್ಯಾ ಸುಂದಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಮಾರೀಚೋ ರಾಕ್ಷಸಃ ಪುತ್ತ್ರೋ ಯಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ರಪರಾಕ್ರಮಃ ||
ವೃತ್ತಬಾಹುರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ವಿಪುಲಾಸ್ಯತಮರ್ಮಹಾನ್ |
ರಾಕ್ಷಸೋ ಭೈರವಾಕಾರೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಾಸಯತೇ ಪ್ರಜಾಃ ||

'After some time , a Yakshini who was born with the strength of thousand elephants and who is capable of attaining any form lived here. She is known as Tataki and became the wife of one powerful person by name 'Sunda'. Oh Rama! she bore a Rakshasa son by name Maricha. He is as powerful as Indra. His shoulders are powerful and has a big face. He was always troubling the people'.

ಇಮೌ ಜನಪದೌ ನಿತ್ಯಂ ವಿನಾಶಯತಿ ರಾಘವ |
ಮಲದಾಂಶ್ಚ ಕರೂಶಾಂಶ್ಚ ತಾಟಕಾ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣೀ ||
ಸೇಯಂ ಪಂಥಾನ ಮಾವಾರ್ಯ ವಸತ್ಯ ಧ್ಯರ್ಥಯೋಜನೇ |
ಅತ ಏವ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ ತಾಟಕಯಾ ವನಂ ಯತಃ ||
ಸ್ವಬಾಹುಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಜಹೀಮಾಂ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣೀಮ್ |
ಮನ್ನಿಯೋಗಾದಿಮಂ ದೇಶಂ ಕುರು ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ಪುನಃ ||

Oh Rama! The wicked Tataki is destroying the two lands of Malada and Karusa . About one and half Yojanas from here , Tataki has occupied the path and is living here. So we are going to go through the path occupied by Tataki. Hence Oh Rama ! using your strength you must kill this wicked Yakshni . Please follow my words and make these lands free of impediments like before.'

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿದಿಮಂ ದೇಶಂ ಶಕ್ನೋತ್ಯಾಗಂತುಮೀದೃಶಮ್ |
ಯಕ್ಷಿಣ್ಯಾ ಘೋರಯಾ ರಾಮ ಉತ್ಸಾದಿತಮಸಹ್ಯಯಾ ||

'Oh Rama ! no body is able to come to these lands being destroyed by the fearsome and hateful Yakshini'.

ಏತತ್ ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತುಂ ಯಥೈತದ್ದಾರುಣಂ ವನಮ್ |
ಯಕ್ಷ್ಯಾ ಚೋತ್ಸಾದಿತಂ ಸರ್ವಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ನ ನಿವರ್ತತೇ ||

' I have elaborated on how Tataka destroyed these lands and how these lands became lnads with no people. This Tataki has not left this forest even now'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||

Thus ends the Twentyfifth sarga of Balakanda in Valmiki Ramayana.

|| om tat sat ||


|| om tat sat ||