Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Sarga 54

Sabala takes on Viswamitra's Forces!!

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಚತುಃ ಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಕಾಮಧೇನುಂ ವಶಿಷ್ಠೋ ಅಪಿ ಯದಾ ನ ತ್ಯಜತೇ ಮುನಿಃ|
ತದಾಸ್ಯ ಶಬಲಾಂ ರಾಮ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಅನ್ವಕರ್ಷತ ||

ಸ|| ಹೇ ರಾಮ ! ಮುನಿಃ ವಸಿಷ್ಠಃ ಯದಾ ಕಾಮಧೇನುಂ ನ ತ್ಯಜತೇ ತದಾ ಅಸ್ಯ ಶಬಲಾಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಅನ್ವಕರ್ಷತ ||

’'Oh Rama ! When sage Vasishta refused to give Sabala, then Viswamitra took Sabala by force'.

ನೀಯಮಾನಾತು ಶಬಲಾ ರಾಮ ರಾಜ್ಞಾ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ದುಃಖಿತಾ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ರುದಂತೀ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ ||

ಸ|| ಯದಾ ರಾಜ್ಞಾ ಮಹಾತ್ಮನಾ ನೀಯಮಾನಾತು ಶಬಲಾ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ ದುಃಖಿತಾ ರುದಂತೀ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ||

When the great Viswamitra was taking her away , Sabala weeping in sorrow and in sheer agony started to think as follows.

ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕಿಮಹಂ ಸು ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಯಾಹಂ ರಾಜಭಟೈರ್ದೀನಾ ಹ್ರೀಯೇಯಂ ಭೃಶದುಃಖಿತಾ||

ಸ|| ಅಹಂ ಸುಮಹಾತ್ಮನಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ಕಿಂ | ರಾಜಭಟೈಃ ಹ್ರೀಯೇಯಂ ಅಹಂ ದೀನಾ ಭೃಶ ದುಃಖಿತಾ ||

'Being taken away by the kings soldiers I am helpless and in sorrow. Have I been forsaken by the venerable sage Vasishta ?

ಕಿಂ ಮಯಾಪಕೃತಂ ತಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇರ್ಭಾವಿತಾತ್ಮನಃ |
ಯನ್ಮಾಂ ಅನಾಗಸಂ ಭಕ್ತಾಮ್ ಇಷ್ಠಾಂ ತ್ಯಜತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಃ ||

ಸ|| ಮಯಾ ಅಪಕೃತಂ ಕಿಮ್ |(ಅಹಂ) ತಸ್ಯ ಮಹರ್ಷೇಃ ಭಾವಿತಾತ್ಮನಃ| ಮಾಂ ಅನಾಗಸಂ ಭಕ್ತಾಮ್ (ಸಃ) ಧಾರ್ಮಿಕಃ ಇಷ್ಠಾಂ ತ್ಯಜತಿ ||

"I have always been liked by him. Is the pious one giving me, who is ever devoted to him, away willingly ? What mistake have I done ? "

ಇತಿ ಸಾ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾತು ವಿನಿಶ್ವಸ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ನಿರ್ದೂಯ ತಾಂ ಸ್ತದಾ ಭೃತ್ಯಾನ್ ಶತಶ್ಶತ್ರುಸೂದನಃ |
ಜಗಾಮಾನಿಲವೇಗೇನ ಪಾದಮೂಲಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ ||

ಸ|| ಸಾ ಇತಿ ಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿನಿಶ್ವಸ್ಯ(ತು)| ತದಾ ತಾಂ ಶತಶ್ಶತ್ರುಸೂದನಃ ಭೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೂಯ ಅನಿಲವೇಗೇನ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪಾದ ಮೂಲಂ ಜಗಾಮ||

That Sabala thinking along these lines was sighing repeatedly. Then she made herself free of the hundreds of those enemies and moving at the speed of Vayu fall at the feet of the venerable sage Vasishta.

ಶಬಲಾ ಸಾ ರುದಂತೀ ಚ ಕ್ರೋಶಂತೀ ಚೇದಮಬ್ರವೀತ್ |
ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯಾಗ್ರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮೇಘದುಂದುಭಿರಾವಿಣೀ ||

ಸ|| ಸಾ ಶಬಲಾ ವಸಿಷ್ಠಾಗ್ರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ರುದಂತೀ ಕ್ರೋಶಂತೀ ಚ ಸಾ ಮೇಘದುಂದುಭಿರಾವಿಣೀ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

Sabala then standing in front of Sage Vasishta weeping in agony spoke with voice resembling the sound of thunder and drums.

ಭಗವನ್ ಕಿಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ತ್ವಯಾ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸುತ |
ಯಸ್ಮಾದ್ರಾಜಭೃತಾ ಮಾಂ ಹಿ ನಯಂತೇ ತ್ವತ್ಸಕಾಶತಃ ||

ಸ|| ಭಗವನ್ ! ಯಸ್ಮಾತ್ ರಾಜಭೃತಾ ಮಾಂ ಹಿ ತ್ವತ್ಸಕಾಶತಃ ನಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸುತ ತ್ವಯಾ ಅಹಂ ಕಿಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ |

"Oh Bhagavan ! The kings soldiers are taking me away from you. So have you forsaken me ?"

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಃ ಇದಂ ವಚನ ಮಬ್ರವೀತ್ |
ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತಹೃದಯಾಂ ಸ್ವಸಾರಮಿವ ದುಃಖಿತಾಮ್||

ಸ|| (ಸಾ) ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಶೋಕ ಸಂತಪ್ತ ಹೃದಯಾಂ ಸ್ವಸಾರಮಿವ ದುಃಖಿತಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಃ ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್|

'Having been told thus , the sage with his heart full of sorrow spoke to Sabala as though she is addressing his sister in distress'.

ನತ್ವಾಂ ತ್ಯಜಾಮಿ ಶಬಲೇ ನ ಅಪಿ ಮೇ ಅಪಕೃತಂ ತ್ವಯಾ |
ಏಷ ತ್ವಾಂ ನಯತೇ ರಾಜಾ ಬಲಾನ್ಮತ್ತೋ ಮಹಾಬಲಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಶಬಲೇ ! ತ್ವಾಂ ನ ತ್ಯಜಾಮಿ | ಅಪಿ ಮೇ ತ್ವಯಾ ನ ಅಪಕೃತಂ |ಏಷ ಬಲಾನ್ಮತ್ತೋ ಮಹಾಬಲಃ ರಾಜಾ ತ್ವಾಂ ನಯತೇ |

"Oh Sabala ! I have not forsaken you. There is no fault of yours. The king intoxicated with his own strength is taking you away".

ನ ಹಿ ತುಲ್ಯಂ ಬಲಂ ಮಹ್ಯಂ ರಾಜಾ ತ್ವದ್ಯ ವಿಶೇಷತಃ |
ಬಲೀ ರಾಜಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಶ್ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪತಿರೇವಚ ||

ಸ|| ತ್ವದ್ಯ ತುಲ್ಯಮ್ ಬಲಂ ಮಹ್ಯಂ ನ ಹಿ |ವಿಶೇಷತಃ ರಾಜಾ ಬಲೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪತಿಃ ಏವ ಚ |

"I do not have force to equal him. Specifically the king is powerful, belongs to warrior class, and is the ruler of this land ".

ಇಯಮಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ಸವಾಜಿ ರಥ ಸಂಕುಲಾ|
ಹಸ್ತಿ ಧ್ವಜಸಮಾಕೀರ್ಣಾ ತೇನಾಸೌ ಬಲವತ್ತರಃ ||

ಸ|| ಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀಹಸ್ತಿ ಧ್ವಜ ಸಮಾಕೀರ್ಣಾ ಸವಾಜಿ ರಥ ಸಂಕುಲಾ ಇಯಂ ತೇನ ಅಸೌ ಬಲವತ್ತರಃ ||

"With a large contingent of forces full with elephants chariots flying flags etc and he is more powerful".

ಏವಮುಕ್ತಾ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ವಿನೀತವತ್ |
ವಚನಂ ವಚನಜ್ಞಾ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಮ್ ಅಮಿತ ಪ್ರಭಮ್||

ಸ|| ವಸಿಷ್ಠೇನ ಏವಂ ಉಕ್ತಾ ತು (ಶಬಲಾ) ವಿನೀತವತ್ ವಚನಜ್ಞಾ ಸಾ ಅಮಿತಪ್ರಭಮ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಂ (ಇದಂ) ವಚನಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ|

Having been told thus by the venerable sage , Sabala with utmost respect spoke to the the Brahmarshi ,the best of Rishis , and one who is the expert on the word , whose brilliance is visible.

ನ ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯಾಹುಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬಲವತ್ತರಃ |
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಕ್ಷತ್ರಾತ್ತು ಬಲವತ್ತರಮ್||

ಸ|| ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಆಹುಃ ಬಲಂ ನ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಬಲವತ್ತರಃ |ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ! ಕ್ಷತ್ರಾತ್ತು ದಿವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಂ ಬಲವತ್ತರಮ್ ||

"O Brahman ! The strength of a Kshatriya is not real. The one with the knowledge of Brahman is more powerful. O Brahman ! The celestial Brahmin power is more powerful than a Kshatriyas power".

ಅಪ್ರಮೇಯ ಬಲಂ ತುಭ್ಯಂ ನ ತ್ವಯಾ ಬಲವತ್ತರಃ|
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ತೇಜಸ್ತವ ದುರಾಸದಮ್ ||

ಸ|| ತುಭ್ಯಂ ಬಲಂ ಅಪ್ರಮೇಯ |ತವ ತೇಜಃ ದುರಾಸದಮ್| ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ನ ತ್ವಯಾ ಬಲವತ್ತರಃ |

"Your power is unmatched. Your brilliance is unmatched. Viswamitra is a great warrior. But he is not more powerful than you".

ನಿಯುಂಕ್ಷ್ಯ ಮಾಂ ಮಹಾಭಾಗ ತ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮಬಲಸಂಭೃತಾಮ್ |
ತಸ್ಯ ದರ್ಪ ಬಲಂ ಯತ್ತನ್ನಾಶಯಾಮಿ ದುರಾತ್ಮನಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಭಾಗ ! ತ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಸಂಭೃತಾಮ್ ಮಾಂ ನಿಯುಂಕ್ಷ್ಯ | ದುರಾತ್ಮನಃ ಯತ್ ತಸ್ಯ ದರ್ಪ ಬಲಂ ತನ್ ನಾಶಯಾಮಿ ||

"Oh Great one ! I am strengthened by your power. Please employ me. I will crush the arrogance of that evil one".

ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ತು ತಯಾ ರಾಮ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಸುಮಹಾಯಶಾಃ |
ಸೃಜಸ್ವೇತಿ ತದೋವಾ ಚ ಬಲಂ ಪರಬಲಾರುಜಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ರಾಮ ! ತಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ತು ಸು ಮಹಾಯಶಾಃ ವಸಿಷ್ಠಃ ತತ್ ಉವಾಚ ಬಲಂ ಪರ ಬಲಾರುಜಮ್ ಸೃಜಸ್ವ ಇತಿ |

'Oh Rama! having been told thus the venerable Vasishta said as follows ." Create forces that will crush the forces of the enemies."

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುರಭಿಃ ಸಾ ಅಶ್ರುಜತ್ ತದಾ |
ತಸ್ಯಾ ಹುಂಭಾರವೋತ್ಸೃಷ್ಟಾಃ ಪಪ್ಲವಾ ಶ್ಶತಶೋ ನೃಪಃ ||
ನಾಶಯಂತಿ ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಶ್ಯತಃ |||

ಸ|| ತಸ್ಯ ತತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾ ಸುರಭಿಃ ತದಾ ಅಸೃಜತ್ | ತಸ್ಯಾ ಹೂಂಭಾರವಾತ್ ಸೃಷ್ಟಾಃ ಶತಶಃ ನೃಪಃ ತಸ್ಯ ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಶ್ಯತಃ ನಾಶಯಂತಿ|

'Hearing those words of the sage Surabhi then created the forces. The hundreds of kings created from its full throated "hum" , started destroying Viswamitra's forces right in front of him' .
ಬಲಂ ಭಗ್ನ ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾರಥೇನಾಕ್ರಮ್ಯ ಕೌಶಿಕಃ |
ಸ ರಾಜಾ ಪರಮಕ್ರುದ್ಧೋ ರೋಷವಿಸ್ಫಾರಿತೇಕ್ಷಣಃ |
ಪಪ್ಲ್ವಾನ್ ನಾಶಯಾಮಾಸ ಶಸ್ತ್ರೈರುಚ್ಚಾವಚೈರಪಿ ||

ಸ|| ಭಗ್ನಂ ಬಲಂ ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ರಾಜಾ ಪರಮಕ್ರುದ್ಧಃ ರೋಷವಿಸ್ಫಾ ರಿತೇಕ್ಷಣಃ ಕೌಶಿಕಃ ರಥೇನ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಶಸ್ತ್ರೈರುಚ್ಚಾವಚೈರಪಿ ಪಪ್ಲವಾನ್ ನಾಶಯಾಮಾಸ |

Seeing his forces being destroyed , Viswamitra extremely angry with blazing red eyes got on to his chariot and started destroying the attacking forces using his weapons.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾರ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಪ್ಲವಾನ್ ಶತಶಸ್ತತದಾ |
ಭೂಯಏವಾಸೃಜತ್ ಕೋಪಾತ್ ಶಕನ್ ಯವನ ಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ||

ಸ|| ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾರ್ಥಿತಾನ್ ಪಪ್ಲವಾನ್ ಶತಶಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದಾ ಕೋಪಾತ್ ಶಕನ್ ಯವನ ಮಿಶ್ರಿತಾನ್ ಭೂಯಏವ ಅಸೃಜತ್ ||

Seeing hundreds of the forces killed by Viswamitra , Sabala then in anger created more forces.

ತೈರಾಸೀತ್ ಸಂವೃತಾ ಭೂಮಿಃ ಶಕೈರ್ಯವನ ಮಿಶ್ರಿತೈಃ |
ಪ್ರಭಾವಿದ್ಭಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೈಃ ಹೇಮ ಕಿಂಜಲ್ಕ ಸನ್ನಿಭೈಃ ||
ದೀರ್ಘಾಸಿಪಟ್ಟಿಶಧರೈಃ ಹೇಮವರ್ಣಾಂಬರಾವೃತ್ತೈಃ |
ನಿರ್ದಗ್ಧಂ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೈರಿವ ಪಾವಕೈಃ ||

ಸ|| ಶಕೈರ್ಯವನ ಮಿಶ್ರಿತೈಃ ತೈಃ ಭೂಮಿಃ ಸಂವೃತಾ ಆಸೀತ್ | ಪ್ರಭಾವಿದ್ಭಿಃ ಮಹಾವೀರ್ಯೈಃ ಹೇಮ ಕಿಂಜಲ್ಕ ಸನ್ನಿಭೈಃ ದೀರ್ಘಾಸಿಪಟ್ಟಿಶಧರೈಃ ಹೇಮವರ್ಣಾಂಬರಾವೃತ್ತೈಃ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಬಲಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೈರಿವ ಪಾವಕೈಃ ನಿರ್ದಗ್ಧಮ್ ||

Those armies of Sakas , Yavanas filed the whole earth. They were powerful. They were great warriors. They were carrying long swords. They were wearing the clothes shining with gold. All of them crushed the forces of Viswamitra with great full blown fires.
ತತೋ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮುಮೋಚ ಹ |
ತೈ ಸ್ತೈರ್ಯವನಕಾಂಭೋಜಾಃ ಪಪ್ಲವಾಶ್ಚಾಕುಲೀ ಕೃತಾಃ ||

ಸ|| ತತಃ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮುಮೋಚ ಹ ತೈ ಸ್ತೈಃ ಯವನ ಕಾಂಭೋಜಾಃ ಪಪ್ಲವಾಶ್ಚ ಅಕುಲೀ ಕೃತಾಃ |

Then again Viswamitra deployed his weapons scattering away the Yavanas Kambhojas and others .

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಚತುಃ ಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

Thus ends the fifty fourth chapter of Balakanda in Valmiki Ramayana.

|| om tat sat ||

 

|| om tat sat ||