Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Sarga 34

Viswamitra's Lineage !

With Sanskrit text in Telugu , Kannada and Devanagari,

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶ ಸರ್ಗಃ

ಕೃತೋದ್ವಾಹೇ ಗತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತೇ ಚ ರಾಘವ |
ಅಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಪೌತ್ರೀಂ ಇಷ್ಟಿಮಕಲ್ಪಯತ್ ||

Oh Rama !When Brahmadatta left after marriage , Sukanaabha who has no sons performed a sacrifice by name "Putrakameshti" to obtain sons.

ಇಷ್ತ್ಯಾಂತು ವರ್ತಮಾನಾಯಾಂ ಕುಶನಾಭ ಮಹೀಪತಿಮ್ |
ಉವಾಚ ಪರಾಮೋದಾರಃ ಕುಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಸುತಸ್ತದಾ ||
ಪುತ್ರಸ್ತೇ ಸದೃಶಃ ಪುತ್ತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ಗಾಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಸಿ ತೇನ ತ್ವಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲೋಕೇ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ||
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಕುಶೋ ರಾಮ ಕುಶನಾಭಂ ಮಹೀಪತಿಮ್ |
ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಸನಾತನಮ್ ||

When the sacrificial rites were going on , Kusa the great soul and the son of Brahma told Kusanabha as follows." You will have a son by the name Gadhi who is a follower of Dharma and who is equal to you. Because of him your fame will be permanent". O Rama ! having told this to Kusanabha Kusa then went away to ancient Brahmaloka'.

ಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವಥ ಕಾಲಸ್ಯ ಕುಶನಾಭಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಜಜ್ಞೇ ಪರಮ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೋ ಗಾಧಿರಿತ್ಯೇವ ನಾಮತಃ ||
ಸ ಪಿತಾ ಮಮ ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥ ಗಾಧಿಃ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ಕುಶವಂಶ ಪ್ರಸೂತೋsಸ್ಮಿ ಕೌಶಿಕೋ ರಘುನಂದನ ||

After some time a son by name "Gadhi" who is a strict follower of Dharma was born to Kusanabha the enlightened one . O Raghunandana ! That Gadhi belongs to the lineage of Kakutstha , and is a strict follower of Dharma. He is my father. I was born in the line of Kusa and so I am also called "Kausika".

ಪೂರ್ವಜಾ ಭಗಿನೀ ಚಾಪಿ ಮಮ ರಾಘವ ಸುವ್ರತಾ |
ನಾಮ್ನಾ ಸತ್ಯವತೀ ನಾಮ ಋಚೀಕೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ ||
ಸ ಶರೀರಾ ಗತಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಭರ್ತಾರಂ ಅನುವರ್ತಿನೀ |
ಕೌಶಿಕೀ ಪರಮೋದಾರಾ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಚ ಮಹಾನದೀ ||
ದಿವ್ಯಾ ಪುಣ್ಯೋದಕಾ ರಮ್ಯಾ ಹಿಮವಂತಂ ಉಪಾಶ್ರಿತಾ |
ಲೋಕಸ್ಯ ಹಿತಕಾಮಾರ್ಥಂ ಪ್ರವೃತಾ ಭಗಿನೀ ಮಮ ||
ತತೋsಹಂ ಹಿಮತ್ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಸಾಮಿ ನಿರತಃ ಸುಖಮ್ |
ಭಗಿನ್ಯಾಂ ಸ್ನೇಹಸಂಯುಕ್ತಃ ಕೌಶಿಕ್ಯಾಂ ರಘುನಂದನ ||

O Raghava ! My sister is named Satyavati. She is married to "Ruchi". Called as Kausiki and being a follower of her husband she reached heaven with her physical body. Selfless as ever she flowed on earth as a river by name "Kausiki". Celestial , beautiful and auspicious waters of Kausiki were flowing around Himalayas. For the benefit of the world my sister took the form of a river and is flowing here. O Raghunandana ! Because of my affection for my sister, I am living in this area of Himalayas happily'`

ಸಾ ತು ಸತ್ಯವತೀ ಪುಣ್ಯಾ ಸತ್ಯೇ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ |
ಪತಿವ್ರತಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಕೌಶಿಕೀ ಸರಿತಾಂ ವರ ||
ಅಹಂ ಹಿ ನಿಯಮದ್ರಾಮ ಹಿತ್ವಾ ತಾಂ ಸಮುಪಾಗತಃ |
ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿದ್ದೋs ಸ್ಮಿ ತವ ತೇಜಸಾ ||
ಏಷಾ ರಾಮ ಮಮೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ಯ ವಂಶಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಾ |
ದೇಶಸ್ಯ ಚ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಛ್ಛಸಿ ||
ಗತೋsರ್ಧರಾತ್ರಃ ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥ ಕಥಾಃ ಕಥಯತೋ ಮಮ |
ನಿದ್ರಾಮಭ್ಯೇಹಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಮಾಭೂದ್ವಿಘ್ನೋsಧ್ವನೀಹ ನಃ ||

'That Satyavati is very pious. Truth and righteous conduct are very important to her. She is pious and great . That Kausiki river is the best among all rivers. I have come to this place to perform that sacrifice. Coming to Siddhasrama I have achieved the life purpose because of your prowess. Since you asked me I told you about this land , the fame of my lineage , and about my birth etc. During this discussion half the night has passed. You may go to sleep now So that we travel without obstructions . May you be blessed'.

ನಿಷ್ಪಂದಾಃ ತರವಸ್ಸರ್ವೇ ನಿಲೀನಾ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಃ |
ನೈಶೇನ ತಮಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ದಿಶಶ್ಚ ರಘುನಂದನ ||
ಶನೈರ್ವಿಯುಜ್ಯತೇ ಸಂಧ್ಯಾ ನಭೋ ನೇತ್ರೈರಿವಾವೃತಮ್ |
ನಕ್ಷತ್ರ ತಾರಾಗಹನಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭಿರವಭಾಸತೇ ||
ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಚ ಶೀತಾಂಶುಃ ಶಶೀ ಲೋಕತಮೋನುದಃ |
ಹ್ಲಾದಯನ್ ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಲೋಕೇ ಮವಾಂಸಿ ಪ್ರಭಯಾವಿಭೋ ||
ನೈಶಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಪ್ರಚರಂತಿ ತತಸ್ತತಃ |
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಸಂಘಾಶ್ಚ ರೌದ್ರಾಶ್ಚ ಪಿಶಿತಾಶನಾಃ ||

' O Raghunandana ! The trees are still. The birds and animals are asleep. The sky brightened with stars is shining brightly. O Rama ! The moon with his cool rays having removed the darkness is giving pleasure to the whole world. The night beings are moving hither and thither in the darkness of the night.

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿರರಾಮ ಮಹಾಮುನಿಃ|
ಸಾಧು ಸಾದ್ವಿತಿ ತಂ ಸರ್ವೇ ಮನಯೋ ಹ್ಯಭ್ಯಪೂಜಯನ್ ||
ಕುಶಿಕಾನಾಮ್ ಅಯಂ ವಂಶೋ ಮಹಾನ್ ಧರ್ಮಪರ ಸ್ಸದಾ |
ಬ್ರಹ್ಮೋಪಮಾ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಕುಶವಂಶ್ಯಾ ನರೋತ್ತಮಾಃ ||
ವಿಶೇಷೇಣ ಭವಾನೇನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಕೌಶಿಕೀ ಸರಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕುಲೋದ್ಯೋತಕರೀ ತವ ||
ಇತಿತೈರ್ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲೈಃ ಪ್ರಶಸ್ತಃ ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಃ |
ನಿದ್ರಾಮುಪಾಗಮತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಸ್ತಂ ಗತ ಇವಾಂಶುಮಾನ್ ||

Having said this that great venerable sage became silent. Then the other sages saying "well said", "well said" praised the sage Viswamitra." O great one ! the Lineage of Kusa's is great. It is support for Dharma. The persons of this lineage are all best of men , great souls who are equal to Brahman. Oh Viswamitra of great fame ! You are great in your own respect, the Kausika river too is the best among all rivers". Having thus been praised the venerable sage was delighted and got ready to sleep like the Sun which rests after reaching the western shores.

ರಾಮೋs ಪಿ ಸಹ ಸೌಮಿತ್ರಿಃ ಕಿಂಚಿದಾಗತ ವಿಸ್ಮಯಃ |
ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಂ ನಿದ್ರಾಂ ತಮುಪಸೇವತೇ ||

The two brothers Rama Lakshmana too were surprised , then praising Viswamitra they also moved on to sleep.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||

|| Thus the thirty fourth Sarga of Balakanda in Valmiki Ramayana comes to an end ||
|| om tat sat ||